Plan i program rada Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka za period januar – decembar 2012

PROGRAM RADA

ZAVODA ZA KULTURU VOJVOĐANSKIH SLOVAKA

JANUAR-DECEMBAR 2012. GODINE

UVOD

Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka (ZKVS) planira da tokom 2012. godine realizuje programe i projekte usmerene na očuvanje i unapređenje materijalnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa, kao i na podršku razvoja savremenih formi kulturnog stvaralaštva Slovaka u Srbiji. U skladu sa nadležnostima sadržanim u Statutu, ZKVS će te planove realizovati putem permanentne informaciono-dokumentacione, razvojno-istraživačke jedinice i jedinice za prezentacije i edukacije u kulturi.

Plan i program rada u skladu je sa Finansijskim planom i sadrži opis programske delatnosti, odnosno, stavke tekućih troškova za nesmetani rad ZKVS.

Opis programske delatnosti predstavljen je kao niz projekata, u kojima se navode osnovne karakteristike projekta, njegovi ciljevi, sadržaj i očekivani rezultati, kao i vremenski okviri, uključujući termine roka realizacije, navodi se broj saradnika, kao i troškovi vezani za realizaciju projekta. Na taj način, bliže se definiše programska delatnost, a sredstva koja se na njenu realizaciju odnose su transparentna. Ujedno, programska delatnost predstavljena je opisom ciljeva, kojima će ZKVS ove godine stremiti.

I OPŠTI PODACI O ZKVS

Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka osnovan je 2008. godine od strane Skupštine AP Vojvodine i Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine sa ciljem očuvanja, unapređenja i razvoja kulture vojvođanskih Slovaka. ZKVS je sa radom otpočeo 18. januara 2009. godine, na dan osnivanja Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine.

Zavod se bavi delatnostima koje obuhvataju promovisanje, podsticanje, očuvanje, razvijanje i organizovanje: kulture, nauke i jezika slovačke nacionalne manjine u AP Vojvodini, vrhunskog stvaralaštva slovačke nacionalne manjine u AP Vojvodini, multikulturalnosti i interkulturalnosti na teritoriji Vojvodine, saradnje sa ustanovama i organizacijama za kulturu, nauku i umetnost u Republici Srbiji, kontakata i saradnje ustanova kulture, organizacija i pojedinaca u AP Vojvodini sa međunarodnim ustanovama i organizacijama, promovisanja jednakosti državnih, privatnih i građanskih inicijativa u oblasti kulture i umetnosti, normativne delatnosti u oblasti kulture i umetnosti i usklađivanje sa evropskim standardima, tržišne orijentacije u cilju poboljšanja uslova za rad i delatnost kulturnih subjekata, amaterizma u slovačkoj nacionalnoj manjini, umetničkog stvaralaštva mladih talenata, stručnog usavršavanja i obrazovanja, organizovanja seminara, radionica, kampova, razvoja turizma u kulturi i informaciono-dokumentacione delatnosti u oblasti kulture i umetnosti.

U Zavodu se radi po odeljenjima, kao osnovnim delovima radnog procesa koji se u njemu odvija. Postoje razvojno-istraživačko odeljenje, informaciono-dokumentaciono i komunikaciono odeljenje (INDOK) i odeljenje za kulturno-umetničke manifestacije, stručno usavršavanje i obrazovanje u kulturi i umetnosti slovačke nacionalne zajednice u AP Vojvodini. Pri realizaciji programa Zavoda, odeljenja uzajamno sarađuju.

II PROGRAMSKA DELATNOST TOKOM 2012. GODINE

ODELJENJE ZA KULTURNO-UMETNIČKE MANIFESTACIJE, STRUČNO USAVRŠAVANJE I OBRAZOVANJE U KULTURI I UMETNOSTI SLOVAKA U AP VOJVODINI

Odeljenje za kulturno-umetničke programe, stručno usavršavanje i obrazovanje u kulturi i umetnosti vojvođanskih Slovaka podržava, koordinira i ostvaruje programe i aktivnosti najznačajnijih programa koji doprinose razvoju kulture i umetnosti vojvođanskih Slovaka uz saradnju sa predstavnicima opština, Nacionalnog saveta i Vlade APV, priprema akte o organizovanju kulturno-umetničkih programa, festivala i smotri, njihove kalendare i programe, kalendare jubileja i finansijske planove za realizaciju programa, itd.

U okviru svog izložbenog prostora, uz saradnju sa drugim kulturnim ustanovama i udruženjima građana u oblasti kulture, Zavod organizuje izložbe i aukcije slika, programe i prezentacije svih oblika umetničkog stvaralaštva.

