Slovenská vojvodinská kultúra a mladí

27. apríla 2009 v Novom Sade Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov usporiadal otvorenú debatu na tému Slovenská vojvodinská kultúra a mladí, v rámci ktorej prebiehal aj interný výskum ÚKVS.

Ankety sa zúčastnilo 26 respondentov veku 21 až 54 rokov, čo graficky môžeme znázorniť:

Spolu : 26

Na základe grafu môžeme uzavrieť, že najviac respondentov je vo veku 23 až 27 rokov. Túto skupinu zaraďujeme do kategórie, ktorú nazývame mladí. Práve táto skupina sa považuje za nositeľa kultúrnych inovácií, zároveň je skupina, ktorá je v najväčšej miere pod vplyvom masovej kultúry a ktorá ohrozuje národné kultúry.

Otázka:

Aký význam má pre Vás slovenská vojvodinská kultúra?

Mienka respondentov je nasledujúca: 23 z 26 respondentov odpovedalo, že slovenská vojovdinská kultúra má veľký význam. Traja respondenti nemajú mienku o slovenskej kultúre vo Vojvodine.

Otázka:

Opodstatnite prečo:

Poskytuje významné možnosti zachovávania národnej identity tunajším Slovákom;

Umožňuje špecifický prejav Slovákov ako národnostnej menšiny;

Má význam pre rozvoj mladých Slovákov;

Je obrazom toho, čo sú a akí sú Slováci. Vplýva na spôsob života, na činnosť a správanie človeka;

Preto, že je to kultúra, ktorú Slováci od malička sledujú, je to univerzálna kultúra, časť každého Slováka;

Z etnologicko-antropologického stanoviska kultúra vojvodinských Slovákov je komplexná, pretože na základe kultúry analyzujeme kultúrno-antropologické javy v našej spoločnosti, rozumieme súčasnú dobu a analyzujeme všetky oblasti kultúry. Významná je i pre samu identitu Slovákov, ktorá je prekrásna a samoinšpiratívna;

Slovenská vojvodinská kultúra je významná preto, že je to kultúra môjho národa, tu sa prejavuje moja identita, moje korene;

Je základ zachovania identyty, je našou tradíciou, máme ju rozširovať, modernizovať a tak si ju aj zachováme;

Preto, že pomáha zachovaniu slovenčiny a je podstatnou súčasťou môjho života;

Významná je preto, že sú Slováci národnostná menšina v Srbsku a pestovanie ich kultúry má veľký význam pre mladých, ktorí neskoršie budú nositelia tej istej kultúry;

Je to niečo, čo nás činí odlišným od iných kultúr a niečo, čo je súčasťou národnej identity a vlastných koreňov každého z nás;

Neviem čo je to, ale mám nádej, že sa dnes s tým zoznámim;

Je to niečo, čo nás definuje, niečo na čom treba každodenne pracovať, prehlbovať a inovovať;

Rozvíja náš duch, musíme si ju vážiť, pretože je ona náš pôvod a tak si zachováme našu identytu.

Otázka:

Ktorý druh umenia a kultúry Vám je najbližší?

 

Odpovede respondentov by sa mohli znázorniť graficky nasledujúcim spôsobom:

Na základe grafu môžeme povedať, že sú respondentom najbližšie:

1.SPOLKY A FOLKLÓR – až 19 %

2.HUDBA, DIVADELNÍCTVO, VYDAVATEĽSTVO A LITERATÚRA – 18 %

3.VÝTVARNÍCTVO – 15 %

4.ETNOLÓGIA – 9 %

5.INÉ – JAZYK A FOTOGRAFIA – 3 %

Otázka:

Ako hodnotíte vlastnú účasť v tejto oblasti?

Respondenti odpovedali takto:

Občas sa zapájam – 11

Som aktívny – 9

Som pozorovateľ – 7

Nezúčastňujem sa – 1

Iba deviati respondenti sú aktívni v kultúrnej oblasti, ktorú uviedli ako sebe najbližšiu, čo nám hovorí o tom, že je nízka stimulácia a motivácia byť činný v jednotlivých oblastiach kultúry.

Otázka:

Opodstatnite, ako zlepšiť konkrétnu oblasť?

Odpovede sú takéto:

Kultúrnym obsahom sa musí dávať väčšia pozornosť na školách;

Ťažko je byť inovatívny v určitej oblasti kultúry pre silnú uzavretosť našich jednotlivých inštitúcií;

Nedostatok voľného času vplýva na moje nezúčastňovanie sa v danej oblasti;

Treba mladým ľudom dať viac „priestoru“;

Zlepšíme to za pomoci médií, rozvojom turistiky – návšteva slovenských osád, zoznamovanie sa s výtvarníkmi, umelcami, ale aj s ľudovými remeselníkmi…;

Jednotlivé kultúrne obsahy sú príliš nemoderné – hudobné festivaly;

Môžeme to zlepšiť za pomoci školy a rodiny. Tiež modernizácia je veľmi dôležitá;

Treba ich viac publikovať v médiách – tv, internet…,

Treba promovať moderné umenie;

Viac pôsobiť konkrétnymi udalosťami;

Dať mladým ľuďom nejaký záujem, zaujať ich, aby sa aktívne zapájali;

Nedostatok je to, že sa vždy tí istí ľudia zapájajú a oboznamujú. Potrebné je vytvoriť nejaký tím, ktorého členovia by boli mladí ľudia spolu s médiami a ktorí by mali za cieľ prezentovať našu kultúru aj širšie.

Otázka:

Analýza udalostí vojvodinských Slovákov

Veľká väčšina respondentov určila nasledujúce udalosti ako najúspešnejšie:

Festival ľudových piesní V pivnickom poli,

Hudobno-tanečný festival Tancuj, tancuj,

Slovenské národné slávnosti (SNS),

Festival Spievaj že si, spievaj,

Detský hudobno-tanečný festival Zlatá brána,

Petrovské dni divadelné.

Veľká väčšina respondentov určila nasledujúce udalosti ako najneúspešnejšie:

Padinské dni kultúry,

Prezentácie spisovateľov,

Literárne večierky,

Výstavy a festival slovenskej hudobnej tvorby Zlatý kľúč.

Otázka:

Prečo sú tieto udalosti podľa Vás najúspešnejšie?

Preto, že sú najkvalitnejšie zorganizované a mediálne najlepšie odsledované;

Preto, že je tu zapojené najviac ľudí, ktorých zaujíma slovenská kultúra a sú najlepšie prezentované, ľudia sú informovaní o nich;

Preto, že najväčší počet ľudí sleduje tieto udalosti a dáva veľký dôraz na folklór a hudbu. Z toho dôvodu si to aj radi pozrú;

Spolky a folklór sú naše najrozprúdenejšie kultúrne oblasti, najúspešnejšie rozvíjajú svoju činnosť a sú jednou z najstarších foriem kultúrneho prejavu Slovákov;

Najúspešnejšie sú preto, že sa zachovávajú v každej dedine;

Pretože majú premyslenú koncepciu, tradične sa konajú a organizačne sú dobre prezentované;

Tieto udalosti sa zachovali aj napriek početným ťažkostiam;

Pretože majú najmenej nedostatkov z technickej strany a angažujú mladých ľudí;

Pre obsahy, ktoré sú venované mladým;

Otázka:

Prečo sú tieto udalosti podľa Vás najneúspešnejšie?

Málo sú ľudia informovaní o nich a ešte menej sa robí na tom aby sa propagovali;

Padinské dni kultúry sú z roka na rok obsahovo a kvalitou chudobnejšie. Opakujú sa tie isté programy a angažujú neodborní vedúci;

Treba podporovať aj novú tvorbu a nech sa neopakuje dookola to, čo je rovnaké;

Nemajú obsahy pre mladých a programy sú tie isté z roka na rok;

Literárne snemovanie je neúspešné pre nízku úroveň kreativity a inovácie pri organizácii;

Zlatý kľúč pre anachronizmus mnohých piesní;

SNS – nepremyslená, nahádzaná a v poslednej chvíli vypracovaná koncepcia;

Slabá informovanosť, sú nudné, mladí nemajú záujem a nie sú nadostač zapojení;

Exponuje sa iba jeden typ hudby;

Závisí od toho, kde sa koná, v ktorom meste, dedine… a ľudia nemajú záujem, treba uviesť niečo nové a zaujímavé;

Mladí ľudia majú radi kvalitné, zaujímavé a atraktívne obsahy.

Otázka:

Do akej miery sú pre Vás atraktívne slovenské kultúrne programy? Opodstatnite.

Kultúrnym obsahom by sa mala venovať väčšia pozornosť na školách, učiť mladých ako sa zapájať a akým spôsobom si majú sami tvoriť kultúru, zdôrazňovať jej význam a tým rozširovať obsahy;

Jediné čo ma z našich kultúrnych obsahov baví, je pozrieť si dobrý folklórny program alebo divadelné predstavenie. Zaujímavý je aj program rádia, najviac z hudobnej strany – ľudová a moderná hudba zo Slovenska;

Zriedkaktoré kultúrne podujatie na mňa silno zapôsobí. Vítam, keď sú do programu zaradené skeče a keď je niečo inovatívne. Nepáči sa mi, keď sa opakujú obsahy;

Niekedy nie sú dostatočne atraktívne a takmer vždy sú neadekvátne propagované ;

Kultúrny program Šafárika je atraktívny pre výborné folklórne choreografie ;

Atraktívne sú folklórne festivaly, spev a tanec ako i divadelné predstavenia;

Slovenské kultúrne programy sú dosť zastarané a mladí ľudia nie sú zapojení;

Najatraktívnejšie sú programy, ktoré sledujú hudbu, folklór a etnológiu. Tie prezentujú hudbu, odev a spôsob života vojvodinských Slovákov. Netreba zabudnúť ani na divadelníctvo, ktoré je atraktívne nielen vojvodinským Slovákom, ale aj Slovákom na Slovensku a v iných štátoch;

Petrovské divadelné dni sú absolútne atraktívne, ale aj literárne, výtvarnícke či hudobné večierky v Kulpíne;

Mohli by byť atraktívnejšie, majú nízku jazykovú úroveň;

Okrem hudobných a tanečných festivalov, veľký význam majú aj literárne porady a večierky – žiaľ, že ich je málo;

Atraktívny je folklór, lebo je dynamický a zúčastňujú sa tam aj mladí ľudia. Zaujíma ma iba to, kde sa zapájam ja a moji známi;

Je dosť príležitostí, aby sa atraktívnejšie konalo. Divadelníctvo a folklór sú na vysokej úrovni;

Máme dobrý potenciál, ale ho nevyužívame v plnej miere;

Roku 2008 bol modernejší Zlatý kľúč a to je dobrým príkladom, že sa dá zmodernizovať nejaká taká udalosť a tak aj prilákať viac mladých ľudí;

Nie sú atraktívne preto, že sú tradičné a to nie je zaujímavé mladým ľuďom.

Otázka:

Myslíte si, že terajšie kultúrne obsahy adekvátne prezentujú vojvodinských Slovákov doma a v zahraničí? Opodstatnite.

Grafom sa to môže znázorniť takto:

Opodstatnenia sú takéto:

Myslím si, že sú významné, že sa jazyk a kultúra vojvodinskýh Slovákov tak zachovávajú a že majú významné špecifiká najmä v divadle, modernom umení a literatúre. No môžu byť lepšie prezentované;

Neprezentujú sa adekvátne, lebo vyzdvihujú iba tradíciu, festivaly a insitné umenie;

Myslím si, že si ani neuvedomujeme, koľko pracujeme a tvoríme na poli kultúry, čo však neznamená, že sa máme uspokojiť so súčasnou úrovňou jednotlivých obsahov;

Neprezentujú sa adekvátne, pretože sa prezentujeme folklórom a Slováci nie sú iba tanec a spev. Treba sa prezentovať s niečím novým;

Mala by mať väčšiu podporu kultúrna turistika a etnológia;

Neprezentujú sa adekvátne, lebo nám chýbajú ľudia plní entuziazmu, ktorí budú pracovať, pretože to majú radi a nie iba pre peniaze;

Naša kultúra by mohla byť lepšie prezentovaná v zahraničí;

Potrebné je zapojiť mladých ľudí z rôznych slovenských prostredí do kultúrnych podujatí;

Treba prezentovať iné oblasti, nielen folklór;

Mnohé súbory kopírujú kultúrne obsahy Slovenskej republiky, my pochádzame odtiaľ, ale to je ich kultúra, nie naša;

U nás sa prezentuje najmä ľudová kultúra a v zahraničí je dobre prezentované napr. výtvarníctvo, ktoré sa podľa mňa lepšie prezentuje v zahraničí ako doma;

Folklór nás výborne prezentuje, ale treba niečo nové, čo by zapojilo aj mladých ľudí;

Mám pocit, že stále ideme krok dozadu, nie sme obrátení k mladým generáciám, ale ani k tým, ktorí majú inovačné, zaujímavé návrhy. Nenúkame nič atraktívne a preto nemáme spätnú väzbu.

Otázka:

Ktoré oblasti podľa Vás najúspešnejšie prezentujú slovenskú vojvodinskú kultúru?

Podľa mienky respondentov tie oblasti sú nasledovné:

Z grafu môžeme uzavrieť, že je mienka respondentov taká, že spolky a folklór, vydavateľská činnosť, výtvarníctvo a divadelníctvo najúspešnejšie prezentujú kultúru vojvodinských Slovákov, kým etnológiu a hudbu považujú za oblasti, ktoré menej úspešne prezentujú slovenskú kultúru.

Otázka:

Keby ste mali možnosť slovenskú vojvodinskú kultúru by ste prezentovali takto:

organizovať besiedky, na ktorých by sa dalo otvorene hovoriť o rôznych témach, ktoré by sme sami navrhli;

Zapojiť mladých do každého segmentu kultúry a podporiť ich mediálnou prezentáciou, finančne a promovať ich akcie tak doma, ako i v zahraničí;

Spoluprácou s kultúrnymi inštitúciami v Srbsku a ich prezentáciou;

Prezentovala by som ju hudbou, spevom a tancom a potom by som tieto obsahy rozširovala;

Prezentovala by som kovačických maliarov a maliarov iných osád;

Podporovať spolky, aby sa viac zúčastnili a zasvätili do ľudového remeselníctva a do etno hudby;

Prezentovať treba modernejšími spôsobmi – internet, TV, tlač, rozhlas….;

Organizovať večierky – literatúra, hudba, vysoké umenie…;

Tvorbou mladých – moderné umenie, divadlo, výstavy fotografií, literárnou tvorbou, projektmi…;

Prezentoval by som ju vo Vojvodine, ale iným národnostným menšinám. Pravá a účinná vec je kultúrny program s hudbou, spevom, obyčajami, hereckým prejavom v kombinácii s výstavou a powerpointovými prezentáciami;

Najprv by som ju definoval ako kultúru Slovákov z Vojvodiny a na ten spôsob by som potom dal väčší dôraz kultúre, ktorá neobsahuje iba tradičné prvky;

Organizovať podujatia, ktoré by poukázali na autentickú slovenskú kultúru a komparovať ju s pôvodnou kultúrou na Slovensku;

Prezentovať prostredníctvom folklóru, insitného umenia, etnológie…;

Prezentovať za pomoci literatúry, ľudového tanca a spevu, moderných časopisov;

Realizovala by som výskum medzi mladými a na základe ich mienky a návrhov by som vedela, ako ďalej pokračovať;

Tradičné s netradičným a na netradičný spôsob – na uliciach, v krčmách;

Prezentovala by som ju mediálne, trochu kritickejšie, urobila som stratégiu, pokiaľ ide o kultúru v médiách, a všetko dala na web;

Otváranie kancelárie pre mladých.

Otázka:

Možné sú spôsoby spolupráce s Ústavom?

Možná je spolupráca v oblasti vzdelávania a kultúry;

Pri organizovaní rôznych diskusii, literárnych večierkov, písaní správ a prezentácii Kulpína na webovej stránke, projekt Stalo sa na dnešný deň;

Projekt slovenského/srbského jazyka, texty na webovej stránke;

Jazyková poradňa;

Problémy viazané s kultúrou mladých;

Spolupráca je možná, ak bude existovať nejaký časopis;

Preklad textov, písanie príspevkov, organizácia mládežníckych stretnutí, výskum v teréne a archivovanie vydaní;;

Technická úprava textov, fotografovanie, cestovanie na rôzne kultúrne podujatia a zhotovovanie príspevkov;

Popularizácia súčasného slovenského vojvodinského umenia;

Realizácia zaujímavých návrhov s NRSNM;

Analýza zmien v súčasnej spoločnosti, demografické obrazy a projekcie;

Zmeny v kultúre, mladí a systém hodnoty…;

Monitoring slovenských médií;

Podpora kultúrnej turistiky, ochotná som pracovať ako dobrovoľník;

Organizovanie literárnych večierkov, vypracovanie webovej stránky, pomoc pri monitoringu mediálneho prezentovania kultúry.


Daniela Savić