Statut ZKVS

На основу члана 44. ставa 1. тачка 1. Закона о култури („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016 – испр. и 6/2020, члана 21. тачка 1. Закона о јавним службама („Сл. гласник РС“, бр. 42/91, 71/94, 79/2005 – др. закон, 81/2005 – испр. др. закона, 83/2005 – испр. др. закона и 83/2014 – др. закон) и члана 12. став 1. тачка 1. Одлуке о оснивању Завода за културу војвођанских Словака („Сл. лист АП Војводине“, бр. 7/2008 и 6/2009), Управни одбор Завода за културу војвођанских Словака је на 9. седници одржаној 22.09.2020. године, усвојио

С Т А Т У Т


ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОЂАНСКИХ СЛОВАКА


ОПШТЕ ОДРЕДБЕ


Члан 1.


Овим статутом уређују се назив и седиште, делатност, унутрашња организација, заступање, органи, њихов састав, начин именовања и надлежности, као и услови за именовање и разрешење директора, финансирање, јавност рада, пословна тајна, обавештавање запослених, заштита права запослених, заштита и унапређење животне средине, општа акта, одговорност установе у правном промету и друга питања од значаја за рад Завода за културу војвођанских Словака (у даљем тексту: Завод).


Члан 2.


Оснивачи Завода су Аутономна покрајина Војводина (у даљем тексту: АП Војводина) и Национални савет словачке националне мањине (у даљем тексту: Национални савет).
Завод је установа културе основана ради обављања културне делатности којом се обезбеђује остваривање права, односно задовољавање потреба словачке националне заједнице у АП Војводини, као и остваривање другог законом утврђеног интереса у области културе. Права и обавезе АП Војводине као оснивача врши Покрајинска влада Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: Покрајинска влада). Покрајинска влада даје сагласност на статут, програм рада, годишњи финансијски план, годишњи обрачун, акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места Завода, а по прибављеном мишљењу Националног савета.

Члан 3.


Завод је установа културе и послује као јавна служба. Завод је уписан у судски регистар код Привредног суда у Новом Саду, број Регистарског улошка 5-416.


Члан 4.


Завод има својство правног лица. Завод у правном промету са трећим лицима иступа у своје име и за свој рачун и одговара целокупном својом имовином.


Члан 5.


Назив Завода је: „Завод за културу војвођанских Словака“ – Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov.
Назив се исписује на српском језику, ћириличним писмом и словачком језику латиничним писмом.
Седиште Завода је у Новом Саду, Његошева, број 16/II/7. Одлуку о промени назива и седишта Завода доноси Управни одбор уз сагласност Оснивача.

Члан 6.


Завод има печат и штамбиљ. Печат Завода је округлог облика, величине 40 мм у пречнику у чији је концентрични круг уписан текст: „Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov Nový Sad” на словачком
језику латиничним писмом и „Завод за културу војвођанских Словака Нови Сад” на српском језику, ћириличним писмом. Мали печат Завода је округлог облика, величине 20 мм, у пречнику у чији је концентрични круг уписан текст: „Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov Nový Sad” на словачком језику, латиничним писмом и „Завод за културу војвођанских Словака Нови Сад” на српском језику, ћириличним писмом. Штамбиљ Завода је правоугаоног облика величине 50 х 30 мм. Поред назива Завода, штамбиљ садржи и ознаку са празним простором за уписивање деловодног протокола
и датумом завођења протокола. Начин коришћења, чувања и уништавања печата и штамбиља и њихов број, утврђује се упутством Директора.


Члан 7.


Завод има лого.
Облици, боје, фонтови и слике логотипа утврђују се упутством Директора.

ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ
Члан 8.


Завод заступа Директор, без ограничења. У случају одсутности или спречености Директора, Завод заступа запослени кога писаним путем овласти Директор, уз сагласност Управног одбора. Запослени из става 2. овог члана има сва овлашћења Директора у складу са законом.


Члан 9.