S obzirom na to da su u dosadašnjem radu Zavoda bili prioritetni projekti razvojno-istraživačkog karaktera i projekti iz informaciono-dokumentacione oblasti, u četvrtoj godini rada ZKVS će se u većoj meri orijentisati na programe koji se odnose na kvalitativni razvoj prezentacije slovačke kulture, stvarajući uslove za njen opšti razvoj i rast u svim segmentima.

 • Festivali celomanjinskog značaja

U skladu sa Odlukom Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine donetom na 6. sastanku NSSNM 24. juna 2011. godine vezane za organizovanje festivala celomanjinskog značaja, koji su proglašeni festivalima od posebnog značaja za očuvanje, unapređenje i razvoj osobenosti i nacionalnog identiteta slovačke zajednice u Srbiji, ZKVS zajedno sa NSSNM imenovaće dva koordinatora i to za festivale pozorišnog stvaralaštva i za festivale muzičko-folklornog stvaralaštva vojvođanskih Slovaka. To znači, da će 2012. godine ZKVS objaviti konkurs, a zatim uspostaviti radni odnos sa koordinatorima na određeno vreme. Njihova primarna uloga biće da tokom celog perioda u kojem su angažovani pružaju organizacionu i sručnu pomoć celomanjinskim festivalima Slovaka u Srbiji.

Na taj način ZKVS bi bio uključen u organizaciju muzičko-folklornih festivala:

 • Festival slovačke autentične pesme Susreti u pivničkim poljima,

 • Folklorni festival Tancuj, tancuj…,

 • Dečiji folklorni festival Zlatna kapija,

 • Festival slovačke popularne muzike Zlatni ključ,

 • Festival slovačkih lirskih pesama Kulpin,

 • Festival slovačke popularne muzike za decu Leti, pesma leti,

 • Festival slovačke autentične pesme za decu Raspevani dragulji,

 • Koncert ozbiljne muzike Prolećne note;

i pozorišnih festivala:

 • Smotra slovačkog amaterskog pozorišnog stvaralaštva Divadelný vavrín,

 • Smotra slovačkog dečijeg stvaralaštva 3xĎ,

 • Pozorišni festival DIDA (Pozorišne inscenacije autora iz Donje zemlje).

Novim modelom organizovanja festivala, koji imaju značaj za celu slovačku zajednicu u Srbiji, od strane suorganizatora biće revidirana pravila festivala, definisani efektivniji i manje brojni organi, a angažovanjem stručnih saradnika-koordinatora biće postignuti kvalitativni pomaci i poboljšanja u svim segmentima navedenih događaja. ZKVS će u tom procesu koristiti i kapacitete istraživačke i dokumentacione jedinice, koja može doprineti poboljšanju propratnih materijala i sadržaja festivala.

Uzimajući u obzir veliki broj festivala sa celomanjinskim značajem, ZKVS će se u 2012. godini usredsrediti na tri, kojima će pružiti i logističku podršku, tako što će:

 • obezbediti vizuelni identitet festivala dizajniranjem i štampom pozivnica, flajera, diploma, zahvalnica, bilborda (ukoliko bude potrebe za tim) i biltena u punom koloru sa adekvatnim tekstualnim i fotografskim sadržajem;

 • obezbediti idejno rešenje i deo realizacije ceremonije otvaranja ili zatvaranja festivala;

 • obezbediti medijsku podršku.

U skladu sa planom i programom Odbora za kulturu Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine u 2012. godini prioritetni će biti sledeći celomanjinski događaji: Festival slovačke izvorne pesme Susreti u pivničkim poljima, Folklorni festival Tancuj, tancuj…, Smotra slovačkog amaterskog pozorišnog stvaralaštva Divadelný vavrín.

 • Prezentacija projekata ZKVS

Tokom četvrte godine rada, ZKVS će se fokusirati i na prezentaciju najuspešnijih projekata koje je do sada realizovao. ZKVS će tokom 2012. godine prezentovati svoje kapitalno delo, publikaciju Slovaci u Srbiji sa aspekta kulture. U tom smislu biće organizovane brojne prezentacije u mnogim mestima u kojima žive Slovaci u Srbiji, ali i u Republici Slovačkoj, kao i u zajednicama vojvođanskih Slovaka u inostranstvu. S obzirom na to da za pomenutu publikaciju postoji veliko interesovanje, planira se štampanje novog tiraža. U okviru predstavljanja te knjige, biće upriličena i izložba fotografija autora Mihala Madackog, koji je autor najvećeg broja fotografija objavljenih u njoj.

Jedan od uspešnih projekata ZKVS jeste i snimanje CD-a pesama za decu Leti, pesma leti, koji je ZKVS objavio u decembru 2011. godine povodom obeležavanja dvadeset godina od održavanja prvog festivala popularne muzike za decu. Disk sadrži 17 pesama za decu u interpretaciji mladih pevača iz dvanaest sredina u kojima žive Slovaci u Srbiji. ZKVS će na prigodan način, putem mini-koncerata u manjim sredinama, predstaviti i deliti CD Leti, pesma leti.

