Stanovy ÚKVS

Podľa článku 44 ods. 1 bod 1 Zákona o kultúre (Úradný vestník Srbskej republiky č. 72/2009, 13/2016 a 30/16 – oprava a 6/2020, článku 21 ods. 1, bod 1 Zákona o verejných službách (Úradný vestník Srbskej republiky, č. 42/91, 71/94, 79/2005 – iný zákon, 81/2005 – oprava iného zákona, 83/2005 – oprava iného zákona a 83/2014 – iný zákon „) a článku 12 ods. 1 bod 1 Rozhodnutia o založení Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov (Úradný vestník AP Vojvodiny, č. 7/2008 a 6/2009), Správna rada Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov na svojom 9. zasadnutí zo dňa 22. septembra 2020 schválila

 

Š T A T Ú T

 

ÚSTAVU PRE KULTÚRU VOJVODINSKÝCH SLOVÁKOV

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

Článok 1.

Tento štatút upravuje názov a sídlo, činnosť, vnútornú organizáciu, zastúpenie, orgány, ich zloženie, spôsob vymenovania a príslušnosti, ako aj podmienky na vymenovanie a odvolanie riaditeľa, financovanie, verejnosť práce, obchodné tajomstvo, informovanie zamestnancov, ochranu práv zamestnancov, ochranu a zveľaďovanie životného prostredia, normatívne akty a ďalšie otázky dôležité pre činnosť Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov (ďalej len Ústav).

Článok 2.

Zakladateľmi ústavu sú Autonómna pokrajina Vojvodina (ďalej len: AP Vojvodina) a Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny (ďalej len: Národnostná rada).

Ústav je kultúrnou inštitúciou zriadenou za účelom vykonávania kultúrnych aktivít, ktoré zabezpečujú výkon práv, t. j. uspokojovanie potrieb slovenského národného spoločenstva v AP Vojvodina, ako aj uskutočňovanie ďalších zákonom stanovených záujmov v oblasti kultúry.

Práva a povinnosti AP Vojvodiny ako zriaďovateľa vykonáva Pokrajinská vláda Autonómnej pokrajiny Vojvodiny (ďalej len: Pokrajinská vláda).

Pokrajinská vláda dáva súhlas na prijatie štatútu, pracovného programu, ročného finančného plánu, ročného výpočtu, zákona o vnútornej organizácii a systematizácii pracovných miest ústavu a podľa získaného stanoviska národnej rady.

Článok 3.

Ústav je ustanovizňou kultúry a pôsobí ako verejná služba.

Ústav bol zapísaný do súdneho registra Obchodného súdu v Novom Sade, číslo Registračnej prílohy 5-416.

Článok 4.

Ústav má postavenie právnickej osoby.

Ústav pri právnych styku s tretími osobami koná vo svojom mene a na svoj vlastný účet a ručí celým svojím majetkom.

Článok 5.

Názov ústavu je: „Завод за културу војвођанских Словака“ – Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov.

Názov je napísaný v srbčine, v cyrilike a slovenčine v latinke.

Sídlo ústavu je v Novom Sade v Njegošovej, číslo 16 / II / 7.

O zmene názvu a sídla ústavu rozhoduje správna rada so súhlasom zriaďovateľa.

Článok 6.

Ústav má pečiatku a prezenčnú pečiatku.

Pečiatka ústavu je okrúhla v priemere 40 mm, kde je v koncentrickom kruhu napísaný text „Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov Nový Sad“ po slovensky a „Завод за културу војвођанских Словака Нови Сад“ po srbsky, v cyrilike.

Malá pečiatka ústavu je okrúhla v priemere 20 mm, kde je v koncentrickom kruhu napísaný text: „Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov Nový Sad“ po slovensky a „Завод за културу војвођанских Словака Нови Сад“ po srbsky, v cyrilike.

Pečiatka pre podateľňu ústavu je obdĺžniková veľkosti 50 x 30 mm. Okrem názvu Ústavu pečiatka pre podateľňu má nevyplnenú kolónku na zaprotokolovanie a nevyplnenú kolónku pre dátum prihlásenia protokolu.

Spôsob používania, opatrovania, zničenia pečiatok a prezenčnej pečiatky a ich počet určí sa podľa pokynov riaditeľa.

Článok 7.

Ústav má logo.

Formy, farby, písma a obrázky loga určujú sa podľa pokynov riaditeľa.

 

ZASTUPOVANIE A PREDSTAVOVANIE ÚSTAVU

Článok 8.

Ústav zastupuje riaditeľ bez obmedzenia.

V prípade neprítomnosti alebo zaneprázdnenosti riaditeľa, ústav zastupuje zamestnanec písomne oprávnený riaditeľom za súhlasu správnej rady.

Zamestnanec z odseku 2 tohto článku má všetky oprávnenia riaditeľa v súlade so zákonom.

Článok 9.

 

Riaditeľ môže na základe splnomocnenia preniesť určité právomoci na zastupovanie na inú osobu.

Obsah, rozsah a trvanie splnomocnenia určuje riaditeľ.

Osoba uvedená v odseku 1 tohto článku zastupuje ústav v medziach oprávnenia.

