Galéria Karola Miloslava Lehotského

Galéria Karola Miloslava Lehotského, založená v roku 1989 a s trvalým sídliskom na Gymnáziu Jána Kolára v Báčskom Petrovci, známa je tým, že obsahuje najbohatšiu verejnú zbierku výtvarných prác súčasnej výtvarnej tvorby Slovákov vo Vojvodine. Zbierka súčasného slovenského výtvarného umenia vo Vojvodine ako stála expozícia vystavená v galérii predstavuje priesek súčasnej tvorby akademických a profesionálnych slovenských vojvodinských autorov.

Výtvarné a sochárske diela zastúpené v Galérii Karola Miloslava Lehotského predstavujú významný priesek súčasnej výtvarnej tvorby slovenskej minority v Srbsku. Rôznorodosť prác sa vidí v každom aspekte – či už ide o výtvarno-poetickú stránku prác, techniku, výraz, témy, ale aj keď ide o samých autorov – maliarov, grafikov a sochárov, ktorí patria do vekovo rôznych generácií. Ide o diela vypracované rozličnými technikami, ktoré predstavujú zlomok tvorby jednotlivých autorov, prípadne určite vývinové obdobie v ich tvorbe, vďaka čomu je expozícia ideálna nielen na prezentačné, ale aj na didakticko-vzdelávacie účely. Všetky vystavené diela spája moderné a postmoderné ladenie prác, profesionálne pôsobenie, resp. akademické výtvarné školenie autorov, slovenský vojvodinský pôvod autorov a mnohých aj štúdium na Gymnáziu Jána Kollára, na ktorom sa nachádza dodnes sídlisko Galérie Karola Miloslava Lehotského, prípadne pôsobenie v pedagogickej sfére na pôde rovnakého gymnázia. Výstavná expozícia súčasnej tvorby vojvodinských Slovákov predstavuje jedinú stálu expozíciu tohto druhu, čím predstavuje významný skvost vo vojvodinskom prostredí.

Slávnostné otváranie galérie sa konalo 15. októbra roku 1989 na Gymnáziu Jána Kolára v Báčskom Petrovci pri príležitosti osláv 70. výročia založenia gymnázia. Idea o jej založení sa zrodila v rámci príprav na zaznamenávanie tohto jubilea, pričom jedným zo základných cieľov bolo utvoriť stálu verejnú zbierku výtvarných prác súčasnej výtvarnej tvorby slovenských umelcov z Vojvodiny a vtedajšej Juhoslávie. Prvá expozícia pozostávala z výtvarných a sochárskych prác pätnástich slovenských vojvodinských umelcov, z ktorých mnohí boli bývalými profesormi a žiakmi gymnázia; z toho galérii zostalo v stálej expozícii trinásť umeleckých diel.

Svoje meno galéria získala v roku 1994, v rámci osláv 75. výročia založenia gymnázia a to podľa významného umelca Karola Miloslava Lehotského (1879 – 1929), maliara, mystika – metafyzika a čo je najvýznamnejšie prvého akademického maliara z radov vojvodinských Slovákov, ktorému sa práve v čase pomenovania galérie jeho menom zaznamenávalo dvojité výročie – v novembri 125 rokov od narodenia a v marci 75 rokov od jeho smrti.

Výstavná zbierka Galérie Karola Miloslava Lehotského sa postupne obohacovala o ďalšie výtvarné a sochárske práce školených umelcov z vojvodinského prostredia. Do stálej expozície časom pribúdali ďalšie diela (ako nových autorov, ktorí zatiaľ nemali svoje práce v gymnaziálnej zbierke, tak aj autorov, ktorí už predtým darovali svoje diela do zbierky). Z pôvodných trinástich prác, koľko zbierka obsahovala po zakladaní galérie, sa do roku 2004 rozrástla na spolu 43 darované výtvarné a sochárske práce od 25. akademických a profesionálnych slovenských vojvodinských autorov.