 • Prezentacija slovačke kulture u ZKVS

Prva faza projekta novih likovnih dela, portreta ličnosti iz kulturne istorije vojvođanskih Slovaka, biće u punoj meri afirmisana tokom 2012. godine. Putem tog projekta ZKVS je postao vlasnik četiri portreta ličnosti: Vladimira Hurbana Vladimirova, Karola Miloslava Lehotskog, Milana Mihala Harminca i Palja Saba Bohuša, čiji je autor Pavel Pop. Druga faza projekta planira se tokom 2012. godine, a autor novih portreta ličnosti slovačke kulture biće akademski slikar mr Pavle Čanji.

Izložbena delatnost u ZKVS odvijaće se u znaku stvaralaštva savremenih autora (pretpostavlja se uvećanje stalne zbirke ZKVS), a planira se i organizacija izložbe slovačkih vojvođanskih autora u Slovačkoj. U martu će se u izložbenom prostoru Slovačkog radija u Bratislavi održati izložba savremenog slikarstva Slovaka u Srbiji, na kojoj će svoja dela izložiti više od dvadeset akademskih slikara. Životni jubilej, sedamdeset godina likovnog umetnika Milana Suđija, obeležiće se i u ZKVS u avgustu organizovanjem retrospektivne izložbe, koja će biti održana u sklopu Slovačkih narodnih svečanosti 2012. ZKVS ujedno planira da nastavi sa podrškom restauracije najugroženijih likovnih dela iz fonda Galerije Zuzane Medveđove, a zatim će upriličiti izložbu restauriranih dela.

U okviru rada Jedinice za kulturno-umetničke manifestacije, stručno usavršavanje i obrazovanje u kulturi i umetnosti Slovaka u AP Vojvodini, u ZKVS će se, kao i prethodnih godina, organizovati književne večeri, promocije raznih izdanja, na poseban način obeležavaće se jubileji ličnosti iz sveta kulture, organizovaće se projekcije slovačkih igranih i dokumentarnih filmova, primaće se gosti iz raznih kulturnih ustanova i razvijati takav rad, koji će slovačku kulturu predstavljati na najbolji mogući način.

Na simboličan način obeležićemo i jubileje dveju ličnosti iz kulturne istorije ovdašnjih Slovaka. Obeležavajući 150. godišnjicu od rođenja Gustava Maršala Petrovskog na dan 23. marta 2012. godine položićemo cveće na spomen ploču u Bačkom Petrovcu. Takođe, planiramo da spomen ploču postavimo i u Bačkom Petrovcu, na kuću Jana Kvačale, priznatog istoričara i naučnika, obeležavajući 140. godišnjicu od njegovog rođenja.

Ujedno, pretpostavljamo da će ZKVS kao i prethodnih godina biti pozivan na razne lokalne, regionalne i celomanjinske akcije, kojima će biti potrebna stručna logistička i finansijska pomoć. Ovde spadaju aktivnosti poput angažovanja stručnjaka iz raznih oblasti, koje će stručno vrednovati te preporučivati načine daljeg razvoja kulture, angažovanje etnologa za programe etnološkog karaktera, angažovanje muzičkih stručnjaka za muzičke programe, pisanje recenzija, pomoć pri objavljivanju tematskih izdanja, monografija, brošura i drugih propagacionih materijala i sličnih kativnosti.

RAZVOJNO-ISTRAŽIVAČKO ODELJENJE

Razvojno-istraživačko odeljenje obavlja naučna i stručna istraživanja manjinskog života, kulture i umetnosti slovačke nacionalne zajednice u AP Vojvodini, proučava i analizira mrežu kulturnih ustanova, organizacija i udruženja vojvođanskih Slovaka i njihove potrebe i funkcionisanje; proučava normativnu delatnost u manjinskoj kulturi, finansijsku politiku i ekonomiku kulture, kao i izvore finansiranja (budžetsko finansiranje, donacije, sponzorstvo i sl.). Razvojno-istraživačko odeljenje radi na projektima za primenjena i razvojna istraživanja u kulturi i umetnosti – opšte studije i analize, prati probleme u primeni zakona i propisa koji iz njih proističu, kao i učinak njihove primene u oblasti kulture; pravi planove i projekte za dalji razvoj kulture; predlaže kulturne modele za proces tranzicije u ovoj oblasti; predlaže finansijske instrumente i standarde u pojedinim kulturnim i umetničkim delatnostima kao formu decentralizacije u oblasti kulture. Razvojno-istraživačko odeljenje bavi se i obrazovanjem i usavršavanjem radnika u pojedinim oblastima kulture i umetnosti, kao i organizacijom naučnih i stručnih skupova, simpozijuma, savetovanja, seminara, okruglih stolova, tribina i sl.

