Projekty

ÚKVS v roku 2009 odštartoval dva na seba nadväzujúce projekty – Portál kultúry vojvodinských Slovákov a Elektronickú databázu o kultúre vojvodinských Slovákov. Ide o budovanie dvoch na seba nadväzujúcich databáz, ktoré majú prispieť k zviditeľneniu a k väčšiemu využitiu poznatkov o tejto kultúre a tým umožniť:

  • priamy a uľahčený spôsob prístupu celkovej kultúrnej infraštruktúre, čo je samo o sebe základom pre lepšie porozumenie, zvýšný záujem a pre samoedukáciu;

  • aby elektronická databáza údajov pre svoju obsiahlosť a vedeckú relevantnosť bola výnimočnou pomôckou vo vyučovacom procese v slovenskom jazyku;

  • aby sa elektronická databáza údajov stala zdrojom informácií pre výskumnú činnosť v kultúre zo všetkých jej segmentov, zatiaľ čo audio, video a foto formáty by boli vhodné aj na ilustráciu potenciálnej výskumnej čnnosti;

  • aby obsiahla databáza bola základom celkového kultúrneho systému vojvodinských Slovákov a ako taká, aby bola základom kreovania rozvojových projektov a výroby kultúrnych politík založených na faktoch.

Aj keď oba projekty majú za cieľ zhrnúť a organizovať údaje o kultúre vojvodinských Slovákov, ide vskutku o dva odlišné druhy databáz vzhľadom na ciele, ktoré majú jednotlivo spĺňať.

Tabuľka: Špecifikácia projektov na výrobu databáz o kultúre vojvodinských Slovákov

Projekt Internet portál o kultúre vojvodinských Slovákov Databáza o kultúre vojvodinských Slovákov
Vízia

Na základe objektívnych, presných, overených a úplných informácií, prostredníctvom prijateľného a atraktívneho internet portálu informovať širšiu verejnosť o všetkých segmentoch kultúry vojvodinských Slovákov po slovensky a po srbsky, v rámci možností aj po anglícky.

Systematizovať a zachovať na jednom mieste elektronické verzie achívnych, muzeálnych, knižných a iných artefaktov o kultúre vojvodinských Slovákov a budovať kvalitnú, obsiahlu, dôverihodnú a pevnú databázu, ktorá bude vyrobená v prospech zachovania, zveľadenia a rozvoja slovenskej kultúry.

 

Použitie

Širšie –

Informačná, komunikačná, prezentačná.

Užšie –

Dokumentačná, výskumná.

Systematizovanie údajov Typologizačná –

Asociačná metóda, ktorá vychádza z reálneho stavu v teréne.

Klasifikačná, hierarchická –

Databáza obsahuje štandardy klasifikácie, bez ohľadu na to či kultúra vojvodinských Slovákov vlastní produkt toho typu.

Ciele, ktoré dosahuje

Popularizuje kultúru v štáte, silnie kultúrnu identitu a informuje verejnosť o kultúre a kultúrnom dedičstve vojvodinských Slovákov.

Prezentuje a propaguje kultúru vojvodinských Slovákov v zhraničí, nie len v slovensky hovoriacich prostrediach ale aj širšie, prostredníctvom toho, že všetky dôležité informácie na webovej stránke zverejňuje v dvoch prípadne troch jazykoch – slovenčine, srbčine a angličtine.

Vytvára interaktívne prostredie, ktoré umožní výmenu názorov a skúseností odborníkov z kultúrneho priemyslu.

Systematizuje kultúrne dedičstvo vojvodinských Slovákov a zjednocujeho na jednom ústrednom mieste.

Vytvára vlastné výskumné tímy, ktoré popisujú stav v teréne a skúmajú kultúrne dedičstvo vojvodinských Slovákov

 

V spolupráci so súkromnými majiteľmi analógne zapísaných záznamov nehmotného kultúrneho dedičstva, podporuje proces digitalizácie a tým spôsobom získava hodnotné zbierky, ktoré chráni pre budúcnosť.

Akcent

Aktuálny stav v kultúre, súčasná tvorba a rozvojové projekty.

Kultúrne dedičstvo – promočné účely.

Kultúrne dedičstvo.

Možno uzavrieť, že oba projekty obsahujú databázy, ktoré sa odlišujú v spôsobe systematizovania údajov pre odlišné účely. Zatiaľ čo portál obsahuje dynamickú denne aktualizovanú časť o kultúrnych aktivitách, ktoré v súčasnosti prebiehajú na teréne, teda zahŕňa v prvom rade súčasnú tvorbu, ktorá je pre ucelenie informácie prepojená s databázou zo statickej časti Portálu, Databáza o kultúre predstavuje výsledok hĺbkového dokumentačného procesu zloženého z rôznych formátov (zvuk, obraz, fotografia, texty…). Navyše, projekt Databáza nemusí byť dostupný v úplnosti na internete, kvôli ochrane údajov, ale to je záležitosť dohôd s poskytovateľmi pôvodného materiálu, ktorá je právne regulovaná zmluvnými dohodami.