Akti zavoda

Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka osnovan je i deluje u skladu sa:

U radu se koristi pravilnicima i drugim opštim aktima:

  • Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih mesta u Zavodu
  • Pravilnikom o radnim odnosima
  • Poslovnikom o radu Upravnog odbora i Nadzornog odbora
  • Pravilnikom o postupku javnih nabavki male vrednosti
  • Pravilnikom o vođenju štambilja i pečata Zavoda
  • Pravilnikom o kancelarijskom poslovanju