 • Štampana izdanja

1. Godišnjak ZKVS – Maják / Svetionik

Tip projekta: Godišnjak ZKVS

Sadržaj: Svojevrsni godišnji izveštaj ZKVS, koji je predstavljen dvojezično na slovačkom i srpskom jeziku, bogato ilustrovan fotografijama i savremenim dizajnom. Godišnjak sadrži rubrike koncipirane prema oblastima kojima se ZKVS bavi: Informaciono-dokumentaciona jedinica (INDOK), Razvojno-istraživačka jedinica, Prezentacija slovačke kulture u Srbiji i Međunarodna saradnja ZKVS. Ujedno, on sadrži i adresar slovačke kulture i druge relevantne sadržaje.

Karakteristike: Godišnjak ima cca 100 strana, štampan je u punom koloru, tiraž je 400 primeraka i deli se besplatno.

Spoljna saradnja: Lektorisanje slovačkih tekstova, prevod slovačkih tekstova na srpski jezik, lektorisanje srpskih tekstova, dizajn časopisa i prelom, priprema za štampu, korektura i štampa.

Trajanje: januar 2012-maj 2012.

Planirani završetak: maj 2012.

Značaj: Godišnjak ZKVS informiše javnost na srpskom i na slovačkom jeziku o tome čime se ZKVS bavio tokom 2011. godine, do kojih rezultata je došao u svom radu, na koji način je ostvaren pomak u kvalitetu očuvanja i razvoja kulture vojvođanskih Slovaka.

2. Slovaci u Srbiji sa aspekta kulture – priprema srpskog izdanja

Tip projekta: Publikacija

Sadržaj: Kapitalno delo o kulturi Slovaka u Srbiji na početku 21. veka, koje predstavlja lokalitete u Srbiji u kojima žive Slovaci, sa naglaskom na predstavljanju njihovih kulturnih specifičnosti i značajnih kulturnih i turističkih tačaka ovdašnjih Slovaka, neophodno je objaviti i na drugim jezicima, pre svega na srpskom i na engleskom. Osnovu publikacije čine tekstovi o Slovacima u Srbiji, koji su rezultat terenskog istraživanja, te su na taj način predstavljena 34 mesta u kojima su Slovaci imali organizovan kulturni život ili je on i danas u njima razvijen. Tekstovi sadrže geografske i demografske parametre i istorijske činjenice, a navedeni su i specifičnosti sredina i opis razvoja kulturnog života i potencijala kulturnog turizma u tim sredinama.

Karakteristike: Publikacija, čije je slovačko izdanje pobudilo veliko interesovanje biće objavljena i na srpskom jeziku. Srpsko izdanje biće dopunjeno novim podacima o broju stanovnika i drugim relevantnim sadržajima.

Spoljna saradnja: Prevod na srpski jezik, lektorisanje srpskih tekstova, prelom, priprema za štampu, korektura, štampa.

Trajanje: februar 2012-decembar 2012.

Planirani završetak: decembar 2012.

Značaj: Publikacija donosi celovit pogled na kulturu Slovaka u Srbiji danas, podržava i afirmiše kulturne potencijale slovačke manjine, kao i razvoj kulturnog turizma u predstavljenim komunama.

3. Suizdavanje publikacija sa Slovačkim izdavačkim centrom

Tip projekta: Pokroviteljstvo nad izdavanjem časopisa za književnost i kulturu Novi život

Sadržaj: ZKVS će i 2012. godine finansijski podržati izdanja Slovačkog izdavačkog centra, koja svojim sadržajem doprinose razvoju naučno-istraživačke delatnosti. Pre svega, podrška će se odnositi na časopis Novi život, ali i na publikacije iz novouspostavljenih edicija – Doktorske disertacije i Bibliografije.

Karakteristike: Podrška će slediti dinamiku rada SIC.

Spoljna saradnja: Nadoknada uredniku izdanja, priprema za štampu, štampa.

Trajanje: januar 2012-decembar 2012.

Planirani završetak: decembar 2012.

Značaj: Neophodno je pronaći sistemsko rešenje dugogodišnjeg i održivog finansiranja izdavaštva na slovačkom jeziku. Za to vreme ZKVS će podržavati pojedine projekte SIC-a.

4. Zbornik radova VII konferencije muzikologa

Tip projekta: Objavljivanje zbornika radova VII konferencije muzikologa na temu Horsko pevanje vojvođanskih Slovaka.

Sadržaj: Jednim od najznačajnijih rezultata muzikoloških konferencija jeste objavljivanje zbornika radova, kojih je do sada izašlo ukupno sedam. Zbornik sadrži stručne radove pedagoga i muzičkih stručnjaka, izlaganih u okviru VII konferencije muzikologa, koja se svake godine održava na temu Slovačka muzika u Vojvodini.

Karakteristike: Zbornik se objavljuje na slovačkom jeziku sa rezimeima na srpskom.

Spoljna saradnja: Pisanje rezimea, lektorisanje tekstova, dizajn, prelom, priprema za štampu, štampa.

Trajanje: januar 2012-decembar 2012.

Planirani završetak:decembar 2012.

Značaj: Zbornici radova u skladu sa tematskim celinama sistematski i permanentno dokumentuju pojedine oblasti iz domena slovačke muzike u Vojvodini. Njihova istraživačka pozadina predstavlja teoretsku osnovu za dalji razvoj muzičke prakse ovdašnjih Slovaka.

5. Monografije slovačkih sredina u Vojvodini

Tip projekta: Suizdavanje monografija sa Katedrom menadžmenta, kulture i turizma Univerziteta „Konstantin Filozof“ u Njitri.

Sadržaj: Stručni tim Katedre menadžmenta, kulture i turizma Univerziteta „Konstantin Filozof“ iz Njitre, kojim rukovodi prof. Ph. dr Jaroslav Čukan, CSc., realizovao je istraživanja i objavio monografije Erdevika, Pivnica i Boljevaca. ZKVS će 2012. godine podržati istraživačku delatnost tog tima i na taj način obezbediti brojne vredne materijale i postati suizdavač kvalitetnih monografija.

Trajanje: januar 2012-decembar 2012.

Planirani završetak: decembar 2012.

Značaj: Monografije, koje je priredio stručnim tim etnologa, etnomuzikologa i istoričara, predstavljaju vredna dokumenta o životu ovdašnjih Slovaka.

 • Konferencije, savetovanja

1. Organizacija VIII konferencije muzikologa

Tip projekta: Muzikološka konferencija

Sadržaj: Pospešivanje naučno-istraživačke delatnosti u oblasti muzike vojvođanskih Slovaka i prezentacija rezultata vezanih za tematiku pojedinih konferencija. Tema VIII konferencije biće definisana u saradnji sa Komisijom za muzičku delatnost Odbora za kulturu Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine, koja je suorganizator tog događaja.

Karakteristike:Konferencija ima međunarodni karakter, jer se, osim učesnika iz Srbije, na njoj se sreću i muzikolozi iz regiona, Slovačke, Rumunije, Mađarske i Češke.

Spoljna saradnja: Nadoknada učesnicima konferencije za naučne radove, naknada za troškove putovanja i smeštaja.

Planirani završetak:decembar 2012.

Značaj: Zahvaljujući konferencijama muzikologa, muzička javnost organizovano, sistematski i sa raznih aspekata pristupa muzici ovdašnje slovačke zajednice. Teoretska polazišta kao i preporuke i zaključci ovih konferencija predstavljaju osnove za buduće delovanje u pravcu povećanja kvaliteta u muzičkoj praksi ovdašnjih Slovaka.

2. Suorganizovanje 56. literarnog savetovanja

Tip projekta: Literarno savetovanje

Sadržaj: Literarna savetovanja su elitni kulturni događaji, koje već gotovo pola veka organizuje Slovački izdavački centar (ranije štamparija Kultura), Katedra za slovački jezik i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i redakcija časopisa za književnost i kulturu Novi život. U okviru savetovanja, Novi život svake godine dodeljuje nagradu za najbolji tekst objavljen u časopisu, o čemu odlučuje tročlana komisija formirana od strane redakcije časopisa.

Značaj: U okviru savetovanja, eminentni predstavnici književnog života, kako iz redova ovdašnjih Slovaka tako i naučnici i pisci iz Slovačke, te slovački autori iz Rumunije i Mađarske, govore o temama vezanim za oblast literature, literarne kritike i književno-naučne delatnosti vojvođanskih autora.

Planirani završetak:jun 2012.

Finansijska sredstva: Za potrebe suorganizacije 56. literarnog savetovanja potrebno je obezbediti 100.000,00 dinara.

INFORMACIONO-DOKUMENTACIONO I KOMUNIKACIONO ODELJENJE (INDOK)

Informaciono-dokumentaciono i komunikaciono odeljenje sarađuje sa mesnim samoupravama i ustanovama kulture, sa naučnim ustanovama i udruženjima građana u oblasti kulture, kao i sa pojedincima u zemlji i inostranstvu; istražuje njihov kulturni razvoj, naročito razvoj kulturnih ustanova u AP Vojvodini i skuplja dokumentacioni materijal iz svih oblasti života, kulture i umetnosti vojvođanskih Slovaka na klasičan način i elektronski, digitalizacijom. Objavljuje knjige, brošure, časopise, novine, kompakt-diskove i druge publikacije.

INDOK prati aktuelno stanje u svim oblastima kulture i umetnosti, naročito sa aspekta primene zakona i zakonskih propisa, finansijske politike, menadžmenta i turizma u kulturi i sl. On uspostavlja saradnju sa sličnim istraživačkim, obrazovnim, informacionim i dokumentacionim centrima u zemlji i inostranstvu, naročito sa ustanovama Republike Slovačke i susednih zemalja.

To odeljenje formira elektronski arhiv i bazu podataka u oblasti kulture i umetnosti, kulturnih programa, festivala, smotri i memorijala, kulturno-umetničkih društava i udruženja, nagrada, bibliografskih podataka o eminentnim stručnjacima u pojedinim oblastima kulture i umetnosti, izdavačkih kuća i biblioteka, snimanja, distribucije i projekcije umetničkih i dokumentarnih filmova i njihovog snimanja na video-kasete, profesionalnih i amaterskih pozorišta, muzičkih ansambala i orkestra, galerija, likovnog stvaralaštva i izložbi, umetničkih kolonija, nepokretnih kulturnih dobara i njihove zaštite, arhiva i muzeja i međunarodne saradnje u oblasti kulture i umetnosti.

INDOK organizuje i razvija turističku delatnost u oblasti kulture.

1. Portal kulture vojvođanskih Slovaka

Tip projekta: Internet portal ZKVS

Sadržaj: Portal kulture Slovaka iz Donje zemlje, koji se nalazi na adresi www.slovackizavod.org.rs, za godinu dana postao je omiljeni novi medij u široj javnosti i ozbiljan partner ostalih štampanih, televizijskih, radijskih i novih medija. Portal pre svega posećuju Slovaci iz Donje zemlje (Srbija, Rumunija, Mađarska, Hrvatska), zatim Slovaci koji žive u drugim zemljama sveta, ali i ostali neslovački narodi, koji su zahvaljujući njegovom bogatom sadržaju imali prilike da saznaju nešto više o kulturi Slovaka iz Vojvodine i za naše nastojanje da je očuvamo i unapredimo. O popularnosti portala najbolje govori činjenica što ga svakodnevno otvori oko 400 posetilaca sa različitih kompjutera. Veliki broj tih poseta dolazi iz Slovačke iz raznih instituta, ustanova i udruženja, posećuju ga ličnosti iz oblasti kulture, kao i pojedinci koji nam elektronskom poštom, telefonski ili lično potvrđuju da na portalu nalaze relevantne podatke o celovitoj kulturnoj infrastrukturi Slovaka koji žive na ovim prostorima.

Karakteristike: Razvoj portala postiže se svakodnevnim radom zaposlenih ZKVS i brojnih saradnika. Za nesmetano funkcionisanje ove sada već zahtevne baze podataka potrebna je i tehnička podrška, koju ZKVS pruža agencija Skvare, koja ujedno obezbeđuje i server na kojem se portal nalazi.

Spoljna saradnja: Eunet.rs, Skvare, tehničko održavanje portala, održavanje kompjutera u ZKVS, prevodi tekstova na engleski jezik i permanentni razvoj sadržaja.

Trajanje: januar 2012-decembar 2012.

Značaj: Portal sadrži dinamičan deo, u okviru kojega se svakodnevno ažuriraju informacije vezane za kulturne aktivnosti ovdašnjih Slovaka, kao i statičan deo posredstvom kojeg se na zanimljiv način predstavlja celokupna infrastruktura kulture ovdašnjih Slovaka.

2. Baza podataka o kulturi vojvođanskih Slovaka

Tip projekta: Razvijanje elektronske baze podataka kulture vojvođanskih Slovaka

Sadržaj: Elektronska baza podataka slovačke vojvođanske kulture koju ZKVS gradi od 2010. godine predstavlja jedinstveno mesto na kojem se u elektronskoj formi sakupljaju svedočanstva o kulturnom nasleđu i savremenom kulturnom stvaralaštvu vojvođanskih Slovaka. Baza podataka organizovana je na kompjuterskom softveru, koji je za specifične potrebe ZKVS izradila firma YU SPIN iz Novog Sada. Program je napravljen na osovu studije čija autorka je Mgr. art. Milina Sklabinski, a sadrži delove koji se odnose na informaciono-komunikacione sisteme, odgovarajuću legislativu, institucionalnu infrastrukturu, pojedine segmente slovačke kulture, a sadrži i mogućnost traženja modela za digitalizaciju i izradu predloga za strukturiranje takvih baza podataka koje odgovaraju slovačkoj manjinskoj kulturi u Srbiji. U bazu podataka unose se entiteti kao što su dokumenti (word, excell, pdf i dr.), fotografije (jpg, png i dr.), zvučni zapisi (mp3 i dr.), filmovi (mp4) i ostalo, uključujući i propratne metapodatke definisane u skladu sa međunarodnim standardima o katalogizaciji kulturnih objekata. Te sadržaje ZKVS obezbeđuje iz raznih izvora, od ustanova kulture (muzeji i galerije, biblioteke, arhivi, televizijske i radijske produkcije i sl.), od udruženja građana (kulturno-umetnička društva, društva žena i druga interesna udruženja i sl.) ili od pojedinaca kod nas kao i u inostranstvu (privatne zbirke).

