Dokumentácia

Oblasť kultúry a umenia sa na začiatku 21. storočia stretla s výzvami rýchleho a obsiahleho rozvoja informačno-komunikačných technológií a informatickej spoločnosti, čo vyústilo do zvýšenia možností jej ochrany, zveľadenia a rozvoja respektíve k ponímaniu kultúry v najširších rámcoch prostredníctvom prepájania informácií a objavovania nových významov.

V možnostiach, ktoré prináša informačná spoločnosť aj ÚKVS spoznáva svoju šancu a systematizáciou a digitalizáciou kultúrneho dedičstva Slovákov v Srbsku chce dosiahnúť:

mapovanie – ktoré by zahrnulo identifikáciu početných artefaktov kultúry vojvodinských Slovákov, adekvátne spracovanie a ochranu;

afirmáciu – ktorá predpokladá využitie tohto kultúrneho dedičstva prostredníctvom virtuálnej formy na vedecké, výskumné a promočné účely v najširších rámcoch.

V segmente Dokumentácia budeme zverejňovať projekty z oblasti informačno-dokumentačnej, ako aj partnerov a osobnosti, ktoré na projektoch budú participovať.

Dokumentácia v ÚKVS – stručný prehľad po rokoch

2009

Už v prvom roku existencie sa ÚKVS zameral na elektronické formy dokumentácie prostredníctvom dvoch projektov – Portál kultúry vojvodinských Slovákov a Databáza o kultúre vojvodinských Slovákov. Oba projekty boli finančne podporené aj ÚSŽZ. Na rozvoj dvoch náročných projektov bola použitá magisterská práca Miliny Sklabinskej, ktorú obhájila na Akadémii umení v Belehrade pod názvom Kultúrna politika založená na faktoch – formovanie databáz o kultúre vojvodinských Slovákov.

2010

ÚKVS v roku 2010 rozvíjal projekty, ktoré Oddelenie pre informačno-dokumentačnú a komunikačnú činnosť rozprúdilo v súlade so Štatútom ÚKVS v roku 2009. Predovšetkým ide o projekty súvisiace so zhromažďovaním dokumentačného materiálu zo všetkých oblastí života, kultúry a umenia vojvodinských Slovákov klasickým spôsobom a elektronicky, teda digitalizáciou, o projekty súvisiace s publikovaním kníh, brožúr, časopisov, hudobných nahrávok a iných vydaní, ako aj so spoluprácou s miestnymi samosprávami a ustanovizňami kultúry, vedeckými ustanovizňami a združeniami občanov v oblasti kultúry v krajine a zahraničí. V Majáku predstavujeme najnovšie výsledky v realizácii najväčších projektov, ktoré prebiehajú v ÚKVS a súvisia s prácou Oddelenia INDOK.

2011

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov aj v treťom roku existencie pokračoval prostredníctvom svojho informačnodokumentačného a komunikačného oddelenia (INDOK) v  napĺňaní dlhodobých projektov, ktoré majú za cieľ zhromažďovať a sprístupňovať dokumentačný materiál zo všetkých oblastí života, kultúry a umenia vojvodinských Slovákov. Sem zaraďujeme prevádzkovanie portálu www. slovackizavod.org.rs, rozširovanie a vylepšovanie elektronickej databázy o kultúre vojvodinských Slovákov, ako aj budovanie príručnej knižnice, v ktorej sa v roku 2011 nielen systematicky spracúvali nové tituly, ale aj zakladali nové edície, vydávali knihy a zhromažďoval ďalší materiál ako časopisy, noviny, brožúry, programy, letáky a bulletiny z kultúrnych programov, festivalov, prehliadok, snemovaní a pod. V tomto oddelení sa začal realizovať v roku 2011 projekt, pomocou ktorého chceme prispieť k popisu a odbornému zriaďovaniu historickej zbierky Slovenského vojvodinského múzea. Preto sme intenzívne spolupracovali s miestnymi samosprávami, kultúrnymi a vedeckými ustanovizňami, združeniami občanov v oblasti kultúry ako aj s jednotlivcami doma, ale aj v zahraničí.

2012

S cieľom zdokumentovať knižničný, fotografický, audiový, videový a iný materiál zo všetkých oblastí kultúry, ako aj so zámerom informovať verejnosť o kultúre vojvodinských Slovákov v najširšom zmysle slova Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov v roku 2012 pokračoval v prehlbovaní niektorých dlhodobých projektov, ktoré štartovali ešte na začiatku pôsobenia tejto ustanovizne. Patria sem najmä portál kultúry vojvodinských Slovákov, elektronická databáza a príručná knižnica, v rámci ktorých sa príslušným spôsobom zachraňovali, zhromažďovali a záujemcom sprístupňovali rôzne artefakty o kultúre vojvodinských Slovákov. Okrem toho sa vydávali sa aj nové publikácie, brožúry, bulletiny a pod., ktoré si vyžadovali spoluprácu s početnými vedecko-výskumnými pracovníkmi, ustanovizňami, spolkami a organizáciami. Celú túto činnosť aj v roku 2012 zastrešovalo Informačno-dokumentačné a komunikačné oddelenie.

2013

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov sa i v piatom roku svojej existencie snažil svojou činnosťou prispieť k realizácii projektov, ktoré súvisia so zhromažďovaním dokumentačného materálu z rôznych oblastí života, kultúry a umenia vojvodinských Slovákov, ako i jeho zachovávaním a zveľaďovaním. V tom zmysle, ústav aj v tomto roku pokračoval v dlhodobých projektoch, akým je prevádzkovanie a vylepšovanie Portálu kultúry vojvodinských Slovákov a zveľaďovanie elektronickej databázy a príručnej knižnice. Elektronické svedectvá o kultúre vojvodinských Slovákov sme následne naplno využívali v príprave prezentačných materiálov pre rôzne podujatia, najmä pre festivaly celomenšinového charakteru. Vznikol tak rad zaujímavých bulletinov, plagátov, billboardov, flayerov či videoklipov, ktoré pridali atraktívnosť spomínaným podujatiam. Informačno-dokumentačné a komunikačné oddelenie tak prispelo k skvalitneniu propagácie a viacúčelovosti použitia získaného materiálu.

2014

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov sa aj v roku 2014 prostredníctvom realizácie dlhodobých projektov snažil prispieť k dokumetovaniu materiálu z rôznych oblastí dejín, kultúry a umenia vojvodinských Slovákov. Túto činnosť zastrešovalo Informačno-dokumentačné a komunikačné oddelnie, v rámci ktorého sa pokračovalo v digitalizácii a elektronickom uchovávaní najrozmanitejších artefaktov o kultúrne vojvodinských Slovákov. Časť tohto elektronického materiálu sa potom spracovala aj vo vydaní bulletínov, plagátov, billboardov, video nahrávok a pod., ktoré mali dopad na zveľadenie celomenšinových festivalov a iných kultúnych podujatí vojvodinských Slovákov. V INDOK oddelení sa zároveň rozvíjal knižničný systém a príručná knižnica, ktorá doposaľ obsahuje viac ako 2200 titulov periodických a neperiodických publikácií, ako aj bohatý neknižničný materiál. Novým projektom v tomto oddelení sú rozhlasové vysielania Zakorenení v stopách predkov, ktoré dokumentujú a poslucháčom Novosadského rozhlasu približujú život a dielo významných osobností z dejín vojvodinských Slovákov.