Директор може путем пуномоћја, пренети поједина овлашћења за заступање на друго лице. Садржину, обим и трајање пуномоћја одређује Директор. Лице из става 1. овог члана заступа Завод, у границама овлашћења. Овлашћење из става 3. овог члана мора бити у писаној форми, са навођењем врсте и обимом посла за које се даје, са роком у коме важи и може бити увек опозвано. Директор у границама својих овлашћења закључује уговоре и врши друге правне радње у складу са законом и овим Статутом.

ДЕЛАТНОСТ ЗАВОДА
Члан 10.


Делатност Завода је:


91.02 – Делатност музеја, галерија и збирки,
91.01 – Делатност библиотека и архива,
90.04 – Рад уметничких установа,
90.03 – Уметничко стваралаштво,
90.02 – Друге уметничке делатности у оквиру извођачке уметности,
90.01 – Извођачка уметност,
85.60 – Помоћне образовне делатности,
85.59 – Остало образовање,
85.52 – Уметничко образовање,
82.30 – Организовање састанака и сајмова,
82.11 – Комбиноване канцеларијско – административне услуге,
79.90 – Остале услуге резервација и делатности повезане са њима,

79.12 – Делатност туроператора,
79.11 – Делатност путничких агенција,
74.90 – Остале стручне, научне и техничке делатности,
74.20 – Фотографске услуге,
63.11 – Обрада података, хостинг и сл.,
62.01 – Рачунарско програмирање,
59.11 – Производња кинематографских дела, аудио – визуелних производа и телевизијског програма,
58.14 – Издавање часописа и периодичних издања
58.12 – Издавање именика и адресара,
58.11 – Издавање књига,
47.63 – Трговина на мало музичким и видео-записима у специјализованим продавницама,
47.62 – Трговина на мало новинама и канцеларијским материјалом у специјализованим продавницама,
47.61 – Трговина на мало књигама у специјализованим продавницама,
18.20 – Умножавање и снимање записа,
18.14 – Књиговезачке и сродне услуге,
18.13 – Услуге припреме за штампу,

18.12 – Остало штампање.


Завод ће обављати и послове спољнотрговинског промета из области услуга, а из оквира описаних делатности за које је основан, у складу са законом.


Члан 11.


Завод може да промени делатност уколико се том променом не ремети обављање делатности из члана 10. овог статута. Одлуку о промени делатности доноси Управни одбор, уз сагласност Националног савета и Покрајинске владе.


Члан 12.


Завод врши делатности које обухватају промовисање, подстицање, чување, развијање и организовање:
културе, науке и језика словачке националне заједнице у АП Војводини;
врхунског стваралаштва словачке националне заједнице у АП Војводини;
мултикултуралности и интеркултуралности на подручју АП Војводине;
сарадње са установама и организацијама културе, науке и уметности у Републици Србији;
успостављања веза и сарадње установа културе, организација и појединаца у АП Војводини са међународним установама и организацијама;
промовисања једнакости између државних, приватних и грађанских иницијатива у области културе и уметности;
– праћење нормативне делатности у области културе и уметности и усклађивање са европским стандардима;
тржишне оријентације ради побољшања услова за рад и делатност културних субјеката;
аматеризма словачке националне заједнице у АП Војводини;
уметничког стваралаштва младих талената;
стручно усавршавање и образовање, организовањем семинара, радионица и кампова;
развијање туризма у култури; и
информационо-документационе делатности у области културе и уметности.


Завод ће обављати делатност на основу својих програмских и планских докумената, одлука и закључака свих облика деловања (органа, радних тела, одбора), форумским и непосредним радом и укључивањем свих компетентних и заинтересованих организација и установа, представника републичких, покрајинских, градских и општинских органа и појединаца из културе, просвете и образовања, науке, уметности и стваралаштва. Завод може обављати и друге делатности уз сагласност Покрајинске владе и Националног савета.


Члан 13.

Делатност Завода јесте и израда развојних пројеката у области науке, културе и уметности војвођанских Словака за потребе покрајинског органа управе надлежног за послове културе, Покрајинске владе, Скупштине АП Војводине и Националног савета.


УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗАВОДА
Члан 14.


Организација послова у Заводу утврђује се тако, да се обезбеди успешно вршење делатности и остваривање циљева због којих је Завод основан.


Члан 15.


Завод послује као јединствена организација, у којој се рад организује оквиру следећих група послова:


1. Општа служба,
2. Развојно-истраживачка јединица,
3. Информационо-документациона и комуникациона јединица (ИНДОК),
4. Јединица за културно-уметничке манифестације, стручно усавршавање и образовање у култури и уметности словачке националне заједнице у АП Војводини,
5. Одељење за међународну сарадњу, и
6. Издавачко одељење.

Члан 16.


Правилником о организацији и систематизацији послова Завода ближе се утврђују организациони делови, врста послова, број извршилаца, врста и степен стручне спреме и други услови за рад.

 

ПЛАНИРАЊЕ РАДА
Члан 17.


У Заводу се доноси годишњи и четворогодишњи програм рада. Годишњи предлог програма рада Завода припрема директор. Годишњи програм рада и финансијски план Завода доноси Управни одбор, и на основу прибављеног мишљења Националног савета, сагласност даје Покрајинска влада. Програмом рада се утврђује обим посла за текућу годину и начин њиховог извршења, као и приходи и расходи Завода. Завод подноси Националном савету и Покрајинској влади предлог годишњег програма рада и предлог финансијског плана за наредну годину и пројекцијама за наредне две године, најкасније до 20. јула текуће године.предлог годишњег програма рада најкасније до 20. јула текуће године, за наредну годину.


Члан 18.

Висину средстава за финансирање делатности Завода за културу војвођанских Словака утврђује оснивач, на основу предлога годишњег програма рада и предлога финансијског плана установе за наредну годину и пројекцијама за наредне две године. Предлог годишњег програма рада Завода за културу војвођанских Словака треба да садржи посебно исказана средства потребна за финансирање програма и пројеката у култури, као и средства потребна за финансирање текућих расхода и издатака. Орган аутономне покрајине надлежан за послове цултуре закључује са Заводом годишњи уговор о финансирању делатности Завода. Средства из буџета аутономне покрајине користе се у складу са законом којим се уређује буџетски систем. Завод је дужан да наменски користи одобрена финансијска средства и поднесе
извештај о реализацији културних програма и пројеката у року од 30 дана по завршетку програма, односно пројеката за које су додељена буџетска средства са доказима о наменском коришћењу финансијских средстава. Извештај из става 5. овог члана саставни је део документације којом Завод правда наменски утрошена средства.

Члан 19.


Завод је дужан да најкасније до 15. марта текуће године поднесе Националном савету и Покрајинској влади извештај о раду и финансијском пословању за претходну годину. Завод је дужан да подноси Националном савету Извештај о раду и финансијском пословању за сваки квартални период текуће године до 15. наредног месеца.


Члан 20.


Средства за обављање делатности Завода обезбеђују се:

из буџета АП Војводине,
по пројектима које финансирају други нивои власти на основу конкурса,
продајом производа и услуга на тржишту,
донаторством, легатом, поклоном, завештањем,
из сопствених прихода и
из других извора у складу са законом.


Средства из става 1. алинеја прва овог члана, користе се за финансирање сталних трошкова, културних програма, инвестиционог одржавања, текућих поправки и одржавање опреме, плата, додатке, накнаде и других примања Директора, Управног одбора и Надзорног одбора, као и запослених, у складу са Одлуком о оснивању Завода, Статутом, Програмом рада и Финансијским планом Завода. У случају престанка рада Завода, средства припадају Оснивачима.


Члан 21.


Резултати пословања и стање финансијских средстава Завода утврђују се годишњим финансијским извештајем – завршним рачуном.


Члан 22.


Налог за коришћење средстава Завода издаје и потписује директор или лице које он овласти посебном одлуком.

ОРГАНИ ЗАВОДА
Члан 23.


Органи Завода су:
– Директор;
– Управни одбор;
– Надзорни одбор.


Д И Р Е К Т О Р
Члан 24.


Директора именује Покрајинска влада са образложеног предлога листе кандидата Управног одбора Завода. Национални савет словачке националне мањине у поступку именовања директора учествује на начин утврђен Законом о култури. Директор Завода се именује на основу претходно спроведеног јавног конкурса, на период од четири године и може бити поново именован. Јавни конкурс из става 1. овог члана расписује и спроводи управни одбор Завода. Јавни конкурс из става 1. овог члана расписује се најкасније 60 дана пре истека
мандата директора. Уколико управни одбор не распише јавни конкурс у року који је утврђен у ставу 4. овог члана, обавезан је да о разлозима због којих јавни конкурс није расписан обавести осниваче.”. Јавни конкурс из става 1. овог члана објављује се на сајту Националне службе за запошљавање на огласној табли или у просторијама Завода, у једном од штампаних медија на словачком језику и писму и у најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике. Рок за подношење пријава на јавни конкурс је петнаест дана од дана оглашавања јавног конкурса. Пријава на јавни конкурс треба да садржи доказе испуњености услова из чл. 28.
Статута, као и предлог програма рада и развоја Завода за период од четири године као саставни део конкурсне документације. Управни одбор је дужан да поступа са пријавама на јавни конкурс у складу са законом којим се уређује управни поступак. Управни одбор обавља разговор са кандидатима који испуњавају услове из јавног конкурса и у року од 30 дана од дана завршетка конкурса и доставља Националном савету образложени предлог листе кандидата. Листа кандидата садржи мишљење Управног одбора о стручним и организационим способностима сваког кандидата и записник о обављеном разговору. Јавни конкурс није успео ако Управни одбор утврди да нема кандидата који испуњава услове да уђе у изборни поступак о чему је дужан да обавести Национални савет и Покрајинску владу, односно уколико се не именује директор са листе кандидата.


Члан 25.


Покрајинска влада може именовати вршиоца дужности директора, без претходно спроведеног јавног конкурса, у случају када директору престане дужност пре истека мандата, односно када јавни конкурс за директора није успео. Вршилац дужности директора може обављати ту функцију најдуже једну годину. Исто лице не може бити два пута именовано за вршиоца дужности директора из става 1. овог члана.
Услови за именовање утврђени у чл. 28. овог статута, као и права, обавезе и одговорности Директора односе се и на вршиоца дужности директора.

Члан 26.


Кандидат за Директора, поред општих услова прописаних законом мора да испуњава и следеће услове:


да има стечено високо образовање у пољу друштвено-хуманистичких наука, природно-математичких наука или уметности.
да има најмање пет година радног искуства у култури.
да активно влада словачким језиком.


Кандидат за Директора дужан је да предложи програм рада и развоја Завода у писменој форми, као саставни део конкурсне документације.
Кандидат за директора је дужан да за испуњеност услова из става 1. овог члана поднесе следеће доказе:

 

У погледу услова из тачке 1. – диплому или уверење одговарајуће високошколске установе.
У погледу услова из тачке 2. – одговарајућу исправу ( радну књижицу, уверење,потврду и сл.) о радном искуству у култури.
У погледу услова из тачке 3. – одговарајућу исправу школске установе или језичке школе (Уверење, потврда, индекс, диплома и сл.) или ће се испуњеност овог услова утврдити у разговору кандидата са Управним одбором Завода у смислу члана 24. става 11. овог Статута.


Члан 27.


Дужност директора Завода престаје истеком мандата и разрешењем.
Оснивачи Завода разрешиће директора пре истека мандата:
1) на лични захтев;
2) ако обавља дужност супротно одредбама закона;
3) ако нестручним, неправилним и несавесним радом проузрокује већу штету установи или тако занемарује или несавесно извршава своје обавезе да су настале или могу настати веће сметње у раду установе;
4) ако је против њега покренут кривични поступак за дело које га чини недостојним за обављање дужности директора, односно ако је правноснажном судском одлуком осуђен за кривично дело које га чини недостојним за обављање дужности директора установе;
5) ако оснивачи процене да услед његовог поступања могу настати веће сметње у раду установе;
6) ако не спроводи усвојени Програм рада Завода,
7) из других разлога утврђених законом.


Члан 28.


Директор обавља следеће послове:
организује и руководи радом Завода,
стара се о законитости рада Завода и одговара за законитост рада Завода,
доноси правилник о организацији и систематизацији послова Завода, и друга општа акта у складу са законом и овим статутом,
заступа Завод,
извршава одлуке Управног одбора,
предлаже програм рада и финансијски план,
одговоран је за спровођење програма рада Завода,
одговоран је за материјално – финансијско пословање Завода,
доноси појединачне одлуке о остваривању и коришћењу средстава према наменама утврђеним финансијски планом,
одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима из радног односа у складу са законом и правилником о раду,
подноси извештај о раду и резултатима пословања Управном и Надзорном одбору,
образује комисије и друга радна тела, и
обавља и друге послове предвиђене законом, правилником о раду и овим статутом.
На акт о организацији и систематизацији послова Завода сагласност даје Покрајинска влада.


Члан 29.


Директор Завода је самосталан у раду и за свој рад одговара Управном одбору, Националном савету и Покрајинској влади.


Члан 30.

У циљу извршења послова из своје надлежности, директор доноси одлуке, наредбе, упутства, решења и правилнике.


У П Р А В Н И О Д Б О Р
Члан 31.


Управни одбор има председника и осам чланова. Председника и чланове Управног одбора именује и разрешава Покрајинска влада, а на предлог Националног савета. Мандат председника и чланова Управног одбора је четири године, са могућношћу поновног именовања.


Члан 32.


Чланови Управног одбора, именују се из реда истакнутих стручњака и познавалаца културне делатности, а на основу предлога Националног савета. Највише једна трећина чланова управног одбора именује се из реда запослених у Заводу на предлог већине запослених. Најмање један од чланова управног одбора из реда запослених мора да буде из реда носилаца основне, тј. програмске делатности, Чланови Управног одбора именују се на период од четири године и могу бити именовани највише два пута.
Председнику и члановима управног одбора може припадати накнада за рад, под условима и према мерилима утврђеним актом оснивача.

Члан 33.


Састав Управног одбора треба да обезбеди заступљеност од најмање 30 % представника мање заступљеног пола.

Члан 34.


Предлог за именовање чланова Управног одбора садржи најмање за трећину већи број кандидата од броја чланова Управног одбора који се именује. Покрајинска влада може, до именовања председника и члана Управног одбора, да именује вршиоце дужности председника и члана Управног одбора. Покрајинска влада, на предлог Националног савета може именовати вршиоца дужности председника и члана Управног одбора и у случају када председнику, односно члану Управног одбора престане дужност пре истека мандата. Вршилац дужности председника, односно члана Управног одбора може обављати ту
функцију најдуже годину дана.

Члан 35.


Управни одбор ради и одлучује на седницама.
Седница Управног одбора се може одржати ако седници присуствује већина чланова Управног одбора. Управни одбор одлучује већином од укупног броја присутних чланова. У случају спречености председника Управног одбора, седницу Управног одбора може заказати и њој председавати, најстарији члан Управног одбора, као заменик председника Управног одбора.


Члан 36.


Управни одбор:
доноси Статут и утврђује његов пречишћен текст,
доноси друге опште акте, предвиђене законом и овим статутом,
утврђује пословну и развојну политику,
одлучује о пословању Завода,
доноси програм рада Завода, на предлог Директора,
доноси годишњи финансијски план,
доноси годишњи план набавки,
усваја годишњи обрачун,
– усваја годишњи извештај о раду и пословању,
даје предлог о статусним променама, у складу са законом,
расписује конкурс за избор кандидата за Директора,
даје предлог Оснивачима о кандидату за Директора,
закључује уговор о раду са Директором, на одређено време, до истека рока на који је именован, односно до његовог разрешења, а када је за Директора именовано лице које је већ запослено у Заводу на неодређено време, закључује анекс уговора о раду, у складу са Законом о раду,
одлучује о коришћењу средстава у складу са законом,
доноси пословник о раду Управног одбора, и
одлучује о другим питањима утврђеним законом, овим статутом и другим општим актима.


