Konferencie

Prvé organizované vystupovanie hudobných odborníkov z radov vojvodinských Slovákov sa uskutočnilo v roku 2005, keď Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny usporiadala muzikologickú konferenciu na tému Slovenská hudba vo Vojvodine. Jej ideovou tvorkyňou a programovou organizátorkou je od založenia Mgr.art. Milina Sklabinská. V roku 2008, keď bol založený Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, organizáciu konferencie ako i prípravu zborníka prác má každoročne na starosti ústav.

Od roku 2005 do 2018 sa uskutočnilo štrnásť muzikologických konferencií, na ktorých aktívne účasť bralo vyše sto odborníkov z radov vojvodinských Slovákov a Srbov ako aj Slováci zo Slovenska, Maďarska a Rumunska.

Uvedieme iba niektoré osobnosti zo Slovenskej republiky a zahraničia, ktoré svojou účasťou poctili konferencie: v prvom ročníku hudobní vedci Prof. PhDr. Oskár Elschek, DrSc. a PhDr. Alica Elscheková, CSc; v druhom ročníku etnochoreológ PhDr. Stanislav Dúžek, Csc.a etnomuzikológ Prof. PaedDr. Bernard Garaj, Csc., v treťom ročníku etnomuzikologička Mgr. Jana Ambrózová, PhD. a hudobný vedec Doc. Dr. Peter Šidlík, PhD., tiež hudobný interpret Mgr.art. Jozef Zifčák z Rumunska; v štvrtom ročníku vysokoškolský pedagóg a choreograf Mgr.art. Martin Urban PhD, hudobný režisér Mgr. Roman Malatinec a etnologička Mgr. Kristína Jucanová z Rumunska; v piatom ročníku vysokoškolský profesor a estetik doc. PhDr. Michal Babiak, CSc. a hudobný redaktor Mgr.art. Tomáš Boroš, PhD.,ArtD.; v šiestom ročníku Dr. Eva Jenčková z Českej republiky; v siedmom ročníku dirigenti Prof. PaedDr. Milan Pazúrik, csc. a Mudr. Ján Zachar – PaedDr. Ľubica Nechalová, PhD.; v ôsmom ročníku organisti Prof. Ján Vladimír Michalko, ArtD. a MgA. Janko Siroma PhD.; v deviatom ročníku vedeckí pracovníci Prof. PhDr. Ján Botík, DrSc, Prof.PhDr. Marta Botíková, CSc, Dr. Anna Kováčová z Maďarska; v desiatom ročníku hudobná vedkyňa PhDr. Hana Urbancová DrSc, estetik Prof. PhDr. Oliver Bakoš CSc, etnologičky PhDr. Zuzana Drugová a Katarína Királyová, PhD. z Maďarska; v jedenástom ročníku hudobný režisér Dr. Vlastimil Fabišík z Českej republiky a Mgr. Petra Krnášová PhD; v dvanástom ročníku etnomuzikologička Mgr.art. Kristína Lomenová PhD.; v trinástom ročníku Mgr. Soňa Šváčová, PhD, dirigentka Dr. Vesna Šoucová ako aj skladateľ Mirko Šouc a mnohí ďalší.

Výsledkom práce účastníkov konferencie je 108 štúdií na dolu uvedené témy publikovaných v 13. zborníkoch prác, ktoré si môžete prečítať aj v elektronickej podobe tuná.

Konferencie sa každoročne nesú v znamení témy Slovenská hudba vo Vojvodine a zatiaľ boli spracované podtémy:

Spôsoby ochrany a zachovávania foriem ľudového umenia (2006, B. Petrovec), Realizácia výskumných projektov z oblasti hudby vojvodinských Slovákov (2007, Nový Sad), Slovenské hudobno-folklórne festivaly: súčasnosť a budúcnosť (2008, Nový Sad), 60 rokov hudobnej produkcie v novosadskom rozhlase (2009, Nový Sad), Inovačné metódy v hudobnej pedagogike (2010, Nový Sad), Zborový spev vojvodinských Slovákov (2011, Nový Sad), Cirkevná hudba vojvodinských Slovákov (2012, Nový Sad), Slovenská vojvodinská hudba a jej zastúpenie na Slovensku (2013, Nový Sad), Hudobné umenie v živote človeka (2014, Nový Sad), Dramaturgia a manažment hudobných podujatí (2015, Nový Sad), Život a dielo etnomuzikológa Martina Kmeťa (2016, Nový Sad) a Hudobný odkaz Feríkovcov (2017, Nový Sad).

Organizovaný prístup priniesol svoje konkrétne výsledky už po prvých ročníkoch konferencie, lebo v mnohých aspektoch posunul hudobnú prax do kvalitatívne vyššej roviny.

Milina Sklabinská