2015

Aktivity ÚKVS a správy z rôznych oblastí kultúry vojvodinských Slovákov − slovom, fotografiou, prípadne i videom dokumentoval a širšej verejnosti prinášal webový portál www.slovackizavod.org.rs. V roku 2015 pribudlo doň okolo 250 nových správ, 25 fotogalérií, 25 vedeckých príspevkov a správ odborných porôt z celomenšinových podujatí, početné výzvy, tiež nové udalosti z kultúry vojvodinských Slovákov a rozličné neperiodické témy. Na domovskej stránke pribudla v roku 2015 nová rubrika Ústav odporúča. Tu sa uverejňujú recenzie na knižné diela, hodnotné literárne knihy, publikácie a monografie vojvodinských Slovákov. Nové témy na portáli možno sledovať v rubrike Nový obsah. V roku 2015 sa v rámci INDOK oddelena pokračovalo vo zveľaďovaní fondu databázy ÚKVS. Vo februári 2015 dokončil ÚKVS digitalizáciu jednej časti zvukových nahrávok z terénnych výskumov univerzitného profesora, popredného lingvistu a bádateľa Daniela Dudka. Výskumný materiál z Báčky, Sriemu, Banátu a Slavónie spracoval do elektronickej podoby a sprístupnil budúcim generáciám a výskumným pracovníkom. Od marca 2015 sa postupne vnášali ďalšie časti z edície slovenských ľudových piesní z Vojvodiny. Do INDOK oddelenia patrí aj príručná knižnica ÚKVS. Najväčší prírastok tvorí rôznorodá beletria, ktorú knižnici darovala najmä seminárna knižnica Oddelenia slovakistiky na Filozofickej fakulte Univerzity v Novom Sade. Ide o tituly slovenskej vojvodinskej poézie a prózy, antológie, detskej literatúry, ale aj literatúry spisovateľov na Slovensku a vo svete, tiež literárna kritika slovenskej vojvodinskej literatúry a teória literatúry. Knižnica sa permanentne buduje prostredníctvom kúpy a výmeny, no najväčší počet titulov získava ako dar od inštitúcií, združení a jednotlivcov, s ktorými ústav úspešne spolupracuje.

2016

V rámci informačno-dokumentačného a komunikačného oddelenia ústredie ústavu celý rok 2016 každodenne pracovalo na obsahovom rozvoji portálu www.slovackizavod.org.rs sledovaním udalostí a uvrejňovaním správ z aktuálnych dianí v oblasti kultúry vojvodinských Slovákov. Návštevníkom portálu ústav v roku 2016 ponúkol vyše 150 správ, rad fotogalérií a odborných príspevkov, početné výzvy, kalendár podujatí, nové texty o časopisoch a periodických publikáciách, aktuálnych vydaniach, spolkoch, artefaktoch kultúrneho dedičstva a mnohé iné témy z oblasti slovenskej vojvodinskej kultúry.

Databáza ÚKVS je jedinečným miestom, na ktorom sa zhromažďujú elektronické svedectvá o kultúrnom dedičstve a súčasnej kultúrnej tvorbe vojvodinských Slovákov. Naplánované bolo rozširovať ju početnými fotografiami, skenovanými materiálmi, ako aj hudobným a videovým obsahom aj v roku 2016, no žiaľ, pre túto činnosť v uplynulom roku ústav nemal dostatok pracovnej sily. Podarilo sa totiž elektronicky spracovať 213 starých fotografií zo VI. fotosúbehu a mnohé ďalšie artefakty z kultúrneho života vojvodinských Slovákov, ktoré sa potom využívali pri zhotovovaní bulletinov, plagátov, letákov a pozvánok. Do ÚKVS každodenne prichádzajú mnohé obsahy, ktoré zaraďujeme do databázy a ktoré sú vzácnym materiálom pre podujatia, ktoré organizujeme.

V rámci INDOK oddelenia aj v roku 2016 bola verejnosti sprístupnená knižnica Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, ktorá ponúka bohatý zoznam titulov v rôznych jazykoch a z rôznych literárnych oblastí. Do konca roka 2016 sa v knižnici spracovalo 2411 monografických a 389 sériových publkácií. Takto poskytuje pomoc študentom pri tvorbe diplomových prác, ale aj odborníkom, vedcom, architektom, bádateľom, etnológom a všetkým, ktorí ju potrebujú.

