Slovačka vojvođanska kultura i mladi

27. aprila 2009. god. u Novom Sadu ZKVS je organizovao otvorenu debatu na temu Slovačka vojvođanska kultura i mladi u okviru koje je sprovedeno istraživanje u formi ankete.

U anketi je učestvovalo 26 upitanika (respondenata) uzrasta od 21 do 54 godine, što bi se grafički moglo prikazati na sledeći način:

Ukupno: 26

Na osnovu grafikona možemo zaključiti da je najveći broj respondenata uzrasta od 23 do 27 godina. Ovu grupu možemo da kategorišemu kao grupu koju nazivamo „mladi“. Upravo je ovo grupa koju smatramo za nosioca kulturnih inovacija, ali takođe i grupa, koja je najviše podložna uticajima masovne kulture.

Pitanje broj 1:

Kakav značaj ima za vas slovačka vojvođanska kultura?

Mišljenje upitanika je sledeće: 23 od ukupno 26 anketiranih je odgovorilo da slovačka vojvođanska kultura ima za njih veliki značaj. Troje je bez stava po ovom pitanju.

Pitanje br. 2:

Objasnite zašto:

Omogućuje da ovdašnji Slovaci stvaraju svoj narodni identitet

Omogućuje specifično predstavljanje Slovaka kao nacionalne manjine

Značajna je za razvoj ličnosti upravo mladih Slovaka

Ona je ogledalo onoga šta su i kakvi su Slovaci. Ona utiče na način života, delatnost, ponašanje.

Zbog toga što je to kultura iz koje potiču Slovaci, od malena u njoj žive, to je i univerzalna kultura, deo svakog Slovaka

Sa etnološko-antropološkog gledišta, kultura vojvođanskih Slovaka je kompleksna, jer na osnovu nje analiziramo kulturno-antropološke pojave u našem društvu, razumemo današnje vreme i analiziramo sve oblasti kulture. Značajna je i za sam identitet Slovaka, koji je prelep i samoinspirativan

Slovačka vojvođanska kultura značajna je zbog toga, što je to kultura moga naroda, tu se ispoljava moj identitet, moji koreni.

Ona je osnova za očuvanje identiteta, ona je naša tradicija, trebalo bi da je širimo, modernizujemo i na taj način ćemo je i očuvati

Ona pomaže očuvanju slovačkog jezika i predstavlja važan deo mog života

Značajna je zbog toga što su Slovaci nacionalna manjina u Srbiji a njeno negovanje je veoma značajno za mlade, koji će u budućnosti biti njeni nosioci

To je nešto što nas čini drugačijim od ostalih kultura, to je deo narodnog i ličnog identiteta i vlastitih korena svakog od nas

Ne znam šta je to ali nadam se da ću danas saznati nešto više

To je nešto što nas definiše, nešto na čemu treba svakodnevno raditi, produbljivati i usavršavati

Ona razvija našu duhovnost, trebali bismo da je cenimo, zbog toga što je ona naš identitet i na taj način ćemo raditi na njegovom očuvanju.

Pitanje br. 3:

Koji segment umetnosti i kulture vam je najbliži?

Odgovori respondenata izraženi su u grafikonu broj 3 na sledeći način:

Na osnovu grafikona broj 3 možemo konstatovati da su respondentima najbliže sledeće oblasti:

1.Kulturno-umetnička društva i folklor – 19 %

2.Muzika, pozorište, izdavaštvo i literatura – 18 %

3.Slikarstvo – 15 %

4.Etnologija – 9 %

5.Drugo – jezik i fotografija – 3 %

Pitanje br. 4:

Kako ocenjujete vlastito učešće u ovoj oblasti?

Respondenti su odgovorili na sledeći način:

Ponekad učestvujem – 11

Aktivno učestvujem – 9

Posmatrač sam – 7

Ne učestvujem – 1

Samo devet upitanih se aktivno bavi segmentom kulture, naveli su da im je najbliži, što govori da ne postoji aktivizam u oblasti koju su naveli da im je najbliža.

