Vyhľadávanie dlhodobých riešení pre lepšie fungovanie kultúrneho systému vojvodinských Slovákov

ÚKVS sa v rámci rozvojovo-výskumnej činnosti v roku 2010 zamerá na realizáciu projektu Normatívne a finančné politiky v službách rozvoja kultúry národnostných menšín v lokálnom prostredí.

Rozvojovo-výskumné oddelenie v súlade so Štatútom ÚKVS sa venuje vedeckým a odborným výskumom menšinového života, kultúry a umenia slovenského národného spoločenstva v AP Vojvodine, skúma a analyzuje sieť kultúrnych ustanovizní, organizácií a združení vojvodinských Slovákov a ich potreby a fungovanie; skúma normatívnu činnosť v menšinovej kultúre; tiež finančnú politiku a ekonomiku kultúry, ako i zdroje financovania (rozpočtové financovanie, donácie, sponzorovanie a pod.). Práve z toho dôvodu sa ÚKVS v roku 2010 zamerá na realizáciu projektu Normatívne a finančné politiky v službách rozvoja kultúry národnostných menšín v lokálnom prostredí. Lokálne združenia občanov financujú svoju činnosť z vlastných prostriedkov, z prostriedkov lokálnej samosprávy, pokrajinských a republikových zdrojov, napriek tomu, badateľná je nevyváženosť vo financovaní lokálnych združení a následná nečinnosť tých, ktorým sa prostriedkov nedostáva dostatočne. V nedostatku kapacít na realizáciu väčších projektov (pokrajinských, republikových), malé prostredia majú nárok na finančné prostriedky iba z lokálnej samosprávy čo je často veľmi symbolická suma, ktorá nestačí ani na prevádzku miestností či kanceláriu spolku. Takéto a im podobné tvrdenia je však potrebné zdokladovať konkrétnou relevantnou výskumnou činnosťou, ktorá by bola zameraná na:

  • zisťovanie úrovne finančnej a inej podpory, ktorá za posledných päť rokov bola pridelená združeniam občanov národnostných menšín na úrovni lokálnych samospráv v obciach v ktorých žijú príslušníci slovenskej menšiny vo Vojvodine

  • zisťovať normatívne rámce, na základe ktorých sa financujú aktivity Slovákov

  • zisťovať kultúrne politiky na úrovni lokálnych samospráv

  • zisťovať potreby a možnosti lokálnych združení (analyzovať zdroje, z ktorých možno ziskať príjmi ako je Slovenská republika, Republika Srbsko, Vojvodina, iné menšinové ustanovizne a zisťovať strategické plány združení)

  • vytvoriť odporúčania pre vynášateľov rozhodnutí

  • publikovať výsledky a odporúčania na strednodobé obdobie;

Tento projekt prepokladá angažmán odborných tímov – sociológov, právnikov a bádateľov, ktorí by pracovali vo štyroch fázach (financie, legislatívne rámce, strategické plánovanie a SWOT analýzy, závery a odporúčania). Publikované výsledky bolo by možné prezentovať na odbornej konferencii a samotné odporúčania by boli východiskom pre budovanie politík všetkých aktérov vo financovaní lokálnych združení.

Očakávané výsledky a vplyv na lokálne prostredie:

zlepšenie financovania menšinových združení občanov na lokálnej úrovni

racionalizáciu práce lokálnych združení

kreovanie strategických východísk a plánov

zlepšenie komunikácie medzi odlišnými inštitúciami

aktívne zapájanie združení do rozvoja lokálnych samospráv

uľahčenie práce inštitúcií, ktoré majú za cieľ podporiť menšinové združenia na lokálnom území.

Týmto výskumom bolo by možné uskutočniť prvý krok k realizácii nasledovnej state v Štatúte ÚKVS, ktorá znie: Rozvojovo-výskumné oddelenie vypracúva projekty pre úžitkové a rozvojové výskumy v kultúre a umení – všeobecné štúdie a analýzy, sleduje problémy pri uplatňovaní zákonov a predpisov, ktoré z nich vyplývajú, ako i účinok ich uplatňovania v oblasti kultúry; vypracúva plány a projekty ďalšieho rozvoja kultúry; navrhuje kultúrne modely pre proces tranzície v tejto oblasti; navrhuje finančné inštrumenty a štandardy v jednotlivých kultúrnych a umeleckých činnostiach ako formy decentralizácie v oblasti kultúry.