Pamätná tabuľa Jánovi Kvačalovi

Pamätná tabuľa Jánovi Kvačalovi

Kamenárska dielňa Bartoš
3. 8. 2012
Báčsky Petrovec
dimenzie: 74 x 40
materiál: čierny granit

Pamätnú tabuľu odhalili Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a Slovenské vydavateľské centrum z príležitosti 150. výročia narodenia Jána Kvačalu.

Pamätná tabuľa venovaná Jánovi Kvačalovi je nainštalovaná na budove lekárne, vedľa Domu zdravia na ulici maršala Tita v Báčskom Petrovci.

Na tom mieste kedysi stála ľudová škola s učiteľským bytom, v ktorom sa narodil slovenský univerzitný pedagóg, zakladateľ komeniológie, kultúrny historik a evanjelický teológ Dr. Ján Kvačala (1862 – 1934).

Tabuľa bola slávnostne odhalená 3. augusta 2012 k 150. výročiu narodenia Jána Kvačalu. Nainštalovali ju Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a Slovenské vydavateľské centrum.


Ján Kvačala (3. februára 1862 – 9. júna 1934) sa narodil v Báčskom Petrovci v učiteľskej rodine. Bol doktor vied, ovládal osem jazykov, preskúmal celú dovtedy známu literatúru o Komenskom, bol i uznávaným odborníkom v oblasti histórie pedagogiky a dejín európskej reformácie. Za pol storočia tvorivej vedecko-literárnej činnosti napísal šesť tisíc tlačených strán, čo je asi 12 zväzkov 500-stranových kníh. Zaradený bol medzi jedinečných znalcov Komenského a Campanellu v celom svete, zúčastnil sa svetových vedeckých kongresov (Chicago, Paríž, Varšava, Poznaň, Praha) a bol členom Královskej českej spoločnosti nauk v Prahe, Comenius Gesellschaft v Berlíne, Gesellschaft für Geschite des Protestantismus in Oesterreich vo Viedni, Akadémie náuk v Petrohrade, čestný člen Ústrednýho spolku jednot učitelských na Morave v Přerove. Roku 1904 bol vyznamenaný prémiou Ruskej akadémie vied v Petrohrade.

V rokoch 1916 – 1918 Kvačala bol dekanom fakulty Jurjevskej univerzity. Roku 1920, po viac ako štvrťstoročnom pobyte v Rusku, vrátil sa Kvačala do Československa. Najprv bol v Martine v Slovenskom národnom múzeu a odtiaľ odišiel do Bratislavy, kde prijal pozvanie za riadneho profesora cirkevných dejín na Teologickej vysokej škole. V aktívnej službe zotrval aj po sedemdesiatke, cestoval, prednášal a zhromažďoval materiál pre Dejiny reformácie na Slovensku (vyšli posthumne). Na jednej takej ceste do Viedne zastihla ho mozgová príhoda. Zomrel v nemocnici Milosrdných bratov na Taborstrasse 9. júna 1934. Pohreb Dr. Jána Kvačalu bol 13. júna 1934 v Bratislave.


Pozri aj:

Ján Kvačala (životopis)