Príručná knižnica ÚKVS

Informačno-dokumentačná a komunikačná jednotka má za cieľ uskutočňovať dokumentáciu aj klasickým spôsobom, ale aj uverejňovať knihy, brožúry, časopisy, noviny, kompaktdisky a iné publikácie, respektíve nadväzovať spoluprácu s podobnými výskumnými, vzdelávacími, informačnými a dokumentačnými strediskami v krajine a zahraničí. Aj z toho dôvodu sme počas roka podnikli niekoľko významných krokov v tejto oblasti.

V Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov je formovaný základ príručnej knižnice tejto ustanovizne s cieľom prispieť ku každodennej práci zamestnancov, ale aj vytvoriť publikačné základy potenciálnym bádateľom slovenskej vojvodinskej kultúry a  tejto etnickej skupiny vôbec.

V zaraďovaní kníh sme mali na zreteli dvojakú funkciu tohto fondu: praktickú a úschovnú a podľa toho sme sa rozhodovali pre dva typy publikácií. Z jednej strany súčasťou fondu sa stali tituly, ktoré majú praktickú hodnotu a budú aktívne každodenne používané, a z druhej sú publikácie, ktoré predstavujú najhodnotnejšie umelecké alebo odborné diela tunajších Slovákov a ktoré nevyhnutne treba zoskupovať a chrániť na jednom mieste. Ciele a poslanie knižnice, ktorej základy sú týmto koncipované, je zabezpečiť pramene a služby v rozličných médiách, ktorými sa uspokoja potreby vedeckých pracovníkov, odborníkov, umelcov a iných občanov a pomôcť im vo výskume, vzdelávaní a získavaní informácii o slovenskom národnostnom spoločenstve vo Vojvodine.

Foto: Vladimir Lenhart

Knižnica Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov je podľa typológie špeciálnou knižnicou, ktorá svoju činnosť zakladá na nasledujúcich dokumentoch: na Zákone o knižničnej činnosti (vestník Službeni glasnik 34/1994), Ifla/Unesco smerniciach pre špeciálne knižnice a Náčrte smerníc pre špeciálne knižnice v Srbsku, ktoré schválila Knižničná spoločnosť Srbska (Bibliotekarsko društvo Srbije). Elektronické záznamy o publikáciách sa konajú v programe Tnt bibliotekar plus a vnášajú do inventárnych kníh.

Do tejto chvíle knižnica pozostáva zo 460 spracovaných knižných titulov a to: slovníkov, encyklopédii, jazykovedných príručiek, literárnych diel slovenských vojvodinských spisovateľov, kritík, literárnej teórie, ale aj kníh z oblasti výtvarného a hudobného umenia, kultúrnych dejín, bibliografie, ďalej zo zborníkov, predovšetkým zborníkov Spolku vojvodinských slovakistov atď.

Okrem monografických publikácií, ktoré tvoria základ, naša knižnica zbiera a chráni aj sériové publikácie a neknižný materiál ako sú multimediálne pramene, katalógy, letáky a pod. Najdôležitešie je systematické odoberanie časopisov Nový život, Dolnozemský Slovák, Národného kalendára a taktiež týždenníka Hlad ľudu a iných novín.

Foto: Vladimir Lenhart4

Jedna z najdôležiteších funkcií knižnice – systematické dokumentovanie a zachovávanie slovenskej vojvodinskej kultúry, ktorú tento fond bude konať v budúcnosti – je zoskupovanie, chránenie a spracovanie katalógov rôzných výstav, festivalových programov, afišov predstavení a letákov z rozličných podujatí slovenskej menšiny v Srbsku, ktoré dosiaľ (na rozdiel od kníh a časopisov) nikde neboli systematicky uschovávané. Tento neknižný materiál pre potenciálnych badateľov predstavuje vzácny zdroj informácií. Doteraz je do databázy našej knižnice vnesené zo 50 rozličných katalógov. S cieľom, aby toto svoje poslanie mohla čo úspešnejšie vykonávať dobudúcna, knižnica Ústavu bude musieť vybudovať permanentnú spoluprácu so všetkými relevantnými inštitúciami a ustanovizňami, ale aj so spolkami a lokálnymi samosprávami osád, v ktorých tunjší Slováci rozvíjajú kultúrnu činnosť a tým spôsbom zabezpečiť systematické zasielanie tohto materiálu.

Pre kvalitnejšie spĺňanie svojoj funkcie a rozširovanie služieb dobudúcna knižnica bude predovšetkým potrebovať lepší knižničný softver, ktorý umožní úplnejšie spracovanie tak katalogizačné, ako aj predmetné, a medzinárodné desatinné triedenie, a tým rýchlejšie, kvalitnejšie a využívanie fondu, eventuálne čitáreň a počitač pre používateľov.

Fond knižnice, bez ohľadu na to, že ide o špeciálnu knižnicu, môžu používať všetci záujemci každý pracovný deň od 11. do 17. hodine.

Knižnica v roku 2010

Základný zámer knižnice Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov je zabezpečiť pramene, ktoré uspokoja tak potreby zamestnancov tejto ustanovizne, kultúrnych dejateľov, ktorých pole pôsobnosti je pestovanie kultúry vojvodinských Slovákov, ako aj vedeckých pracovníkov, zaoberajúcich sa výskumom života a kultúry Slovákov vo Vojvodine. Okrem toho, táto špeciálna knižnica má za cieľ na jednom mieste chrániť, spracúvať a uschovávať všetky relevantné písané zdroje i iných nositeľov informácií, týkajúcich sa vojvodinských Slovákov a tým spôsobom postupne utvárať hodnotnú zbierku dokladov, ktoré zabezpečia svojráznu kolektívnu pamäť tohto etnického spoločenstva.

Toho času sa knižnica Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov nachádza vo fáze rozvoja. Do dnešného dňa je spracovaných a zachovaných 1018 knižničných jednotiek, z čoho je 862 kníh, 80 CD, 159 katalógov a 9 pozvánok. Hodnotnú časť jej fondu tvoria sériové publikácie so 129-imi spracovanými knižničnými jednotkami, teda 41 titulov. Systematickým zbieraním, spracúvaním a chránením najvýznamnejších novín, časopisov, knižných vydaní, ďalej katalógov z predstavení, výstav, ako aj iných sprievodných tlačených materiálov z najvýznamnejších podujatí, vytvára sa vzácny základ pre najdôležitejšiu knižnicu vojvodinských Slovákov v budúcnosti. Veľká časť ďalšieho, neknižného materiálu, je pripravená na spracovanie a zaradenie do fondu.

V roku 2010 do knižnice pribudlo 512 monografických a knižničných jednotiek, z čoho je 355 kníh, 80 CD, 159 katalógov.

V 2010. roku je kúpených iba 18 publikácií (kníh), procesom výmeny kníh s Mestskou knižnicou je získaných 27 kníh, najväčší počet kníh sa do Ústavu dostal formou darov. Väčšiu časť kníh darovalo slovenské PEN centrum (spolu 55).

Fond odborných kníh tvoria skupiny vytvorené z nasledujúcich oblastí: filozofia, náboženstvo, etika, sociológia, etnografia, výtvarné umenie, hudobné umenie, divadelná a filmová tvorba, lingvistika, bibliografie, biografie, dejiny kultúry, architektúra, žurnalistika, marketing umenia, ustanovizne kultúry,monografie miest a dedín, slovníky a encyklopédie v slovenskom a srbskom jazyku.

Beletristika je rôznorodá a tvorí ju: slovenská vojvodinská literatúra, antológie, literárna kritika a teória literatúry, literatúra pre deti, slovenská literatúra na Slovensku a vo svete, ako aj literatúra iných národov.

S ohľadom na to, že všetky monografické a najvýznamnejšie sériové publikácie, spolu s celkovou vydavateľskou produkciou, sa systematicky chránia aj v národnostných knižniciach, čiže v Knižnici Matice srbskej a Národnej knižnici Srbska, najdôležitejšou úlohou našej knižnice je dôkladné spracúvanie drobného materiálu, ktorý pravdepodobne nebude chránený na niektorom inom mieste. V tom zmysle jej veľmi cennú časť tvoria katalógy, plagáty a iný tlačený materiál z najvýznamnejších celomenšinových podujatí vojvodinských Slovákov ako sú: Slovenské národné slávnosti, Stretnutie v pivnickom poli, festivaly: Tancuj, tancuj, Zlatá brána, Zlatý kľúč a i.

Hoci je knižnica podľa klasifikácie špeciálna, lebo je vytvorená pri ustanovizni, ktorej knižničná činnosť nie je základná, po čase by sa mala stať knižnicou, ktorá plní funkciu verejnej knižnice s ohľadom na to, že jej fond a služby mienia byť prístupné širšej verejnosti. Knižnica teda obsahuje elementy národnostného dokumentačného strediska, pretože bude projektovaná tak, aby natrvalo chránila relevantné doklady, týkajúce sa celkového spoločenstva tejto národnostnej menšiny.

Pre jej budúci rozvoj nevyhnutný je lepší knižničný softvér, ktorý umožní analytické spracovanie materiálov, kvalitnejšie vyhľadávanie a jednoduchejšie používanie tohto hodnotného materiálu, ako aj systematický zber materiálu v teréne, v čom významnú úlohu má mať spolupráca s miestnou komunitou, ale aj jej vedomie o potrebe zasielania takého materiálu.

Významný výsledok tohtoročnej práce je formovanie vydavateľskej činnosti. Spolu so Slovenským vydavateľským centrom ÚKVS vydal Chrestomatiu slovenskej vojvodinskej poézie a Personálnu autobibliografiu Víťazoslava Hronca, ako aj Monografiu Miry Brtkovej autora Vladimíra Valentíka. Taktiež významný krok pre knižnicu ÚKVS je založenie vlastnej edície pod názvom Bibliografie, kde ako prvý zväzok vyšla Bibliografia Andreja Ferku autora Víťazoslava Hronca.

Zdenka Valentová Belić

Rozvoj príručnej knižnice ÚKVS v roku 2012

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov aj v roku 2012 spracúval, dokumentoval a záujemcom sprístupňoval knižnú produkciu, predovšetkým v slovenskom, ale aj v srbskom jazyku. V príručnej knižnici sú publikácie tak našich domácich, ako aj iných dolnozemských vydavateľstiev a vydavateľstiev zo Slovenska. Knižnica obsahuje odbornú a populárnu literatúru, kategorizovanú predovšetkým podľa typu publikácie. V odbornej literatúre sú knihy z oblasti filozofie, etiky, kultúrnych dejín, architektúry, náboženstva, antropológie, hudobného, výtvarného či divadelného umenia, ľudovej kultúry, jazykovedy, ale aj z oblasti žurnalistiky, kultúrneho manažmentu a politických vied, ďalej bibliografie a biografie. Osobitným oddelením sú monografie dedín a miest, slovníky, lexikóny, encyklopédie, zborníky a pamätnice. Oddelenie krásnej literatúry obsahuje prózu a poéziu slovenských vojvodinských autorov, sú tu antológie, literatúra pre deti, v menšej miere aj diela slovenských autorov z iných krajín, preložené diela srbských autorov do slovenčiny a naopak.

Zvláštnosťou príručnej knižnice je oddelenie, ktoré systematicky a chronologicky zoskupuje a uchováva bulletiny, brožúrky, katalógy, plagáty a pozvania zo všetkých kultúrnych podujatí vojvodinských Slovákov, predovšetkým z festivalov a podujatí celomenšinového, ale aj lokálneho rázu, tiež z umeleckých výstav, divadelných predstavení a rôznych iných akcií, ktoré usporadúvajú naše ustanovizne, spolky a združenia.

Okrem monografických publikácií knižnica systematicky uchováva periodiká ako Hlas ľudu, Vzlet, Zornička, Nový život, Rovina, Dolnozemský Slovák, Národný kalendár, Pazovský kalendár, Čabiansky kalendár, Slovenské pohľady, Slovenské zahraničie, Naše snahy a iné. Zo srbských periodík máme NIN, časopis pre súčasnú kultúru Vojvodiny Nova misao, časopis na podporu interkultúrnej komunikácie Interkulturalnost, časopis pre divadlo, film a televíziu TFT, Muzički kodovi a pod.

Osobitnou súčasťou knižnice sú audio- a videozáznamy, tak archívne, ako aj súčasné dokumenty z kultúrneho života našej slovenskej menšiny. Knižnicu sústavne rozširujeme o nové tituly kúpou alebo výmenou s inými ustanovizňami podobného druhu, no najväčší počet dostáva knižnica ako dar od ustanovizní a združení, s ktorými ústav úspešne spolupracuje.

Do príručnej knižnice ústavu v roku 2012 pribudol pozoruhodný počet kníh zo Slovenska, konkrétne z Martina (zo Slovenskej národnej knižnice, Slovenského národného múzea a Vydavateľstva Matice slovenskej) a z Bratislavy (z Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied a Národného osvetového centra).

Viacerí jednotlivci prispeli do knižnice zo svojich vlastných zbierok aj v roku 2012: Ján Struhár, Ján Slávik, Ján Labáth, Daniel Dudok, Miroslav Bielik a iní.

Príručná knižnica má 1 503 monografických publikácií, kde okrem kníh patria i bulletiny, katalógy, brožúrky, 207 jednotiek periodických publikácií a vyše 150 CD a DVD nosičov. V roku 2012 do knižnice pribudlo 176 nových kníh, 46 katalógov a brožúrok, 36 jednotiek periodík a vyše 50 audio- a videodokumentov.

Vydavateľská činnosť ústavu bola aj v roku 2012 veľmi čulá. Na začiatku roka 2012 vyšla pozoruhodná kniha Slováci v Srbsku z aspektu kultúry, v ktorej sa zúročila dlhodobá výskumná a dokumentačná činnosť ústavu a ktorá vzbudila veľkú pozornosť vo verejnosti. Ako výsledok spolupráce medzi Slovenským vydavateľským centrom a ústavom vyšla ďalšia publikácia v edícii Bibliofílie ˗ bibliofília Juraja Ribaya pod názvom Upřimné myšlení pri príležitosti spomienky na 200. výročie úmrtia autora. V spolupráci s hudobnou komisiou Výboru pre kultúru NRSNM vydal ústav Zborník prác VII. konferencie muzikológov a hudobných odborníkov. Ústav ako samostatnú publikáciu vydal už tretiu ročenku Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov – Maják, ako aj reprezentačný propagačný materiál (bulletin, plagát, pozvanie a diplom) pre 42. ročník Folklórneho

festivalu Tancuj, tancuj…., 43. prehliadku slovenskej divadelnej ochotníckej tvorby v Srbsku Divadelný vavrín, 19. prehliadku detskej divadelnej tvorivosti 3xĎ a otvárací program 51. Slovenských národných slávností.

O knižnicu sa od roku 2011 stará technická tajomníčka ÚKVS Nataša Simonovićová a od založenia knižnice v roku 2009 až do konca roku 2010 ju viedla Zdenka Valentová Belićová.

Nataša Simonovićová

Rozvoj príručnej knižnice ÚKVS v roku 2013

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov spracúva, dokumentuje a záujemcom sprístupňuje knižnú produkciu, predovšetkým v slovenskom, ale aj v srbskom jazyku. V príručnej knižnici ÚKVS sú publikácie tak našich domácich vydavateľstiev, ako aj iných dolnozemských a vydavateľstiev zo Slovenska. Obsahuje odbornú a populárnu literatúru, kategorizovanú predovšetkým podľa typu publikácie. Aj v roku 2013 sme sa zasadzovali o rozvoj tejto knižnice a to najmä získavaním nových titulov vo forme darov a časť je zadovážená aj formou kúpy. V odbornej literatúre sú knihy z oblasti filozofie, etiky, kultúrnych dejín, architektúry, náboženstva, antropológie, hudobného, výtvarného či divadelného umenia, ľudovej kultúry, jazykovedy, ale aj z oblasti žurnalistiky, kultúrneho manažmentu a politických vied. Zaradené sú sem aj bibliografie a biografie. Osobitným oddelením sú monografie dedín a miest, slovníky, lexikóny, encyklopédie, zborníky a pamätnice.

Oddelenie krásnej literatúry obsahuje prózu a poéziu slovenských vojvodinských autorov, sú tu antológie, literatúra pre deti, v menšej miere aj diela slovenských autorov z iných krajín, preložené diela srbských autorov do slovenčiny a naopak. Zvláštnosťou príručnej knižnice je oddelenie, ktoré systematicky a chronologicky zbiera a uschováva bulletiny, brožúrky, katalógy, plagáty a pozvania zo všetkých kultúrnych podujatí vojvodinských Slovákov, predovšetkým z festivalov a podujatí celomenšinového, ale aj lokálneho rázu, tiež z  umeleckých výstav, divadelných predstavení a rôznych iných akcií kultúrneho rázu, ktoré realizujú naše ustanovizne, spolky a združenia. Okrem monografických publikácií knižnica systematicky uschováva periodiká, kam patrí Hlas ľudu, Vzlet, Zornička, Nový život, Rovina, Dolnozemský Slovák, Národný kalendár, Pazovský kalendár, Čabiansky kalendár, Slovenské pohľady, Slovenské zahraničie, Naše snahy a iné. Keď ide o  periodiká v srbčine, sú tu: časopis pre súčasnú kultúru Vojvodiny Nova misao, časopis pre podnecovanie a afirmáciu interkulturálnej komunikácie Interkulturalnost, časopis pre divadlo, film a televíziu TFT, Muzički kodovi a pod.

Osobitnou zložkou knižnice sú audio- a videozáznamy, tak archívne, ako i súčasné dokumenty z kultúrneho života našej slovenskej menšiny. Príručná knižnica ÚKVS dnes počíta takmer 2 000 monografických publikácií, kam okrem kníh patria i bulletiny, katalógy, brožúrky, vyše 200 jednotiek periodických publikácií a takmer 200 CD a DVD nosičov. V rámci tohto programu boli nakúpené aj knihy pre deti z Vydavateľstva Pro Solutions z Bratislavy, špecializovaného podniku, ktorý pripravuje a distribuuje publikácie pre deti. ÚKVS zabezpečil najmä tituly spracované encyklopedicky. Tieto knihy boli darované deťom, ktoré sa zúčastnili predvianočného večierka v ÚKVS.

Rozvoj príručnej knižnice ÚKVS v roku 2014

Jedna z úloh, ktorú si Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov vytýčil sa cieľ je i spracovať, dokumentovať a všetkým záujemcom sprístupňovať knižné publikácie v slovenskom jazyku, ale i v srbčine, angličtine a v iných jazykoch. Knižnica ÚKVS obsahuje publikácie, ktoré vydali tak naše, domáce, ale i zahraničné vydavateľstvá. Sú to knihy rozmanitých žánrov. Patrí sem krásna literatúra pre dospelých, ako aj pre deti, no i početné odborné tituly z rozličných oblastí. Každoročne sem pribúda vojvodinská periodická tlač, tiež periodiká zo Slovenska, z dolnozemských krajín, ale i zo zámoria, kde žijú Slováci a aj na takýto spôsob dávajú vedieť o sebe a o svojej činnosti. Okrem toho, súčasťou knižnice sú mnohé odborné knihy, ktoré sú podelené podľa oblastí: filozofia, náboženstvo, humanitné a spoločenské vedy, výtvarné, hudobné, divadelné a filmové umenie, jazykoveda, biografie a bibliografie, dejiny, potom antológie, literárna kritika a literárna veda, nachádza sa tu i príručná literatúra, zborníky, ako i mnohé katalógy, brožúrky, propagačný materál, všetko zoradené hronologicky, podľa oblastí. Okrem knižničného materiálu, knižnica obsahuje i vyše 200 CD a DVD a to hudobné, filmové, dokumentačné.

Knihy sa do príručnej knižnice ÚKVS dostávajú vo forme darov, ale i formou kúpy, najčastejšie krásna literatúra a encyklopédie. Čo sa týka vlastnej produkcie, Ústav v priebehu minulého roka vydal druhé doplnené vydanie publikácie Slovenky, životné príbehy Sloveniek. Založená bola nová výtvarná edícia, v rámci ktorej vyšla Výtvarná monografia Márie Gaškovej. Ústav vydal i piaty ročník informátora Maják, reprezentačné bulletiny pre Folklórny festival Tancuj, tancuj 2014, Divadelný vavrín 2014, Zborník k muzikologickej konferencii 2013. ÚKVS v predchádzajúcom roku podporil monografie Slováci v Jánošíku, Kysáč 1773-2013 a Biele Blato.

V súčasnosti knižnica obsahuje vyše 2200 knižných publikácií. Za posledný rok sem pribudlo 430 nových knižných titulov, tak kníh, ako i periodickej tlače. Knihy sa spracúvajú podľa Univerzálnej decimálnej klasifikácie cez elektronický program TnT Bibliotekar plus, no rovanko tak sa zapisujú i fyzicky. Knihy si môže vypožičať a prečítať každý záujemca.

Rozvoj príručnej knižnice ÚKVS v roku 2016

V rámci INDOK oddelenia aj v roku 2016 bola verejnosti sprístupnená knižnica Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, ktorá ponúka bohatý zoznam titulov v rôznych jazykoch a z rôznych literárnych oblastí. Knižný fond pozostáva zo slovníkov, encyklopédií, jazykovedných príručiek, literárnych diel slovenských vojvodinských spisovateľov, kritík, literárnej teórie, monografií dedín a miest, ale aj kníh z oblasti výtvarného, hudobného, divadelného či filmového umenia, filozofie, etiky, architektúry, náboženstva, kultúrnych dejín, ľudovej kultúry, žurnalistiky, kultúrneho manažmentu a politických vied, ďalej bibliografie, biografie, zborníky, pamätnice atď. Hodnotnú časť fondu tvoria sériové publikácie a neknižný materiál ako multimediálne pramene, brožúrky, katalógy, plagáty, pozvánky atď. V knižnici sú aj skompletované slovenské vojvodinské periodiká a časopisy. Okrem knižničného materiálu, knižnica obsahuje i vyše 200 CD a DVD a to hudobné, filmové, dokumentačné.

Do konca roka 2016 sa v knižnici spracovalo 2411 monografických a 389 sériových publikácií. Bohatý knižničný systém ÚKVS sa dennodenne rozrastá a v roku 2016 priložil do svojho obsahu na desiatky nových publikácií. Najviac bolo beletristických žánrov a to literatúra pre deti a pre dospelých, ale aj zborníky, štúdie, monografie a vedecké práce. ÚKVS v roku 2016 vydal vlastné publikácie a to ročenku Maják 2015, Bibliografiu Miroslava Benku, Výtvarnú monografiu Pavla Popa, Zborník z 11. Muzikologickej konferencie a publikáciu Jána Botíka Slováci vo Vojvodine. Zo Slovenského vydavateľského centra ústav nakúpil v roku 2016 na desiatky publikácií. Knihy, ktoré pribudli do knižnice ako dary, sú z oblasti divadla a hudby, monografie dedín a miest, knihy srbských autorov z oblasti hudobného a filmového umenia a niekoľko preložených diel srbských autorov do slovenčiny a opačne. Do knižničného systému ÚKVS pribudlo aj niekoľko publikácií zo zahraničia. Okrem toho pribudli aj príslušné bulletiny, letáky, prospekty, pozvánky, plagáty a iný propagačný materiál z celomenšinových slovenských festivalov, rôznych kultúrnych podujatí, výstav, prezentácií, koncertov atď. Takto poskytuje pomoc študentom, odborníkom, vedcom, architektom, bádateľom, etnológom a všetkým, ktorí ju potrebujú. Môžeme konštatovať, že aj v roku 2016 knižničný systém splnil svoje poslanie zbierať, spracúvať a uchovávať všetky relevantné písané zdroje, týkajúce sa predovšetkým vojvodinských Slovákov.

Rozvoj príručnej knižnice ÚKVS v roku 2017

Príručná knižnica Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov ponúkla aj v roku 2017 bohatý zoznam titulov v rôznych jazykoch a z rôznych literárnych oblastí. Bohatý knižničný systém ÚKVS sa dennodenne rozrastá a v roku 2017 priložil do svojho obsahu na desiatky nových publikácií. Na konci roka 2017 sa v knižnici ÚKVS zaznamenalo približne 2532 zaznamenaných knižných publikácií a 420 sériových publikácií. Hodnotnú časť knižného fondu tvorí neknižný materiál ako multimediálne pramene, brožúrky, katalógy, skladačky, bulletiny, plagáty, pozvánky, letáky, gratulácie a iný propagačný materiál celomenšinových festivalov a iných podujatí, ako aj vlastné katalógy výstav, ktoré sa počas roka usporiadajú v ústave.V knižnici sú aj skompletované slovenské vojvodinské periodiká a časopisy. Okrem knižničného materiálu, knižnica obsahuje i vyše 200 CD a DVD a to hudobné, filmové, dokumentačné.Knihy, ktoré pribudli do knižnice ako dary sú väčšinou z oblasti divadla a hudby, monografie dedín a miest, beletristické knihy srbských autorov, krásna literatúra autorov zo Slovenska a niekoľko preložených diel srbských autorov do slovenčiny a opačne. Zo Slovenského vydavateľského centra ústav každoročne do daru získava najnovšie vydania SVC pri príležitosti podujatia Zima s knihou.Príručná knižnica ÚKVS poskytuje pomoc študentom pri tvorbe diplomových prác, ale aj odborníkom, vedcom, architektom, bádateľom, etnológom a všetkým, ktorí ju potrebujú.