Pitanje br. 5:

Kako je moguće poboljšati oblast kulture koju ste naveli?

Anketirani su odgovorili:

Kulturnim sadržajima se mora posvetiti više pažnje u školama

Teško je uneti inovacije u konkretne oblasti zbog zatvorenosti institucija

Nedostatak vremena utiče na moj lični aktivizam u određenoj oblasti

Potrebno je mladim ljudima dati više prostora

Poboljšajmo to uz pomoć medija, razvojem turizma, posećivanjem slovačkih mesta, upoznavanjem sa slikarima, umetnicima, zanatlijama…

Pojedine oblasti kulture su zastarele – muzički festivali na primer.

Možemo ih poboljšati uz pomoć škole i porodice. Modernizacija je jako važna.

Potrebno je govoriti o njima u medijima – na tv-u, internetu…

Potrebno je promovisati modernu umetnost

Više delovati konkretnim događajima

Zainteresovati mlade ljude, zaintrigirati ih i na taj način ih uključiti

Nedostatak je u tome što se konstantno isti ljudi uključuju i stalno se ti isti ljudi informišu. Potrebno je napraviti tim, koji bi činili mladi ljudi, koji bi dalje informisali zajedno sa medijima.

Pitanje br. 6:

Rangiranje kulturnih događaja vojvođanskih Slovaka

Na osnovu odgovora na pitanje broj 6 možemo zaključiti da su najuspešniji sledeći kulturni događaji:

Festival izvorne narodne pesme „U pivničkim poljima“

Festival folklora „Tancuj, tancuj“

Slovačke narodne svečanosti

Festival izvorne pesme u Bačkom Petrovcu „Spievaj že si, spievaj“

Dečiji folklorni festival „Zlatá brána“

Petrovački pozorišni dani

Najneuspešniji kulturni događaji su:

Dani kulture u Padini

Promocije pesnika

Literarne večeri

Izložbe i festival popularne muzike „Zlatni ključ“

Pitanje br. 7:

Zbog čega su ovi događaji najuspešniji?

Kvalitetno su organizovani i medijski dobro propraćeni

Zbog toga što uključuju najviše ljudi, koje interesuje slovačka kultura, najbolje su prezentovani, ljudi su o njima informisani

Zbog toga što ih najveći broj ljudi poznaje, one za njih imaju veliki značaj, jer pridaju veliki značaj folkloru i muzici a ljudima se to dopada

KUD i folklor su najrasprostranjenije i najpristupačnije oblasti kulture i jedna su od najstarijih formi kulturnog izraza Slovaka

Najuspešnije su zbog toga što se dešavaju u svim mestima

Zbog dobro osmišljene koncepcije, imaju tradiciju, dobro su organizovane i prezentovane

Ovi događaji opstali su dugo i odoleli brojnim teškoćama

Zbog toga što imaju najmanje nedostataka sa tehničke strane i zbog toga što angažuju mlade ljude

Zbog sadržaja za mlade

Pitanje br. 8:

Navedite zbog čega su ovi kulturni događaji po vašem mišljenju najneuspešniji?

Malo se o njima zna i nedovoljno se propagiraju

Dani kulture u Padini su iz godine u godinu sadržinski i kvalitativno siromašniji, vode ih nestručni ljudi i programi se ponavljaju

Treba raditi nove programe, jer se ovi ponavljaju

Ne postoje sadržaji za mlade i programi se oni ponavljaju iz godine u godinu

Literarno savetovanje je neuspešno zbog manjka kreativnosti i inovativnosti u organizaciji

Festival popularne muzike zbog zastarelosti većine pesama

Slovačke narodne svečanosti su nedovoljno osmišljene, koncepcija se pravi u zadnjem trenutku

Nedovoljna informisanost, dosadne su, mladi nisu zainteresovani i ne uključuju se

Eksponiran je samo jedan muzički žanr

Zavisi od toga gde se dešava, u kom mestu…a ljudi su nezainteresovani, potrebno je uvesti nove zanimljivije programe

Mladi ljudi žele kvalitetne, zanimljive i atraktivne sadržaje

Pitanje br. 9:

Do koje mere su za vas atraktivni programi slovačke kulture? Pojasnite.

Kulturnim sadržajima treba dati veći značaj i u obrazovnom procesu, potrebno je obrazovati mlade ljude kako da se uključuju i stvaraju kulturu, naglašavati njen značaj i proširivati njene sadržaje

Jedino što me zainteresuje jeste da pogledam dobar folklorni program ili pozorište. Zanimljiv je i program radija, najviše sa muzičke strane – slušanje narodne i moderne muzike iz Slovačke

Malo koji kulturni program me ostavi bez teksta. Dobrodošlo je uključivanje tzv. skečeva i humorističkih sadržaja a ne dopada mi se kada se ponavlja sadržaj

Atraktivni su, ali ponekad nedovoljno, nisu adekvatno propagirani

Kulturni program KUD-a Šafarik je atraktivan zbog odličnih koreografija

Atraktivni su folklorni festivali, pesme i igre kao i pozorišne predstave

Slovački kulturni programi su dosta zastareli a mladi ljudi nisu uključeni

Najatraktivniji programi sa muzičkim, folklornim i etnološkim sadržajem. Na lep način prezentuju muziku, nošnje i način života vojvođanskih Slovaka. Ne treba zaboraviti na pozorište, koje je atraktivno, ne samo vojvođanskim Slovacima već i u Slovačkoj i u drugim državama.

Petrovački pozorišni dani su apsolutno atraktivni, kao i literarne, likovne i muzičke večeri u Kulpinu

Mogli bi biti i atraktivniji, nivo jezika je veom nizak

Osim muzičkih i folklornih festivala veliki značaj ima i literarno savetovanje i literarne večeri, ali ih je malo

Atraktivni su folklor i muzika, jer su veseli i učestvuju u njima mladi ljudi. Mene zanima samo ono u čemu učestvujem ja i moji poznanici.

Postoji dosta prostora da programi budu atraktivniji. Pozorište i folklor su na visokom nivou.

Imamo dobar potencijal ali ga ne koristimo u punoj meri

Ove godine je festival popularne muzike bio moderniji i to je dobar način da ovakav događaj može da se modernizuje. Bilo bi dobro da se slično radi i sa drugim programima, kako bi se pridobilo što više mladih ljudi

Nisu atraktivni zbog toga što su tradicionalni a to nije zanimljivo mladim ljudima

Pitanje br. 10:

Mislite da sadašnji kulturni sadržaji adekvatno prezentuju vojvođanske Slovake? Pojasnite.

Odgovori na ovo pitanje mogu se predstaviti grafikonom na sledeći način:

Odgovori su pojašnjeni na sledeći način:

Važno je što su se kultura i jezik vojvođanskih Slovaka očuvali i što postoje određene specifičnosti u pozorištu, umetnosti i literaturi, ali uvek mogu biti bolje, pogotovo kada ih prezentujemo kod kuće

Ne prezentuju adekvatno, jer se svode samo na tradicionalne festivale i naivnu umetnost

Smatram da nismo ni svesni koliko radimo i da bismo trebali biti zadovoljni sa sadašnjom situacijom

Ne prezentuju se adekvatno, jer Slovaci nisu samo folklor – igra i pevanje. Potrebno je prezentovati se sa novim programima

Veću pažnju bi trebala dobiti turistika i etnologija

Ne prezentuju se adekvatno jer nam nedostaju ljudi puni entuzijazma, koji će to raditi iz ljubavi a ne samo za novac. Problem dakle predstavljaju i finansijska sredstva

Mogla bi biti više prezentovana i u inostranstvu

Potrebno je uključiti što više mladih ljudi iz svih slovačkih mesta u što više kulturnih događaja

Potrebno je prezentovati i druge oblasti, ne samo folklor

Mnogi folklorni ansambli kopiraju Slovačku republiku, iako mi potičemo iz Slovačke to je njihova a ne naša tradicija

Kod nas se prezentuje narodna kultura a u inostranstvu slikarstvo, koje se bolje kotira u inostranstvu nego kod nas

Folklor nas odlično prezentuje ali treba i novih sadržaja kako bi se uključili mladi

Imam utisak da stalno idemo korak u nazad, zatvoreni smo prema mladim ljudima ali i prema onima koji imaju inovativne i zanimljive predloge. Ne nudimo ništa atraktivno i zbog toga ne postoji povratna reakcija

Pitanje br. 11

Koje oblasti po vašem mišljenju najbolje prezentuju slovačku vojvođansku kulturu?

Iz grafikona proizilazi da je mišljenje upitanih da kulturno-umetnička društva i folklor, izdavaštvo, slikarstvo i pozorište najbolje reprezentuju kulturu vojvođanskih Slovaka, dok etnologiju i muziku smatraju za oblasti koje je manje uspešno reprezentuju.

Pitanje br. 12:

Kada biste imali mogućnost, slovačku vojvođansku kulturu prezentovali biste na sledeći način:

Treba da se organizuju večeri na kojima bi se govorilo o raznim temama, koje bismo mi predlagali

uključiti mlade u svaki segment kulture i podržati ih putem medija, finansijski i promovisati njihove akcije kod nas i u inostranstvu

saradnjom sa kulturnim ustanovama iz Srbije

putem muzike, pesme i igre a zatim bih ove sadržaje proširila

prezentovao bih kovačičke slikare i slikare iz drugih mesta

podrškom društava posebno u sferi starih zanata i izvorne muzike

prezentovati treba na modernije načine – putem interneta, televizije, štampe, radija…

organizovanjem večeri – literature, muzike, performansa…

stvaralaštvo mladih – moderna umetnost, pozorište, izložbe fotografija, literarno stvaralaštvo, projekti…

prezentovao bih je u Vojvodini ali drugim nacionalnim zajednicama. Prava i delotvorna stvar je kulturni program sa muzikom, pevanjem, običajima, recitacijama u kombinaciji sa izložbom

pre svega bih je definisao kao kulturu Slovaka iz Vojvodine i na taj način dao značaj i kulturi koja se ne bavi samo tradicijom

treba da se organizuju manifestacije koje bi ukazale na slovačku autentičnu kulturu i porediti je sa autentičnom kulturom iz Slovačke

putem folklora, naivnog slikarstva, etnologije

putem literature, narodnih igara i pesama i časopisa

realizovala bih istraživanje među mladima o njihovim kreativnim predlozima i na osnovu toga bih planirala događaje

tradicionalno sa netradicionalnim i na netradicionalni način – na primer na ulicama, u kafanama…

putem medija bih je drugačije prezentovala, kritičnije, izradila bih strategiju kada je u pitanju kultura u medijima i sve bih postavljala na web

otvaranjem kancelarija za mlade

Pitanje br. 13:

Na koji način biste želeli da sarađujete sa Zavodom za kulturu vojvođanskih Slovaka?

u oblasti obrazovanja i kulture

u organizovanju raznih diskusija, literarnih večeri, pisanju vesti iz Kulpina za web stranicu i u projektu Dogodilo se na današnji dan

na projektu izrade rečnika slovačko-srpskog jezika i izradi tekstova za web

jezičko savetovalište

problematika vezana za kulturu mladih

ukoliko bude nekog časopisa, moguća je saradnja

prevod tekstova, pisanje članaka, organizacija omladinskih susreta, istraživanje u terenu i arhiviranje

tehnička obrada tekstova, fotografisanje, odlazak na razna kulturna dešavanja i izrada priloga

popularizacija moderne slovačke umetnosti

realizacija zanimljivih projekata Nacionalnog saveta Slovaka

u analizi promena u modernom društvu, demografskih slika i projekcija

na promeni u kulturi mladih i sistema vrednosti

u monitoringu slovačkih medija

u podršci kulturnom turizmu, spremna sam da radim kao volonter

organizacija literarnih večeri, izrada web stranice, pomoć pri monitoringu medijskog predstavljanja kulture

Danijela Savić