Monografia Silbaš

V roku 2013 ÚKVS vydal prvú monografiu o Slovákoch žijúcich v Silbaši. Knihu Silbaš – kultúrne tradície Slovákov v Báčke pripravil výskumný tím Katedry manažmentu a kultúry FFUKF v Nitre.

Názov projektu: Monografia Silbaš

Žiadateľ: Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov

Stručný popis: Dejiny Silbaša sú málo preskúmané. Zaoberali sa nimi niektorí odborníci, ktorí za sebou nechali niekoľko vedeckých štúdií. Tieto vedecko-výskumné materiály však nepostačovali aby sa vydalo samostatné monografické dielo o Slovákoch v Silbaši. Na takú knihu bolo potrebné vykonať dôkladný terénny výskum a zber fotografického, piesňového a iného materiálu z rôznych oblastí života Silbašanov. Z toho dôvodu sa Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov rozhodol pomôcť tomuto prostrediu a angažoval výskumný tím zo Slovenska, ktorí v tejto oblasti má už pozoruhodné výsledky. Účelom ich zapájania do projektu je na jednej strane zabezpečiť relevantný a kvalitný obsah monografie a na starne druhej prehĺbiť vzťahy a rozvinúť spoluprácu s odborníkmi zo Slovenska.

Cieľ projektu: Cieľom projektu je prispieť tlači prvej knihy venovanej kultúrnym tradíciám Slovákov žijúcich v Silbaši.

Realizácia: Máj – jún 2013

Výstupy: Vydaná monografia Silbaš – kultúrne tradície Slovákov v Báčke

Projekt podporil: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí