Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine

Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine je pravno lice osnovano 2003. godine na osnovu Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina (2003) sa ciljem praćenja odnosno unapređenja položaja prava i kvaliteta konzumiranja prava slovačke nacionalne manjine u oblastima obrazovanja, kulture, javnog informisanja i službene upotrebe slovačkog jezika i pisma tako da po Zakonu učestvuje u procesu odlučivanja ili odlučuje o pitanjima iz tih oblasti i osniva ustanove iz ovih oblasti.

Šta NSSNM radi?

Prati primenu zakona iz oblasti kompetencije Saveta i insistira na njihovoj doslednoj primeni pri nadležnim institucijama;

 • Učestvovanjem u javnim raspravama i davanjem predloga dopuna zakona iz oblasti koje su u kompetenciji Saveta unapređuje položaj nacionalnih manjina na područjima kompetencije Saveta;

 • Osnivač je Novinsko-izdavačke ustanove „Hlas ljudu“ i Fonda za izdavačku delatnost na slovačkom jeziku „Slovačka štampana reč“, i suosnivač Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka;

 • Učestvuje kao savetodavno telo u redistribuiranju sredstava dobijenih od strane državnih i pokrajinskih organa u korist institucija kulture, informisanja, obrazovanja i službene upotrebe jezika slovačke nacionalne manjine;

 • Održava i unapređuje kontakte slovačke nacionalne manjine u Srbiji sa matičnom državom građenjem partnerskih odnosa i aktivnom saradnjom sa institucijama koje se bave problematikom Slovaka u inostranstvu;

 • Održava i unapređuje kontakte slovačke nacionalne manjine u Srbiji građenjem partnerskih odnosa i aktivnom saradnjom sa institucijama u regionu, koje se bave problematikom Slovaka u inostranstvu;

 • Osnažuje kadrovske potencijale slovačke nacionalne manjine organizovanjem programa usavršavanja profesora u Slovačkoj, stipendiranjem mladih talenata, učenika gimnazija u Bačkom Petrovcu i Kovačici, studenata deficitarnih obrazovnih profila, edukovanjem mladih novinara u okviru programa „Žurškola“, edukovanjem mladih glumaca, koreografa…

 • Kreira u svojstvu suorganizatora ili pokrovitelja mnoge kulturne događaje poput folklornog festivala „Tancuj, tancuj“, festivala narodne pesme Susreti u pivničkim poljima, dečijeg folklornog festivala Zlatna brana, smotre slovačkih amaterskih pozorišta Vojvodine, manifestacije „Slovačke narodne svečanosti“, izložbe „100 godina slovačkog akademskog slikarstva u Vojvodini“, konferencije muzikologa „Slovačka muzika u Vojvodini“,…;

 • Sarađuje sa organima vlasti lokalnog, pokrajinskog, republičkog i saveznog nivoa i razvija partnerske odnose sa lokalnim samoupravama u kojima žive Slovaci;

 • Izdaje publikacije i multimedijalne sadržaje značajne za slovačku nacionalnu zajednicu;

 • Gradi partnerske odnose i aktivno sarađujemo sa predstavnicima međunarodnih organizacija;

 • Pospešuje integraciju pripadnika slovačke nacionalne manjina u građansko društvo;

Vizija NSSNM

Kao legalna, legitimna i predstavnička institucija slovačke nacionalne manjine u Srbiji i institucija manjinske samouprave u oblasti kulturne autonomije NSSNM se zalaže za održivost nivoa stečenih prava i kolektivnih prava, delotvorno učešće manjine u javnim poslovima koji su od značaja za očuvanje posebnosti, kao i da razvija i unapredi prava slovačke nacionalne manjine na područjima kulture, informisanja, obrazovanja i službene upotrebe jezika i pisma.

Sa kim NSSNM sarađuje?

Služba za ljudska i manjinska prava RS, Savet Republike Srbije za nacionalne manjine, Ministarstvo kulture RS, Ministarstvo prosvete i sporta RS, Izvršno veće AP Vojvodine, Skupština AP Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje i kulturu, Pokrajinski sekretarijat za upravu, propise i nacionalne manjine, Pokrajinski sekretarijat za informacije, Ambasada Slovačke republike u Beogradu, OSCE, Skupština Slovačke republike, Ministarstvo obrazovanja Slovačke republike, Ministarstvo kulture Slovačke republike, Ured za inostrane Slovake Slovačke republike, Ambasada Srbije u Slovačkoj republici, Slovačka samouprava u Mađarskoj, Demokratski savez Slovaka u Rumuniji, Savez Slovaka u Hrvatskoj, Svetsko udruženje Slovaka u inostranstvu, Građanske inicijative, Helsinški odbor za ljudska prava, Vojvođanski centar za ljudska prava, Centar za regionalizam, Forum Slovaka, Matica slovačka u Srbiji, lokalne samouprave, organizacije kulture, obrazovanja i informisanja Slovaka na nivou lokalne samouprave…

Prilog:
Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina

Linkovi:
www.rada.org.rs