Dokumentacija

Oblast kulture i umetnosti na početku 21. veka suočila se sa izazovima brzog i sveobuhvatnog razvoja informaciono-komunikacionih tehnologija i informatičkog društva, što je dovelo do povećanja mogućnosti njenog očuvanja, unapređenja i razvoja, odnosno do shvatanja kulture u najširim okvirima putem povezivanja informacija i pronalaženja novih značenja.

U mogućnostima koje donosi informatičko društvo i ZKVS je prepoznao svoju šansu i stoga stematizovanjem i digitalizovanjem kulturnog nasleđa vojvođanskih Slovaka u Srbiji teži da realizuje:

mapiranje – koje bi obuhvatilo identifikaciju brojnih artefakata koji pripadaju kulturnom nasleđu vojvođanskih Slovaka, zatim njihovu adekvatnu obradu i zaštitu;

afirmaciju – koja podrazumeva upotrebu ovog nasleđa putem virtuelnih formi u naučne, istraživačke i promotivne svrhe u najširim okvirima.

U segmentu Dokumentacija objavljivaćemo projekte kao i partnere i timove, koji će učestvovati u realizaciji projekata.

Informaciono – dokumentaciona delatnost ZKVS – ukratko po godinama

2009

Već u prvoj godini rada ZKVS je započeo dva značajna projekta u oblasti elektronske dokumentacije. Uz pomoć grantova iz Slovačke republike a na osnovu magistarskog rada Miline Sklabinski pod nazivom Kulturna politika zasnovana na činjenicama – formiranje baze podataka o kulturi vojvođanskih Slovaka, započeta je realizacija projekata Portal kulture vojvođanskih Slovaka i Elektronska baza kulture vojvođanskih Slovaka.

2010

Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka u 2010. godini realizovao je projekte koje je Odeljenje za informativno-dokumentacionu i komunikacionu delatnost (INDOK) pokrenulo u 2009. godini. Pre svega, radi se o projektima koji se odnose na dokumentovanje materijala iz svih oblasti života, kulture i umetnosti vojvođanskih Slovaka na klasičan način i  elektronski, digitalizacijom, zatim o projektima koji se odnose na izdavanje knjiga, brošura, časopisa, muzičkih i drugih izdanja, kao i na saradnju sa mesnim samoupravama i ustanovama kulture, naučnim ustanovama i udruženjima građana u oblasti kulture u državi i u inostranstvu.

2011

ZKVS i u trećoj godini postojanja, u okviru informaciono-dokumentacione i komunikacione jedinice, nastavlja rad na održivosti i razvoju dugoročnih projekata radi prikupljanja dokumentacionog materijala iz svih oblasti života, kulture i umetnosti vojvođanskih Slovaka i da se stavi na raspolaganje. Ovde ubrajamo internetportal www.slovackizavod.org.rs, proširivanje i usavršavanje elektronske baze podataka o kulturi vojvođanskih Slovaka, kao i razvoj priručne biblioteke koju smo sistematski obogaćivali novim naslovima, osnovali nove edicije, izdavali knjige i prikupljali nov materijal kao što su časopisi, novine, brošure, programi, flajeri i bilteni sa kulturnih manifestacija, festivala, smotri, konferencija i sl. U okviru jedinice INDOK, ZKVS je u 2011. započeo realizaciju projekta kojim želimo da doprinesemo stručnom popisu istorijske zbirke Slovačkog vojvođanskog muzeja. U skladu s tim razvijali smo i saradnju sa mesnim zajednicama, kulturnim i naučnim ustanovama, udruženjima građana u oblasti kulture i sa pojedincima u zemlji i inostranstvu.

2012

U cilju dokumentacije knjižnog, fotografskog, audio, video i drugog materijala iz svih oblasti kulture, kao i sa namerom da se javnost informiše o kulturi vojvođanskih Slovaka u najširem smislu te reči, Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka je u 2012. godini nastavio sa realizacijom nekih dugoročnih projekata. Tu spadaju prvenstveno portal kulture vojvođanskih Slovaka, elektronska baza podataka i priručna biblioteka. U okviru ovih projekata se pohranjuju i arhiviraju razni artefakti o kulturi vojvođanskih Slovaka, koji su na ovaj način dostupni svim zainteresovanima. Pored toga objavljene su i nove publikacije, brošure, bilteni i sl. koji su iziskivali saradnju sa brojnim naučnoistraživačkim radnicima, ustanovama, udruženjima i organizacijama. Celu ovu delatnost i u 2012. godini obavljalo je Informaciono-dokumentaciono i komunikaciono odeljenje.