Oprávnenie uvedené v odseku 3 tohto článku musí byť písomné, s uvedením druhu a rozsahu práce, na ktorú je udelené, s termínom, v ktorom je platné a je možné ho kedykoľvek odvolať.

Riaditeľ v medziach svojej právomoci uzatvára zmluvy a vykonáva ďalšie právne kroky v súlade so zákonom a týmto štatútom.

 

ČINNOSŤ ÚSTAVU

Článok 10.

Činnosť Ústavu je:

91.02 – Činnosti múzeí, galérií a zbierok,

91.01 – Činnosti knižníc a archívov,

90.04 – Práca umeleckých ustanovizní,

90.03 – Umelecká tvorba,

90.02 – Iné umelecké činnosti v rámci interpretačných umení,

90.01 – Interpretačné umenie,

85.60 – Podporné vzdelávacie činnosti,

85.59 – Ostatné vzdelávanie,

85.52 – Umelecké vzdelávanie,

82.30 – Organizácia stretnutí a veľtrhov,

82.11 – Kombinované kancelárske a administratívne služby,

79.90 – Ostatné rezervačné služby a činnosti súvisiace s nimi,

79.12 – Činnosť túr operátora

79.11 – Činnosť cestovných kancelárií,

74.90 – Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti,

74.20 – Fotografické služby,

63.11 – Spracovanie dát, hosting a pod.,

62.01 – Informatické programovanie,

59.11 – Výroba kinematografických diel, audiovizuálnych produktov a televíznych programov,

58.14 – Vydávanie časopisov a periodík,

58.12 – Vydávanie zoznamov a adresárov,

58.11 – Vydávanie kníh,

47.63 – Maloobchod s hudobnými a videozáznamami v špecializovaných predajniach,

47.62 – Maloobchod s novinami a kancelárskymi potrebami v špecializovaných predajniach,

47.61 – Maloobchod s knihami v špecializovaných predajniach,

18.20 – Rozmnožovanie a nahrávanie záznamov,

18.14 – Väzba kníh a podobné služby,

18.13 – Služby prípravy na tlač,

18.12 – Iná tlač.

Ústav bude v súlade so zákonom vykonávať aj úkony zahraničného obchodu v oblasti služieb a v rozsahu popísaných činností, pre ktoré bol zriadený.

Článok 11.

Ústav môže zmeniť svoju činnosť, ak táto zmena nenarúša výkon činností z článku 10 tohto štatútu.

Rozhodnutie o zmene činnosti vynáša správna rada so súhlasom NR SNM a Pokrajinskej vlády.

Článok 12.

Ústav vykonáva činnosti vzťahujúce sa na promóciu, podnecovanie, zachovávanie, rozvoj a organizovanie:

– kultúry, vedy a jazyka slovenskej národnostnej komunity v APV;

– vrcholnej tvorby slovenskej národnostnej komunity v APV;

– multikulturalizmu a interkulturalizmu na území APV;

– spolupráce s inštitúciami a organizáciami kultúry, vedy a umenia v Srbskej republike;

– nadväzovania kontaktov a spolupráce medzi kultúrnymi inštitúciami, organizáciami a jednotlivcami v APV a medzinárodnými inštitúciami a organizáciami;

– promócie rovnosti medzi štátnymi, súkromnými a občianskymi iniciatívami v oblasti kultúry a umenia;

– monitorovania normatívnej činnosti v oblasti kultúry a umenia a harmonizácia s

európskymi normami;

– trhovej orientácie s cieľom zlepšiť podmienky práce a činnosti kultúrnych subjektov;

– ochotníctva slovenskej národnostnej komunity v APV;

– umeleckej tvorivosti mladých talentov;

– odborného zdokonaľovania a vzdelávania, seminárov, workshopov/dielní a táborov;

– rozvoja cestovného ruchu v oblasti kultúry; a

– informačných a dokumentačných činností v oblasti kultúry a umenia.

Ústav bude vykonávať činnosti na podklade svojich programových a plánovacích dokumentov, rozhodnutí a záverov všetkých foriem pôsobenia (orgánov, pracovných telies, výborov), fórumovou a priamou prácou a za účasti všetkých kompetentných a zainteresovaných organizácií a inštitúcií, predstaviteľov republikových, pokrajinských, mestských a obecných orgánov a jednotlivcov z oblasti kultúry, školstva a vzdelávania, vedy, umenia a tvorivosti.

Ústav môže vykonávať aj iné činnosti za súhlasu Pokrajinskej vlády a NR SNM.

Článok 13.

Činnosťou ústavu je aj príprava rozvojových projektov v oblasti vedy, kultúry a umenia vojvodinských Slovákov pre potreby pokrajinského správneho orgánu zodpovedného za kultúrne záležitosti, Pokrajinskej vlády, Zhromaždenia AP Vojvodiny a Národnostnej rady.

 

VNÚTORNÁ ORGANIZÁCIA ÚSTAVU

Článok 14.

Organizácia práce v ústave je stanovená takým spôsobom, aby sa zabezpečil úspešný výkon činností a dosiahnutie cieľov, na ktoré bol ústav založený.

Článok 15.