Члан 37.


Председник Управног одбора обезбеђује непосредну сарадњу са директором Завода на спровођењу одлука Управног одбора, сазива и води седнице Управног одбора, потписује одлуке и акте које доноси Управни одбор и врши друге послове у складу са законом, општим актима Завода и овим статутом. Управни одбор решава питања из свог делокруга одлуком и закључком, а по потреби даје тумачење општих аката Завода. На седницама се води записник који потписује председник Управног одбора и записничар, а у одсуству председника записник потписује лице које је председавало седници. Одлуке и акта донета на седници Управног одбора потписује председник. Записник води лице које одреди директор, или председник Управног одбора. Начин рада и одлучивања Управног одбора уређен је Пословником о раду Управног одбора.

Члан 38.


У хитним случајевима, Управни одбор може донети одлуку и без сазивања и одржавања седнице (писмено или путем телефонске, електронске и телеграфске комуникације или на други сличан начин). У случају из става 1. овог члана председник Управног одбора обавештава чланове о неопходности потребе доношења одлуке без сазивања и одржавања седнице и упознаје их са одлуком коју треба донети. Ако се већина чланова Управног одбора не противи доношењу одлуке на начин из става 1. овог члана, одлука се сматра донетом када се за њу изјасни већина укупног броја чланова Управног одбора.


Члан 39.

 
Дужност члана Управног одбора установе престаје истеком мандата и разрешењем. Покрајинска влада разрешиће члана Управног одбора пре истека мандата:
1) на лични захтев;
2) ако обавља дужност супротно одредбама закона;
3) ако је против њега покренут кривични поступак за дело које га чини недостојним за обављање дужности члана управног одбора, односно ако је правноснажном судском одлуком осуђен за кривично дело које га чини недостојним за обављање дужности члана управног одбора установе;
4) из других разлога утврђених законом или статутом установе.

Члану Управног одбора може престати дужност пре истека времена на које је именован, разрешењем, из следећих разлога:
1) ако оснивачи процене да поступа нестручно или несавесно;
2) ако оснивачи процене да услед његовог поступања могу настати веће сметње у раду установе;
3) уколико не учествује у раду Управног одбора или блокира његов рад.


Члан 40.


У циљу ефикасније обављања послова из своје надлежности, Управни одбор може образовати комисије за поједина питања, као своја помоћна тела. Одлуком о образовању комисија одређују се њихови задаци, састав и број чланова.


Н А Д З О Р Н И О Д Б О Р
Члан 41.


Чланове Надзорног одбора, именује Покрајинска влада, на предлог Националног савета, на период од четири године и могу бити именовани највише два пута. Чланове Надзорног одбора може разрешити Покрајинска влада и пре истека мандата на који су именовани, на предлог Националног савета.
Председника Надзорног одбора именује Покрајинска влада из реда чланова Надзорног одбора.


Члан 42.


Надзорни одбор Завода има председника и два члана. Највише једна трећина чланова надзорног одбора именује се из реда запослених на предлог већине запослених. Састав Надзорног одбора треба да обезбеди заступљеност од најмање 30 % представника мање заступљеног пола.
Чланови надзорног одбора именују се на период од четири године и могу бити именовани
највише два пута. Председнику и члановима надзорног одбора може припадати накнада за рад, под условима и према мерилима утврђеним актом оснивача.


Члан 43.


Предлог за именовање чланова Надзорног одбора, садржи најмање за трећину већи број кандидата од броја чланова Надзорног одбора који се именује. За члана Надзорног одбора не може бити именовано лице које је члан Управног одбора Завода.


Члан 44.

Надзорни одбор:
обавља надзор над пословањем Завода,
прегледа периодичне обрачуне и утврђује да ли су сачињени у складу са прописима,
доноси пословник о раду, и
обавља и друге послове утврђене законом и овим статутом.
О резултатима надзора Надзорни одбор подноси извештај Оснивачима, најмање једанпут годишње.


Члан 45.


Покрајинска влада може, до именовања председника и члана Надзорног одбора, да именује вршиоце дужности председника и члана Надзорног одбора. Покрајинска влада, на предлог Националног савета може именовати вршиоца дужности председника и члана Надзорног одбора и у случају када председнику, односно члану Надзорног одбора престане дужност пре истека мандата. Вршилац дужности председника, односно члана Надзорног одбора може обављати ту функцију најдуже годину дана.


Члан 46.


Дужност члана Надзорног одбора установе престаје истеком мандата и разрешењем. Покрајинска влада разрешиће члана Надзорног одбора пре истека мандата:

1) на лични захтев;
2) ако обавља дужност супротно одредбама закона;
3) ако је против њега покренут кривични поступак за дело које га чини недостојним за обављање дужности члана Надзорног одбора, односно ако је правноснажном судском одлуком осуђен за кривично дело које га чини недостојним за обављање дужности члана Надзорног одбора установе;
4) из других разлога утврђених законом или статутом установе.

Члану Надзорног одбора може престати дужност пре истека времена на које је именован, разрешењем, из следећих разлога:
1) ако оснивачи процене да поступа нестручно или несавесно;
2) ако правовремено не обавести оснивача о уоченим неправилностима и незаконитостима у раду Завода;
3) уколико не учествује у раду Надзорног одбора или блокира његов рад.


Члан 47.


У случају спречености председника Надзорног одбора, седницу Надзорног одбора може заказати и њој председавати, најстарији члан Надзорног одбора, као заменик председника Надзорног одбора.

ПРОГРАМСКИ САВЕТ
Члан 48.


У Заводу се образује Програмски савет, као саветодавно тело Директора, ради разматрања питања из програмске делатности Завода и давања мишљења и предлога Директору. Програмски савет чине лица високог уметничког и стручног интегритета и ауторитета у областима културне делатности које су највише заступљене у вршењу делатности Завода. Одлуку о образовању Програмског савета из става 1. овог члана доноси Управни одбор на предлог Директора, већином гласова од укупног броја својих чланова.


Члан 49.


Програмски савет из свог састава бира председника који припрема, сазива и руководи седницама овог савета. У случају потребе, седници Програмског савета присуствују и запослени који раде на пословима програмске делатности Завода, на позив председника. Седнице Програмског савета сазивају се по потреби. О раду Програмског савета води се записник.


ОБАВЕШТАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ
Члан 50.

Запослени у Заводу имају право да буду обавештени о питањима од интереса за остваривање њихових права, на начин и по поступку предвиђеним законом и овим статутом.


Члан 51.


Обавештавање запослених у Заводу врши се објављивањем општих аката, записника, одлука, закључака, информација и других аката на службеном веб сајту Завода.


ЈАВНОСТ РАДА
Члан 52.


Рад Завода је доступан јавности. Јавност рада се обезбеђује:
сталним или повременим публиковањем резултата рада и истраживања,
обавештавањем путем штампе, радија, телевизије и других средстава јавног информисања о питањима везаним за рад Завода, и
организовањем службеног веб сајта.
Податке и обавештења о раду Завода даје Директор или лице које он овласти.

ПОСЛОВНА ТАЈНА
Члан 53.