Karakteristike: Baza podataka nalazi se u ZKVS na serveru u vlasništvu ZKVS, svakodnevno ga održava firma Enter.rs, koja brine o održivosti i trajnosti pohranjenih materijala.

Spoljna saradnja: Potrebno je angažovati stalne saradnike za unos materijala u bazu podataka i njeno održavanje.

Trajanje: januar 2012-decembar 2012.

Značaj: Opsežna i trajno održiva baza podataka kulture vojvođanskih Slovaka zbog svoje raznovrsnosti i stručne relevantnosti želi da doprinese boljem korišćenju saznanja o slovačkoj kulturi u naučnim i razvojnim istraživanjima, pa i u vaspitno-obrazovnim, promotivnim, manifestacionim i mnogim drugim procesima vezanim za problematiku kulture vojvođanskih Slovaka.

3. Priručna biblioteka ZKVS

Tip projekta: Razvoj priručne biblioteke ZKVS

Sadržaj: U ZKVS osnovana je priručna biblioteka ove ustanove u nameri da se doprinese svakodnevnom radu zaposlenih, ali i da se stvori osnova za potencijalne istraživače slovačke vojvođanske kulture i ove etničke grupe uopšte. Pri razvrstavanju knjiga imali smo u vidu dvojnu funkciju ovog fonda, pa smo na osnovu te činjenice odredili dve kategorije publikacija. Na jednoj strani su naslovi koji imaju praktičnu vrednost i biće u svakodnevnoj upotrebi, a na drugoj su publikacije koje predstavljaju najvrednija umetnička i stručna dela ovdašnjih Slovaka, koja obavezno treba sakupljati i čuvati na jednom mestu. Cilj i uloga biblioteke sastoji se u obezbeđivanju izvora i usluga, koji će zadovoljavati potrebe naučnih radnika, stručnjaka, umetnika i ostalih građana i biti od pomoći u njihovom istraživanju i obezbeđivanju informacija o slovačkoj nacionalnoj zajednici u Vojvodini.

Karakteristike: Biblioteka Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka je tipološki specijalna biblioteka. Elektronske zabeleške o publikacijama nalaze se u programu Tnt bibliotekar plus, a unose se i u inventarne knjige.

Spoljna saradnja: Potrebno je angažovanje saradnika za stručno arhiviranje knjiga, katalogizaciju, kao i za nabavku novih naslova.

Trajanje: januar 2012-decembar 2012.

Značaj: Fond biblioteke, bez obzira na to što je u pitanju stručna biblioteka, mogu da koriste svi zainteresovani svakog radnog dana od 11 do 17 časova.

Finansijska sredstva: Za rad priručne biblioteke i za kupovinu novih knjiga u toku godine treba obezbediti sredstva u iznosu od 100.000,00 dinara.

MEĐUNARODNA SARADNJA

U skladu sa Statutom ZKVS, Zavod razvija međunarodnu saradnju u oblasti nauke, kulture i umetnosti vojvođanskih Slovaka u cilju unapređivanja i razvijanja međunarodne kulturne saradnje slovačke nacionalne manjine u Vojvodini sa matičnom zemljom, sa susednim zemljama i regionima i sa ostalim zemljama u Evropi i u svetu, razmenom gostovanja pozorišnih, muzičkih i folklornih ansambala, izložbi likovnih dela i muzejskih zbirki, razmenom stručnjaka, stvaralaca i umetnika, razmenom knjiga, časopisa, kompakt-diskova i drugih publikacija, organizovanjem naučnih i stručnih simpozija, skupova i seminara u oblasti kulture i umetnosti i sl. Zavod će na pripremi projekata iz oblasti kulture i umetnosti sarađivati i sa međunarodnim organizacijama.

S obzirom na to da tokom 2011. godine nije ostvarena prva faza projekta Slovačko-srpski i srpsko-slovački rečnik, ovim planom predviđa se ponovna mogućnost realizacije tog projekta, jer iako on nije realizovan, učinjeni su prvi koraci ka tome, vezani za zainteresovanost naučnih institucija iz Slovačke i Srbije za izradu rečnika.

