Istraživanja

Razvojno – istraživačka delatnost Zavoda – ukratko po godinama

2009

Jedan od najznačajnijih rezultata rada u ovoj oblasti u prvoj godini delovanja ZKVS bilo je formiranje mreže spoljnih saradnika, koji su obavljali terenska istraživanja i pisali tekstove o mestima u kojima žive Slovaci. U pitanju je trideset spoljnih saradnika, koji su bili uključeni u rad ZKVS a čija je delatnost vezana za izradu portala o kulturi vojvođanskih Slovaka www.slovackizavod.org.rs. Mnogi od njih bili su deo projekta ZKVS, koji je realizovan u okviru debate Slovačka vojvođanska kultura i mladi, čije rezultate po prvi put objavljujemo u godišnjaku ZKVS Majak. Ujedno, u ovom godišnjaku objavljen je i spisak  svih ustanova kulture i kulturno-umetničkih društava Slovaka u Srbiji, uključujući kontaktne podatke i informacije o njihovom radu, što je takođe rezultat istraživačkog rada u ZKVS.

2010

Zavod je realizovao drugu fazu projekta Leksikon mesta u kojima žive Slovaci u Srbiji sa aspekta kulture, u kojem je za sada učestvovalo dvadeset stručnih saradnika. Objavljivanje Leksikona planirano je za 2011. godinu a za tu namenu pisani su projekti za obezbeäivanje finansijskih sredstava iz Slovačke republike. Među značajnije projekte iz ove oblasti spada i osnivanje Edicije Bibliografije, u okviru koje je ove godine izašla prva sveska pod nazivom Bibliografija Andreja Ferka. Stručne tekstove iz oblasti muzičkog stvaralaštva sadrži Zbornik radova V. Konferencije muzikologa na temu Slovačka muzika u Vojvodini.

2011

ZKVS i njegovi spoljni saradnici u 2011. godini pažnju su posvetili naučnim i stručnim istraživanjima istorije, kulture, umetnosti i uopšte života slovačke manjine u Srbiji.  Najveću pažnju u ovoj oblasti ZKVS je posvetio završnoj fazi projekta Slovaci u Srbiji sa aspekta kulture, čiji rezultat je vrhunsko književno delo Slovaka koji žive na ovim prostorima. S obzirom na to da se ova jedinica bavi i organizacijom naučnih i stručnih seminara, konferencija, simpozijuma i okruglih stolova, ZKVS je i 2011. održao Konferenciju muzikologa, objavio zbornik sa konferencije i učetvovao u organizaciji 55. književnog savetovanja. Dve novoosnovane knjižne edicije i saradnja sa Slovačkim izdavačkim centrom doneli su i nove naučnoistraživačke radove u oblasti literature i kulture, dok su rezultati terenskog istraživanja omogućili produkciju dokumentarnog filma Bursovanie.

2012

Završna godina prvog mandata Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka bila je u znaku knjige Slovaci u Srbiji sa aspekta kulture, koja je objedinjila celokupnu dosadašnju delatnost naše ustanove. Ovo odeljenje pripremalo je i koordinisalo i druga naučno-istraživačka izdanja kao što su Zbornik radova sa VII konferencije muzikologa i muzičkih stručnjaka, monografija Silbaša i Bibliofilija Juraja Ribaja. Svečanim programom i otkrivanjem spomen-ploče obeležili smo 150. godišnjicu rođenja Jana Kvačale. Ni u 2012. godini nismo izostavili organizaciju događaja vezanih za oblast književnosti i muzike vojvođanskih Slovaka, a učestvovali smo i u organizaciji razvojno-istraživačke konferencije pod nazivom Kultura u Vojvodini kao deo kreativne Evrope – perspektive, vizije, mogućnosti.

2013

U 2013. godini razvijali smo aktivnosti u pravcu organizovanja međunarodnih konferencija, publikovanja zbornika, pripreme i objavljivanja publikacija i realizacije drugih razvojno-istraživačkih projekata, sve u cilju poboljšanja kvaliteta našeg rada. Kapitalno delo u izdavaštvu i ove godine predstavlja publikacija Slovaci u Srbiji sa aspekta kulture, koja je 2013. godine objavljena kao drugo dopunjeno izdanje. Ujedno, izdavači smo prvog monografskog dela o kulturnim tradicijama Slovaka u Silbašu. Priređujemo i druge publikacije, monografije, brošure, biltene i promotivni materijal koji je korišćen radi unapređivanja svemanjinskih festivala. U cilju poboljšanja kvaliteta sadržaja festivala, realizovali smo i istraživanja javnog mnjenja, koja su objavljena u godišnjaku Majak.  

2014

Razvojno-istraživačka delatnost ZKVS bavi se naučnim i stručnim istraživaljima manjinskog života, kulture i umetnosti slovačke manjine u Srbiji. U skladu sa tim 2014. godine je odrađeno nekoliko naučnih istraživanja kao što su istraživanje kolektivnih identiteta Slovaka u Srbiji, etnološka istraživanja, muzikološka istraživanja i istraživanja ceoživotnih tvorevina savremenih značajnih umetnika u oblasti književnosti i slikarstva. U okviru ovog odeljenja sarađujemo sa redom eksternih saradnika a rezultate istraživanja objavljujemo elektronski ili u okviru zasnovanih književnih edicija. Osim toga Razvojno-istraživačka delatnost bavi se obrazovanjem i školovanjem radnika u pojedinim oblastima kulture i umetnosti, kao i organizacijom  naučnih i stručnih skupova, simpozija, konsultacija, seminara, okruglih stolova, tribina i sl. U tom smislu smo organizovali X. muzikološku konferenciju, IV. krug Fotokonkursa i realizovali projekat Razvoj kulturne produkcije u manjim sredinama, sa kojim planiramo nastaviti i u budućnosti.

2015

U Razvojno-istraživačkom odeljenju delatnost Zavoda u 2015. godini bila je naplodnija. Godine 2003. organizacija „Ženske studije“ iz Novog Sada uradila je istraživanje, nakon čega je 2015. godine objavila publikaciju pod nazivom Životne priče Slovakinja iz Vojvodine. Publikacija sadrži ispovesti Slovakinja o njihovom životu. Likovna monografija dela Marije Gaško „Maliarstvo tichej vášne“ je prva likovna monografija koju je za izdanje pripremio ZKVS. Izašla je u novo-osnovanoj ediciji SlovArt. ZKVS je finansijski podržao Monografiju Vojlovica – kulturne tradicije Slovaka u Banatu autorskog kolektiva pod rukovodstvom prof. PhDr. Jaroslava Čukana, CSc. U ediciji Doktorske diserzacije koja je bila osnovana 2011. godine, Zavod je objavio treći doktorski rad. Nakon dve naučnoknjiževne publikacije izašla je knjiga iz istorije vojvođanskih Slovaka Slovaci u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovinaca 1918 – 1929 autorke Gabriele Gubove Červene. Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka u 2016. godini  u ediciji likovnih monografija SlovArt planira izdati likovnu monografiju posvećenu životu i stvaralaštvu akademskog slikara Pavela Popa. Godine 2014. započeo je sa pripremom značajne publikacije Slovaci u Vojvodini prof. Jana Boćika iz Slovačke koji je boravio u Srbiji i posetio je skoro sve relevantne kulturne ustanove gde je stekao cenjeni materijal. Početkom 2015. godine dve značajne slovačke vojvođanske institucije – Katedra slovakistike FFUNS i ZKVS udružile su se da obeleže 270. godina od dolazka Slovaka na teritoriju Vojvodine tačnije u Bački Petrovac. U decembru 2015. god. sreli su su se muzički stručnjaci iz redova slovačkih vojvođanskih Slovaka na 11. muzikološkoj konferenciji pod nazivom Slovačka muzika u Vojvodini. Na konferenciji prezentovan je i Muzikološki zbornik radova sa prošlogodišnje konferencije. Redovni foto konkurs 2015. godine je nosio naziv Najstarija razglednica iz vojvođanske sredine a održan je po peti put. Zavod je izado i godišnjak Majak, gde je sažeo svoju delatnost u 2014. godini.