Na zakladajúcej výstave svoje výtvarné diela vystavili a  do gymnaziálnej zbierky darovali maliari a grafici Miško Bolf, Pavel Čáni, Viera Fajndovićová – Súdiová, Mária Gašková, Michal Kiráľ, Martin Kizúr, Jozef Klátik, Ivan Križan, Štefan Lačok, Anna Máľachová – Fajndovićová, Pavel Pop, Milan Súdi a Jaroslav Šimovič a sochári Vladimír Labát – Rovnev a Ján Stupavský pre výstavu požičali svoje sochárske práce.

V nasledujúcich rokoch po úspešnom založení sa zbierka prác postupne zväčšovala a získavala ďalšie výtvarné a sochárske práce školených umelcov z vojvodinského prostredia. Do stálej expozície najprv počas prvých piatich rokov pribudli diela nových siedmych autorov, ktorí zatiaľ nemali svoje práce v zbierke gymnaziálnej galérie (Jána Agárskeho, Miry Brtkovej, Ingrid Cickovej, Anny Pixiadesovej, Jaroslava Supka, Ďulu Šantu a Rastislava Škulca) a galéria sa obohatila aj o ďalšie výtvarné diela Pavla Čániho a Pavla Popa, ktorí už predtým darovali svoje výtvarné diela do zbierky, takže do roku 1994 zbierka obsahovala výtvarné práce dvadsiatich súčasných slovenských výtvarných umelcov z Vojvodiny.

Ďalší veľký príliv prác prišiel v nasledujúcom desaťročí pôsobenia. V pätnástom roku pôsobenia galérie, v roku 2004 pri príležitosti osláv 85. jubilea gymnázia, do stálej expozície pribudol pekný počet nových významných exponátov. Zbierku Galérie Karola Miloslava Lehotského obohatili novými prácami Mira Brtková, Viera Fajndovićová Súdiová, Jozef Klátik, Ivan Križan, Pavel Pop, Milan Súdi a Ďula Šanta, ktorí už v minulosti darovali svoje výtvarné diela, prvý raz práce darovali Vladimír Labát-Rovnev, ktorý už raz vystavoval svoje sochárske diela, ako aj noví autori: Daniela Marková, Miloslav Pavelka, Katica Pavelková Vukajlovićová, Ján Triaška a Michal Ďurovka, ktorí neboli zatial‘ predstavení. Zároveň do zbierky sa dostali aj práce z pozostalosti Michala Kiráľa a Anny Pixiadesovej, ktorí sa v priebehu desaťročia pominuli. Súhrne bolo teda vyše 40 vystavených výtvarných a sochárskych prác od 26. autorov.

V súčasnom období sa aktívne pracuje na ďalšom obohatení zbierky. Najnovšie do zbierky Galérie Karola Miloslava Lehotského pribudli dvaja noví autori – akademický sochár Ján Stupavský, ktorý sem daroval jednu zo svojich známejších sôch a svoje grafiky daroval školený grafik Jadrić z Magliću, ktorý sa sem zapojil ako prvý neslovenský autor.

Anna Snidová

Referencie:

1. VALENTÍK, Vladimír: Umelecké osobnosti a výtvarný život v Petrovci, in: Petrovec 1745-1995, str. 453-478

2. ČÁNI, Ladislav, VALENTÍK, Vladimír: Karol Miloslav Lehotský, Báčsky Petrovec : Kultúra, Bratislava : Dom zahraničných Slovákov, 2004

3. VALENTÍK, Vladimír: Výtvarné umenie Slovákov vo Vojvodine : zborník prác z medzinárodného sympózia v Báčskom Petrovci 22. novembra 1997 pri príležitosti stého výročia narodenia akademickej maliarky Zuzky Medveďovej, Báčsky Petrovec : Kultúra : Nový Sad : Spolok vojvodinských slovakistov, 2002 (2003, Báčsky Petrovec : Kultúra)

4. VALENTÍK, Vladimír: Z dejín výtvarného umenia vojvodinských Slovákov : príručka pre učiteľov výtvarnej kultúry na slovenských základných a stredných školách v Srbsku, Nový Sad : Národnostná rada slovenskej národostnej menšiny v Srbsku, 2007 (2008, Báčsky Petrovec : Kultúra)

5. VALENTÍK, Vladimír: Desať rokov činnosti Galérie Zuzky Medveďovej v Petrovci, Báčsky Petrovec : Kultúra 1999