Slovenské vydavateľské centrum

Slovenské vydavateľské centrum v Báčskom Petrovci (ulica XIV. VÚSB 4-6) je v súčastnosti najväčším vydavateľom slovenských kníh a časopisov v Srbsku. Vzniklo 31. 8. 2007 vyčlenením a osamostatnením vydavateľskej činnosti z tlačiarne Kultúra v Báčskom Petrovci, ktorá je tradičným vydavateľom a tlačiarom slovenských kníh, časopisov a novín od svojho založenia roku 1919. Slovenské vydavateľské centrum nadväzuje na tradície prvého vydavateľského podniku slovenskej literatúry na území dnešného Srbska – Juhoslovenského nakladateľského spolku , ktorý vznikol 10. jánuara 1920 ako účastinárska spoločnosť. Po neplných troch rokoch Juhoslaovenský nakladateľský spolok z ekonomických dvovodov sa musel združiť a splynúť s petrovskou knihtlačiarňou. Neskoršie vydavateľská činnosť vojvodinských Slovákov v rôzných obmenách bola spätá s petrovskov tlačiarňou a je to v hodnej miere aj v súčastnosti. Slovenské vydavateľské centrum sídli na hornom poschodí petrovskej tlačiarne a takmer všetky svoje knižné a časopisecké vydania tu aj tlačí.

Slovenské vydavateľské centrum vydáva 15-20 slovenských kníh ročne. Od druhej polovice roka 2007 vydalo až do konca oktobra 2010 vydalo až 60 kníh v niekolkých edíciach. Úsrednou edíciou je Živý prúd . V rámci tejto edície vychádzajú diela súčastnej pôvodnej slovenskej vojvodinskej literatúry. Sú to najčastejšie zbierky básní, zbierky poviedok alebo romány, ale aj literárno-kritické diela slovenských vojvodinských literárnych vedcov. Ďalšou dôležitou edíciou je edícia Korene v rámci ktorej sa už vyše štyridsať rokov uverejňujú súborné diela slovenských vojvodinských literátov a je to teda historicko-literárne zameraná edícia na slovenskú vojvodinskú literárnu „klasiku“. Vychádzajú tu diela Čajakovcov, VHV, Juraja Mučajiho, Michala Babinku, Alberta Martiša, Jozefa Podhradského, Andreja Mráza a ďalšich. Najnovšie v rámci tejto edície vyšla aj Antológia slovenskej vojvodinskej postmodernej prózy zostavovateľa Adama Svetlíka a Chrestomatia slovenskej vojvodinskej poézie zostavovateľa Víťazoslava Hronca. Treba tu uviesť aj dve edície knih pre deti Máj a Včielka. Slovenskí vojvodinskí vedci humanitného odboru, najmä lingvisti, svoje knihy najčastejšie publikujú v Slovenskom vydavateľskom centri v rámci edície Vedecké zošity. Reportáže, cestopisy a fejtóny slovenských vojvodinských autorov sa publikujú v rámci edície Spectator. Novšie slovenskí vojvodinskí autori zvýšenú pozornosť venujú aj výtvarnému umeniu a jeho dejinám a preto v rámci Slovenského vydavateľského centra existuje aj edícia Ateliér. Dôležité sú aj edície prekladovej literatúry. Bohatšiu tradíciu má edícia prekladov z juhoslovanských literatúr ( v súčastnosti srbskej literatúry) do slovenčiny-edícia Mosty v rámci ktorej vyšli knihy Ivu Andrića, Miloša Crnjanského, Mešu Selimovića a ďalšich spisovateľov. Najnovšie v rámci tejto edície v roku 2007 vyšiel román Tiene na stene popredného srbského spisovateľa Radoslava Petkovića v preklade Karola Chmela z Bratislavy. Edícia Bratislava je mladšou edíciou v rámci ktorej vychádzajú knihy prekladov zo slovenčiny do srbčiny a vyšli tu najmä výbery z poézie popredných slovenských básnikov Heviera, Ondruša a Štrbku. Okrem toho je tu ešte niekolko menej frekventovaných edícií, akou je Lacná knižnica a iné.

Okrem kníh Slovenské vydavateľské centrum vydáva aj periodickú tlač. Sú to tri slovenské mesačníky a jedna ročenka Národný kalendár, najstaršie periodikum vojvodinskych Slovákov, ktoré vychádza od roku 1919 a práve teraz sa chystá 90. ročník na rok 2011. Z mesačníkov je najstarší časopis pre deti Zornička, ktorý začal vychádzať v Báčskom Petrovci roku 1939 ako Naše slniečko. Neskoršie bol pomenovaný Naší pionieri a Pionieri a od roku 1990 jediný časopis pre deti vojvodinských Slovákov sa menuje Zornička a distribuje sa po všetkých školách v Srbsku, kde sa vyučuje slovenčina. V súčastnosti Slovenské vydavateľské centrum vydáva aj časopis pre literatúru a kultúru Nový život. Je to základné médium pestovania slovenskej literárnej tvorby vo Vojvodine. Vychádza od roku 1949. Je to mesačník, ktorý vychádza v súčastnosti v dvojčíslach. Najmladší zo slovenských časopisov, ktoré vydáva Slovenské vydavateľské centrum je slovenský magazín Rovina, ktorý vychádza od roku 1994 a snaží sa byť časopisom pre celú rodinu.

Slovenské vydavateľské centrum patrí medzi najvyznamnejšie a najdôležitejšie národnostné kultúrne inštitúcie Slovákov v Srbsku a svoju činnosť významú pre zachovanie národnostnej identity a gramotnosti realizuje predovšetkým vďaka Národnostnej rade slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, respektýve jej Fondu pre vydavateľskú činnosť Slovenské tlačené slovo, ktorý prostriedky zabespečuje z vojvodinského rozpočtu a vďaka Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý v rámci svojho grantového systému pravidelne vyčleňuje prostriedky pre tlač slovenských kníh a časopisov v Srbsku.

Vladimír Valentík