Kultúra v médiách

Kultúra v našich médiách už či pokrajinského alebo lokálneho rázu má osobitné miesto a osobitne sa k nej staváme. Novinár v našich podmienkach a médiách to nemá ľahké. S kultúrou a o kultúre – len opatrne! Ide o menšinovú kultúru, ktorá je rozpoltená. Z jednej strany vo väčšine ochotnícka  a z druhej strany sú to masterpieces elitistickej proveniencie európskej supertriedy ktoré podpisujú profesionáli.

V súlade s tým sa na kultúru díva a o nej sa vyjadruje aj novinár. Novinár v našich podmienkach musí byť v globálnej medzisieti všetkého diania a k tomu novinár píšuci o menšine a pre menšinu. Afirmatívny do tej miery do akej je afirmatívna obdivuhodná snaživosť ochotníkov v najmenších prostrediach a zasa kriticky ak sa veci dostali za hranicu dobrého vkusu.

Ak už nie byť prvý a exkluzívny, tak aspoň rezónovať. Prejsť autocenzúrou. Byť poctivý voči sebe a voči nám, takí, akí sme – čo aj populistických obsahov a foriem. Náš novinár je kronikár nášho života. A skúmajúci miesto tej našskosti na kultúrnej scéne Vojvodiny, Srbska, strednej Európy a sveta.

Annamária Boldocká Grbićová


Prvým ústredným informátorom o národnom, spoločenskom, politickom a kultúrnom živote Slovákov vo Vojvodine bol časopis Dolnozemský Slovák. Prvé číslo vyšlo v Novom Sade roku 1902 a dnes sa tento časopis tlačí v Rumunsku. Slovenské novinárstvo v Srbsku sa však začalo rozvíjať ešte v roku 1864 keď profesor novosadského gymnázia Jozef Podhradský začína vydávať časopis pre deti Slávik a časopis pre mládež Zornička, čím aj položil základy novinárstva Slovákov žijúcich vo Vojvodine.

V súčasnosti, okrem tlačových médií v Srbsku pôsobia aj rozhlasové a televízne vysielania v slovenskom jazyku. Medzi tlač celomenšinového rázu patria týždenník Hlas ľudu (Nový Sad, 1944), detský časopis Zornička (Báčsky Petrovec, 1939), mesačník pre literatúru a kultúru Nový život (Báčsky Petrovec, 1949), rodinný magazín Rovina (1994, Báčsky Petrovec), mesačník pre mládež Vzlet (1970, Nový Sad), ročenka Národný kalendár (Báčsky Petrovec, 1919). Tieto časopisy a noviny zaraďujeme medzi médiá celomenšinového rázu, lebo ich vydávajú verejnoprávne ustanovizne a venujú sa informovaniu o všetkých slovenských vojvodinských prostrediach, ale aj presahujú rámce krajiny. Každý z nich zahŕňa aj obsahy z oblasti kultúry vojvodinských Slovákov, tak napr. spravodajské texty z oblasti kultúry v Hlase ľudu prináša rubrika Kultúra, odborné príspevky, recenzie a pod. z oblasti literatúry a iných oblastí kultúry sa zverejňujú v Novom živote atď. K tlači lokálneho rázu zaraďujeme dvojtýždenník Petrovské noviny (Báčsky Petrovec), Naša reč (informátor obce Báčsky Petrovec), časopis pre umenie a kultúru Aurora (Stará Pazova), Pazovský kalendár (Stará Pazova), Kovačický kalendár (Kovačica).

Kultúre vojvodinských Slovákov sa venujú aj rôzne vysielania v elektronických médiách. K médiám pokrajinského rázu patrí Rádio-televízia Vojvodiny, ktorá vysiela program aj po slovensky. Slovenská redakcia Rádia Vojvodiny pôsobí od roku 1949, pokým Slovenská redakcia Televízie Vojvodiny existuje od roku 1975. Špeciálne na oblasť kultúry sa zameriava televízne vysielanie pomenované Kumštáreň. Rozhlasové stanice lokálneho rázu sú: Rádio Kysáč, Rádio Petrovec, Rádio Stará Pazova, Rádio Kovačica, Rádio Báč, Rádio Šíd a Rádio Padina. Lokálne televízie vysielajúce po slovensky sú: Televízia Kovačica, Televízia Petrovec, Televízia Pančevo, Televízia Apolo (Nový Sad) a Televízia Stará Pazova.

Okrem toho, v novšej dobe, medzi vojvodinskými Slovákmi funguje aj internetové novinárstvo. Webové správy z oblasti kultúry možno sledovať na stránke Hlas ľudu: www.hl.rs, tiež na www.kulpin.net a www.storyteller.rs. Na oblasť kultúry sa prevažne zameriava portál Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov: www.slovackizavod.org.rs.

Nad slovenskými vojvodinskými médiámi dozor má Asociácia slovenských novinárov, ktorá spolu s Výborom pre informovanie poriada aj rôzne kurzy, žúr-školy, konferencie, odborné semináre pre novinárov a pod. ASN udeľuje aj novinárske ceny a to Cenu Vladimíra Dorču, Cenu Jána Makana st. a Cenu Ondreja Krásnika.