Spevokoly

V období sťahovania si Slováci na Dolnú zem so sebou priniesli mnoho duchovných hodnôt. V novom prostredí kde si zakladali školy, modlitebne, kostoly, spolky a spevokoly všade bola prítomná aj spievaná pieseň. Každá udalosť v ich živote bola sprevádzaná spevom, skupinovým jednohlasným a výnimočne dvojhlasným.

Zakladanie spevokolov a speváckych zborov bolo koncentrované spravidla pri kostoloch v slovenských lokalitách, kde službu kántorov do druhej svetovej vojny vykonávali učitelia, ktorí spravidla viedli aj cirkevné spevokoly.

V súčasnosti spevokoly pracujú pod vedením kantorov, často hudobne nadaných jednotlivcov zo svojho prostredia. Svojou činnosťou sa snažia vyhovieť potrebám cirkevných zborov v ktorých pôsobia. Iba malé percento kántorov aj dnes tvoria hudobní odborníci.

Slovenská evanjelická a. v. cirkev organizuje pravidelné štvorročné stretnutia všetkých spevokolov.

Repertoár spevokolov pozostáva z piesní upravovaných na základe aktuálneho bohoslužobného spevníka ale aj z liturgických častí bohoslužieb. Niektoré spevokoly do svojho repertoára zaraďujú  i hymnické, oslavné skladby ale i úpravy slovenských ľudových piesní.

Pri cirkevných zboroch pôsobia aj detské a mládežnícke spevácke skupiny ktoré v svojom repertoári majú jednohlasné, prípadne viachlasné populárne duchovné skladby a gospely.

Anna Medveďová