Správa o činnosti Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov za rok 2014

SPRÁVA O ČINNOSTI

ÚSTAVU PRE KULTÚRU VOJVODINSKÝCH SLOVÁKOV

V ROKU 2014

Obsah správy

ÚVOD

ODDELENIE PRE KULTÚRNO-UMELECKÉ PODUJATIA, ODBORNÉ ZDOKONAĽOVANIE A VZDELÁVANIE V OBLASTI KULTÚRY A UMENIA SLOVÁKOV VO VOJVODINE

Program 1: Zveľaďovanie festivalov celomenšinového rázu

Program 2: Rozvoj kultúrnej produkcie v menších prostrediach

Program 3: Kultúrna pamäť – pripomínanie a oslava výročí a jubileí

Program 4: Program odborného zdokonaľovania a vzdelávania v oblasti kultúry a umenia

ROZVOJOVO-VÝSKUMNÉ ODDELENIE

Program 5: Vydavateľská činnosť ÚKVS

Program 6: Konferencie a snemovania

Program 7: Kreativita v službe rozvoja slovenskej kultúry

INFORMAČNO-DOKUMENTAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ ODDELENIE (INDOK)

Program 8: Kultúra vojvodinských Slovákov ON LINE

Program 9: Databáza kultúry vojvodinských Slovákov

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

Program 10: Prezentácia slovenskej vojvodinskej kultúry v zahraničí

Záverom

ODDELENIE PRE KULTÚRNO-UMELECKÉ PODUJATIA, ODBORNÉ ZDOKONAĽOVANIE A VZDELÁVANIE V OBLASTI KULTÚRY A UMENIA SLOVÁKOV VO VOJVODINE

Program 1: Zveľaďovanie festivalov celomenšinového rázu

Na základe rozhodnutia 6. zasadnutia NRSNM z 24. júna 2011 o festivaloch celomenšinového významu a rozhodnutia NRSNM zo 4. marca 2013 o poverení ÚKVS organizačným zabezpečením podujatí osobitného významu, tiež v súlade s pravidlami festivalov, ktoré boli schválené 27. mája 2014 na výbore pre kultúru NRSNM a vyhodnotené 23. júna 2014 na zasadnutí NRSNM, ako aj v súlade s Plánom a programom práce ÚKVS na rok 2014 a podpísanými zmluvami, ÚKVS organizačne zabezpečil a finančne podporil tieto festivaly celomenšinového významu:

 • 16. festival populárnej hudby pre deti Letí pieseň, letí

 • 21. prehliadku detskej divadelnej tvorivosti – 3xĎ

 • 21. detský folklórny festival Zlatá brána

 • 34. festival slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč

 • 44. folklórny festival Tancuj, tancuj…

 • 45. prehliadku slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby – Divadelný vavrín

 • 49. festival autentickej slovenskej piesne Stretnutie v pivnickom poli

44. folklórny festival Tancuj, tancuj…

44. ročník festival Tancuj, tancuj… sa uskutočnil31. mája 2014 v Hložanoch. Zúčastnili sa na ňom súbory z Aradáča, Báčskeho Petrovca, Boľoviec, Erdevíka, Hajdušice, Hložian, Jánošíka, Kovačice, Kulpína, Kysáča, Lalite, Lugu, Nového Sadu, Padiny, Pivnice, Selenče, Silbašu, Starej Pazovy, Šídu, Vojlovice. Hosťami boli súbory zo Slovenskej republiky a z Rakúska. Niektoré z prihlásených súborov neprišli z rozličných príčin, no potešujúce je, že na tomto ročníku sa vrátili k folklóru dediny ako Silbaš, Laliť, Selenča, Erdevík. Je to evidentný výsledok práce ÚKVS pri podpore kultúrnej produkcie v menších prostrediach: umeleckí vedúci, ktorí sú angažovaní v programe, sú vedení a usmerňovaní tak, aby ukázali výsledky svojej práce aj na niektorom z festivalov.

Víťazom 44. folklórneho festivalu Tancuj, tancuj… v kategórii tancov sa stal folklórny súbor SKC P. J. Šafárika z Nového Sadu. Tanečné skupiny hodnotila porota v zložení: Tatiana Kriváková- Amidžićová, Milorad Lonić, Vlasta Vinkovičová a Marijan Pavlov. Porota v zložení Juraj Ferík, Jarmila Juricová-Stupavská a Ervin Malina, ktorá hodnotila spevácke skupiny a orchestre, udelila prvé miesto v kategórii speváckych skupín Jánošíčankám. V kategórii orchestrov súťažili iba dva orchestre: prvú cenu získal orchester SKOS-u Detvan z Vojlovice. Sprievodnými podujatiami na festivale boli výstava fotografií Múzea vojvodinských Slovákov pod názvom Poznáte ma?, výstava tradičných predmetov, ktorú pripravil Spolok žien Slovenka, Kuchyňa starodávnych jedál, Tanečný dom, ako aj koncert hosťujúceho folklórneho súboru Bukovinka z Braväcova zo Slovenskej republiky. Organizátormi boli NRSNM, ÚKVS, Obec Báčsky Petrovec, Miestne spoločenstvo Hložany a Kultúrno-osvetový spolok Jednota z Hložian a členmi organizačno-správnej rady 44. ročníka boli Michal Hataľa, Rastislav Struhár, Vladimír Medveď, Milina Sklabinská a Katarína Dobríková, koordinátorkou festivalu Katarína Mosnáková Bagľašová a autorkou scenára Zdenka Bobáčeková. ÚKVS zabezpečil propagačný materiál, vydal farebný reprezentačný bulletin festivalu a splnil ďalšie zmluvné povinnosti. Správy o festivale, najmä správy porôt a správu koordinátorky, ktoré obsahujú aj návod na skvalitnenie festivalu, tiež fotografie a videovú dokumentáciu možno nájsť na www.slovackizavod.org.rs.

21. prehliadka detskej divadelnej tvorby 3xĎ

Po tom, ako NRSNM rozhodla o dátume konania festivalu, vyzval ÚKVS kreatívnych a inovatívnych odborníkov, aby sa aktívne zapojili do organizovania prehliadky a ponúkli vylepšenú koncepciu festivalu. Organizačno-správna rada prehliadky, ktorú tvorili Ján Makan, Miroslav Fábry, Alexander Bako, Anna Lepšanovićová a Libuša Lakatošová, rozhodla prijať návrh Annamárie Boldockej Grbićovej, aby sa prehliadka niesla v znamení 150. výročia prvej zmienky o divadelnom umení pre deti dolnozemských Slovákov, ktoré reprezentoval Jozef Podhradský. A. G. Boldocká tiež navrhla tím (režisér Jano Čáni, dizajnér a výtvarník Đula Šanta a herci Danka Hriešiková a Miroslav Babiak) a sprievodné podujatia, z nich bola schválená divadelná tvorivá dielňa, výstava makiet papierového divadla autorky Ljiljany Lazićovej a prezentácia digitalizovanej Zorničky. Koordinátorkou tohto festivalu bola odborná pracovníčka ÚKVS Katarína Mosnáková Bagľašová a tak bol ústav v plnom rozsahu zapojený do organizácie a realizácie v čase od 6. júna do 8. júna 2014 v Starej Pazove.

Výsledkom spolupráce ÚKVS, NRSNM, Obce Stará Pazova a KUS-u hrdinu J. Čmelíka v Starej Pazove bola prehliadka, na ktorej súťažilo 16 detských predstavení, a to z Kysáča, Pivnice, Petrovca, Nového Sadu, Bieleho Blata, Aradáča, Selenče, Kovačice, Vojlovice, Erdevíka, Šídu, Bingule, Boľoviec a zo Starej Pazovy. Pôvodne prihlásené dve divadelné predstavenia SKUS-u h. Janka Čmelíka zo Starej Pazovy a detský divadelný súbor z Padiny sa na prehliadke nezúčastnili a ospravedlnili sa. Novinkou prehliadky bolo, že detské divadelné súbory zo Šídu, Petrovca, Pivnice a Kysáča boli ubytované v Starej Pazove, čo umožnilo sledovať vystúpenia, kamarátiť sa a spoločne účinkovať v kreatívnych dielňach, v ktorých bol pripravený záverečný program tohto podujatia. Konkurzom sa rozhodlo, že dizajnérske riešenie vizuálnej stránky festivalu získa Đula Šanta. Prehliadku finančne podporil aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, AP Vojvodina a inštitúcie a jednotlivci, ktorí zabezpečili ceny. Laureát prehliadky − detský divadelný súbor KUS Petrovská družina − bol odmenený zájazdom na Slovensko v roku 2015 a Televízia Vojvodiny mu umožní nahrať víťazné predstavenie. Účinkujúcich hodnotila odborná porota v zložení: Zuzana Tárnociová, Alexander Bako a Miroslav Fábry. Organizátori pripravili pre návštevníkov a účastníkov sprievodné akcie ako prezentáciu digitalizovanej Zorničky − Zorničkozor, knižnú premiéru Príbehy za oponou autora Vlatka Miksada, hudobný koncert ZŠ h. Janka Čmelíka, koncert Letí pieseň, letí v organizácii ÚKVS, výstavu detských výkresov, výstavu papierového divadla Múzea mesta Nový Sad, „facepaiting“ a mnohé iné. Celú prehliadku pozorne sledovali tak printové, ako i elektronické médiá. Obsiahle správy, fotografie a videovú dokumentáciu možno nájsť na portáli www.slovackizavod.org.rs alebo vyžiadať si v ÚKVS.