2016

Važna misija Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka u 2016. godini pored prezentacione, dokumentacione i informacione jedinice je takođe edukativna jedinica. Zavod je 2016. godine održao edukativni seminar Društveni protokol i njegova primena u praksi, koji je bio od značaja predstavnicima mesnih zajednica, direktorima vrtića, osnivnih, srednjih i visokih škola, predsednicima odn. direktorima slovačkih kulturnih ustanova i društava kao i drugim zainteresovanim. U okviru ovog odeljenja realizovali smo 12. Muzikološku konferenciju u prostorijama ZKVS na temu Život i stvaralaštvo etnomuzikologa Martina Kmeća. U saradnji sa Istorijskim muzejom SNM iz Bratislave Zavod je 2016. godine krenuo sa projektom Istraživanje etno kuća i zbirki narodne kulture u slovačkim sredinama u Srbiji. Manifestacija koja od osnivanja ustanove čuva svoju tradiciju je takođe foto konkurs koji je Zavod 2016. godine organizovao po šesti put u okviru Razvojno-istraživačke delatnosti. Tema ovogodišnjeg konkursa bila je fotografije koje predstavljaju tradicionalne radove i zanate Slovaka koji žive u Vojvodini. Sav dobijen materijal je takođe elektronski sačuvan. ZKVS u okviru ove jedinice nastavlja i sa izdavačkom delatnošću, a u skladu sa tim je 2016. godine izdao svoj godišnjak „Majak„, Bibliografiju Miroslav Benka, Zbornik sa 11. Muzikološke konferencije,  a pripremio je u štampu publikaciju Slovaci u Vojvodini Jana Boćika i Likovnu monografiju Pavela Popa kao drugo izdanje u novo-osnovanoj ediciji SlovArt.

2017

Razvojno-istraživačka jedinica ZKVS obuhvata izdavaštvo, naučna istraživanja, seminare, simpozijuma, savetovanja i konferencije. Kapitalno književno izdanje Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka u 2017. godini je publikacija Jana Boćika „Slovaci u Vojvodini,“ koja je dugo očekivana. Sa aspekta publikovanja knjiga, ZKVS se 2017. godine pridružio Slovačkom izdavačkom centru kao koizdavač publikacije slovačke narodne književnosti za decu „Enike benike krikel be“ autorke Katarine Mosnak Bagljaš. Zavod je 2017. godine takođe podržao objavljivanje sledećih knjiga: zbornik radova sa međunarodne konferencije u Novom Sadu 270 godina istorije, književnosti i jezika Slovaka u Vojvodini, Spomen-knjiga slovačkih pisaca, umetnika i kulturnih radnika na početku 21. vekaBajka o Andersenu i dunavskoj vili, koju je na srpski jezik preveo Martin Prebuđila, Slovačka evangelička augsburske ispovesti crkva u Srbiji u reči i slikama, Monografija Kišgeci. Godine 2017. Zavod je takođe objavio 7. godišnjak „Majak“ a izašao je i zbornik radova sa prošlogodišnje 12. Muzikološke konferencije na temu „Život i stvaralaštvo Martina Kmeća“. 

Što se tiče izdavačke delatnosti Zavoda, treba pomenuti da je u proteklih godinu dana ZKVS u saradnji sa eksternim stručnjacima za objavljivanje pripremio dve publikacije – Bibliografiju Pavela Mučajija autorke Božene Bažikove i doktorsku disertaciju Juraja Suđija – Delatnost i uticaj slovačke horske kulture na razvoj i proširenje interkulturalnosti u Vojvodini, čija štampa i prezentacija javnosti se planira za 2018. godinu.

U okviru Razvojno-istraživačke delatnosti Zavoda održana je 13. Muzikološka konferencija sa centralnom temom „Slovački muzički kompozitori aktivni u Vojvodini“. Uz finansijsku podršku Kancelarije za Slovake u dijaspori u drugoj polovini godine, Zavod je pokrenuo istraživanje koje ima za cilj da podrži oblast dečje kulture i aktivnost mladih istraživača ali pre svega da prikupi dečije narodne pripovetke iz slovačke enklave u Vojvodini. Takođe smo realizovali VII. foto konkurs na temu „Stare fotografije koje prikazuju period detinjstva Slovaka u Vojvodini„, koji je sakupio ukupno 439 fotografija.

2018

U Razvojno-istraživačku delatnost Zavoda, 2018. godine uvrstili smo redovnu muzikološku konferenciju koja je održana 14.-put krajem novembra u Pivnicama, a posvećena je bila Juraju Feriku st. i Juraju Feriku ml. kao i njihovom uticaju na muzički život vojvođanskih Slovaka. Na konferenciji su takođe predstavili zbornik radova sa prošlogodišnje 13. konferencije muzikologa u izdanju Zavoda. Godina 2018. je pre svega predstavljala iskru u jačanju etnoloških sposobnosti slovačkih vojvođanskih folklorista. U septembru 2018. održan je uvodni deo  Etnološke konferencije ZKVS sa podnaslovom „Folklorna diskusija“. Iz aspekta izdavačke delatnosti Zavoda treba istaći nekoliko novih naslova. U kolekciju edicije „Bibliografije“ je 2018. godine dodata „Bibliografija Pavela Mučaja“ koju je sastavila Božena Bažik. Takođe je izašao godišnjak „Majak“ koji sakuplja godišnje aktivnosti Zavoda i svim zainteresovanim je na raspolaganju u štampanoj kao i u elektronskoj formi.

Zavod se može pohvaliti i novom publikacijom u ediciji „Doktorske disertacije“ pod nazivom  „Činnosť a vplyv slovenskej zborovej kultúry na rozvoj a rozširovanie medzikulturálnosti vo Vojvodine“ autora Juraja Suđija st., gde autor analizira život slovačke narodne zajednice u Vojvodini. Zavod je 2018. godine nekoliko značajnih publikacija pripremio u štampu odnosno finansijski podržao njihovo izdanje. 8. Foto konkurs  ZKVS održan je u znaku teme „Pastirska kultura Slovaka u Vojvodini.“

2019

Rozvojovo-výskumné oddelenie Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov v roku 2019 svoju činnosť zameralo na vedecký výskum, usporiadanie odbornej konferencie a edičnú činnosť. Muzikologická konferencia Slovenská hudba vo Vojvodine mala už svoj 15. ročník a bola široko zameraná na mapovanie výskumu, dokumentácie a prezentácie hudby Slovákov vo Vojvodine. Na konferencii bol tradične prezentovaný aj zborník prác z predchádzajúceho ročníka, ktorá bola venovaná životu a dielu dvoch popredných osobností slovenskej hudby vo Vojvodine: Jurajovi Feríkovi st. a Jurajovi Feríkovi ml. V rámci svojej edičnej činnosti ústav vydal ďalšiu publikáciu z edície Doktorské dizertácie a to dizertačnú prácu Miliny Sklabinskej Esteticko-hudobné práce Martina Kmeťa. Ďalším vzácnym vydaním je zborník prác z odborného kolokvia Cesta medzi tradičným a moderným. Zborník obsahuje práce popredných teatrológov a divadelných pracovníkov venované divadelnému umeniu vojvodinských Slovákov napísaných pri príležitosti významného jubilea – 150 rokov od prvej inscenácie Starý vozka Petra III., ktorú zahrali divadelníci z Báčskeho Petrovca v roku 1866. V tomto roku sa ústavu podarilo zabezpečiť dodatočný náklad monografickej publikácie Slováci vo Vojvodine prof. Jana Botíka, popredného slovenského etnológa, etnografa a kultúrneho antropológa. Desiaty ročník ročenky Maják priniesol prehľad všetkých aktivít ÚKVS z roku 2018. Deviaty ročník Foto-súbehu bol venovaný tradičnej architektúre Slovákov vo Vojvodine, podobám ich rodinných domov, verejným a sakrálnym objektom ale i stavebným a rekonštrukčným prácam. Na súbeh sa prihlásili ôsmi záujemcovia, ktorí zaslali 86 fotografií.