Medzinárodná spolupráca

V súlade so Štatútom ÚKVS, Ústav rozvíja medzinárodnú spoluprácu v oblasti vedy, kultúry a umenia vojvodinských Slovákov s cieľom zveľaďovať a rozvíjať medzinárodnú kultúrnu spoluprácu slovenskej národnostnej menšiny vo Vojvodine s materskou krajinou, so susednými krajinami a regiónmi a s inými krajinami v Európe a vo svete a to výmenou hosťovaní divadelných, hudobných a folklórnych súborov, výstav výtvarných diel a múzejných zbierok, výmenou odborníkov, tvorcov a umelcov, výmenou kníh, časopisov, kompaktdiskov a iných publikácií, organizovaním vedeckých a odborných sympózií, zhromaždení a seminárov v oblasti kultúry a umenia a pod.

Ústav bude na príprave projektov z oblasti kultúry a umenia spolupracovať i s medzinárodnými organizáciami.

Medzinárodná spolupráca – stručne po rokoch

2010

ÚKVS v roku 2010 rozvíjal medzinárodnú spoluprácu s cieľom vzájomnej výmeny skúseností v práci na poli kultúry a s cieľom prezentácie slovenskej vojvodinskej kultúry v zahraničí. ÚKVS spolupracoval s početnými inštitúciami a ustanovizňami zo Slovenska, spomeňme iba niektoré ako je Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Svetové združenie Slovákov v zahraničí, Divadelný ústav a Ústav jazykovej literatúry SAV, ako aj s inštitúciami Slovákov v Rumunsku, Maďarsku a Česku. Neraz sme mali príležitosť privítať v ÚKVS hostí zo zahraničia a neraz sme sa aj sami zúčastnili akcií v zahraničí.

2011

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov podporoval v roku 2011 medzinárodnú spoluprácu slovenskej enklávy vo Vojvodine s jej materskou krajinou, ale aj s inými štátmi. Spolupracoval s viacerými zahraničnými ustanovizňami, inštitúciami a organizáciami. Na prvom mieste treba spomenúť Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. S ním sme spoločne v Bratislave zorganizovali Dolnozemský jarmok a následne sa zúčastnili na medzinárodnej konferencii Slovak Connection, kde predstavili svoje názory na fungovanie slovenskej kultúry a informovania aj Slováci z Ameriky, Kanady, Írska, Nemecka, Česka, Rumunska a Maďarska. Ústav okrem toho nadviazal spoluprácu s Katedrou manažmentu kultúry a turizmu Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, s Jazykovedným ústavom a Ústavom slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied a zároveň zintenzívňoval spoluprácu so Slovákmi z Dolnej zeme.

2012

Za účelom realizácie medzinárodných podujatí, vzájomnej výmeny skúsenosti, ako aj prezentácie slovenskej vojvodinskej kultúry v zahraničí Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov aj v roku 2012 rozvíjal medzinárodnú spoluprácu. V prvom rade spolupracoval s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ale aj s najvyššími inštitúciami, ktoré zastrešujú slovenskú menšinu v Rumunsku a Maďarsku. Nadviazali sme tiež spoluprácu s Galériou Slovenského rozhlasu v Bratislave, so Slovenskou národnou knižnicou a Slovenským národným múzeom v Martine a ďalšími ustanovizňami. Prostredníctvom organového koncertu v centre Nového Sadu sme predstavili srbskej verejnosti hudobný prejav virtuóza Jána Michalka zo Slovenska a aj na ďalších podujatiach sme sa snažili priblížiť slovenskú kultúru občanom nášho štátu.

2013

V roku 2013 sa naša medzinárodná spolupráca naplno rozprúdila. S knihou Slováci v Srbsku z aspektu kultúry sme sa predstavili v Nemecku, v Slovenskej republike a v Maďarsku.

2014

S cieľom zveľadiť a rozvíjať oblasť vedy, kultúry a umenia vojvodinských Slovákov, ÚKVS spolupracuje s odbornými organizáciami, ustanovizňami a inštitúciami nie len doma, ale aj v zahraničí. V tom zmysle bola v roku 2014 podpísaná dohoda o spolupráci s Výskumným ústavom Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku a okrem toho zapájali sme sa aj do početných medzinárodných školení a konferencií organizovaných v Srbsku, v Maďarsku alebo na Slovensku. Podarilo sa nám slovenskú vojvodinskú kultúru zviditeľniť aj vo Viedni na Inštitúte slavistiky, kde bol študentom slovom a obrazom predstavený kúsok slovenského sveta za hranicami Slovenska. Napokon sme v roku 2014 boli organizátormi významného dolnozemského podujatia – Na jarmoku, ktoré po piatich rokoch opäť pricestovalo do Srbska a združilo vyše 300 účastníkov z nášho štátu, z Rumunska, Maďarska, Chorvátska a zo Slovenska.

2015

V roku 2015 oddelenie pre rozvoj medzinárodnej spolupráce zaznamenalo kvalitný pokrok. V Bratislave na veľtrhu Slovakiatour sa pri stánku vojvodinských Slovákov zastavil aj prezident Slovenska Andrej Kiska. Ústav mu daroval knihu Slováci v Srbsku z aspektu kultúry. 21. veľtrh cestovného ruchu sa konal v Inchebe od 29. januára do 1. februára 2015. Privítal vyše 360 vystavovateľov z 22 krajín. Medzi nimi boli aj tri organizácie zo Srbska, ktoré prezentovali cestovný ruch vojvodinských Slovákov: Turistická organizácia Obce Kovačica, Turistická organizácie Obce Báčsky Petrovec a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov. S cieľom prezentovať multikultúrnosť Vojvodiny ako jej najväčšiu hodnotu sa konal v Bruseli 13. októbra 2015 okrúhly stôl na tému Rozumej Vojvodine, kde ústav tiež prezentoval svoju činnosť. Ústavy pre kultúru vojvodinských Maďarov, Chorvátov, Slovákov, Rusínov a Rumunov, ako aj Ústav pre kultúru Vojvodiny realizujú také programy, ktoré svojou hodnotou a kvalitou môžu osloviť medzinárodnú verejnosť a prispievať k budovaniu dobrého mena štátu, v ktorom žijú.

