Plán a program práce Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov na obdobie január – december 2012

PLÁN A PROGRAM PRÁCE

ÚSTAVU PRE KULTÚRU VOJVODINSKÝCH SLOVÁKOV

NA OBDOBIE JANUÁR – DECEMBER 2012

ÚVOD

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov v roku 2012 plánuje realizáciu programov a projektov zameraných na zachovávanie a zveľaďovanie hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva, ako aj na podporu rozvoja súčasných foriem kultúrnej tvorby Slovákov v Srbsku. V súlade s kompetenciami vyplývajúcimi zo Štatútu, ÚKVS tieto plány mieni realizovať prostredníctvom permanentnej informačno-dokumentačnej, rozvojovo-výskumnej, prezentačnej a edukačnej činnosti.

Plán a program práce sa vcelku odvoláva na Finančný plán, ktorý s ním súvisí, a obsahuje popis programovej činnosti, ako aj popis nákladov na bežnú činnosť v ÚKVS.

Popis programovej činnosti sa predkladá ako rad projektov, v ktorých sa uvádzajú základné popisné údaje o cieľoch, zámeroch, obsahu a konkrétnych výstupoch, tiež údaje o časových rámcoch a predpokladanom termíne ukončenia, uvádza sa aj počet spolupracovníkov a predpokladané náklady súvisiace s jeho realizáciou. Tým sa bližšie definuje programová činnosť a náklady, ktoré s ňou súvisia, sú transparentné. Zároveň je programová činnosť vyjadrená aj opisom cieľov, ku ktorým by v tomto roku ÚKVS mal svojou činnosťou spieť.

I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE O ÚKVS

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov bol založený v roku 2008 Zhromaždením AP Vojvodiny a Národnostnou radou slovenskej národnostnej menšiny s cieľom zachovávať, zveľaďovať a rozvíjať kultúru vojvodinských Slovákov. ÚKVS oficiálne začal svoju činnosť 18. januára 2009, v deň ustanovenia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny.

Ústav sa zaoberá činnosťami, ktoré zahŕňajú promovanie, podnecovanie, chránenie, rozvíjanie a organizovanie: kultúry, vedy a jazyka slovenskej národnostnej menšiny v AP Vojvodine, vrcholnej tvorby slovenskej národnostnej menšiny v AP Vojvodine, multikultúrnosti a interkultúrnosti na území Vojvodiny, spolupráce s ustanovizňami a organizáciami pre kultúru, vedu a umenie v Republike Srbsko, stykov a spolupráce ustanovizní pre kultúru, organizácií a jednotlivcov v AP Vojvodine s medzinárodnými ustanovizňami a organizáciami, promócie rovnosti štátnych, súkromných a občianskych iniciatív v oblasti kultúry a umenia, normatívnej činnosti v oblasti kultúry a umenia a zlaďovanie s európskymi štandardmi, trhovej orientácie s cieľom zlepšiť podmienky na prácu a činnosť kultúrnych subjektov, amaterizmu v slovenskej národnostnej menšine, umeleckej tvorby mladých talentov, odborného zdokonaľovania a vzdelávania, organizovanie seminárov, dielní, kempov, rozvoja turistiky v kultúre a informačno-dokumentačnej činnosti v oblasti kultúry a umenia.

V Ústave sa pracuje v oddeleniach ako základných častiach pracovného procesu, ktorý v ňom prebieha. Existuje: rozvojovo-výskumné oddelenie, informačno-dokumentačné a komunikačné oddelenie (INDOK) a oddelenie pre kultúrno-umelecké manifestácie, odborné zdokonaľovanie a vzdelávanie v kultúre a umení slovenského národného spoločenstva v AP Vojvodine. Pracovné oddelenia v rámci Ústavu pri realizácii svojich programov práce navzájom spolupracujú.

II. PROGRAMOVÁ ČINNOSŤ V ROKU 2012

ODDELENIE PRE KULTÚRNO-UMELECKÉ MANIFESTÁCIE, ODBORNÉ ZDOKONAĽOVANIE A VZDELÁVANIE V KULTÚRE A UMENÍ SLOVÁKOV VO VOJVODINE

Oddelenie pre kultúrno-umelecké programy, odborné zdokonaľovanie a vzdelávanie v kultúre a umení podporuje, koordinuje a realizuje programy a aktivity najdôležitejších programov, ktoré prispievajú k rozvoju kultúry a umenia vojvodinských Slovákov za spolupráce s predstaviteľmi obcí, Národnostnej rady a Výkonnej rady APV, pripravuje akty o organizovaní kultúrno-umeleckých programov, festivalov a prehliadok, ich kalendáre a programy, i kalendáre jubileí, ako i finančné plány na uskutočnenie programov a pod.

V rámci svojho výstavného priestoru a za spolupráce s inými kultúrnymi ustanovizňami a združeniami občanov v oblasti kultúry ústav organizuje výstavy, aukcie obrazov, programy a prezentáciu všetkých foriem umeleckej tvorby.

