Knižnice

Knižnice patria medzi naše najstaršie ustanovizne, ktoré sa zaoberajú kultúrnym dedičstvom vojvodinských Slovákov. Ich cieľom je chrániť, spracúvať, uchovávať knihy, ako aj všetky iné relevantné písané zdroje, ktoré sa týkajú vojvodinských Slovákov. Knihy zo svojho fondu zároveň sprístupňujú odborníkom z rôznych oblastí, vedeckým pracovníkom, ako aj bežným čitateľom, ktorí si čítajúc knihy v slovenčine pestujú svoj materinský jazyk a zachovávajú vlastnú identitu.

Na tejto stránke portálu zverejňujeme príspevky o Knižnici Štefana Homolu, Obecnej knižnici v Kovačici, Knižnici Matice srbskej, Slovenskej národnej knižnici a umožňujeme Vám prečítať si aj o miestnych knižniciach vo Vojvodine, ktoré obsahujú značný počet slovenských titulov.

Foto: Anna Kišová