Razvojno istraživačka jedinica

Razvojno-istraživačka jedinica bavi se naučnim i stručnim istraživanjima u oblasti manjinskog života, kulture i umetnosti slovačke nacionalne zajednice u AP Vojvodini; proučava i analizira mrežu ustanova, organizacija i udruženja kulture vojvođanskih Slovaka i njihove potrebe i funkcionisanje; proučava normativnu delatnost u oblasti manjinske kulture; proučava fiskalnu politiku i ekonomiku kulture, kao i izvore finansiranja (budžetsko finansiranje, donatorstvo, sponzorstvo, i sl.).

Razvojno-istraživačka jedinica izrađuje projekte primenjenih i razvojnih istraživanja u oblasti kulture i umetnosti: opšte studije, analize, kao i praćenje problema i efekata sprovođenja zakona i zakonskih propisa u oblasti kulrue; izrađuje projekte planiranja i daljeg razvoja kulture; predlaže izbor modela kulture za proces tranzicije u oblasti kulture; predlaže finansijske instrumente i standarde u pojedinim kulturnim i umetničkim delatnostima, kao forme decentralizacije u oblasti kulture.

Razvojno-istraživačka jedinica bavi se i obrazovanjem i doškolovanjem kadrova u pojedinim oblastima kulture i umetnosti i organizacijom naučnih i stručnih skupova, simpozijuma, savetovanja, seminara, okruglih stolova, tribina, i sl.