Vzhľadom na to, že prioritnou činnosťou v doterajšej práci ÚKVS boli projekty rozvojovo-výskumného, ako aj informačno-dokumentačného zamerania, v štvrtom ročníku svojej práce ÚKVS mieni vo väčšej miere sa upriamiť aj na programy, týkajúce sa skvalitňovania prezentácie slovenskej kultúry vytvárajúc podmienky pre jej všeobecný kvalitatívny rast a rozvoj.

 • Celomenšinové festivaly

V súlade s Rozhodnutím NRSNM, vyneseným na 6. zasadnutí NRSNM dňa 24. júna 2011, ohľadom organizovania festivalov celomenšinového rázu, ktoré boli vyhlásené za festivaly osobitného významu pre zachovanie, zveľadenie a rozvoj osobitostí a národnostnej identity slovenskej menšiny v Srbsku, ÚKVS spolu s NRSNM vymenúva dvoch koordinátorov: pre festivaly divadelnej tvorby a pre festivaly hudobno-folklórnej tvorby vojvodinských Slovákov. To znamená, že v roku 2012 ÚKVS zverejní súbeh a následne nadviaže pracovný pomer s dvoma koordinátormi na určitú dobu. Ich povinnosťou bude počas celého roka poskytovať organizačnú a odbornú pomoc celkovému priebehu celomenšinových festivalov Slovákov v Srbsku.

Tým spôsobom by sa ÚKVS v súlade s možnosťami zapojil do organizácie

hudobno-folklórnych festivalov:

 • Festival slovenskej pôvodnej piesne Stretnutie v pivnickom poli

 • Folklórny festival Tancuj, tancuj…

 • Detský folklórny festival Zlatá brána

 • Festival slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč

 • Festival slovenských lyrických piesní Kulpín

 • Festival slovenskej populárnej hudby pre deti Letí pieseň, letí

 • Festival slovenskej pôvodnej piesne pre deti Rozspievané klenoty

 • Koncert vážnej hudby Jarné nôty

divadelných festivalov a prehliadok:

 • Divadelný vavrín – Prehliadka slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby

 • 3xĎ – Dni detského divadla

 • DIDA – Divadelné inscenácie dolnozemských autorov

Uschopnením nového organizačného modelu pre celomenšinové festivaly, v ktorom budú zo strany spoluzakladateľov revidované pravidlá podujatí, definované efektívnejšie a menejpočetné orgány, a angažovaním odborných spolupracovníkov – koordinátorov sa prispeje ku kvalitatívnemu obsahovému posunu a k vylepšeniu všetkých zložiek tých podujatí. ÚKVS bude v tom procese využívať aj kapacity výskumnej a dokumentačnej jednotky, ktorá môže prispieť k zlepšeniu sprievodných materiálov a akcií.

Vzhľadom na veľký počet celomenšinových podujatí osobitného významu, ÚKVS sa v roku 2012 upriamy na tri podujatia, ktorým poskytne jeden z nasledovných druhov podpory:

 • zabezpečí vizuálnu identitu festivalu dizajnovaním a tlačou pozvánok, flayerov, diplomov, ďakovných listín, billboardov (v prípade potreby) a plnofarebného bulletínu s adekvátnym textuálnym a fotografickým obsahom;

 • zabezpečí ideové riešenie a časť realizácie otváracieho alebo zatváracieho ceremoniálu festivalu;

 • zabezpečí mediálnu propagáciu.

V roku 2012 v súlade s plánom a programom Výboru pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny sa v tomto zmysle prioritne bude zapezpečovať spolupráca s:

 • Festivalom slovenskej pôvodnej piesne Stretnutie v pivnickom poli

 • Folklórnym festivalom Tancuj, tancuj…

 • Festivalom Divadelný vavrín

 • Prezentácia niektorých projektov ÚKVS

ÚKVS sa v roku 2012 zameria na všestrannú prezentáciu kapitálneho diela ÚKVS – publikácie Slováci v Srbsku z aspektu kultúry. V tom zmysle sa budú konať prezentácie v mnohých slovenských prostrediach v Srbsku, v Slovenskej republike, v slovenských komunitách v regióne a predovšetkým bude publikácia distribuovaná do komunít vojvodinských Slovákov v celom zahraničí. Predpokladá sa, že budú vytvorené podmienky aj na tlač ďalšieho nákladu tejto publikácie. Súčasťou niektorých prezentácií bude aj putovná výstava fotografií autora Michala Madackého, ktorý je autorom najväčšieho počtu fotografií v tejto publikácii.

V roku 2012 bude v slovenských prostrediach, najmä tých menších, predstavené aj najnovšie CD pre deti z festivalu Letí pieseň, letí, ktoré v decembri 2011 vydal ÚKVS pri príležitosti zaznamenávania 20. výročia od prvého koncertu rovnomenného festivalu. CD obsahuje 17 pesničiek pre deti, ktoré nahralo vyše dvadsať mladých interpretov z dvanástich slovenských prostredí v Srbsku. ÚKVS plánuje usporiadať svojrázne minikoncerty v najmenších prostrediach a čím väčšiemu počtu detí rozdeliť CD Letí pieseň, letí.

