Organizaciona struktura

Zavod se bavi nučnim, stručnim, razvojnim i primenjenim istraživanjima u oblasti kulture i umetnosti, menadžmentau kulturi i kulturne produkcije, kao i kulturnim turizmom i organizovanjem kulturno-umetničkih manifestacija, informacionom delatnošću, stručnim usavršavanjem i obrazovanjem u kulturi i umetnosti.

Razvojno-istraživačka jedinica

Razvojno-istraživačka jedinica bavi se naučnim i stručnim istraživanjima u oblasti manjinskog života, kulture i umetnosti slovačke nacionalne zajednice u AP Vojvodini; proučava i analizira mrežu ustanova, organizacija i udruženja kulture vojvođanskih Slovaka i njihove potrebe i funkcionisanje; proučava normativnu delatnost u oblasti manjinske kulture; proučava fiskalnu politiku i ekonomiku kulture, kao i izvore finansiranja (budžetsko finansiranje, donatorstvo, sponzorstvo, i sl.).

Razvojno-istraživačka jedinica izrađuje projekte primenjenih i razvojnih istraživanja u oblasti kulture i umetnosti: opšte studije, analize, kao i praćenje problema i efekata sprovođenja zakona i zakonskih propisa u oblasti kulrue; izrađuje projekte planiranja i daljeg razvoja kulture; predlaže izbor modela kulture za proces tranzicije u oblasti kulture; predlaže finansijske instrumente i standarde u pojedinim kulturnim i umetničkim delatnostima, kao forme decentralizacije u oblasti kulture.

Razvojno-istraživačka jedinica bavi se i obrazovanjem i doškolovanjem kadrova u pojedinim oblastima kulture i umetnosti i organizacijom naučnih i stručnih skupova, simpozijuma, savetovanja, seminara, okruglih stolova, tribina, i sl.

Informaciono-dokumentaciona i komunikaciona jedinica (INDOK)

Informaciono-dokumentaciona i komunikaciona jedinica ( INDOK) sarađuje sa lokalnim samoupravama, ustanovama kulture i naučnim ustanovama, udruženjima građana u oblasti kulture i pojedincima u zemlji i inostranstvu; proučava njihov kulturni razvoj, posebno razvoj ustanova kulture u AP Vojvodini i obrazuje dokumentacionu građu iz svih oblasti života, kulture i umetnosti vojvođanskih Slovaka u klasičnom i elektronskom formatu putem digitalizacije.

Objavljuje knjige, brošure, časopise, listove, kompakt-diskove i druge publikacije.

Prati aktuelno stanje u svim oblastima kulture i umetnosti, posebno sa aspekta sprovođenja zakona i zakonskih propisa, fiskalne politike, menadžmenta i turizma u kulturi, i sl.

Uspostavlja saradnju sa sličnim istraživačkim, obrazovnim, informacionim i dokumentacionim centrima u zemlji i inostranstvu, a posebnmo sa Slovačkom Republikom i susednim zemljama.

Razmenjuje informacije, knjige, brošure i časopise o kulturnoj politici, menadžmentu i turizmu u kulturi, kao i o kulturnoj produkciji u zemlji i inostranstvu, a posebno u Slovačkoj Republici i susednim zemljama.

Obrazuje elektronsku arhivu i bazu podataka o ustanovama kulture i umetnosti, o kulturnim manifestacijama, festivalima, smotrama i memorijalima, kulturno-umetničkim društvima i udruženjima, nagradama, biografskim i bibliografskim podacima eminentnih stručnjaka u pojedinim oblastima kulture i umetnosti; izdavačkim kućama i bibliotekama; snimanju, distribuciji, prikazivanju i prenossu umetničkih i dokumentarnih filmova na video kasete; profesionalnim i amaterskim pozorištima; muzičkim ansamblima i orhestrima; galerijama, likovnom stvaralaštvu i likovnim izložbama; umetničkom kolonijama; nepokretnim kukturnim dobrima i njihovoj zaštiti; arhivima i muzejima; i međunarodnoj saradnji u oblasti kulture i umetnosti.

Organizuje i razvija turističku delatnost u oblasti kulture.

Jedinica za kulturno-umetničke manifestacije, stručno usavršavanje i obrazovanje u kulturi i umetnosti

Jedinica za kulturno-umetničke manifestacije, stručno usavršavanje i obrazovanje u kulturi i umetnosti: podržava, koordinira i realizuje programe i aktivnosti najznačajnijih manifestacija kojima se doprinosi razvoju kulture i umetnosti vojvođanskih Slovaka u saradnji sa predstavnicima opština, Nacionalnog saveta i Izvršnog veća APV, priprema akta o organizovanju kulturno-umetničkih manifestacija, festivala i smotri, njihove kalendare i programe, takođe kalendare jubileja, kao i finansijske planove za njihovu realizaciju, i sl.

U okviru svog izložbenog prostora, kao i u saradnji sa drugim ustanovama kulture i udruženjima građana u oblasti kulture, Zavod organizuje izložbe, aukcije slika, programe i prezentaciju svih oblika umetničkog stvaralaštva.

Jedinica za međunarodnu saradnju

Zavod će razvijati međunarodnu saradnju u oblasti nauke, kulture i umetnosti vojvođanskih Slovaka radi unapređivanja i razvijanja međunarodne kulturne saradnje slovačke nacionalne zajednice u Vojvodini sa svojom matičnom zemljom, susednim zemljama i regionima i drugim zemljama Evrope i sveta, i to: razmenom gostovanja pozorišnih, muzičkih, likovnih i muzejskih izložbi i folklornih ansambala; razmenom stručnjaka, stvaralaca i umetnika; razmenom knjiga,časopisa, kompakt-diskova i drugih publikacija; razmenom izložbi; organizovanjem naučnih i stručnih simpozijuma, skupova i seminara u oblasti kulture i umetnosti, i sl.

Zavod će ostvarivati saradnju u okviru izrade projekata u oblasti kulture i umetnosti i sa međunarodnim organizacijama.