21. detský folklórny festival Zlatá brána

Na tohtoročnom galakoncerte Detského folklórneho festivalu Zlatá brána, ktorý sa konal 22. júna 2014 v Kysáči, mali diváci príležitosť si pozrieť štyridsaťtri súťažných vystúpení, v rámci ktorých sa predstavili mladí fokloristi z Vojlovice-Pančeva, Šídu, Selenče, Lugu, Hajdušice, Hložian, Starej Pazovy, Jánošíka, Boľoviec, Padiny, Erdevíka, Bingule, Ľuby, Silbaša, Padiny, Lalite, Dobanoviec, Kovačice, Aradáča, Báčskej Palanky, Pivnice, Kysáča. Predstavili sa tu aj hosťujúce súbory z Despotova, zo Solian a z Iloka z Chorvátska, tiež z Nových Zámkov zo Slovenskej republiky

Najúspešnejší boli Aradáčania, a to Detský folklórny súbor Govličky, ktorý pôsobí v Kultúrnom centre Aradáč. Autorka choreografie Marína Malová pripravila pôvodný tanec Smrtnuvania (vznikol ako podpora kultúrnej produkcie v malých prostrediach). DFS Govličky bude reprezentovať našu krajinu na detskom folklórnom festivale v Dulovciach na Slovensku. Súbory hodnotila odborná porota v zložení Anna Medveďová-Gašková, Ervin Malina a Jaroslav Gabríny. V rámci tohtoročnej Zlatej brány sa uskutočnili aj mnohé sprievodné podujatia. S ohľadom na to, že do začiatku konania festivalu neboli schválené nové pravidlá festivalu a zároveň nebola podpísaná zmluva o spoluzaložení a spoluorganizácii festivalu, ÚKVS z pôvodne vyčlenených prostriedkov na toto podujatie minul nižšiu sumu a participoval minimálne na jeho realizácii. ÚKVS uhradil honoráre a cestovné náklady odbornej porote a zabezpečil animátorov pre sprievodné podujatia.

45. prehliadka slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby – Divadelný vavrín

Oslava storočnice divadla v Kovačici bola dôvodom, prečo sa 45. prehliadka slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby Divadelný vavrín konala v čase od 24. októbra do 2. novembra 2014 v Kovačici. Odborná porota v zložení Miroslav Fábry, Monika Necpalová a Danka Hriešiková hodnotila 11 súťažných divadelných predstavení a prvou cenou odmenila Divadlo VHV z Kovačice za predstavenie Starý frfloš v réžii Jána Makana.

ÚKVS realizoval všetky požiadavky podľa zmluvy. Koordinátorkou festivalu bola Ivana Svetlíková. Ideovú náplň otváracieho programu pripravila Danka Hriešiková. ÚKVS zabezpečil vizuálne riešenie a propagačný materiál festivalu ako aj farebný bulletin, tiež nevyhnutné položky na kvalitnú realizáciu tém 45. divadelnej prehliadky. Obsiahla dokumentácia a správy odbornej poroty sú uložené v archíve ÚKVS, ako aj na portáli www.slovackizavod.org.rs.

49. festival autentickej slovenskej piesne Stretnutie v pivnickom poli

V poradí už 49. ročník Stretnutia v pivnickom poli sa konal cez víkend 14. − 16. novembra 2014. Na javisku sa viackrát zdôrazňovalo, že toto podujatie zápasí s finančnými problémami, ktoré sa zákonite odzrkadlili aj v samej organizácii festivalu: skromná úprava javiska, žiaden propagačný materiál, nedostatok koordinácie…Organizačná štruktúra, ktorú určuje Zmluva o vzájomných právach a povinnostiach zakladateľov a organizátorov Stretnutia v pivnickom poli, nebola dodržaná, pôvodný a hlavný organizátor podujatia SKUS Pivnica prevzal všetky organizačné záležitosti na seba. Viaceré prostredia nevyslali svojich reprezentantov, takže prítomných bolo iba dvadsaťtri účinkujúcich. Hodnotila ich porota v zložení: Juraj Ferík, Jarmila Juricová Stupavská a Mária Zdravkovićová. Víťazkou festivalu sa stala Tatjana Jašková z Kovačice, ktorá sa predstavila v rámci SKC P. J. Šafárika z Nového Sadu. Spevákov sprevádzal 12-členný orchester pod vedením Valentína Michala Grňu. V revuálnej časti odznelo niekoľko piesní z nosiča CD, na ktorom sú piesne z minulých ročníkov festivalu a ktorý je vhodným darčekom k nadchádzajúcemu jubileu tohto podujatia.

S ohľadom na to, že 49. ročník festivalu predsa len splnil svoje poslanie a že jeho najsilnejšou stránkou boli speváci sami: naši vojvodinskí, ako aj z Rumunska a Chorvátska, ÚKVS si svoj finančný záväzok vyplývajúci z Plánu a programu práce splnil dôsledne. V záujme úspešného usporiadania jubilejného 50. ročníka Stretnutia v pivnickom poli treba včas určiť termín podujatia a v plnom rozsahu rešpektovať zmluvné podmienky, na čom by mala trvať predovšetkým NRSNM.

34. festival slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč

34. festival populárnej hudby Zlatý kľúč sa uskutočnil 19. októbra 2014 v Selenči. Na tomto celomenšinovom podujatí sa podieľali zakladatelia a organizátori: NRSNM, Miestne spoločenstvo Selenča, Obec Báč, Združenie na ochranu kultúry, tradície a umenia Selenča a ÚKVS. Dvanásť nových populárnych slovenských piesní zaspievali Róbert Šimon, Jarmila Kolárová, Miroslav Menďan, Marína Záhorcová, Skupina Maks, Anna Berediová a Ľudmila Ragová, Sandra Grňová, Rastislav Struhár, Mária Turanská, Ivan Slávik, Kristian Hekeľ, Anita Petráková, Mirko Cerović a Anička Dudková-Pecníková. Víťaznú pieseň zložil Ján Petráš z Padiny. Festival prenášal naživo Rozhlas a Televízia Vojvodina.

Vzhľadom na to, že sa festival začal organizovať pred podpísaním dohody o vzájomných právach a povinnostiach zakladateľov a organizátorov Festivalu slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč (20. júna 2014 v Báči), organizátori sa dohodli, že sa zmluva začne uplatňovať až od roku 2015. V dohode je tiež to, že ÚKVS zabezpečí v roku 2014 revuálnu časť festivalu. Tak sa aj stalo, keď sa na 34. ročníku Zlatý kľúč zúčastnilo operné trio LA GIOIA. Traja speváci originálne interpretovali populárne piesne v štýle „belcanta“. Ich repertoár tvorili skladby svetovej scény, ako aj úpravy známych slovenských a českých hitov. LA GIOIA (v taliančine znamená radosť) ponúkli nevšedný a jedinečný hudobný zážitok.

16. festival populárnej hudby pre deti Letí pieseň, letí

14. decembra 2014 v Kovačici sa konal 16. festival slovenskej populárnej hudby pre deti Letí pieseň letí. Na festivale súťažilo trinásť nových skladieb pre deti a hodnotila ich porota v zložení Juraj Ferík, Jarmila Juricová Stupavská a Jaroslav Nemček. Prvú cenu získala skladba a zároveň aj jej interpretácia Júlový deň skladateľa a autora textu Ladislava Petroviča. Skladbu interpretovala Iveta Petrovičová.

Aj keď zatiaľ nebola podpísaná osobitná zmluva o organizovaní festivalu, ÚKVS si svoju povinnosť uvedenú v Pláne a programe splnil: zabezpečil promo materiál a uhradil náklady moderátorom a ostatným za odborné služby, ktorými skvalitnili realizáciu festivalu.

Program 2: Rozvoj kultúrnej produkcie v menších prostrediach

18. januára 2014 si pripomenul ÚKVS v pracovnej atmosfére piate výročie svojho založenia. Stretli sa tu slovenskí vojvodinskí taneční pedagógovia a tvorcovia folklórnych choreografií s cieľom podpísať zmluvy s ÚKVS. Boli to uchádzači na konkurze, ktorý ÚKVS vypísal na prípravu nových folklórnych choreografií v prostrediach, v ktorých sa žiada oživiť ochotnícku a kultúrnu činnosť vojvodinských Slovákov. Cieľom konkurzu bolo podporiť mladých tvorcov, tanečných pedagógov a choreografov z radov vojvodinských Slovákov, podnietiť novú kultúrnu tvorbu, zvýšiť kvalitu v oblasti folklórnej činnosti a zároveň rozprúdiť aktivitu ochotníckych kolektívov v menších prostrediach.

Na základe výsledkov konkurzu zmluvy s ÚKVS podpísali: Kultúrne centrum Aradáč, Slovenský dom v Báčskej Palanke, SKUS Erdevík: v Erdevíku a v Binguli, KUS Štefánik z Lalite a Aktív žien v Silbaši. Týmto spôsobom si ústav zároveň pripomenul piate výročie pôsobenia v oblasti ochrany, zveľaďovania a rozvoja kultúry vojvodinských Slovákov.

Keď ide o samotnú realizáciu podpory, výsledky sú nasledovné: v Aradáči Marína Malová na podklade výskumu pripravila choreografiu na tému obyčaj Smrtnuvania. Ako taká oslovila aj odbornú porotu na DFF Zlatá brána a tak Aradáčania na tomto festivale zvíťazili. Ivan Bagľaš z Aradáča pripravil choreografiu pre dospelých pod názvom Tradičná oberačka hrozna v Aradáči. V SKUS Štefánik z Lalite pracoval Ivan Slávik a výsledkom práce je choreografia Išlo diovča na vodu, s ktorou sa Laliťania predstavili na FF Tancuj, tancuj… v Hložanoch. V Padine výskum realizovala Martina Hlavčová, ktorá pri Dome kultúry v Padine s folklórnym súborom Holubička pripravila choreografiu na tému Tančura. Dôkladný výskum a následne realizáciu tak so staršou folklórnou skupinou, ako aj s deťmi v Silbaši urobil Ján Slávik. Starší folkloristi po dlhšej dobe vystúpili na FF Tancuj, tancuj… s choreografiou Krstiny, tiež aj v programe Slovenských národných slávností a detský folklórny súbor úspešne vystúpil na DFS Zlatá brána.