2016

ÚKVS od svojho založenia nepretržite zachováva a zveľaďuje medzinárodnú spoluprácu v oblasti vedy, kultúry a umenia vojvodinských Slovákov a nadväzuje kontakty s materskou krajinou, so susednými štátmi a regiónmi a s inými štátmi v Európe a vo svete. Ústav sa každý rok zúčastňuje Stálej konferencie v Bratislave a na podujatí Slováci žijúci v zahraničí, kde prezentuje svoju činnosť. Na medzinárodnom veľtrhu kníh Bibliotéka v Bratislave ÚKVS spolu so Slovenským vydavateľským centrom a Maticou slovenskou v Srbsku aj v roku 2016 predstavili svoje nové knihy. Taktiež nadväzuje vzťahy medzi Slovákmi z Dolnej zeme, teda z Maďarska, Rumunska a Chorvátska predovšetkým spoločným uchádzaním sa o projekty na Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí a ich realizáciou. V spolupráci s Historickým múzeom SNM z Bratislavy ústav v roku 2016 odštartoval s projektom Výskum etnodomov a zbierok ľudovej kultúry v slovenských prostrediach v Srbsku, čím upevnil vzájomnú spoluprácu.

2017

Zahraničné aktivity Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov založil v roku 2017 predovšetkým na vzájomnej a účelnej spolupráci s kultúrnymi a vzdelávacími inštitúciami a ustanovizňami v Slovenskej republike. ÚKVS prezentoval svoju výskumnú činnosť na medzinárodnej konferencii Národopisné aspekty dolnozemských Slovákov v rumunskom Nadlaku. Svoje vydania a podporené publikácie ústav vystavil aj v októbri na Medzinárodom belehradskom veľtrhu kníh, ktorý je jedna z najstarších, špičkových knižných podujatí v regióne. ÚKVS sa so svojou knižnou produkciou zúčastnil aj na 25. medzinárodnom knižnom veľtrhu BIBLIOTÉKA 2017 v Bratislave. V roku 2017 sme vykonali aj prvú fázu výskumu etnodomov a národopisných zbierok v slovenských vojvodinských prostrediach s odborníkmi so SNM.

Azda najhonosnejším produktom aktívnej práce ústavu je založenie Ceny Pro Cultura Slovaca za prínos v oblasti kultúry dolnozemských Slovákov, ktorú spoločne definovali predstavitelia ustanovizní a organizácií Slovákov z Maďarska, Rumunska a Srbska za podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Cena sa bude udeľovať každoročne pri príležitosti Svetového dňa kultúrneho dedičstva dňa 18. apríla bežného roku.

Jedným z najreprezentantívnejších podujatí dolnozemských Slovákov Dolnozemský jarmok sa v roku 2017 konal v Srbsku, presnejšie v Hložanoch počas folklórneho festivalu Tancuj, tancuj… v organizácii Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov. Na jarmok do Hložian prišlo vyše 150 účastníkov, tak domáci jarmočníci z Vojvodiny, ako aj zahraniční Slováci z Békešskej Čaby, z Nadlaku, ako aj Slováci z chorvátskeho Iloka a Našíc.

2018

Nadväzovanie vonkajších vzťahov a styk s verejnosťou je mimoriadnou záležitosťou ústavu. ÚKVS sa so svojou knižnou produkciou zúčastnil na 26. medzinárodnom knižnom veľtrhu BIBLIOTÉKA v Bratislave. Jedným z najreprezentantívnejších podujatí dolnozemských Slovákov Dolnozemský jarmok sa v roku 2018 konal po desiatykrát a to v Békešskej Čabe v rámci osláv 300. výročia znovuzaloženia Békešskej Čaby Slovákmi a Dňa Slovákov v Maďarsku. Účelová spolupráca s kultúrnymi a vzdelávacími inštitúciami zahraničných Slovákov priniesla svoje plody a znovu presvedčila, že za mravčiu prácu prichádza odmena. Takou bola Cena Pro Cultura Slovaca za prínos v oblasti kultúry dolnozemských Slovákov, teda ocenenie, ktoré zaslúžilým dolnozemským kultúrnym dejateľom udeľujú Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku a Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku z Rumunska. Prvým laureátom Cenu udelili v apríli 2018 v Báčskom Petrovci.

2019

Medzinárodná spolupráca je významným segmentom činnosti ústavu, v rámci ktorého prezentuje kultúru vojvodinských Slovákov v zahraničí a realizuje spoločné projekty s partnerskými organizáciami na Slovensku a v regióne. Svoju knižnú produkciu ústav prezentoval na medzinárodnom knižnom veľtrhu BIBLIOTÉKA 2019. Aj v roku 2019 ústav spolu so svojimi partnerskými organizáciami z Maďarska a Rumunska udelil cenu Pro Cultura Slovaca, ktorú získali Katarína Melegová Melichová zo Srbska a vedecká spoločnosť Ivana Krasku z Rumunska. Pamätný list Pro Cultura Slovaca získal Ján Struhár zo Srbska.