Výskumy

Rozvojovo-výskumné oddelenie – stručný prehľad po rokoch

2009

Za najdôležitejší výsledok práce tejto jednotky považujeme vytvorenie siete externých spolupracovníkov, ktorí rozvíjali výskumnú činnosť pátrajúc po údajoch a píšuc texty o jednotlivých slovenských lokalitách v Srbsku. Spolupracovníci boli zapojený do projektu Portál kultúry vojvodinských Slovákov www.slovackizavod.org.rs. Mnohí z nich zúčastnili sa debaty Slovenská vojvodinská kultúra a mladí a účinkovali vo výskume, ktorý mal za cieľ poukázať na potreby budúcich nositeľov kultúrnych počinov. Založením ročenky Maják, vytvorili sme priestor na predstavovanie výsledkov sociologických výskumov.

2010

Rozvojovo-výskumná činnosť v ÚKVS sa realizuje prostredníctvom spolupráce s vonkajšími spolupracovníkmi, s ktorými sme v roku 2010 rozvíjali niekoľko projektov vyplývajúcich zo Štatútu a Plánov a programov ÚKVS. Predovšetkým ide o projekt Lexikón miest obývaných Slovákmi v Srbsku z aspektu kultúry, na ktorom sa podieľalo zatiaľ dvadsať spolupracovníkov a ktorého publikovanie sa očakáva v roku 2011. K významným projektom v tejto oblasti patrí aj založenie Edície Bibliografie v ktorej v tomto roku bol publikovaný prvý zväzok pod názvom Bibliografia Andreja Ferku. Odbornými textami vybavený je aj Zborník z V. konferencie muzikológov na tému Slovenská hudba vo Vojvodine, ktorého je ÚKVS vydavateľom.

2011

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a jeho externí spolupracovníci sa venovali v roku 2011 vedeckému a odbornému výskumu dejín, kultúry, umenia a všeobecne života slovenskej menšiny v Srbsku. Najväčšia pozornosť sa venovala záverečnej fáze projektu Slováci v Srbsku z aspektu kultúry, ktorého výstupom je vrcholné knižné dielo Slovákov, žijúcich na tomto území. Keďže sa toto oddelenie zaoberá aj organizáciou vedeckých a odborných seminárov, konferencií, sympózií a okrúhlych stolov, ústav aj v roku 2011 pripravil Konferenciu muzikológov a hudobných odborníkov a participoval na organizácii 55. literárneho snemovania. V dvoch novozaložených knižných edíciách a v spolupráci so Slovenským vydavateľským centrom vyšli nové vedecko-výskumné práce z literatúry a kultúry, pričom výsledky terénneho výskumu umožnili vyrobiť dokumentárny film Bursovanie.

2012

Posledný rok prvého mandátneho obdobia Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov sa niesol v znamení knihy Slováci v Srbsku z aspektu kultúry, ktorá zúročila celkovú doterajšiu činnosť našej ustanovizne. Oddelenie pripravovalo a koordinovalo ďalšie vedecko-výskumné vydania ako zborník prác VII. konferencie muzikológov a hudobných odborníkov, monografiu Silbaša a Bibliofíliu Juraja Ribaya a slávnostným programom a odhalením pamätnej tabule sme si pripomenuli 150. výročie narodenia Jána Kvačalu. Ani v roku 2012 nechýbali vedecké akcie zamerané na oblasť literatúry a hudby vojvodinských Slovákov a tiež sme sa podieľali aj na organizácii rozvojovo-výskumnej konferencie pod názvom Kultúra vo Vojvodine súčasť kreatívnej Európy – perspektívy, vízie, možnosti.

2013

V rámci rozvojovo-výskumnej činnosti Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov sme aj v tomto roku aktivity rozvíjali v smere poriadania medzinárodných konferencií, publikovania zborníkov, prípravy a vydania zaujímavých publikácií a realizácie rozvojovo-výskumných projektov, všetko za cieľom skvalitnenia našej práce. Kapitálne dielo vo vydavateľstve aj tohto roku predstavuje publikácia Slováci v Srbsku z aspektu kultúry, ktorá sa v roku 2013 dožila svojho druhého, doplneného vydania. Podpisujeme aj iné publikácie, monografie, brožúrky, bulletiny a všeobecne propagačný materiál, použitý na zveľadenie celomenšinových festivalov. S cieľom skvalitňovať obsahy festivalov sme realizovali aj výskumy verejnej mienky a tieto sú tiež osobitnou prílohou našej ročenky.