Ústav pôsobí ako jednotná organizácia, ktorej činnosť sa organizuje v rámci organizačných jednotiek- oddelení:

1. Všeobecná služba,

2. Rozvojovo-výskumná jednotka,

3. Informačno-dokumentačná a komunikačná jednotka (INDOK),

4. Jednotka pre kultúrno-umelecké podujatia, odborné zdokonaľovanie a vzdelávanie v kultúre a umení slovenskej národnostnej komunity v APV,

5. Oddelenie medzinárodnej spolupráce a

6. Oddelenie vydavateľstva.

Organizačné jednotky ústavu uskutočňujú vzájomnú spoluprácu pri realizácii svojich pracovných programov.

Článok 16.

Pravidlá organizácie a systematizácie práce ústavu podrobnejšie určujú organizačné zložky, druh práce, počet zamestnancov, druh a stupeň vzdelania a ďalšie pracovné podmienky.

 

PLÁNOVANIE PRÁCE

Článok 17.

Ústav vynáša ročný a štvorročný program práce.

Ročný program práce a finančný plán ústavu pripravuje riaditeľ.

Ročný program práce a finančný plán ústavu prijíma správna rada, a na základe základe získaného stanoviska Národnostnej rady dáva súhlas Pokrajinská vláda.

Program práce určuje rozsah prác na bežný rok a spôsob ich realizácie, ako aj príjmy a výdavky ústavu.

Ústav predkladá Národnostnej rade a Pokrajinskej vláde návrh ročného program práce a návrh finančného plánu na nasledujúci rok a projekcie na ďalšie dva roky, a to najneskôr do 20. júla bežného roka.

Článok 18.

 

Výšku finančných prostriedkov na financovanie činnosti Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov určuje zriaďovateľ na základe návrhu ročného pracovného programu a návrhu finančného plánu inštitúcie na nasledujúci rok a projekcií na ďalšie dva roky.

Návrh ročného pracovného programu Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov by mal obsahovať osobitne uvedené prostriedky potrebné na financovanie programov a projektov v kultúre, ako aj prostriedky potrebné na financovanie bežných nákladov a výdavkov.

Orgán autonómnej pokrajiny zodpovedný za kultúrne záležitosti uzatvára s ústavom ročnú zmluvu o financovaní činnosti ústavu.

Finančné prostriedky z rozpočtu autonómnej pokrajiny sa používajú v súlade so zákonom, ktorým sa riadi rozpočtový systém.

Ústav je povinný účelovo využívať schválené finančné prostriedky a predložiť správu o realizácii kultúrnych programov a projektov do 30 dní po ukončení programu, teda projektov, na ktoré boli pridelené rozpočtové prostriedky s dokladom o zamýšľanom použití finančných zdrojov.

Správa uvedená v odseku 5 tohto článku je neoddeliteľnou súčasťou dokumentácie, ktorou ústav vyúčtuje využité účelové prostriedky.

Článok 19.

 Ústav je povinný predložiť Národnostnej rade a Pokrajinskej vláde správu o činnosti a finančnom hospodárení za predchádzajúci rok najneskôr do 15. marca bežného roka.

Ústav je povinný podávať Národnostnej správu o činnosti a finančnom hospodárení za každé štvormesačne obdobie do 15. nasledujúceho mesiaca.

Článok 20.

 

Prostriedky na výkon činností ústavu zabezpečujú sa:

– z rozpočtu AP Vojvodiny,

– z projektov financovaných inými úrovňami moci na základe súbehov,

– z predaja výrobkov a služieb na trhu,

– z dotácií,donácií, sponzorstiev, legátov, darov, dedičstva ,

– z vlastných príjmov a

– z iných zdrojov v súlade so zákonom.

Finančné prostriedky uvedené v odseku 1 alinea 1 tohto článku použijú sa na financovanie fixných nákladov, kultúrnych programov, investičnej údržby, bežných opráv a údržby zariadení, platov, príplatkov, úhrad a iných príjmov riaditeľa, správnej rady, dozornej rady, ako aj zamestnancov v súlade s rozhodnutím o založení ústavu, štatútom, programom práce a finančným plánom ústavu.

V prípade zániku ústavu, prostriedky patria zakladateľom.

Článok 21.

Výsledky hospodárenia a stav finančných prostriedkov ústavu uvádzajú sa v ročnej finančnej správe – účtovnej závierke.

Článok 22.

Príkaz na použitie prostriedkov ústavu vydáva a podpisuje riaditeľ alebo osoba, ktorú on oprávni osobitným rozhodnutím.

 

ORGÁNY ÚSTAVU

Článok 23.

Orgány Ústavu sú:

– riaditeľ;

– správna rada;

– dozorná rada.

 

R I A D I T E Ľ

Článok 24.

Riaditeľa vymenúva Pokrajinská vláda na základe odôvodneného návrhu zoznamu kandidátov správnej rady ústavu.

Národná rada slovenskej národnostnej menšiny sa zúčastňuje na postupe vymenovania riaditeľa spôsobom ustanoveným Zákonom o kultúre.

Riaditeľ ústavu sa vymenúva na základe predchádzajúceho verejného súbehu na obdobie štyroch rokov a môže byť opätovne vymenovaný.

Verejný súbeh uvedený v odseku 1 tohto článku vypisuje a uskutočňuje správna rada inštitútu.

Verejný súbeh uvedený v odseku 1 tohto článku sa vypisuje najneskôr 60 dní pred uplynutím funkčného obdobia riaditeľa.

Ak správna rada nevypíše verejný súbeh v lehote stanovenej v odseku 4 tohto článku, je povinná informovať zriaďovateľov o dôvodoch, prečo nebola verejná súťaž vyhlásená. “.

Verejný súbeh uvedený v odseku 1 tohto článku sa zverejní na webovej stránke Národnej služby pre zamestnávanie na oznamovacej tabuli alebo v priestoroch ústavu, v jednom z tlačených médií v slovenskom jazyku a písme a najmenej v jednom denníku distribuovanom na celom území Republiky Srbska.

Lehota na podanie žiadosti je 15 dní odo dňa zverejnenia verejného súbehu.

Prihláška na verejný súbeh musí obsahovať dôkazy o splnení podmienok z čl. 28. štatútu, ako aj návrh programu práce a rozvoja ústavu na obdobie štyroch rokov ako neoddeliteľnú súčasť súťažnej dokumentácie.

Správna rada je povinná vybavovať prihlášky na verejný súbeh v súlade so zákonom o správnom konaní.

Správna rada urobí rozhovor s kandidátmi, ktorí spĺňajú podmienky verejného súbehu a do 30 dní odo dňa ukončenia súbehu predloží Národnostnej rade odôvodnený návrh zoznamu kandidátov.

Zoznam kandidátov obsahuje stanovisko správnej rady k profesionálnym a organizačným schopnostiam každého kandidáta a zápisnicu z pohovoru.

Verejný súbeh bol neúspešný, ak správna rada zistí, že nie sú kandidáti, ktorí spĺňajú podmienky na výberové konanie o čom upovedomí Národnostnú radu a Pokrajinskú vládu, resp. pokiaľ sa nevymenuje riaditeľ zo zoznamu kandidátov.

Článok 25.

Pokrajinská vláda môže vymenovať úradujúceho riaditeľa bez uskutočneného verejného súbehu v prípade, keď riaditeľovi zanikne funkcia pred uplynutím mandátu, resp. keď verejný súbeh na riaditeľa bol neúspešný.

Úradujúci riaditeľ môže túto funkciu vykonávať najviac jeden rok.

Rovnaká osoba nemôže byť dvakrát vymenovaná za úradujúceho riaditeľa uvedeného v odseku 1 tohto článku.

Podmienky na vymenovanie stanovené v čl. 28. tohto štatútu, ako aj práva, povinnosti a zodpovednosti riaditeľa vzťahujú sa aj na úradujúceho riaditeľa.

Článok 26.

Kandidát na riaditeľa musí okrem všeobecných podmienok stanovených zákonom spĺňať aj nasledujúce podmienky:

• mať vysokoškolské vzdelanie v oblasti spoločenských a humanitných vied alebo prírodných a matematických vied alebo umenia.

• mať najmenej päť rokov pracovných skúseností v kultúre.

• aktívne ovládať slovenský jazyk

Kandidát na riaditeľa je povinný navrhnúť program práce a rozvoja ústavu písomne ​​ako neoddeliteľnú súčasť súbehovej dokumentácie.

Kandidát na riaditeľa je povinný predložiť nasledujúce dôkazy o splnení podmienok uvedených v odseku 1. tohto článku:

• V súvislosti s podmienkami z bodu 1 – diplom alebo osvedčenie príslušnej vysokej školy

• V súvislosti s podmienkami z bodu 2 – vhodný dokument (pracovná knižka, potvrdenie, osvedčenie atď.) o pracovných skúsenostiach v kultúre.

• V súvislosti s podmienkami z bodu 3 – príslušný doklad školy alebo jazykovej školy (Osvedčenie, vysvedčenie, index, diplom atď.) alebo splnenie tejto podmienky sa určí v rozhovore kandidáta s správnou radou v zmysle článku 24 ods. 11. tohto štatútu.

Článok 27.

Funkcia riaditeľa ústavu sa končí uplynutím funkčného obdobia a odvolaním.

Zakladatelia ústavu odvolajú riaditeľa pred skončením funkčného obdobia:

1) na osobnú žiadosť;

2) ak vykonáva povinnosť v rozpore s ustanoveniami zákona;

3) ak neodbornou, nesprávnou a nesvedomitou prácou spôsobí inštitúcii väčšie škody alebo tak zanedbáva alebo nesvedomito plní svoje povinnosti, že došlo alebo by mohlo dôjsť k závažným porušeniam v práci inštitúcie;

4) ak proti nemu bolo začaté trestné stíhanie pre čin, ktorý ho robí nespôsobilým na výkon funkcie riaditeľa, alebo ak bol právoplatným rozhodnutím súdu odsúdený za trestný čin, ktorý ho robí nespôsobilým na výkon funkcie riaditeľa inštitúcie;

5) ak zakladatelia odhadnú, že v dôsledku jeho konania môže dôjsť k závažným porušeniam v práci inštitúcie;

6) ak nerealizuje schválená Program práce ústavu;

7) z iných dôvodov určených zákonom.

Článok 28.

Riaditeľ plní tieto úlohy:

– organizuje a riadi činnosť ústavu,

– stará sa o zákonnosť činnosti ústavu a zodpovedá za zákonnosť činnosti ústavu,

– prijíma pravidlá organizácie a systematizácie práce ústavu a iné normatívne akty v súlade so zákonom a týmto štatútom,

– zastupuje ústav,

– vykonáva rozhodnutia správnej rady,

– navrhuje program práce a finančný plán,

– zodpovedá za uskutočnenie program práce ústavu,

– zodpovedá za hmotné a finančné hospodárenie ústavu,

– vynáša individuálne rozhodnutia o realizácii a používaní prostriedkov podľa účelov z finančného plánu,

– rozhoduje o individuálnych právach, povinnostiach a zodpovednostiach z pracovného pomeru v súlade so zákonom a pracovnými pravidlami,

– podáva správu o činnosti a výsledkoch činnosti správnej a dozornej rade,

– zriaďuje komisie a iné pracovné orgány a

plní ďalšie úlohy ustanovené zákonom, pracovnými pravidlami a týmto štatútom.

Akt o organizácii a systematizácii prác ústavu schvaľuje Pokrajinská vláda.

Článok 29.

Riaditeľ ústavu je vo svojej práci nezávislý a za svoju prácu sa zodpovedá správnej rade, Národnostnej rade a Pokrajinskej vláde.

Článok 30.

Na vykonávanie úloh v rámci svojej pôsobnosti prijíma riaditeľ rozhodnutia, príkazy, pokyny, výnosy a pravidlá.

 

S P R Á V N A  R A D A

Článok 31.

Správna rada má predsedu a ôsmich členov.

 

Predsedu a členov správnej rady vymenúva a odvoláva Pokrajinská vláda a na návrh Národnostnej rady.

 

Funkčné obdobie predsedu a členov správnej rady je štyri roky s možnosťou opätovného vymenovania.

Článok 32.

Členovia správnej rady sa vymenúvajú spomedzi popredných odborníkov a znalcov kultúrnej činnosti a na základe návrhu Národnostnej rady.

Maximálne jedna tretina členov správnej rady je vymenovaná z radov zamestnancov ústavu na návrh väčšiny zamestnancov.

Aspoň jeden z členov správnej rady z radov zamestnancov musí byť z radov vykonávateľov základnej. programovej aktivity,

Členovia správnej rady sú menovaní na obdobie štyroch rokov a môžu byť menovaní najviac dvakrát.

Predseda a členovia správnej rady môžu mať nárok na odmenu za prácu za podmienok a podľa kritérií určených kritériami definovanými aktom zakladateľa.

Článok 33.

Zloženie správnej rady má zabezpečiť zastúpenie najmenej 30% predstaviteľov menej zastúpeného pohlavia.

Článok 34.

Návrh na vymenovanie členov správnej rady obsahuje najmenej o tretinu viac kandidátov, ako je počet členov správnej rady, ktorí majú byť vymenovaní.

Pokrajinská vláda môže do vymenovania predsedu a členov správnej rady vymenovať úradujúceho predsedu a členov správnej rady.

Pokrajinská vláda na návrh Národnostnej rady môže vymenovať úradujúceho predsedu a člena správnej rady aj v prípade, keď predsedovi alebo členovi správnej rady zanikne funkcia pred uplynutím jeho mandátneho obdobia.

Úradujúci predseda resp. člen správnej rady môže túto funkciu vykonávať najviac jeden rok.

Článok 35.

Správna rada rokuje a rozhoduje na svojich zasadnutiach.

Zasadnutie správnej rady sa môže konať, ak je na nej prítomná väčšina členov správnej rady.

Správna rada rozhoduje väčšinou z celkového počtu prítomných členov.

Ak je predseda ni je schopný zvolať zasadnutie správnej rady, tak to zasadnutie môže zvolať a ním predsedať najstarší člen správnej rady, ako zástupca predsedu správnej rady.

Článok 36.

Správna rada:

– schvaľuje štatút a určuje jeho konečné znenie,

– schvaľuje iné normatívne akty stanovené zákonom a týmto štatútom,

– určuje hospodársku a rozvojovú politiku,

– rozhoduje o hospodárení ústavu,

– schvaľuje program práce ústavu na návrh riaditeľa,

– schvaľuje ročný finančný plán,

– schvaľuje ročný plán obstarávania,

– schvaľuje účtovnú závierku,

– schvaľuje ročnú správu o činnosti a hospodárení,

– navrhuje štatusové zmeny v súlade so zákonom,

– vypisuje súbeh na výber kandidátov na riaditeľa,

– určuje osobitné podmienky pre výber kandidáta na riaditeľa

– určuje osobitné meradlá na hodnotenie odbornosti kandidátov na riaditeľa a ich priložených programov práce

– podáva zakladateľom návrh na kandidáta na riaditeľa,

– uzatvára pracovnú zmluvu s riaditeľom, na dobu určitú, až po uplynutie doby, na ktorú bol vymenovaný, alebo po jeho výpoveď, pokiaľ za riaditeľa bola vymenovaná osoba už zamestnaná v ústave na dobu neurčitú, uzaviera dodatok k pracovnej zmluve v súlade so Zákonom o práci.

– rozhoduje o používaní finančných prostriedkov v súlade so zákonom,

– prijíma rokovací poriadok správnej rady a

– rozhoduje o iných otázkach určených zákonom, týmto štatútom a inými normatívnymi aktmi.

Článok 37.

Predseda správnej rady zabezpečuje priamu spoluprácu s riaditeľom ústavu pri vykonávaní rozhodnutí správnej rady, zvoláva a vedie zasadnutia správnej rady, podpisuje rozhodnutia a akty prijaté správnou radou a plní ďalšie úlohy v súlade so zákonom, všeobecnými aktmi a týmto štatútom.

Správna rada rieši otázky v rámci svojej pôsobnosti rozhodnutím a záverom a v prípade potreby poskytuje výklad všeobecných aktov ústavu.

Na zasadnutiach sa spisuje zápisnica, ktorú podpisuje predseda správnej rady a zapisovateľ. V prípade neprítomnosti predsedu je zápisnica podpísaná osobou, ktorá zasadaniu viedla.

Rozhodnutia a akty prijaté na zasadnutí správnej rady podpisuje predseda.

Zápisnicu vedie osoba určená riaditeľom alebo predsedom správnej rady.

Spôsob práce a rozhodovania správnej rady upravuje rokovací poriadok správnej rady.

Článok 38.

V naliehavých prípadoch môže správna rada rozhodnúť bez zvolania a konania zasadnutia (písomne ​​alebo telefonicky, elektronickou a telegrafickou komunikáciou alebo iným podobným spôsobom).

V prípade uvedenom v odseku 1 tohto článku predseda správnej rady informuje členov o nutnosti prijať rozhodnutie bez zvolania a konania zasadnutia a informuje ich o rozhodnutí, ktoré sa má prijať.

Ak väčšina členov správnej rady nevznesie námietku proti rozhodnutiu rozhodovať spôsobom uvedenom v odseku 1 tohto článku, rozhodnutie sa považuje za prijaté, keď zaň hlasuje väčšina z celkového počtu členov správnej rady.

Článok 39.

Funkcia člena správnej rady ústavu končí uplynutím funkčného obdobia a odvolaním.

Pokrajinská vláda odvolá člena správnej rady pred uplynutím jeho funkčného obdobia:

1) na jeho osobnú žiadosť;

2) ak vykonáva povinnosť v rozpore s ustanoveniami zákona;

3) ak proti nemu bolo začaté trestné stíhanie pre čin, ktorý ho robí nespôsobilým na výkon funkcie člena správnej rady, alebo ak bol právoplatným rozhodnutím súdu odsúdený za trestný čin, ktorý ho robí nespôsobilým na výkon funkcie člena rady;

4) z iných dôvodov určených zákonom alebo štatútom ústavu.

Členovi správnej rady môže zaniknúť mandát pred uplynutím doby, na ktorú bol vymenovaný, odvolaním z nasledujúcich dôvodov:

1) ak zakladatelia usúdia, že koná neprofesionálne alebo nesvedomito;

2) ak zakladatelia usúdia, že v dôsledku jeho konania môže dôjsť k závažným porušeniam v práci inštitúcie;

3) ak sa nezúčastňuje v práci správnej rady alebo jej prácu blokuje.

Článok 40.

Za účelom efektívnejšieho výkonu úloh zo svojej pôsobnosti, správna rada môže zriaďovať komisie pre jednotlivé otázky ako svoje pomocné orgány.

Rozhodnutie o zriadení komisie určí jej úlohy, zloženie a počet členov.

 

D O Z O R N Á  R A D A

Článok 41.

 

Členov dozornej rady vymenúva Pokrajinská vláda na návrh Národnostnej rady na obdobie štyroch rokov a možno ich menovať najviac dvakrát.

Členov dozornej rady môže Pokrajinská vláda odvolať na návrh Národnostnej rady aj pred uplynutím funkčného obdobia, na ktoré boli vymenovaní.

Predsedu dozornej rady vymenúva Pokrajinská vláda z členov dozornej rady.

Článok 42.

Dozorná rada ústavu má predsedu a dvoch členov.

Najviac jedna tretina členov dozornej rady sa vymenúva z radov zamestnancov na návrh väčšiny zamestnancov.

Zloženie dozornej rady má zabezpečiť zastúpenie najmenej 30% predstaviteľov menej zastúpeného pohlavia.

Členovia dozornej rady sú menovaní na obdobie štyroch rokov a môžu byť menovaní najviac dvakrát.

Predseda a členovia dozornej rady môžu mať nárok na odmenu za prácu za podmienok a podľa kritérií určených aktom zriaďovateľa.

Článok 43.

Návrh na vymenovanie členov dozornej rady obsahuje najmenej o tretinu viac kandidátov, ako je počet členov dozornej rady, ktorí majú byť vymenovaní.

 

Za člena dozornej rady nemôže byť vymenovaná osoba, ktorá je členom správnej rady ústavu.

Článok 44.

Dozorná rada:

– dohliada na činnosť Ústavu,

– prezerá periodické zúčtovania a zisťuje, či boli vypracované v súlade s predpismi,

– vynáša rokovací poriadok a

– plní ďalšie úlohy určené zákonom a týmto štatútom.

Dozorná rada podáva správu o výsledkoch dohľadu zakladateľom najmenej raz ročne.

Článok 45.

Pokrajinská vláda môže až do vymenovania predsedu a člena dozornej rady vymenovať úradujúceho predsedu a člena dozornej rady.

Pokrajinská vláda môže na návrh Národnostnej rady vymenovať úradujúceho predsedu a člena dozornej rady aj v prípade, že predseda alebo člen dozornej rady ukončí svoje povinnosti pred uplynutím funkčného obdobia.

Úradujúci predseda a člen dozornej rady môžu vykonávať svoju funkciu najviac jeden rok.

Článok 46.

Funkcia člena dozornej rady inštitúcie zaniká uplynutím funkčného obdobia a odvolaním.

Pokrajinská vláda odvolá člena dozornej rady pred uplynutím jeho funkčného obdobia:

1) na osobnú žiadosť;

2) ak vykonáva povinnosť v rozpore s ustanoveniami zákona;

3) ak proti nemu bolo začaté trestné stíhanie pre čin, ktorý ho robí nespôsobilým na výkon funkcie člena dozornej rady, alebo ak bol právoplatným rozhodnutím súdu odsúdený za trestný čin, ktorý ho robí nespôsobilým na výkon funkcie člena dozornej rady;

4) z iných dôvodov určených zákonom alebo štatútom ustanovizne.

Členovi dozornej rady môže byť ukončená funkcia pred uplynutím funkčného obdobia, na ktoré bol vymenovaný, z nasledujúcich dôvodov:

1) ak zakladatelia usúdia, že koná neodborne alebo nestatočne;

2) ak včas neinformuje zriaďovateľa o zistených nezrovnalostiach a nezákonnostiach pri práci ústavu;

3) ak sa nezúčastňuje v práci dozornej rady alebo blokuje jej prácu.

Článok 47.

Ak je predseda znemožnený zvolať zasadnutie dozornej rady, tak to zasadnutie môže zvolať a ním predsedať najstarší člen dozornej rady, ako zástupca predsedu dozornej rady.

PROGRAMOVÁ RADA

Článok 48.

V ústave sa zriaďuje programová rada ako poradný orgán riaditeľa, ktorý sa má zaoberať záležitosťami spojenými s programovými aktivitami ústavu a dávať riaditeľovi stanoviská a návrhy.

Programová rada je zložená z osôb vysokej umeleckej a odbornej integrity a autority v oblasti kultúrnych činností najviac zastúpených v činnosti ústavu.

O zriadení programovej rady uvedenej v odseku 1 tohto článku rozhoduje správna rada na návrh riaditeľa väčšinou hlasov z celkového počtu jej členov.

Článok 49.

Programová rada spomedzi svojich členov volí predsedu, ktorý pripravuje, zvoláva a vedie zasadnutia tejto rady.

Ak je to potrebné, zasadnutí programovej rady sa na pozvanie predsedu zúčastňujú aj zamestnanci, ktorí pracujú na programových činnostiach ústavu.

Zasadnutia programovej rady sa zvolávajú podľa potreby.

O práci programovej rady sa vedie zápisnica.

 

INFORMOVANIE ZAMESTNANCOV

Článok 50.

Zamestnanci ústavu majú právo byť informovaní o otázkach súvisiacich s uskutočňovaním ich práv, spôsobom a v súlade s postupom stanoveným zákonom a v týmto štatútom.

Článok 51.

Informovanie zamestnancov ústavu sa koná zverejňovaním normatívnych aktov, zápisníc, rozhodnutí, záverov, informácií a iných aktov na oficiálnej internetovej stránke ústavu.

 

VEREJNOSŤ PRÁCE

Článok 52.

Práca ústavu je prístupná verejnosti.

Verejnosť práce zabezpečuje:

– trvalé alebo občasné zverejňovanie výsledkov práce a výskumu,

– informovanie prostredníctvom tlače, rozhlasu, televízie a iných prostriedkov verejného informovania o otázkach týkajúcich sa práce ústavu a

– organizovaním oficiálnej webovej stránky.

Údaje a informácie o práci ústavu poskytuje riaditeľ alebo ním oprávnená osoba.

 

OBCHODNÉ TAJOMSTVO

Článok 53.

 

Ako obchodné tajomstvo ústavu sa rozumie akákoľvek informácia, ktorá má alebo môže mať komerčnú hodnotu, pretože nie je všeobecne známou, ani sprístupnenou tretím osobám, a využitím alebo oznámením ktorej by sa mohol získať ekonomický prospech, a ktorá je ústavom ochránená zodpovedajúcimi opatreniami v súlade so zákonom, obchodnou politikou, zmluvnými záväzkami alebo príslušnými normami, aby sa zachovala v tajnosti a pokiaľ jej oznámenie tretej osobe by mohlo ústavu spôsobiť škodu.

Za obchodné tajomstvo sa považujú aj iné údaje, ktoré sú vyhlásené za obchodné tajomstvo osobitným zákonom, iným predpisom alebo aktom ústavu.

Úrad je povinný v záujme zachovania tajnosti dôverných informácií prijať tieto opatrenia:

– dôverné informácie by sa mali sprístupňovať iba tým osobám, ktoré ich potrebujú, aby mohli vykonávať svoje pracovné úlohy,

– osobám, ktorým sú známe dôverné informácie, musí sa jasne dať na vedomie, že ide o dôverné alebo utajované informácie,

– uzatvárať zmluvy o dôvernosti alebo neoznamovaní dôverných informácií s každým, kto môže potenciálne spoznať alebo prijímať informácie, ktoré sa rozumejú ako obchodné tajomstvo, vrátane zamestnancov, obchodných partnerov, externých spolupracovníkov, konzultantov a pod.,

– dôverné dokumenty sa označia ako „dôverné“.

 

Spôsob narábania s informáciami uvedenými v odseku 1 tohto článku, zamestnanci zodpovední za použitie a zverejnenie obchodného tajomstva, opatrenia na ochranu informácií, ktoré sú obchodným tajomstvom, a ďalšie dôležité otázky upravuje súbor pravidiel vydaný riaditeľom.

 

OCHRANA A ZLEPŠENIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Článok 54.

 

Správna rada v súlade so zákonom prijíma rozhodnutia a určuje opatrenia na ochranu a zlepšenie životného prostredia v rámci činnosti ústavu, rozhoduje o poskytnutí finančných prostriedkov na tieto účely, vytvára pracovné orgány a menuje osoby zodpovedné za vykonávanie rozhodnutí a opatrení na ochranu a zlepšenie životného prostredia.

Opatrenia na ochranu životného prostredia zahŕňajú využívanie moderných technických a technologických riešení poskytujúcich prevenciu, resp. elimináciu príčin, ktoré vedú k zhoršeniu pracovných podmienok a prijímanie opatrení na poskytovanie pomoci iným orgánom a organizáciám zaoberajúcim sa touto problematikou.

 

OCHRANA PRÁV ZAMESTNANCOV

Článok 55.

Zamestnanci ústavu uskutočňujú práva, povinnosti a zodpovednosti z pracovného pomeru a z dôvodu práce v súlade so zákonom, predpismi a ostatnými všeobecnými a individuálnymi aktmi ústavu.

Článok 56.

Zamestnanec ústavu sa pri uplatňovaní svojich práv písomne obracia na riaditeľa ústavu.

Proti rozhodnutiu, ktorým bolo porušené právo zamestnanca, alebo keď sa zamestnanec o porušení práva dozvedel, môže zamestnanec začať spor pred príslušným súdom.

Lehota na začatie sporu je 60 dní odo dňa doručenia rozhodnutia alebo odo dňa keď sa o porušení práva dozvedel.

 

VŠEOBECNÉ AKTY ÚSTAVU

Článok 57.

Normatívne akty ústavu musia byť v súlade so štatútom ústavu a zákonom.

V ústave sa okrem štatútu vynášajú tieto všeobecné akty:

– Pravidlá organizácie účtovníctva,

– Pravidlá pre kancelársku a archívnu činnosť,

– Pravidlá fyzického a technického zabezpečenia,

– Pravidlá protipožiarnej ochrany,

– Pravidlá práce v súlade so zákonom,

– Pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

– Pravidlá prevencie a ochrany pred obťažovaním na pracovisku,

– Pravidlá pre získavanie a distribúciu vlastných výnosov,

– Pravidlá pre postup vnútorného varovania,

– Pravidlá o dôkladnejšej regulácii postupu verejného obstarávania,

– Akt o hodnotení rizík a

– iné akty v súlade so zákonom, rozhodnutím zakladateľov a týmto štatútom.

Individuálne akty musia byť v súlade so zákonmi a normatívnymi aktmi ústavu.

Článok 58.

Pokrajinská vláda na základe obstaranej mienky Národnostnej rady udeľuje súhlas so:

– štatútom ústavu,

– programom práce ústavu;

– finančným plánom ústavu a

– ročnou finančnou správou – účtovnou závierkou.

 

ZMENY A DOPLNKY STANOV

Článok 59.

Postup pri zmene a doplnení štatútu sa začína na návrh zakladateľa, správnej rady a riaditeľa.

O zmenách a doplneniach štatútu rozhoduje správna rada na základe získaného stanoviska Národnostnej rady a so súhlasom Pokrajinskej vlády.

 

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 60.

Nadobudnutím účinnosti tohto štatútu zaniká účinnosť Štatút Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, č. 01-72, ktorý bolo prijaté 4. mája 2017, s Rozhodnutím o zmene a doplnení Štatútu Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov č. 1-88 z 20. júna 2019. rokov.

Článok 64.

Tento štatút nadobúda platnosť k dňu získania súhlasu Pokrajinskej vlády a zverejní sa na vývesnej tabuli ústavu.

Tento štatút nadobúda účinnosť dňom získania súhlasu Pokrajinskej vlády a bude zverejnený na oznamovacej tabuli ústavu.

 

Ústav pre kultúru

vojvodinských Slovákov

Nový Sad

Číslo: 01 – 162

Dňa: 22. septembra 2020

 

PREDSEDA

SPRÁVNEJ RADY

PhDr. Branislav Kulík