Rozhodnutie o založení

Podľa článku 21, odsek 1, bod 2 a 7 Štatútu Autonómnej pokrajiny Vojvodiny (Úradný vestník APV, číslo 17/91), článku 4 Zákona o verejných službách (Úradný vestník RS, číslo 42/91, 71/94, 79/05 – ďalší zákon, 81/05 – oprava ďalšieho zákona a 83/05 – oprava ďalšieho zákona) a článku 19, odsek 7 Zákona o ochrane práv a slobôd národnostných menšín (Úradný vestník SRJ, číslo 11/02)

Zhromaždenie Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na zasadnutí uskutočnenom 10. marca 2008. roku a Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny na zasadnutí 27. marca 2008 vyniesli

ROZHODNUTIE O ZALOŽENÍ ÚSTAVU PRE KULTÚRU VOJVODINSKÝCH SLOVÁKOV

Článok 1

Autonómna pokrajina Vojvodina (ďalej Pokrajina) spolu s Národnostnou radou slovenskej národnostnej menšiny (ďalej Národnostná rada) zakladá Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov (ďalej Ústav) s cieľom ochraňovať, zveľaďovať a rozvíjať kultúru vojvodinských Slovákov.

Práva a povinnosti Pokrajiny ako zakladateľky plní Výkonná rada Autonómnej pokrajiny Vojvodiny (ďalej Výkonná rada).

Článok 2

Názov Ústavu znie: Завод за културу војвођанских Словака

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov.

Sídlo Ústavu je v Novom Sade, Njegošova 16/II.

Článok 3

Ústav sa zaoberá týmito činnosťami:

 • 22110, vydáva knihy, brožúry, hudobné knihy a publikácie,
 • 22130, vydáva časopisy a podobné periodiká,
 • 22140, vydáva zvukové záznamy,
 • 22220, tlačí iné veci,

 • 22150, vykonáva inú vydavateľskú činnosť,
 • 73201, podniká výskumy a robí experimentálny rozvoj v oblasti spoločenských vied,

 • 73202, podniká výskumy a robí experimentálny rozvoj v oblasti humanistických vied,

 • 74130, robí výskum trhu a verejnej mienky,

 • 74140, poskytuje poradenské a manažérske služby,
 • 74840, robí iné podnikateľské aktivity, ktoré tu nie sú uvedené,
 • 92511, vykonáva knižničnú činnosť,
 • 92512, vykonáva archívnu činnosť,
 • 92521, vykonáva múzejnú, galerickú a zberateľskú činnosť,
 • 92522, stará sa o ochranu kultúrnych statkov, prírodných a iných pamiatok,
 • 72400, vytvára databázy,
 • 63300, vykonáva činnosť cestovných agentúr a turistických pracovníkov, poskytuje pomoc turistom, ak sa inde neuvádza.

Ústav bude vykonávať i práce zahraničnoobchodného obratu z oblasti služieb patriacich do rámcov činnosti, na vykonávanie ktorej sa zakladá, v súlade so zákonom.

Článok 4

Ústav vykonáva činnosť na základe svojich programových a plánových dokumetov, rozhodnutí a záverov všetkých foriem svojho pôsobenia (orgánov, pracovných telies, výborov), bezprostrednou prácou, prácou svojich fór a zapojovaním do práce všetkých príslušných organizácií a ustanovizní, predstaviteľov republikových, pokrajinských a obecných orgánov a jednotlivcov zo sféry kultúry, osvety a vzdelávania, vedy, umenia a tvorivosti, ako i tých, ktorí o to prejavujú záujem.

Článok 5

Prostriedky na založenie a začiatok práce Ústavu zabezpečujú zakladatelia.

Výška prostriedkov na prácu a programovú činnosť Ústavu sa upraví osobitnými zmluvami na základe finančného plánu pre každý rozpočtový rok.

Článok 6

Prostriedky na prácu a programovú činnosť Ústav zabezpečuje:

 1. z rozpočtu Autonómnej pokrajiny Vojvodiny,
 2. z príjmov uskutočnených vlastnou činnosťou,
 3. z fondov, fondácií, donácií a grantov domácich a zahraničných právnických a fyzických osôb,
 4. z iných zdrojov, v súlade so zákonom.

Prostriedky z odseku 1 tohto článku sa používajú v súlade so zákonom, štatútom Ústavu, programom práce a v súlade s finančným plánom Ústavu.

Článok 7

Za svoje záväzky v právnom obrate Ústav zodpovedá celým svojím majetkom.

Článok 8

Ústav má tieto telesá:

 • riaditeľa,

 • správny výbor,

 • dozorný výbor.

Článok 9

Ústav vedie riaditeľ.

Riaditeľa menuje Výkonná rada na návrh Národnostnej rady na dobu štyroch rokov, s možnosťou opätovnej voľby. Za rovnakých podmienok sa riaditeľ z funkcie i odvoláva.

