Školské časopisy

Časopisy na základných školách

Báčsky Petrovec: Okienko

Časopis Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci vydáva školský časopis pod názvom Okienko, ktorý má za cieľ vychovávať, poúčať, rozvíjať kreativitu žiakov a prestovať lásku k materinskému jazyku.

Prvé číslo vyšlo v roku 1985, no odvtedy časopis prešiel mnohými zmenami, čo bolo podmienené prevažne technickými a technologickými vymoženostiami. Od začiatku jeho vydavateľom je Literárny krúžok, ktorého členovia sa snažia vydať štryri čísla v priebehu jedného školského roka. Časopis má dnes ustálenú koncepciu s ustálenými rubrikami, na výstavbe ktorých sa podieľajú prevažne žiaci pod vedením svojich učiteľov.

Časopis Okienko sa zúčastňuje na celoslovenskej súťaži „Pro slavis“ v Žiline, kde do dnes získal 1., 2., a 3. odmenu a tiež mnohé čestné uznania.


Erdevík: Đačko pero / Slovenské perličky

Základná škola Savu Šumanovića v Erdevíku vydáva časopis Đačko pero, v ktorom sa nachádzajú i práce po slovensky a to v časti Slovenské perličky.

Časopis vychádza raz do roka, obyčajne v máji, keď základná škola v Erdevíku oslavuje Deň školy.


Hložany: Sedmokrásky

Časopis Sedmokrásky je časopis základnej školy Jozefa Marčoka Dragutina v Hložanoch. Najprv nosil pomenovanie Naše noviny, ktoré bolo neskoršie zmenené. Vychádza štyrikrát do roka a má pravidelné rubriky.

Redaktorkou časopisu je profesorka Anna Huďanová a grafickú úpravu má na starosti profesor vývarnej kultúry Miško Bolf. Redakciu časopisu tvorí vždy aj sedem žiakov siedmeho a ôsmeho ročníka.


Kovačica: Okienko

ZŠ Mladých pokolení z Kovačice – Okienko vychádza už dlhé roky. Prvé číslo vyšlo v roku 1965. Zo začiatku vychádzal periodicky a uverejňovali sa v ňom iba žiacke práce a školské aktuality, vždy však bol bohatý na ilustrácie, ktorých autorom sú aj dnes už známi a afirmovaní maliari.

Po takmer dvadsaťročnej prestávke sa časopis Okienko obnovuje, no ani po obnovení jeho vydávanie nie je pravidelné. Až v roku 2008 sa na základnej škole vytvorili podmienky na už druhé obnovenie časopisu, ktorý je dvojjazyčný a ako prvoradý cieľ si vytýčil uverejňovanie vlastnej tvorby žiakov tejto základnej školy a rovnako tak aj informovanie o udalostiach na škole. Posledné obnovenie časopisu malo veľkú odozvu.


Kulpín: Ozveny

Na základnej škole Jána Ámosa Komenského v Kulpíne vychádza časopis Ozveny. Časopis je dvojjazyčný a za hlavný cieľ si vytýčil informovanie o aktualitách na škole a uverejňovanie vlastnej tvorby žiakov. O časopis sa stará Novinársky krúžok. Do úpravy a redakcie sú zapojení i žiaci i profesori. Každý školský rok sa vydávajú zvyčajne štyri čísla a náklad sa mení podľa potrieb školy.


Kysáč: Žiacke perličky

Základná škola Ľudovíta Štúra v Kysáči vydáva žiacky časopis pod názvom Žiacke perličky. Vychádza dvojjazyčne od školského roku 2002/2003. Zo začiatku zodpovedné za časopis boli profesorky Anna Škrbićová, Anna Legíňová a Ján Ďurovka.

Vo vydávaní časopisu sa zúčastňujú aj žiaci, ktorí majú možnosť tvoriť a prispievať do niekoľkých ustálených rubrík, ktoré sa na rôzne spôsoby snažia prilákať mladých čitateľov.


Padina: Mladosť

Základná škola maršala Tita v Padine vydáva časopis Mladosť. Časopis vychádza dvakrát ročne a to z príležitosti osláv Dňa školy a k Vianociam. Prostredníctvom tohto časopisu sa škola snaží predstavovať a zverejňovať svoju činnosť, informovať o aktualitách, o svojich úspechoch a tiež uverejňovať vlastnú tvorbu žiakov.

Časopis majú na starosti profesorka slovenčiny Jaroslava Staňová a profesor informatiky Mirko Bilek.


Pivnica: Naša škola

Základná škola 15. októbra v Pivnici si svoj žiacky časopis pomenovala Naša škola, ktorý do školského roku 2005/2006 vychádzal pod názvom Naše starosti. Časopis uverejňuje prevažne literárne a výtvarné práce žiakov a je dvojjazyčný.

Redakciu časopisu tvoria profesori Vesna Kámaňová, Vierka Papová, Karolína Gašparovská, Verica Tanackovićová, Aleksandar Pavić, Patrik Malina, no tiež i žiaci. Vychádza štyrikrát ročne.


Selenča: Halúzka

Časopis Základnej školy Jána Kollára v Selenči Halúzka vychádza od januára roku 1970. Na začiatku vychádzal iba ako občasník, z príležitosti významných sviatkov. Od roku 1997, keď bol časopis publikovaný z príležitosti výročia stého narodenia spisovateľa Jána Čajaka mladšieho, začal vychádzať pravidelne ako mesačník.

O kvalite tohto časopisu svedčia i mnohé odmeny, ktorými Halúzka bola ovenčená a to na celoštátnych súťažiach v Žiline, kde získala 1., 2. a 3. miesto a tiež mnohé čestné uznania. Na celoslovenskej súťaži školských a triednych časopisov a zahraničných škôl „Pro slavis“ v roku 2008 získala prvé miesto a v rokoch 2010 a 2012 tretie miesto.

Na príprave každého čísla sa zúčastňujú tak profesori, ako i žiaci, ktorí sa snažia pripraviť zaujímavé príspevky z rôznych oblastí a tiež uverejniť a podnecovať vlastnú tvorbu prostredníctvom vlastných výkresov, básní, čí úvah na rôzne témy.

Redakčnú radu tvoria žiaci vyšších ročníkov a profesori slovenského jazyka, srbčiny a výtvarnej kultúry. Technickú stránku má na starosti profesor informatiky.


Stará Pazova: Oáza

Na základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove vychádza školský časopis pomenovaný Oáza. Podnet na obnovenie časopisu dali samotní žiaci, ktorým motiváciou k tomuto činu bol žiacky seminár Komparáciou k lepšiemu úspechu v Báčskom Petrovci.

V redakcii časopisu sa nachádzajú žiaci i profesori a podobne sa spoločne zúčastňujú aj na vytváraní obsahu časopisu. Šéfredaktorom je riaditeľ Janko Havran, technickú úpravu majú na starosti Marko Podlavický, Kristián Čmelík, Ivan Agarský a texty lektorujú Lýdia Gedeľovksá, Katarína Topoľská a Jarmilka Dolinajová.


Časopisy na stredných školách

Báčsky Petrovec: Sládkovič

Školský časopis Sládkovič na Gymnáziu Jána Kollára v Báčskom Petrovci vychádza v rámci Literárneho krúžku Sládkovič od roku 1975. Je to časopis, v ktorom žiaci môžu rovnoprávne zverejňovať svoje vlastné literárne práce, alebo príspevky o udalostiach na škole, zaujímavosti, či rozhovory s profesormi, alebo spolužiakmi.

Časopis vychádza občasne, najčastejšie dva razy, alebo tri razy počas školského roka.

V roku 1997 sa časopis našiel medzi najlepšími na celoslovenskej súťaži Štúrovo pero v kategórii zahraničných účastníkov.

Redakciu časopisu tvoria žiaci všetkých štyroch ročníkov a profesori: Marta Pavčoková, Jana Lačoková, Želislav Marušník, Branislava Janković, Helena Despić a Annamaria Boldocká-Grbić.


Anna Margareta Valentová