1. Slovačko-srpski i srpsko-slovački rečnik

Tip projekta: Priprema slovačko-srpskog i srpsko-slovačkog rečnika

Sadržaj: ZKVS planira da 2012. godine pokrene rad na prvoj etapi projekta izrade slovačko-srpskog i srpsko-slovačkog rečnika. Najveći razlog za pripremu rečnika jeste slovačka manjina koja živi u Srbiji, jer bi njenim pripadnicima, kao bilingvistima, on bio od velike pomoći. Takođe, rad na projektu proizlazi i iz potrebe kako stručne, tako i široke slovačke i srpske javnosti, jer su se u poslednjoj deceniji slovačko-srpski odnosi u priličnoj meri razvili. Postoje brojne ciljne grupe, kao što su studenti iz Srbije koji studiraju na slovačkim univerzitetima, ljudi koji odlaze u Slovačku tražeći posao, preduzetnici, koji iznalaze mogućnosti za uspostavljanje poslovnih odnosa između Srbije i Slovačke, turisti koji posećuju Slovačku i Srbiju itd. Metodologijom izrade rečnika baviće se kompetentne stručne ustanove. ZKVS je u tom cilju uspostavio saradnju sa Jezičkim institutom Ljudovita Štura i sa Slavističkim institutom Jana Stanislava pri Slovačkoj akademiji nauka, imao je razgovore na ovu temu i na Odseku za slovakistiku na Filozofskom fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, i utvrdio da postoji interes za rad na ovakvom rečniku. U prvoj fazi bio bi određen tim koji će stručno raditi na definisanju ekvivalenata, moguće je preuzeti i korpus rečnika Krátky slovník slovenského jazyka, i moguće je postići dogovor o radu na novim odrednicama u okviru dvojezične leksikografije.

Spoljna saradnja: Stručni tim će biti formiran posle razgovora sa institucijama i pojedincima i prihvaćen od strane članova UO ZKVS.

Trajanje: januar 2012-decembar 2012.

Značaj: Slovačko-srpski i srpsko-slovački rečnik umnogome će doprineti poboljšanju komunikacije među Slovacima i Srbima kod nas i u Slovačkoj.

2. Susret Slovaka iz Donje zemlje Na jarmoku u Mađarskoj i u Slovačkoj

Tip projekta: Prezentacija kulture Slovaka iz Srbije, Rumunije, Mađarske i Hrvatske

Sadržaj: Susret Slovaka sa Donje zemlje Na jarmoku jeste zajednički projekat Slovaka iz Rumunije, Mađarske i Srbije i ima za cilj da većinskom narodu, sa kojim pojedine slovačke zajednice žive, prikažu slovačku gastronomiju, stare zanate i forme nematerijalne kulture.

Karakteristike: Partner u organizaciji manifestacije je NSSNM, koji već dve godine daje punomoć ZKVS da bude realizator programa. U 2012. godini postoji interesovanje da se manifestacija Na jarmoku održi u Mađarskoj, ali i u Bratislavi, gde će suorganizator manifestacije biti ZKVS.

Trajanje: jul-septembar 2012.

Značaj: ZKVS izborom učesnika programa, koji prezentuju forme duhovne i materijalne kulture vojvođanskih Slovaka ukazuje na to da je kulturni turizam jedan od važnih potencijala i perspektiva za ovdašnju slovačku zajednicu. Iako je u pitanju manifestacija koja okuplja veliki broj učesnika i posetilaca, njeno planiranje mora biti veoma kvalitetno, kako bi do izražaja došle istinske vrednosti i specifičnosti zajednice. Kvalitetnim vlastitim prezentovanjem utiče se na ukupnu sliku ove zajednice, ali i države u kojoj ona živi.

Finansijska sredstva: Za realizaciju projekta verovatno će biti izdvojena sredstva iz budžeta Republike Slovačke, ali je potrebno obezbediti rezervna sredstva za poboljšanje kvaliteta ponude u visini 200.000,00 dinara.

III TROŠKOVI REDOVNE DELATNOSTI ZKVS U 2012. GODINI

 • Nadoknada za rad određuje se u skladu sa Odlukom o koeficijentima za obračunavanje i isplatu zaposlenih u javnim službama (Službeni glasnik RS, broj 25/2010) na osnovu ispunjenih osnovnih uslova, kao i na osnovu rezultata u svakodnevnoj praksi.

 • Nadoknada članovima Nadzornog saveta i Upravnog saveta određena je odlukom Upravnog odbora. Nadoknada članovima stručnih komisija reguliše se posebnom odlukom.

 • Za nesmetani rad ZKVS treba planirati sredstva za redovne troškove (iznajmljivanje prostorija od JP Poslovni prostor, grejanje, telefon, internet, električna struja i sl.), za osiguranje u DDOR, redovne popravke, materijalne troškove (papir i ostali potrošni materijal). Neophodno je planirati sredstva za računovodstvene i pravne usluge.

U Novom Sadu, 16. marta 2012. godine

Broj: 01 – 69

Direktorka

Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka

Milina Sklabinski