2017

Do oblasti informačno-dokumentačnej a komunikačnej práce ústavu patrí predovšetkým rozvoj a aktualizácia portálu www.slovackizavod.org.rs. Personál ústavu aj v roku 2017 každodenne pracoval na jeho obsahovom rozvoji a prostredníctvom neho zveľaďoval kultúrnu produkciu a zviditeľňoval tradičné a súčasné formy umenia vojvodinských Slovákov. V rámci tejto jednotky bola verejnosti sprístupnená aj knižnica Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov. Bohatý knižničný systém ÚKVS sa dennodenne rozrastá a v roku 2017 priložil do svojho obsahu na desiatky nových publikácií. Na konci roka 2017 sa v knižnici ÚKVS zaznamenalo približne 2515 knižných publikácií a množstvo sériových publikácií vyjmúc bohatej katalogizácie, do ktorej patria bulletiny, pozvánky, plagáty, letáky, skladačky a iný propagačný materiál celomenšinových festivalov a iných podujatí, ako aj vlastné katalógy výstav, ktoré sa počas roka usporiadajú v ústave. V uplynulom roku sa do Databázy kultúry vojvodinských Slovákov spracoval digitalizovaný výskumný materiál prof. Daniela Dudka (nahrávky z terénnych výskumov) a staré fotografie z obdobia detstva Slovákov vo Vojvodine, ktoré boli zozbierané počas VII.kola fotosúbehu ÚKVS.

2018

V roku 2018 ústav návštevníkom porálu ponúkol veľké množstvo nových obsahov, počítajúc správy z aktuálnych dianí z kultúrneho života Slovákov v Srbsku, nové odborné texty v rubrike Z môjho aspektu, veľký počet avíza v kalendári udalostí, množstvo fotogalérií, výziev, textov o kultúrnych aktivistoch z nášho prostredia a iné. V roku 2018 bola digitalizovaná ďalšia časť výskumného materiálu prof. Daniela Dudka (nahrávky z terénnych výskumov) a následne vložená do Databázy kultúry vojvodinských Slovákov. V rámci tohto oddelenia bola verejnosti sprístupnená aj knižnica Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, ktorá ponúka bohatý zoznam titulov v rôznych jazykoch a z rôznych literárnych oblastí. Bohatý knižničný systém ÚKVS sa dennodenne rozrastá a v roku 2018 priložil do svojho obsahu na desiatky nových publikácií. Na konci roka 2018 sa v knižnici ÚKVS zaznamenalo približne 2612 zaznamenaných knižných publikácií a 440 sériových publikácií.

2019

Do oblasti informačno-dokumentačnej a komunikačnej práce ústavu patrí predovšetkým rozvoj a aktualizácia webovej stránky www.slovackizavod.org.rs. Pracovníci ústavu celý rok každodenne pracovali na jeho obsahovom rozvoji sledovaním udalostí a uverejňovaním správ z aktuálnych dianí v oblasti kultúry vojvodinských Slovákov. V roku 2019 bola digitalizovaná ďalšia časť dialektologických nahrávok z terénneho výskumu prof. Daniela Dudka a následne vložená do databázy kultúry vojvodinských Slovákov. Pre verejnosť je prístupná aj knižnica ústavu, ktorá vo svojom fonde má relatívne veľký počet slovníkov, encyklopédií, jazykovedných príručiek, literárnych diel slovenských vojvodinských spisovateľov, kritík, literárnej teórie, monografií dedín a miest, monografií osobností, ale aj kníh z oblasti výtvarného, hudobného, divadelného či filmového umenia, filozofie, etiky, architektúry, náboženstva, kultúrnych dejín, ľudovej kultúry, žurnalistiky, kultúrneho manažmentu a politických vied, ďalej bibliografie, biografie, zborníky atď.