V SKUS Erdevík pracovali Anna Šandorová-Miksádová a Ivan Šandor z Iloka. Mladí choreografi zoskupili tanečníkov tak z Erdevíka, ako aj z Bingule. Cieľom projektu bolo aktivovať vo väčšej miere Slovákov z Bingule ale žiaľ, detí nebolo nadostač, aby formovali samostatnú skupinu, takže vystúpili na DFS Zlatá brána ako Erdevík – Binguľa. Ťažkosti sa vyskytli pri realizácii programu v Báčskej Palanke, kde choreografiu pripravoval Michal Čiliak. Totiž, aj keď choreografia bola pripravená a ochotníci z Báčskej Palanke vystúpili iba pred domácim publikom, na vystúpenie na FF Tancuj, tancuj… sa neodhodlali. Napriek tomu, potrebné je pokračovať s posilňovaním kapacít práve v takýchto prostrediach.

Program 3: Kultúrna pamäť– pripomínanie a oslava výročí a jubileí

S ohľadom na rôznorodosť zamerania slovenskej vojvodinskej kultúry sú pri zaraďovaní kultúrnych tém do programov aj výročia jednotlivcov, ustanovizní alebo udalostí. Rok 2014 bol bohatý na také výročia, ktoré boli vhodnými formami zviditeľňované a intenzívnejšie propagované. Z objektívnych dôvodov nebolo možné si pripomenúť všetky naplánované aktivity. ÚKVS usporiadal:

− výstavu diel Martina Jonáša pri príležitosti nedožitých 90. narodenín v spolupráci s Galériou insitného umenia v Kovačici. V roku 2014 v rámci podujatia Noc múzeí dvere verejnosti prvýkrát otvoril aj Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov. Návštevníkom ponúkol výstavu obrazov insitného umelca Martina Jonáša. Prišlo ich vyše dvesto. Okrem výstavy mali príležitosť sa informovať o poslaní a programe ÚKVS. Spomínaná výstava bola usporiadaná pri príležitosti 90 rokov od narodenia tohto insitného maliara z Kovačice. Vernisáž pod názvom Írečitý svet majstra Martina Jonáša sa konala 5. júna a zúčastnili sa na nej mnohí hostia. Kurátorkou výstavy bola Mária Raspirová. Nedožitú deväťdesiatku Martina Jonáša si vojvodinskí Slováci pripomenuli aj ďalšími akciami: otvorením Spomienkového domu Martina Jonáša, prezentáciou nosiča CD Digitálna monografia Martina Jonáša a vydaním kalendára s ilustráciami tvorby Martina Jonáša.

− dokumentačnú výstavu o nestorovi slovenskej architektúry Michalovi Milanovi Harmincovi z príležitosti 145. výročia narodenia. Výstavu usporiadal ÚKVS v spolupráci s Fakultou architektúry STU v Bratislave. Vernisáž bola 31. júla 2014. Zúčastnili sa na nej aj hostia zo Slovenska: doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD., dekanka Fakulty architektúry v Bratislave, vedúci Ústavu teórie a dejín architektúry a obnovy pamiatok prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD. a spoluautori výstavy prof. Ing. arch. Matúš Dulla, PhD. a pani Ing. arch. Jana Pohaničová. Výstava predstavila na dokumentačných paneloch život a dielo M. M. Harminca a modely jeho architektonických diel, ktoré zhotovili študenti Fakulty architektúry z Bratislavy. Je výsledkom trojročnej výskumnej činnosti, na základe ktorej bola publikovaná aj kniha o tomto nestorovi slovenskej architektúry. Výstava zmapovala tvorivý potenciál architekta, staviteľa stredoeurópskeho regiónu. Jeho životná dráha začala v Kulpíne, potom v Novom Sade, neskôr na vysokej škole v Budapešti, kde si v roku 1897 založil vlastnú stavebnú kanceláriu. Je jediným autorom, ktorý mal možnosť navrhnúť až tri architektonické plány Slovenského národného múzea v Martine. Mal veľmi širokú klientelu, čo sa odrazilo v rozmanitej škále typologických druhov stavieb. Jeho tvorivá činnosť odráža rôzne štýlové druhy. Zatiaľ nikto presne nespočítal jeho diela, ale vieme, že je autorom viac ako 300 stavieb na území Maďarska, Srbska, Ukrajiny, Slovenska. Výstava bola súčasťou kultúrnej ponuky Slovenských národných slávností a začiatkom spolupráce predstaviteľov Fakulty architektúry z Bratislavy s Oddelením pre architektúru Fakulty technických vied Univerzity v Novom Sade. Vedúci tohto oddelenia prof. Darko Reba rokoval s predstaviteľmi ÚKVS a Fakulty architektúry z Bratislavy aj o ďalších spoločných témach, akou je napríklad aj výskum života a diela Petrovčana Michala Plavca, autora budovy gymnázia v Báčskom Petrovci, a tiež diela Alexandra Kelemena z Bajše, ktorý pôsobil vo viacerých mestách vo Vojvodine a podpísal sa pod veľký počet architektonických diel.

− výstava diel Ivana Križana pri príležitosti jeho životného jubilea počas Slovenských národných slávností sa neuskutočnila, pretože umelec napriek tomu, že bol písomne oslovený, sa rozhodol ponuku z objektívnych dôvodov neprijať.

− životné jubileum Pavla Mučajiho (85 rokov) si ústav, žiaľ, nemohol pripomenúť. Uctil si však jeho umeleckú a tvorivú púť náležitým spôsobom.

− ÚKVS podporil finančne pri stom výročí divadelníctva v Kovačici vydanie monografie, ktorá bola predstavená 28. decembra 2014 v Kovačici. Monografia zachytáva sto rokov ochotníckeho divadla v Kovačici. Redaktorkou je Dr. Zuzana Čížiková.

− pri príležitosti 20. výročia festivalu DIDA prispel ÚKVS finančne na vydanie knihy DIDA 2004 – 2013 NOVÁ SLOVENSKÁ VOJVODINSKÁ DRÁMA II. Divadelný zborník najúspešnejších a najlepších dramatických textov z festivalu DIDA za posledných desať rokov.

Program 4: Programy odborného zdokonaľovania a vzdelávania v oblasti kultúry a umenia

ÚKVS ako spoluorganizátor celomenšinových podujatí − festivalov osobitného významu viackrát realizoval výskumy verejnej mienky, ktorých výsledky boli uverejnené v ročenke Maják. Výskumy ukázali na silné stránky, ale aj na tie, na ktorých ešte treba sústavne pracovať v záujme zvýšenia kvality, napríklad treba odborne pripraviť moderátorov celomenšinových festivalov. Na túto tému usporiadal ÚKVS dve kolá odborných školení pre moderátorov.

Prvé kolo školenia sa konalo v čase od 24. – 25. mája 2014 v priestoroch ÚKVS , kde sa zišlo približne 15 účastníkov, ktorí prejavili záujem zdokonaliť sa vo svojom pracovnom odbore alebo celkovo v kvalite rečového prejavu. Pestrá škála profesií participantov – od televíznych a rozhlasových moderátorov, cez hlásateľov až po zástupcov občianskych združení – prispela ku kvalite workshopu. Viedol ho pedagóg Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Marcel Olšiak. Jeho skúsenosť s prípravou študentov žurnalistiky aj verejne činných osôb v médiách sa dala postrehnúť už na prvý pohľad. Teoretickú prednášku dopĺňal príkladmi z praxe, prihliadajúc aj na skúsenosti účastníkov. Riešili sa tu aj jazykovedné otázky, ale napokon teóriu vystriedala prax. Každý účastník si tak vyskúšal post moderátora festivalu, televízneho i rozhlasového spravodajstva. Vystihol sa rozdiel medzi moderátorom a hlásateľom, medzi subjektívnym a objektívnym postojom, ktorý by sa mal dodržiavať.

Druhé kolo kurzu pre moderátorov sa konalo v dňoch 30. – 31. augusta 2014 v priestoroch ÚKVS, ako aj v priestoroch SKC Šafárika v Novom Sade. Školenie mal na starosti opäť Marcel Olšiak, jeho postrehy tentokrát dopĺňal kolega Peter Zagar. Teoretické poznámky sa neraz s humorom striedali s praktickými: skúšalo sa, debatovalo, vymýšľalo i písalo. No predovšetkým sa rečnilo. Účastníci si cvičili slovenčinu a improvizovali na rôzne témy. Uložiť vetu za vetou v hovorenom prejave tak, aby niesol myšlienku a znel ľahko, si vyžaduje maximálnu sústredenosť moderátora i jeho premyslenú komunikáciu s obecenstvom. Predniesť uvítací prejav bez prípravy je predsa len niečo iné, ako ho čítať z vopred pripraveného scenára. Celé dva dni od skorého rána pracovali na seminári usilovne siedmi účastníci, ktorí mali s moderovaním už skúsenosť. V dnešnej dynamickej dobe, keď sa koná jedno podujatie za druhým, treba moderátorské prístupy obmieňať a hľadať stále nové inšpirácie.

ROZVOJOVO-VÝSKUMNÉ ODDELENIE

Program 5: Vydavateľská činnosť ÚKVS

 • ROČENKA ÚKVS MAJÁK(kolektív autorov)

Zhrnutie všetkých aktivít ÚKVS za minulý rok sme verejnosti ponúkli aj prostredníctvom zaujímavých fotografií a textov v ročenke ÚKVS Maják 2013. Maják má 84 strán, ustálenú koncepciu a uvádza paralelné texty v slovenskom a srbskom jazyku. Po úvodnom príhovore riaditeľky ÚKVS nasledujú rubriky: Informačno-dokumentačná a komunikačná činnosť, Rozvojovo-výskumná činnosť, Prezentácia kultúry Slovákov v Srbsku, Medzinárodná spolupráca, V ústave bolo…, Podporili sme, Prezentovali sme sa. Autormi príspevkov sú prevažne zamestnankyne ústavu Milina Sklabinská, Katarína Mosnáková, Margaréta Valentová, Nataša Simonovićová, no i početní externí spolupracovníci. Jazykovú úpravu mali na starosti Katarína Melichová, Milica Bracićová a Dr. Juraj Glovňa. O grafickú úpravu prvého čísla sa postarala Jasmina Simonovićová a od druhého ročníka Maják graficky upravuje Đula Šanta. Všetkých päť ročeniek môžu mať záujemcovia v tlačenej podobe alebo si ich vyhľadať v elektronickej podobe na portáli www.slovackizavod.org.rs. Ročenky jedinečným spôsobom dokumentujú to, čo sa počas roka v oblasti kultúry vojvodinských Slovákov prostredníctvom našej ustanovizne urobilo.

 • ZBORNÍK 9. MUZIKOLOGICKEJ KONFERENCIE (editorka Milina Sklabinská)

Zborník je zhrnutím toho, čo priniesla 9. konferencia o význame hudobného a etnologického výskumu, ktorý je základom tak širšej bádateľskej činnosti, ako aj jeho aplikácie na súčasné prezentačné formy. Najnovší muzikologický zborník z dielne ÚKVS prináša poznatky, súvislosti a reflexie, týkajúce sa hudobno-teoretických aspektov slovenskej hudby vo Vojvodine, ale aj aspektov z oblasti etnokultúrnych tradícií. V prostredí vojvodinských Slovákov sa uskutočňuje teraz celý rad podujatí a festivalov s atribútom „tradičné“, preto cieľom konferencie bolo podať pomocnú ruku miestnym bádateľom a umeleckým vedúcim hudobných telies. Prednášajúcimi boli zahraniční odborníci v oblasti hudby či etnológie, a to prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc., dekan Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, prof. PhDr. Ján Botík, DrSc, z Katedry etnológie a etnomuzikológie Filozofickej fakulty UKF v Nitre, prof. PhDr. Marta Botíková, CSc., vedúca Katedry etnológie a muzeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ako aj Dr. Anna Kováčová, riaditeľka Výskumného ústavu Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Príspevky týchto odborníkov sú základom zborníka prác, ktorý predkladáme verejnosti. Ako poprední zástupcovia vedecko-pedagogických a fundovaní vedeckí pracovníci vyjadrili plnú podporu budúcim výskumným projektom a svoje odhodlanie participovať na nich. Editorkou zborníka je Milina Sklabinská. Grafickú úpravu mala na starosti Jasmina Simonovićová, zatiaľ čo obálku navrhla Katarína Lukićová-Balážiková. Príspevky dopĺňa obrázková príloha z archívu ÚKVS. Zborník vychádza pod záštitou NRSNM a za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Je nepredajný a možno ho dostať v ÚKVS, ale je dostupný aj v elektronickej podobe na portáli www.slovackizavod.org.rs.

 • BIBLIOGRAFIA VIERY BENKOVEJ

V roku 2014 vydal ÚKVS Bibliografiu Viery Benkovej, ktorú pripravila Boženka Bažíková. Kniha vyšla ako 2. zväzok v edícii Bibliografie. Obálku a grafickú úpravu navrhol Jozef Klátik, fotografie vybral Jaroslav Čiep. Bibliografia vznikala v rokoch 2011 − 2014. Je v nej zahrnutá literárna tvorba spisovateľky, novinárky a poetky Viery Benkovej, teda jej básne a próza, ako i texty iného druhu uverejňované v knihách, časopisoch a novinách od 1. januára 1959 do 31. decembra 2013. Bibliografia má 437 strán a 2199 bibliografických jednotiek, ktoré sú rozdelené podľa žánru a chronologicky podľa roku vydania. Príspevky z kníh, časopisov a novín sa delia podľa žánrov, texty z toho istého roku sú zoradené podľa abecedy. Preklady kníh sú uvedené podľa jazyka, do ktorého boli preložené. Časť týkajúca sa tvorby Viery Benkovej má dva celky. Do prvého sú zaradené zbierky poézie (15 bibliografických jednotiek.), prózy (10 b. j.), próza pre deti a mládež (3 b. j.), rozhlasová hra (1 b. j.), antológia poézie slovenských autoriek (1 b. j.), preklady jej básnických zbierok (4 b. j.) a prózy (1 b. j.). Druhý celok obsahuje príspevky uverejnené v knihách, časopisoch a novinách: básne (511 b. j.), poviedky a publicistiku (314 b. j.), texty ako vyhlásenia, diskusné príspevky, reportáže, recenzie, úvahy a iné (742 b. j.), rozhovory (170 b. j.), preklady rozličných textov a texty iných autorov, ktoré V. Benková spracovala pre tlač (214 b. j.), ako i texty o básňach našej poetky a jej literárnej tvorbe vôbec (213 b. j.) z pera iných literátov a odborníkov. Bibliografia má aj 9 registrov. Popis vydaných prác dopĺňa i bohatý fotografický a dokumentačný materiál.

 • SLOVENKY – ŽIVOTNÉ PRÍBEHY SLOVENIEK VO VOJVODINE

V roku 2003 organizácia Ženské štúdie z Nového Sadu pod vedením emeritnej profesorky Dr. Svenky Savićovej urobila výskum a následne vydala publikáciu s názvom Životné príbehy Sloveniek vo Vojvodine. Publikácia bola pripravená metódou „oral history“: obsahuje výpovede Sloveniek o svojom živote. Táto publikácia, ako aj knihy o ženách iných etník, sa stali obľúbeným čítaním verejnosti. Jej nízky náklad podnietil Ženské štúdie ako aj Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, aby ju vydali znova. Druhé doplnené vydanie okrem pôvodných textov obsahuje dva texty navyše. Do publikácie sú totiž zaradené rozhovory, ktoré urobila v Starej Pazove učiteľka slovenského jazyka Anna Šillerová. Týmto príspevkom zo Sriemu sa tak doplnilo zastúpenie všetkých troch vojvodinských regiónov, v ktorých Slováci tradične žijú. Doplnené vydanie má aj osobitnú štúdiu spoluzostavovateľky Dr. Jarmily Hodoličovej o genéze slovenského ženského hnutia vo Vojvodine, ktoré sa viaže na začiatok minulého storočia. Predstavením aktivistiek a ich kultúrnej a literárnej činnosti táto publikácia získava ďalší hodnotný rozmer a dotvára tak komplexný obraz Sloveniek vo Vojvodine. Životné príbehy Sloveniek z Vojvodiny sú pútavým čítaním, v ktorom nachádzame tie najúprimnejšie vyznania, životné skúsenosti či príhody Sloveniek z Kysáča, Nového Sadu, Báčskeho Petrovca, Kovačice, Pivnice, Kulpína a Starej Pazovy. ÚKVS opätovným vydaním tejto publikácie prispel nielen k dokumentovaniu života Slovákov v minulosti, ale aj k šíreniu hodnôt tohto viacjazykového a viackonfesionálneho prostredia, v ktorom už vyše dve a pol storočia dopĺňajú multikultúrnu mozaiku Slováci.

 • MONOGRAFIA DIEL MÁRIE GAŠKOVEJ (výtvarný kritik Sava Stepanov)

Výtvarná monografia diel Márie Gaškovej je prvou výtvarnou monografiou, ktorú pripravil na vydanie ÚKVS. Autorský text Savu Stepanova má 50 strán, je aj v srbskej a anglickej mutácii. Pripravený je návrh vizuálnej identity tak vydania, ako aj celej edície, ktorá bude mať názov SlovArt. Ústav zabezpečil fotografie výtvarných diel a dokumentačné fotografie, ktoré budú v prílohe, ďalej recenzie výtvarných kritikov Bohumíra Bachratého zo Slovenska a Vladimíra Valentíka. Ku koncu roka 2014 sa uskutočnilo verejné obstarávanie na tlač tejto monografie, žiaľ, z dôvodov nerešpektovania termínov bude publikácia vytlačená v prvých mesiacoch roka 2015. Zmluva s tlačiarňou, ktorá dala najvýhodnejšiu ponuku, bude preto revidovaná.

 • SLOVÁCI VO VOJVODINE (prof. PhDr. Ján Botík, DrSc.)

V roku 2014 začal pracovať na významnej publikácii Slováci vo Vojvodine prof. Ján Botík zo Slovenskej republiky, ktorý pobudol v Srbsku v čase 20. − 30. mája 2014 a navštívil v Novom Sade, Báčskom Petrovci a Starej Pazove takmer všetky relevantné kultúrne ustanovizne, v ktorých získal cenný materiál. Na základe metodického pokynu autora zabezpečil ústav 600 fotografií z Múzea Vojvodiny, ktoré boli pri tejto príležitosti digitalizované a mnohé z nich budú použité v knihe, takisto dokumentačné materiály zo Slovenského národného múzea z Martina ako aj iné dokumenty. Doteraz autor spracoval kapitoly: Z UDALOSTÍ 16. − 18. STOROČIA: Expanzia Osmanskej ríše na Balkáne a v strednej Európe (1389 − 1718), Kolonizácia a etnický obraz Vojvodiny v 18. storočí, Slovensko a slovenská Dolná zem, SLOVÁCI V BÁČKE, BANÁTE A SRIEME: Kolonizační agenti, Spoločne alebo jedni bez druhých, Pôvod slovenských kolonistov, ako aj FORMOVANIE SLOVENSKYCH KOMUNÍT. Možno konštatovať, že prvá fáza prípravy tohto významného diela je hotová. Kniha po dokončení by mala vyjsť v roku 2015.

 • MONOGRAFIA JÁNOŠÍK (finančná podpora)

V roku 2013 si dedina Jánošík pripomenula 190. výročie príchodu Slovákov do Jánošíka. Pri tejto príležitosti bola pripravená aj päťsto stranová monografia, ktorá zahŕňa odbornú štúdiu o dejinách tunajšieho cirkevného zboru, dediny Jánošík a príspevky o kultúrnych pamiatkach, akciách a všeobecne o živote v rámci evanjelického zboru v Jánošíku. Autormi knihy sú Dr. Ján Babiak a Mgr. Slađan Daniel Srdić. ÚKVS na základe plánu a programu a v súlade s podpísanou zmluvou podporil vydanie publikácie. Digitálnu verziu publikácie ako aj jej výtlačky má k dispozícii aj ústav. Jeho zástupcovia sa zúčastnili na slávnostnej promócii 21. apríla 2014 v Jánošíku.

