Mládežnícke združenie TERRA Kulpín

Mládežnícke združenie Terra je založené v roku 2001. Od roku 2010, keď sa združenie preregistrovalo, jeho ciele sú usmernené na prácu s mladými z Kulpína.

Mládežnícke združenie Terra dodnes zorganizovalo rôzne ekologické, športové, humanitárne, kultúrne, edukačné a iné akcie a aktivity.


Medzi najúspešnejšie ekologické akcie patrí akcia zbierania odpadu, ekologicko-humanitárna akcia zberu elektronického odpadu, športové podujatie Turnaj v malom futbale v Kulpíne, Letné kino, ozdobovanie vianočného stromčeka.


Okrem toho, mládežnícke združenie Terra často usporiada i rôzne iné ekologické akcie, keď jeho členovia upracú ulice svojej rodnej dediny, alebo dokonca vysadia nové stromky. Taký prípad bol v roku 2013, keď v máji mládežníci vysadili 65 sadeníc na vchode do Kulpína, okolo evanjelického cintorína, miestností Kultúrno-umeleckého spolku Zvolen a v parku pred kaštieľom.

Členovia združenia sú taktiež dobrovoľníci v Múzeálnom komplexe v Kulpíne.


Združenie sa môže pochváliť aj úspešným realizovaním dvoch projektov a to projektu Náš priestor na náš spôsob, ktoré financovalo Ministerstvo mládeže a športu a projekt Radosť z novoročných sviatkov financovaný zo strany fondácie Any a Vladeho Divacov.

Týmito podujatiami a akciami chce združenie povzbudiť aktívne zapájanie sa mladých do spoločnosti a vytváranie kvalitnejšieho prostredia pre život mladých na dedine.

Podujatia v organizácii združenia Terra akými sú Turnaj a Letné kino navštevuje vyše 300 návštevníkov denne a to nielen z Kulpína, ale i zo všetkých miest v obci, ale i širšie, z Nového Sadu, Rumenky, Silbaša a Ravneho Sela. Projektom Letné kino sa Terra zapája do zaznamenávania Medzinárodného dňa mladých.

Mládežnícke združenie Terra v spolupráci s kondičným trénerom Gustávom Petrášom organizuje i Večerné behy, ktorých trasa je 8 km, čiže zo stredu Kulpína do Báčskeho Petrovca.

Združenie počíta 30 aktívnych členov a jeho cieľom je vytvorenie podmienok pre vzdelávanie svojich členov, zapájanie mladých do spoločnosti a vylepšenie a rozvoj lokálneho prostredia.

Členovia združenia boli dodnes zapojení ako dobrovoľníci do akcií a podujatí akými sú Vyčisťme Srbsko, Predslávnosťové dni v Kulpíne a pod.

Členovia združenia sú iniciátormi zakladania novín Kulpín info, ktoré sú momentálne v príprave.

Mládežnícke združenie Terra má úspešnú spoluprácu s Miestnym spoločenstvom Kulpín a ostatnými združeniami z Kulpína, so základnou školou, Kanceláriou pre mladých v obci a so všetkými združeniami mladých a pre mladých na území obce Báčsky Petrovec.

Združenie má podpísaný protokol o spolupráci so Združením Prevent z  Nového Sadu, ktorého hlavným cieľom je podpora prevencie od narkomanie a HIV. Podporu pre prácu združenie dostáva aj zo strany podnikov, ktoré pôsobia v Kulpíne.

Anna Margaréta Valentová