Informaciono – dokumentaciona jedinica

Informaciono-dokumentaciona i komunikaciona jedinica ( INDOK) sarađuje sa lokalnim samoupravama, ustanovama kulture i naučnim ustanovama, udruženjima građana u oblasti kulture i pojedincima u zemlji i inostranstvu; proučava njihov kulturni razvoj, posebno razvoj ustanova kulture u AP Vojvodini i obrazuje dokumentacionu građu iz svih oblasti života, kulture i umetnosti vojvođanskih Slovaka u klasičnom i elektronskom formatu putem digitalizacije.

Objavljuje knjige, brošure, časopise, listove, kompakt-diskove i druge publikacije.

Prati aktuelno stanje u svim oblastima kulture i umetnosti, posebno sa aspekta sprovođenja zakona i zakonskih propisa, fiskalne politike, menadžmenta i turizma u kulturi, i sl.

Uspostavlja saradnju sa sličnim istraživačkim, obrazovnim, informacionim i dokumentacionim centrima u zemlji i inostranstvu, a posebnmo sa Slovačkom Republikom i susednim zemljama.

Razmenjuje informacije, knjige, brošure i časopise o kulturnoj politici, menadžmentu i turizmu u kulturi, kao i o kulturnoj produkciji u zemlji i inostranstvu, a posebno u Slovačkoj Republici i susednim zemljama.

Obrazuje elektronsku arhivu i bazu podataka o ustanovama kulture i umetnosti, o kulturnim manifestacijama, festivalima, smotrama i memorijalima, kulturno-umetničkim društvima i udruženjima, nagradama, biografskim i bibliografskim podacima eminentnih stručnjaka u pojedinim oblastima kulture i umetnosti; izdavačkim kućama i bibliotekama; snimanju, distribuciji, prikazivanju i prenossu umetničkih i dokumentarnih filmova na video kasete; profesionalnim i amaterskim pozorištima; muzičkim ansamblima i orhestrima; galerijama, likovnom stvaralaštvu i likovnim izložbama; umetničkom kolonijama; nepokretnim kukturnim dobrima i njihovoj zaštiti; arhivima i muzejima; i međunarodnoj saradnji u oblasti kulture i umetnosti.

Organizuje i razvija turističku delatnost u oblasti kulture.