 • Prezentácia slovenskej kultúry v ÚKVS

Popularizovať budeme aj prvú fázu projektu tvorby nových výtvarných diel – stvárňovanie osobností z kultúrnych dejín vojvodinských Slovákov. Totiž, prostredníctvom tohto projektu si ÚKVS zabezpečil štyri olejomaľby, na ktorých sú maliarom Pavelom Popom stvárnení Vladimír Hurban Vladimírov, Karol Miloslav Lehotský, Milan Michal Harminc a Paľo Sabo Bohuš. V tomto projekte bude ÚKVS pokračovť aj v roku 2012.

Aj výstavná činnosť v ÚKVS bude v znamení tvorby súčasných autorov (predpokladá sa zväčšenie stálej zbierky v ÚKVS) a plánuje sa aj organizácia výstavy slovenských autorov zo Slovenska. Sedemdesiatiny výtvarného umelca Milana Súdiho zaznamenáme v auguste retrospektívnou výstavou, ktorá bude súčasťou programu Slovenských národných slávností 2012. V rámci spolupráce s Múzeom súčasného umenia v Novom Sade, ktoré v máji 2012 usporiada výstavu Maľba/Obraz TRANSkripcia autora Jána Triašku, vojvodinského Slováka, ktorý žije a tvorí v Bratislave. ÚKVS zároveň plánuje pokračovať v podpore reštaurácie ohrozených výtvarných diel z Galérie Zuzky Medveďovej a potom usporiadať aj výstavy reštaurovných výtvarných diel.

V rámci činnosti Oddelenia pre kultúrno-umelecké manifestácie, odborné zdokonaľovanie a vzdelávanie v kultúre a umení Slovákov v AP Vojvodine budeme v ÚKVS, tak ako aj v predchádzajúcich rokoch, príležitostne poriadať literárne večierky, promócie rôznych vydaní, svojrázne zaznamenávať životné jubileá osobností zo sveta kultúry, príležitostne premietať slovenské hrané a dokumentárne filmy, privítame hostí z rôznych kultúrnych ustanovizní a budeme vyvíjať takú činnosť, ktorá slovenskú kultúru predstaví tým najlepším spôsobom.

Zároveň predpokladáme, že ÚKVS bude tak ako aj v predchádzajúcich rokoch pozývaný na početné lokálne, regionálne a celomenšinové akcie, kde bude potrebná odborná a finančná pomoc. Sem zaraďujeme také aktivity ako je angažovanie osobností, ktoré odborne zhodnotia a odporučia ďalšie smerovanie podujatia, angažovanie etnológov pri poriadaní obsahov s národopisnou tematikou, angažovanie hudobných odborníkov pri programovej koncepcii hudobných podujatí, písanie recenzií, pomoc pri publikovaní tematických vydaní, monografií, brožúrok a iných propagačných materiálov a podobné aktivity.

ROZVOJOVO-VÝSKUMNÉ ODDELENIE

Rozvojovo-výskumné oddelenie sa venuje vedeckým a odborným výskumom menšinového života, kultúry a umenia slovenského národného spoločenstva v AP Vojvodine, skúma a analyzuje sieť kultúrnych ustanovizní, organizácií a združení vojvodinských Slovákov a ich potreby a fungovanie; skúma normatívnu činnosť v menšinovej kultúre; tiež finančnú politiku a ekonomiku kultúry, ako i zdroje financovania (rozpočtové financovanie, donácie, sponzorovanie a pod.). Rozvojovo-výskumné oddelenie vypracúva projekty pre úžitkové a rozvojové výskumy v kultúre a umení – všeobecné štúdie a analýzy, sleduje problémy pri uplatňovaní zákonov a predpisov, ktoré z nich vyplývajú, ako i účinok ich uplatňovania v oblasti kultúry; vypracúva plány a projekty ďalšieho rozvoja kultúry; navrhuje kultúrne modely pre proces tranzície v tejto oblasti; navrhuje finančné inštrumenty a štandardy v jednotlivých kultúrnych a umeleckých činnostiach ako formy decentralizácie v oblasti kultúry. Rozvojovo-výskumné oddelenie sa zaoberá i vzdelávaním a doškoľovaním pracovníkov v jednotlivých oblastiach kultúry a umenia, ako i organizáciou vedeckých a odborných zhromaždení, sympózií, porád, seminárov, okrúhlych stolov, tribún a pod.

 • Knižné vydania

Ročenka ÚKVS – Maják

Typ projektu: Ročenka ÚKVS

Obsah: Ide o svojráznu výročnú správu ÚKVS, ktorá je spracovaná dvojjazyčne, ilustrovaná fotografiami a upravená moderným dizajnom. Obsahovo je rozdelená do základných rubrík, ktoré sú zároveň oblasťami pôsobenia ÚKVS: Informačno-dokumentačná a komunikačná činnosť (INDOK), Rozvojovo-výskumná činnosť, Prezentácia kultúry Slovákov v Srbsku a Medzinárodná spolupráca v ÚKVS. Zároveň obsahuje adresár slovenskej kultúry a iné osožné obsahy.

Charakteristiky: ročenka má cca 100 strán, tlačí sa v plnom kolóre na kvalitnom papieri, vychádza v náklade 400 ks a je nepredajná.

Externá spolupráca: Lektorovanie slovenských textov, preklad textov do srbčiny, lektorovanie srbských textov, dizajn časopisu a počítačová sadzba, príprava na tlač, korektúra, tlač.

Trvanie: január 2012 – máj 2012.

Plánované ukončenie: máj 2012.

Význam: Ročenka ÚKVS informuje verejnosť po slovensky a po srbsky o tom, aká bola náplň činnosti tejto ustanovizne kultúry, aké sú výsledky projektov, ktoré realizovala, a akým spôsobom uskutočnila posun v kvalite tak zachovávania, ako aj rozvoja kultúry vojvodinských Slovákov.

Slováci v Srbsku z aspektu kultúry – príprava srbského vydania

Typ projektu: Publikácia.

Obsah: Kapitálne dielo o kultúre Slovákov v Srbsku na začiatku 21. storočia, ktoré predstavuje všetky lokality v Srbsku, v ktorých žijú Slováci, osobitne z aspektu prezentácie ich kultúrnych špecifík a významných kultúrnych a turistických bodov tunajších Slovákov, je potrebné vydať aj v iných jazykoch, predovšetkým po srbsky a po anglicky. Základom publikácie sú relevantné texty o Slovákoch v Srbsku ako výsledok terénnych výskumov, v ktorých je spracované 34 miest, v ktorých Slováci v Srbsku mali alebo majú organizovaný kultúrny život. Texty obsahujú zemepisné a demografické parametre, historické údaje, špecifiká prostredia, kultúrny život, ako aj potenciály kultúrneho turizmu.

Charakteristiky: Publikácia, ktorá bola úspešne vydaná v slovenskom jazyku, bude preložená do srbčiny. Pravdepodobne bude doplnená aktuálnymi demografickými údajmi v súlade s popisom obyvateľstva z roku 2011.

Externá spolupráca: Preklad do srbčiny, lektorovanie srbských textov, počítačová sadzba, príprava na tlač, korektúra, tlač.

Trvanie: február 2012 – december 2012.

Plánované ukončenie: december 2012.

Význam: Publikácia prináša ucelený pohľad na slovenskú kultúru v Srbsku v súčasnosti, priamo podporuje a afirmuje kultúrne potenciály slovenskej menšiny, ako aj rozvoj kultúrneho turizmu v daných komunitách.

Spoluvydávanie mesačníka pre literatúru a kultúru Nový život

Typ projektu: Spoluvydávanie vydaní ÚKVS a SVC.

Obsah: ÚKVS sa aj v roku 2012 bude finančne podieľať na vydávaní vydaní Slovenského vydavateľského centra, ktoré svojím obsahom prispievajú k rozvoju vedecko-výskumnej činnosti u nás. Ide v prvom rade o mesačník Nový život ale aj o publikácie z novozaložených edícií ÚKVS – Doktorské dizertácie a Bibliografie.

Charakteristiky: Podpora bude sledovať dynamiku práce SVC.

Externá spolupráca: Lektorské posudky, úhrada pre šéfredaktora, príprava do tlače, tlač.

Trvanie: január 2012 – december 2012.

Plánované ukončenie: december 2012.

Význam: Vzhľadom na zmenené pomery pri podporovaní vydavateľskej činnosti štátnymi fondmi, nevyhnutné je vyhľadávať efektívne riešenia dlhodobého a udržateľného fungovania vydavateľstva v slovenskom jazyku.

Zborník prác VII. konferencie muzikológov a hudobných odborníkov

Typ projektu: Publikovanie Zborníka prác VII. konferencie muzikológov a hudobných odborníkov na tému Zborový spev vojvodinských Slovákov.

Obsah: Jedným z najdôležitejších výstupov muzikologických konferencií sú zborníky prác, ktorých počet, vrátane toho najnovšieho, je úhrnne sedem. Zborník bude obsahovať odborné príspevky pedagógov a hudobných odborníkov, ktoré odzneli v rámci VII. Medzinárodnej muzikologickej konferencie.

Charakteristiky: Zborník bude publikovaný v slovenskom jazyku vrátane srbských resumé ku každému príspevku.

Externá spolupráca: Resumé, lektorovanie textov, design a počítačová sadzba, príprava do tlače a tlač.

Trvanie: január 2012 – december 2012.

Plánované ukončenie: december 2012.

Význam: Zborníky v súlade s jednotlivými témami konferencií systematicky a dôkladne dokumentujú odborné texty, ktoré sú výsledkom výskumnej činnosti vyzvaných účastníkov konferencií, ako aj závery konferencií, ktoré sa raz definované stávajú predmetom ďalších postupov s cieľom ich realizácie a uplatnenia v praxi.

Monografie slovenských osád vo Vojvodine

Typ projektu: Spoluvydávanie monografií s Katedrou manažmentu, kultúry a turizmu UKF v Nitre.

Obsah: Už osvedčený tím Katedry manažmentu, kultúry a turizmu UKF v Nitre pod vedením prof. Ph.Dr. Jaroslava Čukana, CSc., relizoval výskumy a publikoval monografické práce osád Erdevík, Pivnica a Bóľovce. ÚKVS sa v roku 2012 zapojí do tímu a získa vhodné materiály z terénu a stane sa spoluvydavateľom kvalitných monografických prác.

Trvanie: január 2012 – december 2012.

Plánované ukončenie: december 2012.

Význam: Ide o monografické práce pripravované odborníkmi a zostavované tak, aby zaujali aj širšiu verejnosť na Slovensku.

 • Konferencie, snemovania

Organizácia VIII. Konferencie muzikológov a hudobných odborníkov

Typ projektu: Muzikologická konferencia.

Obsah: Podnecovanie vedecko-výskumnej činnosti v oblasti hudby vojvodinských Slovákov a prezentácia výsledkov tej činnosti na konferenciách každoročne plánovaných tak, aby spracovali jednu nosnú tému. Téma VIII. Konferencie bude spresnená v spolupráci s Komisiou pre hudobnú činnosť Výboru pre kultúru NRSNM, ktorá je tradične spoluorganizátorom tejto akcie.

Charakteristiky: Konferencia má medzinárodný ráz, keďže sa jej okrem účastníkov zo Srbska zatiaľ zúčastnili aj odborníci zo Slovenska, Maďarska, Rumunska a Česka.

Externá spolupráca: Úhrada účastníkom konferencie za príspevky, úhrada cestovných trov účastníkom.

Plánovaná realizácia: december 2012.

Význam: Každý ďalší ročník konferencie nás uisťuje, že hudobná verejnosť organizovane a systematicky pristupuje k širokospektrálnej oblasti hudby tunajších Slovákov a že teoretické podklady, ktoré na konferenciách vznikajú, tiež závery a odporúčania, ku ktorým sa každoročne prichádza, sú predpokladom ďalšieho pôsobenia v smere skvalitnenia tunajšej hudobnej praxe.

Finančné prostriedky: Na realizáciu konferencie je nevyhnutné zabezpečiť prostriedky v sume 100 000,00 dinárov.

Spoluorganizovanie 56. Literárneho snemovania

Typ projektu: literárnsnemovanie

Obsah: Literárne porady a snemovania sú elitným kultúrnym podujatím, ktoré takmer polstoročie organizuje Slovenské vydavateľské centrum (v minulosti Akciová spoločnosť tlačiareň Kultúra), Katedra slovakistiky Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade a redakcia mesačníka pre literatúru a kultúru Nový život. V rámci podujatia sa každoročne udeľuje Cena Nového života za najlepší text uverejnený v mesačníku, ktorú určuje trojčlenná komisia formovaná z redakcie časopisu Nový život

Význam: Eminentní predstavitelia literárneho života tak z radu vojvodinských Slovákov, ako aj vedci a literáti zo Slovenskej republiky a slovenskí autori z Rumunska a Maďarska na snemovaniach rokujú o témach z oblasti literárnej, literárno-kritickej a literárno-vednej činnosti vojvodinských autorov.

Plánovaná realizácia: jún 2012.

INFORMAČNO-DOKUMENTAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ ODDELENIE (INDOK)

Informačno-dokumentačné oddelenie a oddelenie komunikácie spolupracuje s miestnymi samosprávami a ustanovizňami kultúry, s vedeckými ustanovizňami a združeniami občanov v oblasti kultúry, ako i s jednotlivcami v krajine a zahraničí; skúma ich kultúrny rozvoj, zvlášť rozvoj kultúrnych ustanovizní v AP Vojvodine a zhromažďuje dokumentačný materiál zo všetkých oblastí života, kultúry a umenia vojvodinských Slovákov klasickým spôsobom a elektronicky, digitalizáciou.

Uverejňuje knihy, brožúry, časopisy, noviny, kompaktdisky a iné publikácie. Sleduje aktuálny stav vo všetkých oblastiach kultúry a umenia, zvlášť z aspektu uplatňovania zákonov a zákonných predpisov, finančnej politiky, manažmentu a turistiky v kultúre a pod. Nadväzuje spoluprácu s podobnými výskumnými, vzdelávacími, informačnými a dokumentačnými strediskami v krajine a zahraničí, zvlášť s ustanovizňami Slovenskej republiky a susedných krajín.

Zriaďuje elektronický archív a databázu ustanovizní v oblasti kultúry a umenia, kultúrnych programov, festivalov, prehliadok a memoriálov, kultúrno-umeleckých spolkov a združení, cien, bibliografických údajov vzťahujúcich sa na eminentných odborníkov v jednotlivých oblastiach kultúry a umenia, vydavateľstiev a knižníc, nakrúcania, distribúcie a premietania umeleckých a dokumentárnych filmov a ich prehrávania na videokazety, profesionálnych a ochotníckych divadiel, hudobných súborov a orchestrov, galérií, výtvarnej tvorby a výstav, umeleckých kolónií, nehnuteľných kultúrnych statkov a ich ochraňovania, archívov a múzeí a medzinárodnej spolupráce v oblasti kultúry a umenia.

Organizuje a rozvíja turistickú činnosť v oblasti kultúry.

Portál kultúry vojvodinských Slovákov

Typ projektu: Prevádzka internetového portálu ÚKVS.

Obsah: Portál kultúry dolnozemských Slovákov, ktorý sa nachádza na adrese www.slovackizavod.org.rs, sa stal obľúbeným novým médiom širšej verejnosti, ale aj serióznym partnerom ďalších internetových, tlačových, televíznych a rozhlasových médií. Portál v prvom rade navštevujú Slováci z Dolnej zeme, ďalej Slováci žijúci v iných krajinách sveta, ale tiež aj neslovenské národy, ktoré sa vďaka jeho bohatému obsahu dozvedeli o našej kultúre a o snahe stále ju zachovávať a zveľaďovať. O popularite portálu najlepšie svedčí fakt, že si ho každodenne otvorí zo 400 návštevníkov. Veľké množstvo každodenných návštev portálu je aj zo Slovenska a patria sem členovia rôznych inštitúcií, ustanovizní a spolkov, potom osobnosti z oblasti kultúry, ale aj jednotlivci, ktorí nám buď formou e-mailu alebo aj telefonicky a ústne potvrdzujú, že tu získavajú relevantné údaje o celkovej kultúrnej infraštruktúre dolnozemských Slovákov.

Charakteristiky: Portál sa obsahovo rozvíja a základom toho rozvoja je každodenná práca ústredia ÚKVS. Zároveň pre bezproblémové prevádzkovanie portálu je nevyhnutná technická podpora, poskytuje ju spoločnosť Skvare, ktorá zároveň poskytuje server, na ktorom je portál umiestnený.

Externá spolupráca: Eunet.rs, Skvare, technická údržba portálu, údržba počítačov v ÚKVS, občasné preklady do angličtiny a obsahové rozvíjanie.

Trvanie: január 2012 – december 2012.

Význam: Portál obsahuje tak dynamickú časť, v ktorej sa dennodenne ažurujú informácie súvisiace s kultúrnymi aktivitami dolnozemských Slovákov, ako aj statickú časť, prostredníctvom ktorej sa prezentuje celková infraštruktúra kultúry Slovákov žijúcich v Srbsku.

Finančné prostriedky: Na prevádzku portálu počas celého roka je potrebné plánovať prostriedky v sume 500 000,00 dinárov.

Databáza kultúry vojvodinských Slovákov

Typ projektu: Rozvíjanie elektronickej databázy kultúry vojvodinských Slovákov.

Obsah: Elektronická databáza slovenskej vojvodinskej kultúry, ktorú Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov začal budovať v roku 2010, je jedinečným miestom, na ktorom sa zhromažďujú elektronické svedectvá o kultúrnom dedičstve a súčasnej kultúrnej tvorbe vojvodinských Slovákov. Databáza kultúry je založená na počítačovom softvéri, ktorý pre špecifické potreby ÚKVS vypracovala počítačová spoločnosť YU SPIN z Nového Sadu. Program bol vypracovaný na základe štúdie, ktorej autorkou je Mgr.art. Milina Sklabinská a ktorá obsahuje state týkajúce sa informačno-komunikačných systémov, príslušnej legislatívy, inštitucionálnej infraštruktúry, jednotlivých úsekov slovenskej kultúry, ako aj možnosť vyhľadávania modelov digitalizácie a výroby návrhov štruktúrovania databáz vhodných pre slovenskú menšinovú kultúru v Srbsku. Do databázy sa umiestňujú entity ako sú dokumenty (word, excell, pdf..), fotografie (jpg, png..), zvukové zápisy (mp3..), filmy (mp4) a iné, vrátane sprievodných metaúdajov, definovaných v súlade s medzinárodnými štandardmi o katalogizovaní kultúrnych objektov. Takéto obsahy v ÚKVS zabezpečujeme z rôznych zdrojov, tak z ustanovizní kultúry (múzeá a galérie, knižnice, archívy, televízne a rozhlasové produkcie…), zo združení občanov (kultúrno-umelecké spolky, spolky žien, iné záujmové združenia….) alebo od jednotlivcov (súkromné zbierky) doma a v zhraničí.

Charakteristiky: Databáza je umiestnená v ÚKVS na serveri vo vlastníctve ÚKVS, denne ho obsluhuje spoločnosť Enter.rs, ktorá sa stará o udržateľnosť a trvanlivosť uskladnených materiálov.

Externá spolupráca: Potrebné je angažovať permanentného spolupracovníka/spolupracovníčku na vnášanie materiálov do databázy a jej obsluhovanie.

Trvanie: január 2012 – december 2012.

Význam: Obsiahla a trvalo udržateľná databáza kultúry vojvodinských Slovákov pre svoju rôznorodosť a odbornú relevantnosť chce prispieť k väčšiemu využitiu poznatkov o slovenskej kultúre tak vo vedeckých a rozvojových výskumoch, ako aj vo výchovno-vzdelávacích, promočných, manifestačných a mnohých iných procesoch spätých s problematikou kultúry vojvodinských Slovákov.

Finančné prostriedky: Na prevádzku databázy počas celého roka je potrebné plánovať prostriedky v sume 400 000,00 dinárov.

Príručná knižnica ÚKVS

Typ projektu: Rozvoj príručnej knižnice ÚKVS.

Obsah: V Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov je formovaný základ príručnej knižnice tejto ustanovizne s cieľom prispieť ku každodennej práci zamestnancov, ale aj vytvoriť publikačné základy pre potenciálnych bádateľov slovenskej vojvodinskej kultúry a tejto etnickej skupiny vôbec. Pri zaraďovaní kníh sme mali na zreteli dvojakú funkciu tohto fondu: praktickú a úschovnú a podľa toho sme sa rozhodli pre dva typy publikácií. Z jednej strany súčasťou fondu sa stali tituly, ktoré majú praktickú hodnotu a budú aktívne každodenne používané, a z druhej strany sú publikácie, ktoré predstavujú najhodnotnejšie umelecké alebo odborné diela tunajších Slovákov a ktoré nevyhnutne treba zoskupovať a chrániť na jednom mieste. Ciele a poslanie knižnice, ktorej základy sú týmto koncipované, je zabezpečiť pramene a služby v rozličných médiách, ktorými sa uspokoja potreby vedeckých pracovníkov, odborníkov, umelcov a iných občanov, a pomôcť im vo výskume, vzdelávaní a získavaní informácií o slovenskom národnostnom spoločenstve vo Vojvodine.

Charakteristiky: Knižnica Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov je podľa typológie špeciálnou knižnicou. Elektronické záznamy o publikáciách sa konajú v programe Tnt bibliotekar plus a vnášajú sa do inventárnych kníh.

Externá spolupráca: Predpokladá angažovanie odborníka/odborníčky na odborné uschovávanie kníh, katalogizáciu, ako aj na vybavovanie knižnice novými titulmi.

Trvanie: január 2012 – december 2012.

Význam: Knižný fond, bez ohľadu na to, že ide o špeciálnu knižnicu, môžu používať všetci záujemci každý pracovný deň od 11. do 17. hodiny.

Finančné prostriedky: na prevádzku príručnej knižnice a na nákup nových knižných titulov počas celého roka je potrebné plánovať prostriedky v sume 100 000,00 dinárov.

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

V súlade so Štatútom ÚKVS, Ústav rozvíja medzinárodnú spoluprácu v oblasti vedy, kultúry a umenia vojvodinských Slovákov s cieľom zveľaďovať a rozvíjať medzinárodnú kultúrnu spoluprácu slovenskej národnostnej menšiny vo Vojvodine s materskou krajinou, so susednými krajinami a regiónmi a s inými krajinami v Európe a vo svete a to výmenou hosťovaní divadelných, hudobných a folklórnych súborov, výstav výtvarných diel a múzejných zbierok, výmenou odborníkov, tvorcov a umelcov, výmenou kníh, časopisov, kompaktdiskov a iných publikácií, organizovaním vedeckých a odborných sympózií, zhromaždení a seminárov v oblasti kultúry a umenia a pod. Ústav bude na príprave projektov z oblasti kultúry a umenia spolupracovať i s medzinárodnými organizáciami.

Vzhľadom na to, že sa v roku 2011 nedarilo v úplnej miere realizovať I. etapu projektu Slovensko-srbský a srbsko-slovenský slovník, týmto plánom sa navrhuje projekt zopakovať a trvať na tom, aby sa práca na tomto poli posunula do ďalšej roviny, lebo sú prvé kroky týkajúce sa zainteresovaných subjektov už úspešne vykonané.

Slovensko-srbský a srbsko-slovenský slovník

Typ projektu: Príprava slovensko-srbského a srbsko-slovenského slovníka

Obsah: ÚKVS plánuje v roku 2012 pokračovať v I. etape projektu Slovensko-srbský a srbsko-slovenský slovník. Prvoradým dôvodom na prípravu takého slovníka je slovenská menšina žijúca v Srbsku, ktorej príslušníci sú bilingvisti a v záujme obohatenia vlastného tak srbského, ako aj slovenského jazyka je slovník nevyhnutný v každodennom živote. Zároveň, odštartovanie projektu vyplýva aj z potreby tak odbornej, ako i širokej slovenskej a srbskej verejnosti, ktorá v poslednom desaťročí značne rozvinula slovensko-srbské vzťahy. Ide o početné cieľové skupiny, akými sú študenti zo Srbska, ktorí študujú na slovenských univerzitách, ľudia, ktorí odchádzajú na Slovensko za prácou, podnikatelia, ktorí vyhľadávajú možnosti obchodovania medzi Srbskom a Slovenskom, turisti, ktorí navštevujú Slovensko a Srbsko atď. Všetky tieto cieľové skupiny v dnešnej dobe môžu používať iba Srbochorvátsko–slovenský a slovensko–srbochorvátsky slovník autora Emila Horáka, ktorý bol vydaný v roku 1991. Tento slovník už nemožno dostať v predaji a zároveň používa jazyk srbochorvátsky, ktorý rozpadom Juhoslávie prestal existovať. Samotná metodológia vypracovania slovníka bola by predmetom, ktorým by sa zaoberali početné odborné jazykovedné ustanovizne. ÚKVS za tým cieľom nadviazal spoluprácu s Jazykovedným ústavom Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied a Slavistickým ústavom Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied, tiež rokoval o tejto téme s Oddelením slovakistiky FF UNS a zistil, že zinteresovanosť o realizáciu slovníka existuje. V prvej fáze by bol dohodnutý odborný tím, ktorý bude odborne pracovať na definovaní srbských ekvivalentov, lebo je možné prebrať korpus Krátkeho slovníka slovenského jazyka, prípadne by sa dohodol nový heslár v rámci dvojjazyčnej lexikografie.

