Slovenskí vojvodinskí kultúrni dejatelia okom výtvarného umelca Pavla Popa

Projekt pod názvom Slovenskí vojvodinskí kultúrni dejatelia okom výtvarného umelca Pavla Popa ÚKVS odštartoval v roku 2011 s finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Názov projektu: Slovenskí vojvodinskí kultúrni dejatelia okom výtvarného umelca Pavla Popa

Žiadateľ: Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov

Stručný popis: Projekt rozumie tvorbu nových umeleckých diel akademického maliara Pavla Popa, ktoré znázorňujú portréty historických osobností zo sveta kultúry vojvodinských Slovákov. Akademický grafik a maliar Pavel Pop, ktorého opus výtvarnej tvorby odborná kritika zaradila do imaginatívneho realizmu, v roku 2008 vypracoval cyklus kresieb podobizní najväčších svetových výtvarných umelcov a ich najznámejších výtvarných diel. V podobnom smere pokračuje i v tomto projekte a vytvára maľby, na ktorých znázorňuje osobnosti slovenskej vojvodinskej kultúry s určitýmii príznačnosťami, ktoré tieto osobnosti charakterizujú. Ide o rad umeleckých portrétov, vytvorených technikou olejomaľby.

Cieľ projektu: Cieľom tohto umeleckého oživenia osobností z kultúrnej minulosti vojvodinských Slovákov, je prispieť tak k väčšej propagácii slovenskej vojvodinskej kultúry u nás a v zahraničí, ako aj podnietiť súčasnú kultúrnu tvorbu. Afirmovať historické faktá súčasnou tvorbou je významným počinom, ktorý prispeje slovenskej menšine, aby univerzálnym umeleckým jazykom propagovala a promovala svoje bohaté kultúrne dejiny tak v Srbsku ako aj v zahraničí, osobitne v Slovenskej republike.

Projektový tím:

Pavel Pop – maliar

Milina Sklabinská – koordinátor projektu

Projektová komisia v zložení: Samuel Čelovský, Vladimír Valentík a Milina Sklabinská

Realizácia: január – december 2011

Výstupy: Zhotovené maľby nasledovných osobností: Karol Miloslav Lehotský(1879 – 1929), prvý akademicky vzdelaný maliar z radov vojvodinských Slovákov, Vladimír Hurban Vladimírov VHV (1884 – 1950), evanjelický farár a najznámejší slovenský dramatik na tomto území, Paľo Bohuš (1921 – 1997), bard slovenskej dolnozemskej poézie, Michal Milan Harminc (1869 – 1964), najaktívnejší slovenský architekt pôsobiaci vo viacerých európskych krajinách a priekopník slovenskej modernej architektúry.

Projekt podporil: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

***

O realizácii portrétov v rokoch 2011 – 2018

Pýchou Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov sú umelecké portréty najvýznamnejších osobností z kultúrnych dejín vojvodinských Slovákov. Ústav v roku 2011 odštartoval s projektom Slovenskí vojvodinskí kultúrni dejatelia okom výtvarného umelca Pavla Popa, s finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Projekt rozumie tvorbu nových umeleckých diel, ktoré znázorňujú portréty historických osobností zo sveta kultúry vojvodinských Slovákov. Akademický grafik a maliar Pavel Pop, ktorého opus výtvarnej tvorby odborná kritika zaradila do imaginatívneho realizmu, v roku 2008 vypracoval cyklus kresieb podobizní najväčších svetových výtvarných umelcov a ich najznámejších výtvarných diel. V podobnom smere pokračuje a vytvára maľby, na ktorých znázorňuje osobnosti slovenskej vojvodinskej kultúry. Ide o rad umeleckých portrétov, vytvorených technikou olejomaľby. Týmto projektom ÚKVS chcel na jednej strane umelecky oživiť a posvietiť na významné osobnosti z dejín vojvodinských Slovákov a na strane druhej podporiť súčasných akademických maliarov a portretistov.

V roku 2012 ÚKVS realizoval druhú fázu tohto projektu pod názvom Slovenskí vojvodinskí kultúrni dejatelia štetcom Pavla Čániho. Grafik a maliar Pavel Čáni, známy umelec nie len vo vojvodinskom, ale aj celoslovenskom kontexte vizuálneho umenia je aj majstrom v umeleckom stvárňovaní portrétov. Patrí medzi najznámejších slovenských vojvodinských portretistvov v súčasnosti. Preto sa ústav rozhodol zapojiť ho do projektu a prispieť k dotváraniu kolekcie portrétov osobností, tiež za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

K existujúcim ôsmim portrétom ústav v roku 2014 doplnil kolekciu ďalšími dvomi portrétmi a v roku 2015 tiež dvomi novými portrétami. Všetky štyry umelecké portréty z rokov 2014 a 2015 namaľoval Pavel Pop. Keď bolo 12 zhotovených portrétov, dňa 6. augusta 2015 v ústave bola otvorená výstava. Pri tej príležitosti vznikol aj katalóg spacovaných osobností. Po jednoročnej prestávke v roku 2016, ústav pokračoval s podporou vyrobenia umeleckých portrétov osobností v rokoch 2017 a 2018, tentokrát však z vlastných zdrojov.

Kolekciu dnes tvoria portréty Karola Miloslava Lehotského, Michala Milana Harminca, Vladimíra Hurbana Vladimírova, Paľa Bohuša, Zuzky Medveďovej, Michala Babinku, Jozefa Podhradského, Jána Branislava Mičátka, Leopolda Branislava Abafiho, Alberta Martiša, Félixa Kutlíka, Juraja Tušiaka, Jána Kmeťa a Ľudovíta Miloša Mičátka. Ich autormi sú Pavel Pop (12 obrazov) a Pavel Čáni (2 obrazy).