2014 

Rozvojovo-výskumné oddelenie ÚKVS sa venuje vedeckým a odborným výskumom menšinového života, kultúry a umenia slovenskej menšiny v Srbsku. V súlade s tým v roku 2014 bolo vykonaných niekoľko vedeckých výskumov, ako sú výskum kolektívnych identít Slovákov v Srbsku, etnologické výskumy, muzikologické výskumy a výskumy celoživotných diel súčasných významných umelcov v oblasti literatúry a výtvarníctva. V rámci tohto oddelnia spolupracujeme s radom externých spolupracovníkov a výsledky výskumov zverejňujeme elektronicky alebo v rámci založených knižných edícií. Okrem toho Rozvojovo-výskumné oddelenie sa zaoberá vzdelávaním a doškoľovaním pracovníkov v jednotlivých oblastiach kultúry a umenia, ako i organizáciou vedeckých a odborných zhromaždení, sympózií, porád, seminárov, okrúhlych stolov, tribún a pod. V tom zmysle sme organizovali X. muzikologickú konferenciu, IV. kolo Fotokonkurzu a ralizovali projekt Rozvoj kultúrnej produkcie v menších prostrediach, s ktorými plánujeme pokračovať aj dobudúcna.

2015

V Rozvojovo-výskumnom oddelení činnosť ústavu bola v roku 2015 najplodnejšia. V roku 2003 organizácia Ženské štúdie z Nového Sadu urobila výskum a následne vydala publikáciu s názvom Životné príbehy Sloveniek vo Vojvodine. Publikácia obsahuje výpovede Sloveniek o svojom živote. Výtvarná monografia diel Márie Gaškovej Maliarstvo tichej vášne je prvou výtvarnou monografiou, ktorú pripravil na vydanie ÚKVS. Vyšla v novozaloženej edícii SlovArt. ÚKVS finančne podporil Monografiu Vojlovica ‒ kultúrne tradície Slovákov v Banáte autorského kolektívu pod vedením prof. PhDr. Jaroslava Čukana, CSc. V edícii Doktorské dizertácie, ktorá bola založená v roku 2011, ústav vydal tretiu doktorandskú prácu. Po dvoch literárnovedných publikáciách vyšla kniha z dejín vojvodinských Slovákov Slováci v Kráľovstve Srbov, Chorvátov a Slovincov 1918 – 1929 autorky Gabriely Gubovej-Červenej. Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov v roku 2016 v edícii výtvarných monografií SlovArt plánuje vydať výtvarnú monografiu venovanú životu a dielu akademického maliara Pavla Popa. V roku 2014 začal pracovať na významnej publikácii Slováci vo Vojvodine prof. Ján Botík zo Slovenskej republiky, ktorý pobudol v Srbsku a navštívil takmer všetky relevantné kultúrne ustanovizne, v ktorých získal cenný materiál. Začiatkom roka 2015 sa dve významné slovenské vojvodinské inštitúcie ‒ Oddelenie slovakistiky FFUNS a ÚKVS podujali pripomenúť si 270. výročie príchodu Slovákov na územie Vojvodiny, presnejšie do Báčskeho Petrovca. V decembri 2015 sa stretli hudobní odborníci z radov vojvodinských Slovákov na 11. muzikologickej konferencii s názvom Slovenská hudba vo Vojvodine. Na konferencii bol predstavený aj Muzikologický zborník z minuloročnej konferencie. Pravidelný ročný fotokonkurz sa v roku 2015 niesol v znamení témy Najstaršia pohľadnica z vojvodinských prostredí a konal sa po piatykrát. Ústav vydal aj svoju ročenku Maják, kde zrnul svoju činnosť v roku 2014.