Externá spolupráca: Odborný tím bude navrhnutý po rokovaniach s inštitúciami a jednotlivcami a následne schválený členmi SR ÚKVS.

Trvanie: január 2012 – december 2012.

Plánované ukončenie: 2012

Význam: Slovensko–srbský a srbsko–slovenský slovník by mal nemerateľný prínos k zlepšeniu komunikácie medzi Slovákmi a Srbmi u nás a na Slovensku.

Stretnutie dolnozemských Slovákov Na jarmoku v Maďarsku a na Slovensku

Typ projektu: Prezentácia kultúry Slovákov zo Srbska, Maďarska a Rumunska.

Obsah: Podujatie Stretnutie dolnozemských Slovákov Na jarmoku je spoločným projektom Slovákov z Rumunska, Maďarska a Srbska a má za cieľ väčšinovému národu, s ktorým daná komunita spolunažíva, predstaviť slovenské dolnozemské špeciality, prezentovať tradičné remeslá, ako aj formy nehmotného kultúrneho dedičstva.

Charakteristiky: Oficiálnym partnerom tohto projektu zo Srbska je NRSNM, zatiaľ čo je organizátorom programu zo Srbska už dva roky ÚKVS. V tomto roku sa dolnozemský jarmok bude konať v Maďarsku a plánuje sa, že organizáciu účastníkov zo Srbska, ako aj ich prepravu, bude mať na starosti ÚKVS. Zároveň, dolnozemský jarmok sa bude konať aj v Bratislave a jeho organizáciou bude v značnej miere poverený ÚKVS.

Externá spolupráca: Organizácia účastníkov prebieha v ÚKVS, potrebné je zabezpečiť prostriedky na prepravu účastníkov do Maďarska na Slovensko.

Trvanie: Dva mesiace (v závislosti od termínu konania manifestácie).

Význam: ÚKVS sa výberom účastníkov, ktorí následne prezentujú prvky duchovnej a materiálnej kultúry vojvodinských Slovákov, preukazuje ako kultúrna ustanovizeň, ktorá kultúrny turizmus vidí ako perspektívu pre kultúru a širšiu verejnosť. I keď ide o záležitosť týkajúcu sa širšej verejnosti, jej obsah a formy prezentácie sú pozorne plánované, tak aby verejnosť oslovili skutočnými špecifikami a osobitosťami slovenskej kultúry. Navyše, prostredníctvom týchto podujatí, ktoré sa chcú prihovoriť širšej verejnosti a najmä neslovenskému národu, je možné prispieť k prezentácii rôznorodosti kultúr v danom prostredí.

Poznámka: ÚKVS sa v súlade s rozhodnutím v Segedíne na stretnutí predstaviteľov Slovákov z Rumunska, Maďarska a Srbska bude uchádzať o finančné prostriedky v ÚSŽZ, keďže by šlo o spoločný projekt Slovákov z Dolnej zeme a Slovenska.

III. TROVY SÚVISIACE S PREVÁDZKOU V ÚKVS V ROKU 2012

(platy zamestnancov, materiálne trovy, základné potreby, údržba…)

 • Úhrady za prácu určujú sa v súlade s Rozhodnutím o koeficientoch pre účtovanie a výplatu platov zamestnaných vo verejných službách (Úradný vestník RS, číslo 25/2010) na základe splnenia základných požadovaných podmienok, ako aj na základe výkonu v každodennej praxi.

 • Úhrady členom Dozornej rady a Správnej rady určené sú rozhodnutím Správnej rady. Úhrady členom odborných komisií upravujú sa osobitným rozhodnutím.

 • Na bezproblémovú prevádzku ÚKVS je potrebné plánovať prostriedky na bežné účty (prenajímanie miestností z VP Poslovni prostor, vykurovanie, telefón, internet, elektrina a pod.), poistenie v DDOR, bežné opravy, materiálne trovy súvisiace s papierom a iným spotrebným materiálom. Tiež je potrebné pravidelne hradiť účtovnícke a právnické služby.


Riaditeľka

Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov

Milina Sklabinská