Projekti

ZKVS u 2009. godini započeo rad na dva uzajamno povezana projekta – Portal kulture vojvođanskih Slovaka i Elektronsku bazu podataka o kulturi vojvođanskih Slovaka. Izgradnjom elektronske baze podataka o kulturi vojvođanskih Slovaka činimo dostupnim i primenljivim kulturno nasleđe te na taj način omogućujemo:

– neposredniji i lakši način pristupa celokupnoj kulturnoj infrastrukturi, što je samo po sebi osnova za bolje razumevanje, povećano interesovanje i za samoedukaciju

– da elektronska baza podataka zbog svoje iscrpnosti i naučne relevantnosti predstavlja izuzetnu pomoć u nastavnom procesu na svim nivoima obrazovanja na slovačkom jeziku

– da elektronska baza podataka postane izvor informacija za istraživačku delatnost u kulturi iz svih njenih segmenata, dok su audio, video i foto formati pogodni za ilustracije potencijalnih istraživačkih delatnosti

– da sveobuhvatna baza bude osnova celog kulturnog sistema vojvođanskih Slovaka i kao takva predstavlja temelj kreiranja razvojnih projekata i izgradnju kulturne politika zasnovane na činjenicama.

Formiranje baza podataka (asocijativnih, hijerarhijskih, tipologizacijskih…) vrši se prema priznatim međunarodnim standardima a sistematizacija podataka unutar njih proizilazi iz krajnje namene zbog koje se baze podataka i formiraju.

Tabela: Specifikacija projkata za izradu baza podataka o kulturi vojvođanskih Slovaka

Projekat

Internet portal o kulturi vojvođanskih Slovaka

Baza podataka o kulturi vojvođanskih Slovaka

Vizija

Na osnovu objektivnih, tačnih, proverenih i potpunih informacija putem prijemčivog i atraktivnog web portala informisati što širu javnost o svim segmentima kulture vojvođanskih Slovaka na slovačkom, srpskom i engleskom jeziku.Sistematizovati i pohraniti na jednom mestu elektronske verzije arhivskih, muzejskih, bibliotečkih i drugih artefakata o kulturi vojvođanskih Slovaka i izgraditi kvalitetnu, opsežnu, pouzdanu i stabilnu bazu podataka, koja će služiti u svrhe očuvanja, unapređenja i razvoja slovačke kulture.

Namena

Šira –

Informaciona, komunikacijska, prezentaciona.

Uža –

Dokumentaciona, Istraživačka.

Sistematizovanje podataka

Tipologizacija –

Asocijativna metoda, koja proizilazi iz realnog stanja na terenu.

Klasifikaciona, Hijerarhijska –

Baza sadrži standardne klasifikacije, bez obzira da li kultura Slovaka poseduje produkt tog tipa.

Cilj koji postiže

Populariše kulturu u zemlji, jača kulturni identitet i informiše javnost o kulturi i kulturnom nasleđu vojvođanskih Slovaka.

Prezentuje i propagira kulturu vojvođanskih Slovaka u inostranstvu.

Stvara interaktivnu sredinu, koja će da omogući razmenu stavova i iskustava stručnjaka iz kreativnih industrija.

Sistematizuje kulturno nasleđe vojvođanskih Slovaka i objedinjuje na jednom mestu.

Stvara vlastite istraživačke timove, koji popisuju stanje na terenu i istražuju kulturno nasleđe vojvođanskih Slovaka.

U saradnji sa vlasnicima vrednih analognih dela, pomaže u procesu digitalizacije i na taj način stvara vlastite zbirke koje čuva za budućnost.

Akcenat

Aktuelno stanje u kulturi, savremeno stvaralaštvo, razvojni projekti.Kulturno nasleđe.

Može se reći da dok Portal sadrži dinamičke dnevno aktualizovane stranice o kulturnim aktivnostima, koje se dešavaju na terenu, i da na taj način prezentuje savremeno stvaralaštvo, dok projekat Baza podataka predstavlja rezultat dubljeg dokumentacionog procesa, i sadrži na jednoj kontaktnoj tački razne formate kao što su zvučni zapisi, video formati, fotografije, textove i sl. Dostupnost Baze podataka na internetu reguliše se posebnim ugovorima sa vlasnicima arhivskog mterijala, ali je cilj da se uz adekvatnu zaštitu autorskih prava dođe do što veče dostupnosti ovog materijala.

Milina Sklabinski