 • MONOGRAFIA KYSÁČ (finančná podpora)

Monografia o Kysáči čaká na svoje vydanie už desať rokov. Autori sa rozhodli dotiahnuť do konca tento projekt, ktorý finančne podporil v súlade so zmluvnými zásadami aj ÚKVS. Hoci patrí Kysáč k najväčším slovenským dedinám vo Vojvodine, nemal doteraz reprezentatívne dielo o vlastných kultúrnych tradíciách. Digitálnu verziu publikácie ako aj jej výtlačky vlastní aj ÚKVS.

 • MONOGRAFIA SLOVÁCI V BIELOM BLATE 1883 − 2013 / finančná podpora /

Monografiu o dedine Biele Blato pripravil Adam Jonáš, jej dlhodobý kronikár. Na jej vydanie získal autor finančné prostriedky z ÚSŽZ, avšak na návrh SR ÚKVS bolo možné podporiť finančne toto vydanie aj zo zdrojov ÚKVS.

Program 6: Konferencie a snemovania

Účasť na medzinárodnej konferencii Kultúra pre všetkých

ÚKVS sa zúčastnil na medzinárodnej konferencii európskych regiónov Kultúra pre všetkých. Konferenciu zorganizovalo Zhromaždenie AP Vojvodiny, v úvode sa prihovorili predseda Zhromaždenia AP Vojvodiny Ištvan Pastor, podpredseda vlády AP Vojvodiny a pokrajinský sekretár pre kultúru a verejné informovanie Slaviša Grujić a predsedníčka výboru 3 AER a zároveň predsedníčka Rady regiónu Nordland (Nórsko) Sonja Steenová. Úvodné referáty patrili predstaviteľom národnostných menšín: hovoril Mihal Ramač, novinár a publicista, Dr. Tamaš Korhec, predseda Národnostnej rady maďarskej národnostnej menšiny. Prítomným sa prihovorila aj Mgr. Art. Milina Sklabinská, riaditeľka ÚKVS, ktorá účastníkom konferencie predstavila prácu ustanovizne, jej ciele, poslanie, úspechy, ako i plány a predsavzatia do budúcnosti. Využila právo národnostných menšín verejne používať svoj materinský jazyk a svoj príspevok predniesla v slovenčine. Nasledovali sekcie Kultúra cez vzdelanie a Kultúra pre celú spoločnosť. Konferencia Kultúra pre všetkých priniesla nové myšlienky, názory a umožnila výmenu skúseností z problematiky kultúry, ktorá je spoločná tak pre všetky národnosti vo Vojvodine, ako i pre všetky ostatné národy, ktorých predstavitelia sa zúčastnili na tejto konferencii.

Účasť na konferencii Slováci a Srbi – minulosť a súčasnosť

NRSNM v Srbsku, Matica slovenská v Srbsku a Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku za pomoci ÚSŽZ usporiadali v Novom Sade medzinárodnú konferenciu Slováci a Srbi – história a súčasnosť. Pri konferenčnom pulte sa striedali zástupcovia slovenskej menšiny v Srbsku, vysokí predstavitelia Srbska i Slovenska. Význam konferencie má celospoločenský dosah. Na podobných fórach sa stretáva zainteresovaná verejnosť, predstavitelia univerzít, pedagógovia, vedci. Dnešný človek sa správa inak ako jeho predkovia, preto sú žiaduce zmeny v legislatíve, v školstve i v kultúre, samozrejme, pri rešpektovaní tradícií. Auditórium malo možnosť vypočuť si aj prejav predsedu vlády AP Vojvodiny Bojana Pajtića, riaditeľky Kancelárie pre ľudské a menšinové práva Republiky Srbsko Suzany Paunovićovej, predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Igora Furdíka, podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslava Lajčáka a ďalších vysokých štátnych predstaviteľov.

Účasť na konferencii Duchovná a sociálna kultúra menšín v majoritnom prostredí

V Békešskej Čabe sa 9. a 10. októbra konala medzinárodná vedecká konferencia, ktorú usporiadal Výskumný ústav Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku pri príležitosti životného jubilea etnografa PhDr. Ondreja Krupu, CSc. Základným cieľom tejto medzinárodnej konferencie bolo prezentovať a priblížiť najnovšie vedecké poznatky z etnografie, etnológie, folkloristiky, etnomuzikológie a kultúrnej antropológie v prostredí Slovákov na Dolnej zemi, resp. v Maďarsku, ďalej predstaviť vedeckovýskumné výsledky domácich a zahraničných bádateľov, spracovanie materiálov a skúseností z 33. interdisciplinárneho tábora organizovaného v roku 2013 vo Veňarci, ako aj z predchádzajúcich výskumov. Účastníkmi konferencie boli vedeckí a odborní pracovníci SAV, univerzít, vedeckých ústavov a kultúrnych inštitúcií z Maďarska a z okolitých krajín. Všetky príspevky z konferencie budú publikované vo vedeckej monografii. Riaditeľka ÚKVS predstavila prácu tejto ustanovizne kultúry a konkrétne programy a projekty, ktoré ponúkajú možnosť intenzívnejšej spolupráce medzi Slovákmi v regióne.

Účasť na Stálej konferencii Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2014

30.10.2014 sa začalo v Bratislave zasadanie Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2014. Nieslo sa v znamení vzťahu štátov, v ktorých žijú a pôsobia Slováci, k národnostným menšinám a krajanským komunitám. Na konferencii sa zúčastnilo takmer 90 účastníkov – Slovákov žijúcich v zahraničí z 22 krajín sveta a takmer 30 hostí zo Slovenska.

Práca Stálej konferencie spočívala v príspevkoch účastníkov, ale aj v pozdravných príhovoroch vysokých predstaviteľov štátnych inštitúcií. Odzneli cenné príspevky, v ktorých si účastníci vymenili informácie a praktické skúsenosti o spôsoboch získavania podpory pre svoju činnosť nielen z legislatívnej stránky na úrovni jednotlivých štátov, ale i z praktickej stránky na regionálnej úrovni a na úrovni obcí. Na konferencii sa zúčastnili poprední aktivisti vojvodinských Slovákov Anna Tomanová Makanová, predsedníčka NRSNM, Milina Sklabinská, riaditeľka ÚKVS, Katarína Melegová Melichová, predsedníčka MSS, Vladimír Valentík, riaditeľ SVC, Paľo Belička, riaditeľ Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci. Rokovanie Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2014 sa skončilo prijatím záverov.

Organizácia 10. konferencie muzikológov

21. novembra 2014 v ÚKVS prebiehala 10. muzikologická konferencia. V pracovnej časti s témou Hudobné umenie v živote človeka odznelo deväť hudobnoteoretických, etnomuzikologických a kulturologických príspevkov. Výskum piesňovej tradície Slovákov vo Vojvodine − dokumentáciu v úradoch na Slovensku a reflexie na danú tému predstavila PhDr. Hana Urbancová, DrSc., z Ústavu hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Mgr. art. Kristína Lomenová, doktorandka Ústavu hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied, spracovala tradičný spev v živote Slovákov v Starej Pazove ako súčasť dizertačnej práce. Na konferenciu prišli aj predstavitelia Katedry hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela z Banskej Bystrice. Prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc., predniesol príspevok na tému Participácia zborových telies a osobností zo Slovenska na festivaloch speváckych zborov vo Vojvodine. Zaujímavú úvahu na tému Hudba ako súčasť identity podal doc. PhDr. Michal Babiak, PhD. z Katedry estetiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Jeho kolega prof. PhDr. Oliver Bakoš, PhD. z tej istej katedry hovoril o hudbe ako najnižšom alebo najvyššom umení v Schellingovej Filozofii umenia. Účastníčka z Maďarska, Mgr. Katarína Királyová, PhD., prišla na muzikologickú konferenciu ako predstaviteľka Slovenského osvetového centra Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Jej príspevok sa zaoberal etnomuzikologickými výskumami u Slovákov žijúcich v Maďarsku. Na konferencii nechýbali ani príspevky o tanečnej pedagogike a výskume ľudových tancov vojvodinských Slovákov. Najprv o tom hovorila PhDr. Zuzana Drugová z Metodického centra Univerzity Mateja Bela, ktorá sa zaoberala výskumom slovenských ľudových tancov z Banátu, Báčky a Sriemu v archívoch na Slovensku a priniesla ich spracované v podobe metodického nosiča DVD. Mgr. art. Martin Urban, PhD., z Katedry hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela sa zmienil o špecifikách tanečnej pedagogiky v krajanskom prostredí. Po pracovnej časti sa rozvinula zaujímavá diskusia a otvorili sa témy na niektoré nové projekty. Konferencia sa skončila koncertom Akademického zboru Mladosť z Banskej Bystrice v Slávnostnej sieni Gymnázia Jovana Jovanovića Zmaja.

Program 7: Kreativita v službe rozvoja slovenskej kultúry

Do tohto programu môžeme zaradiť dve akcie. Prvá sa týka pravidelného ročného fotokonkurzu, na ktorom hľadáme fotografické materiály a potom ich hodnotíme. V roku 2014 nám poslali záujemcovia tradičné zvyky a obyčaje a počas SNS 2014 sme predstavili tie najlepšie. Na tohtoročný konkurz bolo zaslaných 135 fotografií od 12 účastníkov z Vojlovice, Aradáča, Starej Pazovy, Kysáča, Padiny, Pivnice, Lalite, Dobanoviec a Báčskeho Petrovca. Fotografie hodnotila etnologička Anna Séčová Pintírová, ktorá okrem iného v odbornom posudku napísala: „Väčšina zaslaných fotografií je datovaná z prvej polovice 20. storočia, a to hlavne z medzivojnového obdobia až po šesťdesiate roky 20. storočia. Fotografie znázorňujú a dokumentujú tradičnú kultúru, a to obyčaje tak z rodinného, ako i kalendárneho cyklu, napríklad svadobné, pohrebné a veľkonočné obyčaje a váľanie mája. Taktiež sú na nich zaznamenané rôzne práce ako stavba nabíjaného a tehlového domu, práca s konopou a chmeľom, žatva, oberačka a zabíjačky. Samozrejme aj čas oddychu a zábavy, a to hranie sa detí na svadbu a pobavenie mladých slobodných diečat na priadkach a sánkovačke a mladých mužov či mládencov v krčme. Na tohtoročnom 4. fotokonkurze bolo veľa zaujímavých fotografií na rôzne témy a dve z nich navrhujeme oceniť ako jedinečné: jedna z nich je fotografia z priadok z roku 1941 vo Vojlovici, ktorú nám zaslala Alena Gajanová, a druhá znázorňuje tradičnú zabíjačku u Marčokov z roku 1932 v Kysáči, ktorú nám poslal Michal Ďurovka. Ochotníci z Aradáča, Nového Sadu a Silbaša prispeli k akcii tým, že predniesli niektoré z obyčají, ktoré sa kedysi konali v našich dedinách. Všetky fotografie, ktoré boli zaslané do 4. kola fotokonkurzu, ako aj ich popis a mená vlastníkov, si prítomní mohli pozrieť na power pointovej prezentácii. Fotografie budú uložené v elektronickej databáze ÚKVS.