Пословном тајном Завода сматра се било која информација која има или може имати комерцијалну вредност зато што није опште позната нити је доступна трећим лицима која би њеним коришћењем или саопштавањем могла остварити економску корист и која је од стране Завода заштићена одговарајућим мерама у складу са законом, пословном политиком, уговорним обавезама или одговарајућим стандардима у циљу очувања њене тајности, а чије би саопштавање трећем лицу могло нанети штету Заводу. Пословном тајном се сматрају и други подаци који су посебним законом, другим прописом или актом Завода проглашени пословном тајном. Завод је дужан да ради очувања тајности поверљивих информација предузме следеће мере:
са поверљивом информацијом треба да буду упозната само она лица којима је то неопходно да би могли да обављају своје радне задатке,
лицима која су упозната са поверљивом информацијом мора да буде јасно стављено до знања да је реч о поверљивим или тајним информацијама,
закључити уговоре о поверљивости података или неоткривању поверљивих информација са свима који потенцијално могу да виде или приме информације које се третирају као пословна тајна, укључујући запослене, пословне партнере, спољне сараднике, консултанте и сл,
поверљиви документи се обележавају ознаком „поверљиво“.
Начин поступања са информацијом из става 1. овог члана, запослени који су одговорни
за коришћење и саопштавање пословне тајне, мере заштите информација које представљају пословну тајну и друга питања од значаја уређују се правилником који доноси Директор.


ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Члан 54.


Управни одбор, у складу са законом, доноси одлуке и утврђује мере заштите и унапређења животне средине у оквиру делатности Завода, одлучује о обезбеђивању средстава за те намене, образује радна тела и одређује лица задужена за спровођење одлука и мера заштите и унапређења животне средине. Мере заштите животне средине обухватају примену савремених техничкотехнолошких решења која обезбеђују спречавање, односно отклањање узрока који доводе до отежавања услова рада и предузимање мера ради пружања помоћи другим органима и организацијама који се овим питањем баве.

ЗАШТИТА ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ
Члан 55.


Запослени у Заводу остварују права, обавезе и одговорности из радног односа и по основу рада у складу са законом, правилником о раду и другим општим и појединачним актима органа Завода.

Члан 56.


Ради остваривања својих права, запослени у Заводу писаним путем се обраћа Директору. Против решења којим је повређено право запосленог или када је запослени сазнао за повреду права, запослени, може да покрене спор пред надлежним судом. Рок за покретање спора је 60 дана од дана достављања решења, односно сазнања за повреду права.


ОПШТИ АКТИ ЗАВОДА
Члан 57.


Општи акти Завода морају бити у складу са Статутом и законом. У Заводу се, поред Статута, доносе следећа општа акта:
Правилник о организацији рачуноводства,
Правилник о канцеларијском и архивском пословању,
Правилник о физичком и техничком обезбеђењу,
Правила заштите од пожара,
Правилник о раду у складу са Законом,
Правилник о безбедности и здрављу на раду,
Правилник о превенцији и заштити злостављања на раду,
– Правилник о стицању и расподели сопствених прихода,
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања,
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке,
Акт о процени ризика, и
друга акта у складу са законом, одлуком оснивача и овим статутом Појединачни акти морају бити у складу са законима и општим актима Завода.


Члан 58.


Покрајинска влада даје сагласност, по прибављеном мишљењу Националног савета, на:
– Статут Завода;
– Програм рада Завода;
– Финансијски план Завода и
– Годишњи финансијски извештај – завршни рачун
– Акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места Завода.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА
Члан 59.


Поступак за измене и допуне Статута покреће се на предлог Оснивача, Управног одбора и Директора. Одлуку о изменама и допунама Статута доноси Управни одбор, на основу прибављеног мишљења Националног савета и уз сагласност Покрајинске владе.


ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 60.


Ступањем на снагу овог статута престаје важење Статута Завода за културу војвођанских Словака, бр. 01-72 који је донет 4. маја 2017. године са Одлуком о изменама и допуни Статута Завода за културу војвођанских Словака број 1-88 од дана 20. 6. 2019. године.


Члан 61.


Овај Статут ступа на снагу даном добијања сагласности од Покрајинске владе, а објавиће се на огласној табли Завода.


Завод за културу војвођанских Словака
Нови Сад

Број: 01 – 162
Дана: 22. 09. 2020. године

Председник Управног одбора

Бранислав Кулик