Archívy

Archív Vojvodiny

Najhodnotnejší archívny materiál z Vojvodiny uložený je a spracovaný v Archíve Vojvodiny, ktorý bol založený v roku 1926. Aj keď behom času bola táto ustanovizeň neraz ohrozená a čelila neprajným podmienkam, v tomto Archíve sa vo vyše 50 tisíc krabíc, 20 tisíc úradných kníh a viac ako tisíc máp a plánov chráni historický materiál z územia Vojvodiny zo XVII. storočia až po súčasnú dobu.

Dôkazy o príchode Slovákov na Dolnú zem uložené sú aj v samotnom Archíve a v jeho regionálnych pobočkách (Zreňanin, Sriemska Mitrovica, Pančevo…). V Archíve Vojvodiny uložená je kópia zmluvy, ktorá je zároveň prvým dokladom o príchode Slovákov do južného Uhorska z roku 1745. Prvé dokumenty súvisiace s príchodom Slovákov na Dolnú zem svedčia o vytrvalosti a insistovaní Slovákov, aby mali svojich evanjelických kňazov a organizovaný evanjelický život, na ktorý oficiálne získali súhlas ako aj ďalšie dobové dokumenty, ktoré svedčia o začiatkoch kultúrneho života Slovákov v novom prostredí.

Archívne materiály o Slovákoch integrované sú do celkového archívneho materiálu Archívu Vojvodiny, a tieto sú adekvátne a odborne chránené a sú dostupné pre výskumnú činnosť.