Ďalším projektom je cyklus rozhlasových vysielaní, ktorý ÚKVS pripravuje pre Rádio Vojvodinu v rámci nezávislej produkcie. Ide o cyklus Zakorenení v stopách predkov, ktorého autorkou je Anna Margaréta Valentová. Ide o dvanásť vysielaní − dvanásť portrétov významných osobností slovenskej vojvodinskej verejnosti. Kultúrni dejatelia, učitelia, farári, spisovatelia, maliari − osobnosti zo všetkých sfér verejného života, ktorí sa zaslúžili o rozvoj kultúry, vedy, osvety, cirkvi, hospodárstva tak vojvodinských Slovákov, ako i všetkých ostatných národov, žijúcich na tomto území. Popri najdôležitejších faktoch z ich života sa tu uvádzajú aj zaujímavosti z pôsobenia medzi vojvodinskými Slovákmi, ako i kultúrne a spoločenské styky so Srbmi. Pripojené sú aj ilustrácie z ich vlastnej tvorby, hudby, úryvky z diela, či výstižná hudba. V každom vysielaní hosťom je odborník na danú tému. Relácie, ktoré už odzneli na vlnách Rádia Vojvodiny, si možno vyhľadať aj na našom portáli a zahŕňajú nasledovné osobnosti: Vladimír Hurban Vladimírov, Adam Vereš, Mikuláš Schneider-Trnavský, Viliam Figuš-Bystrý, Ján Kvačala, Félix Kutlík a Pavel Jozef Šafárik. Vysielania cyklu Zakorenení v stopách predkov − portréty významných osobností slovenskej vojvodinskej kultúry možno sledovať v každý posledný piatok v mesiaci na vlnách Rádia Nový Sad o 16.30 h v rámci vysielania Z každého rožka troška.

INFORMAČNO-DOKUMENTAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ ODDELENIE (INDOK)

Program 8: Kultúra vojvodinských Slovákov ON LINE

Aktivity ÚKVS ako i správy z rôznych oblastí kultúry vojvodinských Slovákov − slovom, fotografiou, prípadne i videom dokumentoval a širšej verejnosti prinášal webový portál www.slovackizavod.org.rs. V roku 2014 pribudlo doň okolo 300 nových správ, 25 fotogalérií, 12 vedeckých príspevkov a správ odborných porôt z celomenšinových podujatí, početné výzvy, tiež nové udalosti z kultúry vojvodinských Slovákov a rozličné neperiodické témy. Na Home page sme uverejnili rubriku Zakorenení v stopách predkov, v ktorej si návštevníci portálu môžu vypočuť rozhlasové vysielania o osobnostiach z kultúrnych dejín vojvodinských Slovákov. Tiež je tu nová hlavička Maják, kde sa v elektronickej podobe zverejňuje ročenka ÚKVS, ako aj pútač Ústav odporúča, ktorým chceme milovníkom kníh ponúknuť nové zaujímavé knižné tituly. V roku 2014 sa oblasť Podujatia a festivaly upravila a zosúladila s najnovšími Pravidlami celomenšinových podujatí, ktoré boli 23. júna 2014 schválené na zasadnutí NRSNM. Obsah sa prekladal do srbčiny, čiastočne aj do angličtiny, čím sa prispelo k zviditeľňovaniu slovenskej vojvodinskej kultúry v širšom kontexte. V roku 2014 pribudli aj ďalšie hlavičky ako Verejné obstarávanie alebo buklet (brožúra) ÚKVS. Ide o povinnosť zo zákona, na základe ktorého má byť práca ústavu nmaximálne transparentná. Pravidelne sa zlepšovali a dopĺňali témy, týkajúce sa vydavateľskej činnosti, kde sa ústav snažil zmapovať všetky nové vydania tak ÚKVS, ako aj zo SVC či iných vydavateľov. Vďaka mapke, ktorá je zverejnená na portáli, sa dá zistiť sledovanosť portálu, teda koľko návštevníkov si denne portál otvorí, z ktorých miest a krajín sveta nás sledujú. Na základe tejto štatistiky možno konštatovať, že od januára 2013 dodnes si portál otvorilo 197 852 návštevníkov. Najviac nás sledujú v Srbsku (55,57%), na Slovensku (27,24%), v Spojených štátoch amerických (4,09%) a potom aj v Česku, Kanade, Chorvátsku, Nemecku, Austrálii, Maďarsku atď. Sústavný záujem používateľov internetu o obsah tohto portálu jednoznačne potvrdil, že ide o jeden z najúspešnejších projektov našej ustanovizne. Okrem zviditeľňovania slovenskej menšiny v Srbsku prispel portál aj k zhromažďovaniu a elektronickému archivovaniu údajov o kultúre vojvodinských Slovákov. Prevádzku portálu podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, čo malo vplyv na vzájomnú výmenu informácií a obojstranne prospešnú spoluprácu. O obsah portálu sa starajú zamestnanci a externí spolupracovníci ústavu, zatiaľ čo programovú a technickú údržbu má na starosti odborná firma Green Fish z Nového Sadu.

Program 9: Databáza kultúry vojvodinských Slovákov

Elektronická databáza ÚKVS bola vytvorená v roku 2009 ako projekt, ktorým sa umožňuje systematizovať a na jednom mieste zachovávať digitalizovaný zvukový, videový, printový a fotografický materiál so zámerom vytvoriť elektronický archív, ktorý zachováva, zveľaďuje a rozvíja výskumnú činnosť a kultúru vojvodinských Slovákov. Od vytvorenia elektronickej databázy sa sem ukladá rozmanitý archívny materiál − najstaršie videové záznamy, staré fotografie, reprodukcie umeleckých diel, nahrávky ľudových piesní a nových umeleckých skladieb, digitalizované ročníky časopisov, kníh a i. Každá entita sa dôkladne spracúva a popisuje stanovenými sekundárnymi údajmi a postupne sa tak pripravuje ucelený elektronický archív kultúry vojvodinských Slovákov. V roku 2014 sa v oddelení INDOK digitalizovali audio-nahrávky z terénnych výskumov Daniela Dudka (1932), univerzitného profesora, popredného lingvistu a výskumného pracovníka vojvodinských Slovákov, ktorý toto svoje celoživotné dielo odovzdal ÚKVS práve s cieľom jeho elektronického spracovania. Tento vzácny výskumný materiál (okolo 100 kaziet a pásov rozhovorov s informátormi v Báčke, Srieme, Banáte a Slavónii) bude následne spracovaný do elektronickej databázy. Elektronickým spracovaním diela prof. Daniela Dudka sa vzácny materiál zachráni a zároveň sa prispeje k jeho sprístupňovaniu dialektológom, historikom, etnológom a iným bádateľom na nové výskumno-vedecké projekty. Databáza ÚKVS od roku 2014 obsahuje aj elektronické monografie Kysáč a Jánošík, tiež fotografický, dokumentačný a iný materiál. Zároveň sa dopĺňala všetkými dostupnými materiálmi z kultúrnej produkcie roku 2014. Ide predovšetkým o fotografie, ale aj o videové zábery a písané materiály, ktoré vznikli pri organizácii  celomenšinových festivalov a iných podujatí. Fotokonkurzy, ktoré organizuje naša ustanovizeň, sú tiež zdrojom získavania nových entít, akými sú staré fotografie zobrazujúce zvyky a obyčaje našich predkov.

Ako ďalšiu úlohu si vytýčil ÚKVS spracovanie, dokumentáciu a sprístupnenie knižných publikácií v slovenskom jazyku, ale i v srbčine, angličtine a v iných jazykoch. Knižnica ústavu obsahuje publikácie, ktoré vydali naše, domáce, ale i zahraničné vydavateľstvá. Sú to knihy rozmanitých žánrov. Patrí sem krásna literatúra pre dospelých, ako aj pre deti, početné odborné tituly z rozličných oblastí. Každoročne sem pribúda vojvodinská periodická tlač, tiež periodiká zo Slovenska, z dolnozemských krajín, ale i zo zámoria, kde žijú Slováci, ktorí aj takto dávajú vedieť o sebe a o svojej činnosti. Súčasťou knižnice sú odborné knihy z oblastí ako filozofia, náboženstvo, humanitné a spoločenské vedy, výtvarné, hudobné, divadelné a filmové umenie, jazykoveda, biografie a bibliografie, dejiny, potom antológie, literárna kritika a literárna veda. Nachádza sa tu i príručná literatúra, zborníky, ako i mnohé katalógy, brožúrky, propagačný materiál, všetko zoradené chronologicky a podľa oblastí. Okrem knižničného materiálu má knižnica vyše 200 nosičov CD a DVD, a to hudobných, filmových, dokumentačných. Knihy sa do príručnej knižnice ÚKVS dostávajú vo forme darov, ale i formou kúpy, najčastejšie krásnej literatúry a encyklopédií. Knižnica má vyše 2200 knižných publikácií. Za rok 2014 pribudlo 430 nových knižných titulov, tak kníh, ako i periodickej tlače. Knihy sa spracúvajú podľa univerzálnej decimálnej klasifikácie elektronickým programom TnT Bibliotekar plus a zároveň sa zapisujú fyzicky. Knihy si môže vypožičať a prečítať každý záujemca.

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

Program 10: Prezentácia slovenskej vojvodinskej kultúry v zahraničí

O ÚKVS aj na Viedenskej univerzite

ÚKVS mal svoju prezentáciu aj v Inštitúte slavistiky Univerzity vo Viedni. Inštitút slavistiky (Institut für Slawistik) je jedným z najstarších a najuznávanejších filologických inštitútov v krajinách hovoriacich po nemecky. Na Filozofickej fakulte pôsobili v minulosti ako profesori významné osobnosti z radov Slovákov ako Ján Kollár a Karol Kuzmány, ale aj osobnosti z radov významných Srbov ako Vuk Stefanović Karadžić a Dositej Obradović. Inštitút dnes tvorí osem katedier, na ktorých možno študovať odbory: ruský jazyk a literatúru, srbský/chorvátsky/bosniansky jazyk a literatúru, bulharský jazyk a literatúru, slovinský jazyk a literatúru, slovenský jazyk a literatúru, český jazyk a literatúru, poľský jazyk a literatúru ako aj ukrajinský jazyk a literatúru. Predstaviť jazyk a kultúru vojvodinských Slovákov študentom slovenského jazyka a literatúry sa podujal prof. Dr. František Koli, ktorý tu vyučuje slovenský jazyk a literatúru a ktorý pozval prof. Dr. Juraja Glovňu z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Mgr. art. Milinu Sklabinskú, riaditeľku ÚKVS, aby študentom slovom a obrazom predstavili kúsok slovenského sveta za hranicami Slovenska. Po prednáške o jazyku vojvodinských Slovákov, ktorú predniesol prof. Juraj Glovňa v nemeckom jazyku, nasledovala prezentácia kultúry vojvodinských Slovákov v podaní Miliny Sklabinskej. Mladí ľudia – študenti slovakistiky – v diskusii prejavili veľký záujem o našu, hoci nie veľmi početnú, lež dobre organizovanú a ešte vždy produktívnu komunitu, a o to, ako dokáže ona rozvíjať svoju autochtónnu kultúru. Dozvedeli sa aj o krojoch vojvodinských Slovákov, ale aj o príčinách výrazného poklesu počtu Slovákov v Srbsku v poslednom období.

ÚKVS na pracovnej návšteve v Maďarsku

ÚKVS prezentoval 4. júna 2014 v Békešskej Čabe knihu Slováci v Srbsku z aspektu kultúry. Zostavovateľky publikácie M. Sklabinská a K. Mosnáková Bagľašová najprv navštívili Výskumný ústav Celoštátnej slovenskej samosprávy (CSS), kde ich privítali pracovníčky na čele s riaditeľkou Dr. Annou Kováčovou. Potom sa premiestnili do Domu slovenskej kultúry, kde riaditeľka M. Sklabinská predstavila činnosť ÚKVS a prezentovala publikáciu Slováci v Srbsku z aspektu kultúry. K. Mosnáková sa zmienila o tom, ako kniha vznikala a čo je jej obsahom. Významným momentom bolo podpísanie dohody o spolupráci medzi Ústavom pre kultúru vojvodinských Slovákov a Výskumným ústavom CSS. Riaditeľky podpísali dohodu na roky 2014 − 2018. Hlavným cieľom je nadviazať kontakty medzi oboma ústavmi, ako aj spolupráca pri výskume spoločenských a humanitných vied, pri organizovaní vedeckých a kultúrnych podujatí, vedecko-popularizačných akcií, prednášok a diskusií o južnej dolnozemskej problematike. Spolupráca sa bude konať v týchto formách: Výskumný ústav Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov pripravia pre pracovníkov oboch ústavov výskumné pobyty, budú ich pozývať na vedecké a vedecko-popularizačné podujatia, medzinárodné konferencie, sympóziá, prezentácie publikácií a iné akcie na bilaterálnej úrovni, pripravia študijné pobyty v archívoch, múzeách a knižniciach, zabezpečia výmenu informácií a vedeckých materiálov, publikácií, podľa možnosti budú spolupracovať na spoločných projektoch, seminároch atď. ÚKVS daroval knihy Domu slovenskej kultúry, Výskumnému ústavu CSS, tamojšej školy, cirkevnému zboru ako i knižnici v Békešskej Čabe.

Zdokonaľovanie manažérskych zručností

Národné osvetové centrum organizuje pravidelné vzdelávanie riaditeľov regionálnych osvetových centier zo Slovenskej republiky, na ktoré bola pozvaná aj riaditeľka ÚKVS M. Sklabinská. Zúčastnila sa na školení s názvom Rozvoj manažérskych zručností. Prvé školenie bolo v dňoch 29. − 30. apríla 2014 v ústrednom inštitúte vzdelávania a psychológie v Strečne. Viedol ho Ing. Marian Štermenský z agentúry Prebonus. Tréning bol zameraný na rozvoj profesijných kompetencií pracovníkov v oblasti kultúry na pozíciách manažérov kultúrnych činností. Vzdelávanie vo forme tréningu predstavuje profesijné vzdelávanie zamerané na zvyšovanie kľúčových kompetencií (najmä manažérskych zručností) pracovníkov – manažérov v oblasti kultúry. Pokračovanie tohto vzdelávacieho kurzu bolo v čase 1. – 2. októbra v Banskej Bystrici a viedla ho lektorka Ing. Mária Kubišová – riaditeľka združenia K.A.B.A., trénerka a expertka v oblasti celoživotného vzdelávania a poradenstva.

* * *

Záverom

Okrem aktivít, ktoré sú súčasťou Plánu a programu práce ÚKVS na rok 2014, sa uskutočnili aj ďalšie aktivity, ktoré nebolo možné podrobne popísať v čase podávania návrhu. Všetky však súvisia s poslaním ÚKVS a činnosťou rozvojovo-výskumnej, informačno-dokumentačnej a prezentačnej jednotky. V závere správy uvádzame aktivity, ktoré vo veľkej miere prispeli k zviditeľneniu ÚKVS a k šíreniu dobrého mena slovenskej vojvodinskej kultúry.

ÚKVS na návšteve v Spolku slovenských žien v Kysáči

Spolok slovenských žien v Kysáči zorganizoval večierok, na ktorom predstavili najnovší muzikologický zborník, venovaný cirkevnej hudbe vojvodinských Slovákov. Večierok sa uskutočnil 15. januára 2014 v knižnici Michala Babinku v Kysáči, kde riaditeľka ÚKVS sprítomnila aktivity, ciele a účel ustanovizne a zamerala sa na Zborník prác 8. konferencie muzikológov a hudobných odborníkov, v znamení ktorého sa niesol i celý večierok. Večierok prebiehal v príjemnej atmosfére, vo výmene názorov a diskutovalo sa aj o rôznych záležitostiach vojvodinských Slovákov.

 • Slováci v Srbsku z aspektu kultúry v Sriemskej Mitrovici

26. februára 2014 zavítal ÚKVS so svojím významným dielom − monografiou Slováci v Srbsku z aspektu kultúry − medzi Slovákov do Sriemskej Mitrovice. Toto vojvodinské mesto, v ktorom žije približne 150 Slovákov, sa do monografie dostalo v druhom doplnenom vydaní. Organizátorom prezentácie v Mestskej knižnici Gligorija Vozarovića bol MO MS v Sriemskej Mitrovici na čele s Michalom Rybárom. Okrem domácich Mitrovčanov sa na večierku zúčastnili i Staropazovčania, s ktorými sriemskomitrovický MO MS úspešne spolupracuje. Staropazovčania sa na začiatku večierka predstavili kratším programom. Publikáciu Slováci v Srbsku z aspektu kultúry dostali ako dar prítomní predstavitelia kultúrneho života Sriemskej Mitrovice a Starej Pazovy.

 • Ústav pre kultúru vojvodinských Sloveniek

8. marca 2014 vzdal hold ÚKVS ženám, ktoré sa v minulosti zaslúžili o pozdvihnutie kultúry na našom území, ako aj tým, ktoré ju úspešne tvoria v súčasnosti. V tento deň bol v ÚKVS zorganizovaný večierok. Kultúrnym programom chcel ústav všetkým prítomným ženám urobiť tento deň slávnostnejším, vytrhnúť ich z každodennosti a zároveň si pripomenúť významné vojvodinské Slovenky, ktoré zanechali hlboké stopy v slovenských vojvodinských kultúrnych dejinách. ÚKVS svojou prítomnosťou poctili vzácni hostia: programová koordinátorka v Misii OBSE v Srbsku Zorana Antonijevićová, predsedníčka Akadémie ženského podnikania Jana Radakovićová so spolupracovníčkami Viktóriou Kováčovou, profesorkou Slobodankou Markovovou a Vierou Benkovou, predsedníčka ASSŽ Viera Miškovicová, predstaviteľky slovenských združení žien, speváčky Slovenského kultúrneho centra Šafárik, ako aj početné dámy, ktoré urobili večierok slávnostnejším. Za mužov boli prítomní: herec Srbského národného divadla, Miroslav Fábry a gitarista Edo, ktorí svojou kultúrnou vložkou ozvláštnili večierok.

 • V Padine o najnovších tituloch Slovenského vydavateľského centra a ÚKVS

V rámci tradičného podujatia Zima s knihou bola 12. marca 2014 v Padine predstavená doktorská dizertácia Zuzany Čižikovej Literárne dielo Jána Labátha , ktorá vyšla v ÚKVS v roku 2013 v edícii Doktorské dizertácie. Pri tejto príležitosti Dr. Čížiková, slovakistka na Filologickej fakulte v Belehrade, uviedla motívy, ktoré ju viedli k tomu, aby sa venovala dielu Jána Labátha, a priblížila prítomným výzvy, ktoré súvisia s výskumnou činnosťou vedeckých pracovníkov. O edícii, ale aj o bibliografiách a bibliofíliách, tiež o zborníkoch z vedeckých konferencií, ročenkách a iných vydavateľských počinoch ÚKVS hovorila riaditeľka ÚKVS Milina Sklabinská. Zdôraznila, že vydavateľská činnosť nie je primárnou činnosťou ústavu, ale skôr jedným z výstupov bádateľských projektov, ktoré ÚKVS rôznymi spôsobmi podporuje.

 • Film Panna zázračnica v ÚKVS

V utorok 27. mája 2014 bol v ÚKVS premietnutý film Panna zázračnica (1966, réžia: Štefan Uher), nakrútený podľa rovnomennej novely Dominika Tatarku z roku 1944, ktorý je jedným z najvýznamnejších predstaviteľov slovenskej kultúry a ktorý by sa v roku 2013 bol dožil sto rokov.

 • Sochárova spoveď v ÚKVS

8. júla 2014 sa v priestoroch ÚKVS uskutočnila výstava akademického sochára Jána Stupavského pod názvom Sochárova spoveď. Ján Stupavský je prvý akademický sochár z radov vojvodinských Slovákov. Zároveň to bola prvá výstava sôch usporiadaná v ústave. Stupavský svojou tvorbou podnietil prítomných k oslave umenia a k rozjímaniu nad predstavenými dielami. Spovedá sa tým, ktorí si umenie vysoko vážia a vedia z neho vyčítať tie najskrytejšie emócie, túžby a pocity. Umelec si utvára svoj vlastný svet, obetuje seba svojmu dielu a z tej skutočnosti potom čerpá nové sily pre nové diela. Je si vedomý, že život sa pominie, ale duch tvorcu a jeho sila zotrvá v diele. Život a dielo sochára Jána Stupavského predstavili Anna Margaréta Valentová a Katarína Mosnáková, úryvky z diela Človek a umenie Jána Albrechta pripravila Milina Sklabinská. Autor hovorí, že zvuk flauty je pre neho inšpiráciou, preto odznela na večierku Sonáta pre sólo a flautu v a-mole od Karla Filipa Emanuela Bacha v podaní Jeleny Trebatickej, študentky 4. ročníka akademických štúdií flauty. Básne slovenského vojvodinského spisovateľa Jána Bohuša predniesla Karmena Zorňanová a preložené do angličtiny Anna Struhárová.

 • Členovia Svetového združenia Slovákov v zahraničí v ÚKVS

Na Slovenské národné slávnosti roku 2014 zavítali členovia Svetového združenia Slovákov v zahraničí na čele s predsedom Vladimírom Skalským. Hosťami boli vedúce osobnosti Slovákov z Česka, Maďarska, Rumunska, Švédska, Talianska, Ukrajiny, Veľkej Británie a zo Slovenska. 3. augusta navštívili Nový Sad a ÚKVS. Ústav svojou prítomnosťou v tento deň poctil i podpredseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Peter Prochácka. S dvadsaťčlennou delegáciou do Ústavu zavítal Vladimír Valentík, riaditeľ Slovenského vydavateľského centra, a Ladislav Čáni, tajomník Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Hosťom predstavila riaditeľka Milina Sklabinská činnosť a poslanie ÚKVS, jeho doterajšiu aktivitu aj plány do budúcnosti.

 • Osobitné uznanie pre Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov

Na slávnostnom zasadnutí Zhromaždenia Matice slovenskej v Srbsku, ktoré sa konalo v sobotu 2. augusta 2014 v sieni Slovenského vojvodinského divadla, udeľovali ďakovné listiny a uznania. Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov bol poctený osobitným uznaním za zásluhy a úspechy na poli umenia a národných tradícií. Uznanie prevzala a v mene ustanovizne sa poďakovala riaditeľka Milina Sklabinská.

 • Umelec Pavel Pop zhotovil ďalšie dva portréty slovenských vojvodinských osobností (projekt podporený ÚSŽZ)

Do kolekcie umeleckých portrétov v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov pribudli dva nové portréty, dopĺňajúce zbierku obrazov, ktorá sa tvorí a uchováva v ÚKVS. Projekt sa realizuje už štvrtý rok s podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Doteraz bolo zhotovených desať portrétov významných osobností z kultúrnych dejín vojvodinských Slovákov (Karola Miloslava Lehotského, Michala Milana Harminca, Vladimíra Hurbana Vladimírova, Paľa Bohuša, Zuzky Medveďovej, Michala Babinku, Jozefa Podhradského, Jána Branislava Mičátka, Leopolda Branislava Abafiho a Alberta Martiša). Ich autormi sú Pavel Pop a Pavel Čáni. V roku 2014 podobizne Leopolda Branislava Abafiho a Alberta Martiša umelecky stvárnil akademicky maliar a portretista Pavel Pop.

 • Dunaj a umenie − slovensko-slovenské dialógy

Festival súčasného umenia Dunajské dialógy v Novom Sade privítal známych výtvarných umelcov zo Slovenska. Od 27. augusta do 15. septembra galéria Bel-art z Nového Sadu zorganizovala Druhý festival súčasného umenia Dunajské dialógy 2014. Témou festivalu bol vzťah umenia a krízy. Bola to aj skvelá príležitosť pre umelcov na výmenu skúsenosti a vzájomné zoznamovanie sa. Špecifikom novosadských Dunajských dialógov sú „dialogické výstavy“, na ktorých svoje diela vystavuje jeden umelec zo Srbska spolu s autorom z jednej z podunajských krajín. V roku 2014 na základe výberu Savu Stepanova paralelne vystavovali jeden umelec zo Slovenska a jeden slovenský umelec z Vojvodiny, a to Martin Derner – Jozef Klátik, Marek Kvetan – Mira Brtková, Viktor Frešo – Jaroslav Škulec, ako aj umelecký manželský pár Olja Stefanovićová Triašková – Ján Triaška, umelci z Vojvodiny, ktorý žijú a pracujú v Bratislave. 28. augusta sa k podujatiu pripojil aj ÚKVS, keď privítal viacerých vzácnych hostí zo Srbska, ako i zo zahraničia. Podujatie slávnostne otvoril J. E. veľvyslanec Slovenskej republiky v Srbsku Ján Varšo.

 • Kultúra Slovákov v Obci Báčska Palanka

29. augusta v knižnici Veljka Petrovića v Báčskej Palanke sa konal večierok venovaný slovenskej kultúre v Obci Báčska Palanka, ktorý pripravil ÚKVS v spolupráci s knižnicou. Ochotníci z Obce Báčska Palanka predstavili na večierku v Knižnici Veljka Petrovića krásy a špecifiká slovenskej kultúry, ktorá dotvára multietnický charakter obce už vyše dvesto rokov. Program otvorila a hostí privítala riaditeľka Knižnice Koviljka Dobrićová, ktorá predstavila aj publikáciu Slováci v Srbsku z aspektu kultúry a monografie o Pivnici a Silbaši. Cieľom bolo predstaviť slovenskú kultúru v prvom rade Neslovákom, a preto sa konal dvojjazyčne. Knižnicu v tento večer navštívilo veľa návštevníkov, ktorí tým potvrdili, že si ctia svojich susedov a prejavujú záujem o ich kultúru.

 • Dni slovenskej kultúry v Hrtkovciach

27. septembra 2014 si v sriemskej dedine Hrtkovci podali ruky a odovzdali podpísané Charty družby medzi miestnymi spoločenstvami starosta Hrtkoviec Goran Trlaić a starosta obce Ratka Milan Spodniak zo Slovenskej republiky. Táto udalosť prispela k prehlbovanie spolupráce medzi oboma štátmi. V zaujímavom programe vystúpil kultúrno-umelecký spolok Desanky Maksimovićovej, ako aj členovia folklórnych súborov Ipeľ a Jánošík z Fiľakova. Obaja starostovia a predstavitelia obce Ruma si odniesli so sebou knihu Slováci v Srbsku z aspektu kultúry, ktorú v rámci programu predstavila riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov Milina Sklabinská.

 • 6. stretnutie dolnozemských Slovákov − Na jarmoku v Kovačici (projekt podporený ÚSŽZ)

4. októbra 2014 sme úspešne zrealizovali 6. stretnutie dolnozemských Slovákov Na jarmoku… Zúčastnilo sa na ňom tridsať ochotníckych združení, či jednotlivcov (ženských spolkov, organizácií remeselníkov, kultúrno-umeleckých spolkov, združení kuchárov a vinárov a iní) z nášho štátu, z Maďarska, z Rumunska a zo Slovenska. Po prvýkrát sa na podujatí zúčastnili aj Slováci z Chorvátska a to z Iloku a Rijeky. Jarmok privítal vyše 300 účinkujúcich, ktorí svoje výrobky vyrábali a predávali v 42 stánkoch a svoje umelecké zručnosti predviedli aj v programe na javisku. Slávnostné otvorenie jarmoku bolo o 13.00 hodine na nádvorí MS v Kovačici. Scenár, ktorý napísala Katarína Mosnáková, bol inšpirovaný prvým jarmokom v Kovačici, ktorý sa organizoval v roku 1934, ako aj jarmočnými príhodami a vtipnými scénkami zo slovenských dolnozemských jarmokov. Prítomných v mene organizátorov podujatia pozdravila a privítala M. Sklabinská, riaditeľka ÚKVS. Svojou prítomnosťou toto stretnutie dolnozemských Slovákov poctili aj J. E. Ján Varšo, veľvyslanec Slovenskej republiky v Srbsku, a J. E. Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V programe účinkovali: Ľudová hudba Rosička z Kovačice, TS Rozmarín, Dom kultúry 3. októbra z Kovačice, SKUS Detvan z Vojlovice, Spevokol Čabianska ružička z Békešskej Čaby z Maďarska, Aradáčske meškárky, Spevácka skupina Ženského spolku Kovačica, Detský foklórny súbor Základnej školy Mladých pokolení z Kovačice, sólista Ivan Slávik a harmonikár Emil Nemček, sólistka Martina Bzovská zo Starej Pazovy, Matica slovenská v Iloku z Chorvátska, Juraj Ľavroš hrou na fujare, FS Domu kultúry Michala Babinku z Padiny, Matica slovenská v Rijeke z Chorvátska, inštrumentalista Miloš Kunkel, OZ Tradičné umelecké remeslá zo Slovenska, FS Sálašan z Nadlaku z Rumunska. Sprievodným podujatím bola vernisáž archívnych fotografií Múzea vojvodinských Slovákov. Výstava s názvom Poznáte ma? