Prezentacija kulture

Jedinica za kulturno-umetničke manifestacije, stručno usavršavanje i obrazovanje u kulturi i umetnosti – ukratko po godinama

2009

U skladu sa ovlašćenjima ZKVS je već 2009. godine organizovao niz programa, kako u prostorijama Zavoda tako i u lokalnim sredinama. Uključivanjem u organizaciju međunarodnog projekta Na jarmoku, na kojem učestvuju Slovaci iz Mađarske, Rumunije, Slovačke i Srbije, Zavod je opravdao sva očekivanja i realizovao izuzetan kulturni događaj u Bačkom Petrovcu.  U galeriji Zavoda održane su izložbe, izmeđuostalog i izložba restauriranih slika Zuske Medveđove kao i niz literarnih večeri.

2010

ZKVS je i u toku 2010. godine veliku pažnju posvetio prezentaciji kulture vojvođanskih Slovaka i organizovao niz akcija sa različitim umetničkim programima. Bez obzira na to da li su se akcije odvijale u Zavodu, ili u nekim drugim sredinama, vodeći princip pri organizovanju tih događaja bio je njihov inovativni i kreativni karakter i mera u kojoj su različite ciljne grupe zainteresovane za njih. Akcije organizovane u cilju zaštite kulturnog nasleđa ili razvijanja novih ideja i savremenog stvaralaštva bile su obeležene inovacionim tendencijama i kreativnim razmišljanjem, kao potencijalnim mehanizmima za ostvarivanje planirane uloge ZKVS na duge staze – afirmacija specifičnosti i osobenosti slovačke vojvođanske kulture u što širim okvirima. Tako smo postali partneri nekih festivala manjinskih grupa i doneli novi kvalitet, naročito kada je u pitanju festival slovačke popularne muzike Zlatý kľúč (Zlatni ključ), pa i festival popularne muzike za decu Letí pieseň, letí (Leti pesma, leti), a bili smo i partneri festivala Slovaka iz Donje zemlje (Srbije, Mađarske i Rumunije) Na jarmoku (Na vašaru), održanog u Rumuniji. U okviru programa Kulturni vremeplov poneli smo titulu Zaštitnika tradicije. U sferi likovne umetnosti pre svega smo nastavili sa restauracijom slika Zuske Medveđove, priredili smo i izložbu sa Bijenala ilustracija Bibiana, predstavili smo slike mlade autorke Jarmile Sabo iz ciklusa Trenuci tišine. Organizovali smo niz filmskih večeri (Ciklus slovačkih filmova u ZKVS) na kojima smo predstavljali i knjige, proslavljali jubileje i prezentovali slovačku kulturu uopšte.

2011

Tokom 2011. Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka je intenzivno i sistematično radio na prezentaciji kulture vojvođanskih Slovaka, kako u zemlji tako i u inostranstvu. Podržavao je, koordinirao i realizovao razne programe i akcije koji doprinose razvoju slovačke kulture ali je učestvovao i u organizaciji i unapređivanju festivala koje je Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine imenovao kao svemanjinske manifestacije. U godini koja je iza nas to su smotre Pozorišne lovorike i DIDA, festival Tancuj, tancuj… i muzičke manifestacije Zlatni ključ i Leti pesmo leti. U svom izložbenom prostoru a u saradnji s Galerijom Zuske Medveđove, ZKVS je priredio retrospektivnu izložbu Jaroslava Šimoviča prilikom osamdesetog rođendana autora, kao i izložbu restauriranih slika Zuske Medveđove, prve akademske slikarke vojvođanskih Slovaka. U 2011. godini realizovana je prva faza projekta čiji rezultat su naslikani portreti značajnih ličnosti iz kulturne istorije vojvođanskih Slovaka. Bili smo prisutni i na mnogim sastancima, večerima i konferencijama, u okviru kojih smo prezentovali našu delatnost i uopšte kulturu vojvođanskih Slovaka.

2012

Prezentaciona delatnost naše ustanove je u 2012. godini bila veoma bogata i uspešna, prvenstveno zahvaljujući knjizi Slovaci u Srbiji s aspekta kulture čiji je izdavački tim održao niz prezentacija kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Ovoj knjizi posvećen je i Program otvaranja 51. slovačkih narodnih svečanosti, koji je takođe realizovao naš Zavod. Osim toga, promovisali smo manifestacije koje su od posebnog značaja za slovačku manjinu u Srbiji. Izradili smo kvalitetan i primamljiv propagandni materijal i scenarija programa otvaranja i zatvaranja smotri kao što su 3xĎ, Divadelný vavrín i Folklornog festivala Tancuj, tancuj… Vizualnu umetnost vojvođanskih Slovaka Zavod je javnosti približio putem izložbi organizovanih kod nas i u inostranstvu.

2013

Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka od 2013. godine, sa ovlašćenjem od strane jednog od svojih osnivača, priključio se organizaciji sedam svemanjinskih manifestacija iz oblasti muzike, negovanja folklornih tradicija i pozorišta, koje je NSSNM proglasio za događaj od svemanjinskog značaja. Upravo zbog toga u 2013. godini ZKVS usmerio je najveći deo svojih aktivnosti, a u skladu s tim i ljudskih kapaciteta i finansijskih sredstava, na zajedničku organizaciju svemanjinskih festivala: festivala 3xĐ – dane dečijeg pozorišta; Pozorišnih lovorika – smotre slovačkog amaterskog pozorišnog stvaralaštva; folklornog festivala Tancuj, tancuj…; dečijeg folklornog festivala Od zlata kapija; festivala slovačke izvorne pesme Susret u pivničkom polju; festivala popularne muzike Zlatni ključ; festivala slovačke popularne muzike za decu Leti pesma, leti. Na taj način, ZKVS je postupao u skladu sa svojim planom i programom usvojenim za 2013. godinu, kao i u skladu sa finansijskim planom za 2013. godinu, a na osnovu odluke 6. sednice NSSNM od dana 24. juna 2011. godine o festivalima svemanjinskog značaja, kao i u skladu sa odlukom sednice NSSNM od dana 04. marta 2013. godine, da Zavodu za kulturu vojvođanskih Slovaka poveri organizaciono obezbeđenje manifestacije od posebnog značaja. Osim toga, prezentacija kulture Slovaka u Srbiji nastavila se i ove godine zahvaljujući knjizi Slovaci u Srbiji s aspekta kulture, koja je bila prezentovana ne samo u slovačkim vojvođanskim sredinama, već i na Sajmu knjiga u Beogradu, kao i u Nemačkoj i Slovačkoj. Program ZKVS posvećen kulturi sećanja dao je svoje plodove, a na taj način smo obeležili više godišnjica i jubileja, predstavili umetnička dela u galeriji Zavoda i organizovali niz književnih večeri i kulturnih dešavanja.

2014

I u 2014. godini ZKVS je posebnu pažnju posvetio prezentaciji kulture vojvođaskih Slovaka da li u saradnji sa drugim ustanovama i organizacijama ili samostalno u okviru manifestacija organizovanih na brojnim lokacijama u Srbiji, odn. u okviru sopstvenog izložbenog prostora u Novom Sadu. I ove godine smo se uključili u organizaciju svemanjinskih festivala, održali smo dokumentarne i umetničke izložbe, realizovali kulturne programe, obeležili smo jubileja značajnih ličnosti iz istorije i prezentovali najnovija književna izdanja. Istovremeno, rukovodili smo principom upravljanja događajima na način koji uključuje inovativni i kreativni pristup, utvrđivanje specifičnosti i posebnosti slovačke vojvođanske kulture, uz uključivanje različitih i brojnih ciljnih grupa. Ovaj trud je uočila i Matica slovačka u Srbiji koja je u okviru Slovačkih nacionalnih svečanosti u Bačkom Petrovcu dodelila Zavodu posebno priznanje za dostignuća i uspehe u oblasti umetnosti i nacionalnih tradicija.

2015

U 2015. godini Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka je istim novčanim iznosom doprineo realizaciji naših sedam slovačkih festivala. Pored finansijske podrške, Zavod je takođe doprineo pripremom i izradom promotivnog materijala. ZKVS je finansijski podržao događaj „Lipom se hladimo a medom se sladimo“, koji je održan u Lugu.

U Zavodu je slovačka publika obeležila godišnjice i jubileja za 2015. godinu, organizovala književne večeri, izložbe a bilo je i mogućnosti učestvovanja na različitim kursevima i edukativnim seminarima. 18. januara 2015. godine Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka proslavio je svoju 6. godišnjicu. Ovom prilikom održana je premijera knjige Bibliografija Viere Benkove. U maju 2015. godine, proslavljen je 80. rođendan Juraja Ferika – prvog profesionalnog dirigenta Slovaka u Vojvodini. Slovačka javnost u Vojvodini je u Zavodu imala priliku da posluša predavanje o Ljudevitu Šturu Julijane Benjove iz Pozorišnog zavoda u Bratislavi. Pozorišni zavod kao i druge ustanove kulture u Republici Slovačkoj obeležili su 200 godina od rođenja kodifikatora slovačkog književnog jezika, političara i istoričara Ljudevita Štura.

Prilikom 90. godišnjice rođenja pokojne Zuzane Chalupove i 60. godišnjice postojanja Galerije naivne umetnosti u Kovačici, u ZKVS je 27. juna 2015. godine organizovana izložba slika Zuzane Chalupove. Zadnje nedelje u oktobru u Hajdučici su obeležili 100-godišnjicu od smrti Emila Kolenjija. Ovaj događaj je podržao i Zavod. Program stručnog usavršavanja i obrazovanja u oblasti kulture i umetnosti održan je 18. i 19. septembra 2015. godine, kada je Zavod organizovao treći krug dvodnevnog kursa za moderatore. Kurs je okupio sedam ambicioznih kandidata kako bi stekli nova iskustva, razmene znanja i ojačaju svoje sposobnosti u radu sa javnošću.

2016

Program rada ZKVS za 2016. godinu odnosi se na predložen Plan rada ZKVS za period 2016 – 2020 godine, koji je usvojio Upravni odbor ZKVS, NSSNM i Pokrajinska vlada AP Vojvodine i dopunjen je dugoročnim projektima ove institucije, koji su već započeti u prethodnom mandatnom periodu. U 2016 godini Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka realizovao je programe i projekte u cilju očuvanja i unapređenja kulturnog nasleđa, kao i podržavanja savremenih oblika kulturnog stvaralaštva Slovaka u Srbiji. ZKVS je sproveo ove planove kroz stalne aktivnosti u okviru sekcije za informisanje, dokumentaciju i komunikaciju, razvoj i istraživanje, kao i u odeljenju za kulturno-umetničke događaje, stručno usavršavanje i edukaciju iz oblasti kulture i umetnosti i u okviru međunarodne saradnje.

Značajna delatnost Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka je podrška festivalima od svemanjiskog značaja. Praksa je pokazala da su potrebe pojedinačnih festivala raznovrsne, prema tome, u 2016. godini, ZKVS je organizovano i finansijski podržao festivale u onim stavkama koje su neophodne za kvalitetno realizovanje. Osoblje Zavoda uglavnom se fokusiralo na koordinaciju festivala, izradu promotivnog materijala za festivale i marketing festivala. Takođe, na osnovu plana i programa rada, Zavod u 2016. godini obratio je pažnju na slovačke vojvođanske umetnike, slikare, likovnike, izdavačku delatnost, prezentaciju književnih izdanja, prezentaciju vizuelne i književne umetnosti, organizovao je događaje, obeležavao godišnjice i jubileje. Uspešan čin ZKVS u 2016. godini bio je edukativni seminar Društveni protokol i njegova primena u praksi čiji se nastavak planira za 2017. godinu.

2017

Važni korak ZKVS je aktivno učešće u organizaciji i realizaciji naših svemanjinskih festivala. U saglasnosti sa drugim pokroviteljima festivala, Zavod se zalaže za transparentnu koordinaciju pojedinačnih događaja i stoga angažuje eksterne saradnike u organizaciji koji se na funkciju koordinatora prijavljuju na osnovu javnog konkursa. Zavod festivale finansijski podržava i organizacijski se uključuje u njihovu promociju (dizajn i štampanje pozivnica, priprema i štampanje biltena, plakata) i takođe je odgovoran za marketing festivala.

Godina 2017. bila je plodna i kad je reč o prezentaciji vizuelne i književne aktivnosti vojvođanskih Slovaka. U Zavodu su u okviru redovnih programskih aktivnosti održane brojne izložbe umetničkog stvaralaštva naivnih i akademskih slikara, književne večeri i jubileja naših zaslužnih ličnosti u okviru Kulturne memorije. U okviru stručnog usavršavanja kolektiv Zavoda je 2017. godine organizovao dva stručna seminara. Jedan od njih bio je nastavak edukativnog seminara Društveni protokol i njegova primena u praksi. Druga stručna obuka bila je fokusirana na mlade izvođače popularne muzike, a to je bio 1. edukativni seminar za podršku u razvoju vokalne umetnosti vojvođanske omladine u žanru popularne muzike, s kojim planiramo nastaviti i dalje. Ključno je takođe to da je Zavod 2017. godine uspostavio jaču saradnju sa manjinskim kulturnim institucijama koja se suočavaju sa istim poteškoćama i hrabro se bore sa spoljašnjim uticajima.

2018

U redovnu delatnost ZKVS uključeni su programi stručnog usavršavanja i obrazovanja u kulturi i umetnosti. U okviru ove jedinice zaposleni u Zavodu su 2018. godine organizovali još jedno stručno usavršavanje fokusirano na razvoj i produbljavanje pevačkih sposobnosti mladih interpreta popularne muzike. II. Vokalni seminar za vojvođansku omladinu u žanru popularne muzike i ovog puta je vodila naša renomirana muzička stručnjakinja dr Slovenka Benkova Martinkova. Radionice za mlade vokaliste nije bila jedina obuka u Zavodu u 2018. godini. U organizaciji ZKVS održano je predavanje na temu „Menadžment radnog vremena“ i njen edukator bio je PhDr. Boris Mihalik, PhD. U Zavodu su se u okviru redovnih programskih aktivnosti izređale brojne izložbe umetnočkog stvaralaštva naivnih i akademskih umetnika, uključujući izložbe savremenog umetništva, književne večeri i obeležavanje godišnjica i jubileja našim zaslužnim velikanima u okviru odeljenja „Kulturno sećanje“. Početkom godine Zavod je konkurisao u Fondaciji 2021 u okviru programa „Publika u fokusu“ i već krajem godine je zahvaljujući stečenim sredstvima realizovao zanimljivu muzičko-scensku manifestaciju, koja je predstavila tradicionalnu kulturu Slovaka u Vojvodini. 2018. godine manjinski Zavodi za kulturu u Vojvodini su prilikom 10. godišnjice osnivanja realizovali izložbu umetničkog tvaralaštva mladih umetnika po imenu „Slikom zajedno“.

2019

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov v roku 2019 organizačne zabezpečil a finančne podporil festivaly celomenšinového významu a to: 21. Festival populárnej hudby pre deti Letí pieseň, letí, 26. Prehliadku detskej divadelnej tvorby 3xĎ, 26. Detský folklórny festival Zlatá brána, 39. Festival slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč, 49. Folklórny festival Tancuj, tancuj…, 50. Prehliadku slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby Divadelný vavrín, 54. Festival autentickej slovenskej piesne Stretnutie v pivnickom poli.

Tretí ročník edukačného seminára na podporu vokálneho umenia a populárneho hudobného žánru zoskupil sedem mladých a talentovaných spevákov, s ktorými pracovala Dr. Slovenka Benková Martinková. V rámci programu odborného zdokonaľovania a vzdelávania v oblasti kultúry a umenia ústav zorganizoval seminár na podporu rozvoja divadelného umenia. Školiteľom bol divadelný a televízny režisér Ján Čáni a odborná konzultantka profesorka slovenčiny Annamária Boldocká-Grbićová.

V rámci výstavnej činnosti ústav zorganizoval niekoľko výstav súčasného výtvarného umenia a to výstavu Priestor akademického maliara Jozefa Klátika, Portréty akademického maliara Pavla Čániho a Slovensko-srbské priateľstvo šiestich insitných umelcov, predstaviteľov kovačickej školy insitného umenia a popredných srbských insitných umelcov. Pavel Čáni je autorom portrétu Andreja Labátha, novinára, redaktora zostavovateľa Národných kalendárov a prvého správcu petrovskej tlačiarne, ktorý si ústav objednal pri príležitosti stého výročia založenia tlačiarne v Báčskom Petrovci.

Ústav počas roka prezentoval aj niekoľko nových knižných titulov a to doktorskú dizertáciu Miliny Sklabinskej Esteticko-hudobné práce Martina Kmeťa, dve knihy prekladov profesora Michala Harpáňa Modeli i diskursi nauke o književnosti a Poglavlja iz slovačke književnosti i nauke o književnosti. V rámci tradičného vianočného večierka ústav prezentoval knihu Čaroslovník autorskej dvojice – spisovateľa Jána Žolnaja a ilustrátora Ďulu Šantu. Ústav sa zúčastnil aj na Medzinárodnom knižnom veľtrhu v Novom sade, na ktorom predstavil vlastnú knižnú produkciu.