Podmienky na vymenovanie kandidát za riaditeľa sa stanovujú štatútom.

Článok 10

Riaditeľ:

 1. zastupuje a predstavuje Ústav,

 2. organizuje a vedie prácu Ústavu,

 3. plní rozhodnutia správneho výboru a podniká opatrenia na ich uskutočnenie,

 4. stará sa o zákonnosť práce Ústavu a je za ňu zodpovedný,

 5. navrhuje program práce,
 6. navrhuje akty, ktoré vynáša správny výbor,

 7. vynáša akt o vnútornej organizácii a systematizácii pracovných miest,

 8. vykonáva iné práce stanovené zákonom a štatútom.

Článok 11

Správny výbor Ústavu má predsedu a ôsmich členov.

Predsedu a členov správneho výboru menuje a uvoľňuje Výkonná rada na návrh Národnostnej rady.

Návrh na predsedu a členov správneho výboru má najmenej o tretinu väčší počet kandidátov od počtu členov správneho výboru.

Predseda a členovia správneho výboru sa menujú na dobu štyroch rokov s možnosťou opätovnej voľby.

Článok 12

Správny výbor:

 1. vynáša štatút Ústavu,

 2. vynáša ročný program práce,

 3. schvaľuje finančný plán,

 4. schvaľuje správu o hospodárení,

 5. schvaľuje záverečný účet,

 6. rozhoduje o používaní prostriedkov v súlade so zákonom,

 7. vynáša rozhodnutia o zmenách štatútu v súlade so zákonom,

 8. vykonáva aj iné práce stanovené zákonom, aktmi Pokrajiny a štatútom.

Článok 13

Dozorný výbor Ústavu má predsedu a dvoch členov.

Predsedu a členov dozorného výboru menuje a z funkcie uvoľňuje Výkonná rada na návrh Národnostnej rady.

Návrh na predsedu a členov dozorného výboru má najmenej o tretinu väčší počet kandidátov od počtu členov dozorného výboru.

Predseda a členovia dozorného výboru sa menujú na dobu štyroch rokov s možnosťou opätovnej voľby.

Článok 14

Dozorný výbor:

 1. dozerá na zákonnosť práce Ústavu,

 2. prezerá záverečný účet a správy o hospodárení a zisťuje, či sú vypracované v súlade s predpismi,

 3. vykonáva aj iné práce stanovené zákonom a štatútom.

O výsledkoch svojej práce dozorný výbor upovedomuje Výkonnú radu a Národnostnú radu.

Článok 15

Výkonná rada a Národnostná rada majú právo riaditeľovi a správnemu výboru Ústavu navrhovať opatrenia na zabezpečenie nehatenej práce Ústavu a činnosti, na vykonávanie ktorej je založený, žiadať od nich informácie o práci a hospodárení, ktoré tu nie sú uvedené, a podnikať iné opatrenia, ktorými sa zabezpečujú podmienky na vykonávanie práce Ústavu.

Článok 16

Vzájomné práva, povinnosti a zodpovednosť Výkonná rada a Národnostná rada upravujú zmluvou.

Článok 17

Ústav sa aktívne podieľa na uskutočňovaní politiky pokrajinského orgánu správy pre kultúru a pre oblasť uskutočňovania práv národnostných menšín.

Článok 18

Štatút Ústavu, program jeho práce, finančný plán, záverečný účet, akt o vnútornej organizácii a systematizácii pracovných miest schvaľuje Výkonná rada na základe mienky Národnostnej rady.

Článok 19

Správu o svojom hospodárení Ústav podáva Výkonnej rade a Národnostnej rade najmenej raz ročne.

Článok 20

Za úradujúcu riaditeľku Ústavu sa po vymenovanie riaditeľa menuje Milina Sklabinská, magisterka umenia z Nového Sadu.

Článok 21

Národnostná rada podá Výkonnej rade návrh na vymenovanie riaditeľa, tiež návrh na predsedu a členov správneho a dozorného výboru do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia

Výkonná rada vymenuje riaditeľa, predsedu a členov správneho a dozorného výboru do 60 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia.

Správny výbor Ústavu je povinný vyniesť štatút Ústavu do 30 dní odo dňa vymenovania.

Článok 22

Ústav nadobúda vlastnosti právnickej osoby zápisom do súdneho registra.

Článok 23

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť ôsmeho dňa odo dňa uverejnenia v Úradnom vestníku Autonómnej pokrajiny Vojvodiny.

ZHROMAŽDENIE AUTONÓMNEJ POKRAJINY VOJVODINY

Číslo: 02 – 90

Nový Sad, 28. 3. 2008

PREDSEDNÍČKA

NÁRODNOSTNEJ RADY

SLOVENSKEJ NÁRODNOSTNEJ MENŠINY

Anna Tomanová Makanová