2013

Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka nastojao je da i u petoj godini postojanja svojom delatnošću doprinese realizaciji projekata koji su u vezi sa prikupljanjem dokumentacionog materijala iz raznih oblasti života, kulture i umetnosti vojvođanskih Slovaka, kao i sa njegovim očuvanjem i unapređivanjem. Elektronska svedočanstva o kulturi vojvođanskih Slovaka u potpunosti smo iskoristili za pripremu prezentacionog materijala za razne događaje, pre svega za festivale svemanjinskog karaktera. Na taj način nastao je niz zanimljivih biltena, plakata, bilborda, flajera odnosno video-klipova, koji su doprineli atraktivnosti pomenutih dešavanja. Informaciono-dokumentaciono i komunikaciono odeljenje je na taj način potpomoglo poboljšanje kvaliteta propagacije i višenamensko korišćenje prikupljenog materijala.

2014

Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka je i 2014. godine kroz realizaciju dugoročnih projekata pokušao da doprinese dokumentovanju materijala iz raznih oblasti istorije, kulture i umetnosti Slovaka u Vojvodini. Ovu delatnost obuhvata Informaciono-dokumentaciono i komunikaciono odeljenje, u okviru kojeg se nastavilo sa digitalizacijom i elektronskim čuvanjem najraznovrsnijih artefakata o kulturi vojvođanskih Slovaka. Deo ovog elektronskog materijala zatim se obrađivao u izdanju biltena, plakata, bilborda, video snimaka i slično, što je uticalo na unapređenje svemanjinskih festivala i drugih kulturnih događaja vojvođanskih Slovaka. Odeljenje INDOK-a je takođe razvilo bibliotečki sistem i priručnu biblioteku, koja sadrži više od 2200 naslova periodičnih i ne periodičnih publikacija, kao i bogat ne bibliotečki materijal. Novi projekat u ovom odeljenju su radio-emitovanja Ukorenjeni u stopama predaka koji dokumentuju i slušaocima Novosadskog radija prenose život i rad istaknutih ličnosti iz istorije vojvođanskih Slovaka.

2015

Aktivnosti ZKVS i izveštaji iz različitih oblasti kulture vojvođanskih Slovaka – dokumentovane su slovima, fotografijom i video zapisima široj javnosti kroz veb portal www.slovackizavod.org.rs. U 2015. godini dodato je oko 250 novih vesti, 25 fotogalerija, 25 naučnih radova i izveštaja stručnih žirija iz svih svemanjinskih događaja, brojni konkursi, takođe novi događaji iz oblasti kulture vojvođsnkih Slovaka i raznie periodične teme. Sve to u slovačkom, srpskom i delimično engleskom jeziku što je doprinelo unapređenju slovačke vojvođanske kulture u širem kontekstu. Na početnoj stranici je 2015. godine dodata nova rubrika Zavod preporučuje. Ovde se objavljuju recenzije knjiga, vredna književna dela, publikacije i monografije vojvođanskih Slovaka. Nove teme na portalu moguće je pratiti u rubrici Novi sadržaji. Tehnički i vizuelno se poboljšala galerija slika, fotografija a dodata je i nova tema Kviz pomoću kojeg posetioci mogu testirati svoja znanja iz oblasti istorije vojvođanskih Slovaka. U rubrici Edukacije objavili smo powerpoint prezentacije sa konferencija, predavanja i okruglih stolova.

U 2015. godini, u okviru INDOK-a, nastavilo se sa unapređenjem Baze podataka ZKVS. U februaru 2015. godine, ZKVS je završio digitalizaciju jednog dela audio zapisa sa terenskih istraživanja od strane univerzitetskog profesora, vodećeg lingviste i istraživača Danijela Dudoka. Postepeno je unet materijal sa edicije slovačkih narodnih pesama iz Vojvodine. U Bazu podataka su dodate i istorijske razglednice iz sela i gradova u kojima žive Slovaci a koje su sakupljene u okviru petog kruga foto konkursa od strane vrednih kolekcionara.

Odeljenje INDOK-a takođe uključuje priručnu biblioteku ZKVS. Najveći porast predstavlja razna beletrija koju je biblioteci donirala biblioteka Katedre slovakistike FF UNS. Na policama biblioteke nalaze se i slovačke periodične publikacije. Danas je u biblioteci dostupno 2125 monografija i 371 serijskih publikacija.

2016

U okviru Informaciono-dokumentacione i komunikacione jedinice zaposleni Zavoda su svakodnevno tokom cele 2016. godine radili na razvoju sadržaja portala www.slovackizavod.org.rs praćenjem događaja i objavljivanjem izveštaja o aktuelnim događajima iz oblasti kulture vojvođanskih Slovaka. Posetiocima portala Zavod je u 2016. godini ponudio više od 150 izveštaja, brojne fotogalerije i stručna priloga, brojne konkurse, kalendar događaja, nove tekstove o časopisima i periodičnim publikacijama, aktuelnim izdanjima, udruženjima, artefakatima kulturnog nasleđa i mnogim drugim temama iz oblasti slovačke vojvođanske kulture.

Baza podataka ZKVS je jedinstveno mesto na kome se prikupljaju elektronski dokazi o kulturnom nasleđu i savremenom kulturnom stvaralaštvu Slovaka u Vojvodini. Planirano je da se proširi brojnim fotografijama, skeniranim materijalom, kao i muzičkim i video sadržajem i u 2016. godini, ali nažalost, Zavod nije imao dovoljno radnog kapaciteta u protekloj godini. Zavod je međutim uspeo elektronski da sačuva 213 starih fotografija sa VI. foto-konkursa i drugi materijal iz kulturnog života Slovaka u Vojvodini, koji su zatim korišćeni za izradu biltena, plakata, flajera i pozivnica. U Zavod svakodnevno dolaze razni sadržaji koji smo svrstali u bazu podataka i koji su vredni materijal za događaje koje organizujemo.

U okviru jedinice INDOK 2016. godine, javnosti je bila dostupna i biblioteka Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka. Do kraja 2016. godine u biblioteci je obrađeno 2411 monografija i 389 serijskih publikacija. Ovim putem pruža pomoć studentima u kreiranju diplomskih radova, kao i stručnjacima, naučnicima, arhitektima, istraživačima, etnolozima i svima kojima je to potrebno.

2017

Informaciono-dokumentaciona i komunikaciona delatnost Zavoda uključuje pre svega razvoj i ažuriranje portala www.slovackizavod.org.rs. Osoblje Zavoda je svakodnevno radilo na razvijanju sadržaja portala a posredstvom njega unapređivao kulturnu produkciju i činio vidljiva tradicionalna i savremena umetnička dela vojvođanskih Slovaka.

Bogati bibliotečki sistem ZKVS raste svakodnevno i 2017. godine je u svoj sadržaj dodao a desetine novih publikacija. Do kraja 2017. godine u biblioteci je zabeleženo oko 2515 publikacija, ne računajući bogatu katalogizaciju, uključujući biltene, pozivnice, plakate, frajere, slagalice i drugi promotivni materijal svemanjinskih festivala i drugih događaja, kao i sopstvene kataloge izložbi koje tokom godine Zavod organizuje. Godine 2017. je u Bazi podataka vojvođanskih Slovaka obrađen digitalizovan istraživački materijal prof. Danijela Dudoka (audio-snimci sa terenskog istraživanja), i stare fotografije iz perioda detinjstva Slovaka u Vojvodini, koje su bile prikupljene prilikom VII. foto konkursa ZKVS.

2018

2018. godine Zavod je posetiocima portala ponudio veliki broj novih sadržaja, uključujući izveštaje sa aktuelnih dešavanja iz kulturnog života Slovaka u Srbiji, nove stručne tekstove u rubrici „Iz mog aspekta“, veliki broj najava u kalendaru događaja, puno foto galerija, konkursa, tekstova o kulturnim aktivnostima iz naše sredine i sl. Godine 2018. digitalizovan je sledeći deo istraživačkog materijala prof. Danijela Dudoka (audio snimci sa terenskih istraživanja) a zatim je sačuvan u Bazi podataka kulture vojvođanskih Slovaka. U okviru ovog odeljenja javnosti je takođe dostupna biblioteka Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka koja nudi bogati spisak naslova na raznim jezicima i iz raznih književnih oblasti. Bogati bibliotečki sistem ZKVS raste na dnevnom nivou, pa je 2018. godine svoj sadržaj dopunio sa nekoliko desetina novih publikacija. Krajem 2018. godine u biblioteci ZKVS je evidentirano oko 2612 obrađenih knjižnih izdanja i 440 serijskih publikacija.

2019

Do oblasti informačno-dokumentačnej a komunikačnej práce ústavu patrí predovšetkým rozvoj a aktualizácia webovej stránky www.slovackizavod.org.rs. Pracovníci ústavu celý rok každodenne pracovali na jeho obsahovom rozvoji sledovaním udalostí a uverejňovaním správ z aktuálnych dianí v oblasti kultúry vojvodinských Slovákov. V roku 2019 bola digitalizovaná ďalšia časť dialektologických nahrávok z terénneho výskumu prof. Daniela Dudka a následne vložená do databázy kultúry vojvodinských Slovákov. Pre verejnosť je prístupná aj knižnica ústavu, ktorá vo svojom fonde má relatívne veľký počet slovníkov, encyklopédií, jazykovedných príručiek, literárnych diel slovenských vojvodinských spisovateľov, kritík, literárnej teórie, monografií dedín a miest, monografií osobností, ale aj kníh z oblasti výtvarného, hudobného, divadelného či filmového umenia, filozofie, etiky, architektúry, náboženstva, kultúrnych dejín, ľudovej kultúry, žurnalistiky, kultúrneho manažmentu a politických vied, ďalej bibliografie, biografie, zborníky atď.