2016

Dôležitým poslaním Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov v roku 2016 okrem prezentačnej, dokumentačnej a informačnej zložky je aj edukačná. Ústav s tým cieľom v roku 2016 usporiadal seminár Spoločenský protokol a jeho uplatnenie v praxi, ktorý prispel predstaviteľm miestnych spoločenstiev, riaditeľom materských, základných, stredných a vysokých škôl, predsedom resp. riaditeľom slovenských kultúrnych ustanovizní a spolkov a iným záujemcom. V rámci tohto oddelenia sme realizovali 12. Muzikologickú konferenciu v miestnostiach ÚKVS s ústrednou témou Život a dielo etnomuzikológa Martina Kmeťa. V spolupráci s Historickým múzeom SNM z Bratislavy ústav v roku 2016 odštartoval s projektom Výskum etnodomov a zbierok ľudovej kultúry v slovenských prostrediach v Srbsku. Podujatie, ktoré si od založenia ustanovizne zachováva svoj vytýčený úzus je aj fotosúbeh, ktorý ústav v roku 2016 zorganizoval po šiestykrát v rámci rozvojovo-výskumného oddelenia. Témou tohtoročného súbehu boli fotografie znázorňujúce tradičné práce a remeslá Slovákov žijúcich vo Vojvodine. Všetok získaný materiál je uschovaný aj elektronicky. ÚKVS v rámci tohto oddelenia pokračuje aj s vydavateľskou činnosťou a v tom zmysle v roku 2016 vydalo svoju ročenku MajákBibliografiu Miroslava BenkuZborník 11. Muzikologickej konferencie, a pripravil do tlače publikáciu Slováci vo Vojvodine Jána Botíka a Výtvarnú monografiu Pavela Popa ako druhé vydanie v novozaloženej edícii SlovArt.

2017

Rozvojovo-výskumná činnosť ÚKVS zastrešuje predovšetkým vydavateľskú činnosť, vedeké výskumy, semináre, symóziá, snemovania a konferencie. Kapitálnym knižným vydaním Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov v roku 2017 je publikácia Jána Botíka Slováci vo Vojvodine, premeny svojbytnosti enklávneho spoločenstva, ktorá sa po dlhom očakávaní konečne ukázala svetu. Z aspektu knižnej produkcie, ÚKVS sa v roku 2017 pridal k spoluvydavateľstvu so Slovenským vydavateľským centrom pri zrode slovenskej ľudovej slovesnosti pre deti Enike benike krikel bé zostavovateľky Katarány Mosnákovej-Bagľašovej. Ústav v roku 2017 podporil aj vydania iných kníh: zborník prác z medzinárodnej konferencie v Novom Sade 270 rokov dejín, literatúry a jazyka Slovákov vo VojvodinePamätník slovenských vojvodinských literátov, umelcov a kultúrnych pracovníkov na začiatku 21. storočia, Bajka o Andersenu i dunavskoj vili, ktorú do srbčiny preložil Martin Prebudila, Slovenská evanjelická augsburského vyznania cirkev v Srbsku v slove a v obrazoch, Monografia Kišgeci. V roku 2017 ústav zhotovil aj 7. ročenku Maják, kde zhrnul svoju celoročnú činnosť a vyšiel aj zborník prác z minuloročnej 12. Muzikologickej konferencie v znamení témy Život a dielo Martina Kmeťa.  

Pokiaľ máme na zreteli knižnú produkciu ústavu, treba spomenúť, že v roku 2017 ÚKVS v spolupráci s externými odborníkmi pripravil na vydanie až dve publíkácie – Bibliografiu Pavla Mučajiho zostavovateľky Boženy Bažíkovej a doktorskú dizertáciu Juraja Súdiho – Činnosť a vplyv slovenskej zborovej kultúry na rozvoj a rozširovanie medzikulturálnosti vo Vojvodine, ktorých tlač a promócia sú naplánované na rok 2018.

V rámci Rozvojovo-výskumného oddelenia sa konala pravidelná v poradí trinásta Muzikologická konferencia s ústrednou témou Slovenskí hudobní skladatelia pôsobiaci vo Vojvodine. Za finančnej podory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v druhej polovici roka ústav odštartoval výskum, ktorý má za cieľ podporiť oblasť kultúry pre deti a aktivitu mladých výskumných pracovníkov, a zároveň zapísať ľudové rozprávky žijúce medzi slovenskou enklávou vo Vojvodine. Realizovali sme aj VII. Fotosúbeh, na tému Staré fotografie znázorňujúce obdobie detstva Slovákov vo Vojvodine, ktorý zhromaždil úhrnne 439 fotografií.

2018

Do činnosti Rozvojovo-výskumného oddelenia ústavu sme v roku 2018 zaradili pravidelnú muzikologickú konferenciu, ktorá prebiehala po 14.-krát koncom novembra v Pivnici, a venovaná bola Jurajovi Feríkovi st. a Jurajovi Feríkovi ml. a ich vplyvu na hudobný život vojvodinských Slovákov. Na konferencii predstavili aj zborník z minuloročnej 13. konferencie muzikológov vo vydaní ústavu. Rok 2018 bol zároveň aj ohnivkom v upevňovaní etnologických zručností slovenských vojvodinských folklórnych nadšencov. V septembri 2018 sa uskutočnila úvodná časť Etnologickej konferencie ÚKVS s podnázvom Folklórna debata. Z aspeku vydavateľskej činnosti ústavu treba spomenúť niekoľko nových titulov. Do kolekcie v edícii Bibliografie pribuda v roku 2018 Bibliografia Pavla Mučajiho, ktorú zostavila Božena Bažíková.Vyšla aj ročenka Maják, ktorá zhromaždila celoročnú činnosť ústavu a záujemcom je k dispozícii v tlačenej a elektronickej forme.

Ústav sa môže pochváliť aj novou publikáciou v edícii Doktorské dizertácie pod názvom Činnosť a vplyv slovenskej zborovej kultúry na rozvoj a rozširovanie medzikulturálnosti vo Vojvodine autora Juraja Súdiho st., v ktorej sa autor zaoberá analýzou života slovenského národného spoločenstva vo Vojvodine. Ústav v roku 2018 niekoľko značných publikácií pripravil do tlače, respektíve finančne podporil k vydaniu. 8. Fotosúbeh ÚKVS sa niesol v znamení témy Pastierska kultúra Slovákov vo Vojvodine. 

2019

Rozvojovo-výskumné oddelenie Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov v roku 2019 svoju činnosť zameralo na vedecký výskum, usporiadanie odbornej konferencie a edičnú činnosť. Muzikologická konferencia Slovenská hudba vo Vojvodine mala už svoj 15. ročník a bola široko zameraná na mapovanie výskumu, dokumentácie a prezentácie hudby Slovákov vo Vojvodine. Na konferencii bol tradične prezentovaný aj zborník prác z predchádzajúceho ročníka, ktorá bola venovaná životu a dielu dvoch popredných osobností slovenskej hudby vo Vojvodine: Jurajovi Feríkovi st. a Jurajovi Feríkovi ml. V rámci svojej edičnej činnosti ústav vydal ďalšiu publikáciu z edície Doktorské dizertácie a to dizertačnú prácu Miliny Sklabinskej Esteticko-hudobné práce Martina Kmeťa. Ďalším vzácnym vydaním je zborník prác z odborného kolokvia Cesta medzi tradičným a moderným. Zborník obsahuje práce popredných teatrológov a divadelných pracovníkov venované divadelnému umeniu vojvodinských Slovákov napísaných pri príležitosti významného jubilea – 150 rokov od prvej inscenácie Starý vozka Petra III., ktorú zahrali divadelníci z Báčskeho Petrovca v roku 1866. V tomto roku sa ústavu podarilo zabezpečiť dodatočný náklad monografickej publikácie Slováci vo Vojvodine prof. Jana Botíka, popredného slovenského etnológa, etnografa a kultúrneho antropológa. Desiaty ročník ročenky Maják priniesol prehľad všetkých aktivít ÚKVS z roku 2018. Deviaty ročník Foto-súbehu bol venovaný tradičnej architektúre Slovákov vo Vojvodine, podobám ich rodinných domov, verejným a sakrálnym objektom ale i stavebným a rekonštrukčným prácam. Na súbeh sa prihlásili ôsmi záujemcovia, ktorí zaslali 86 fotografií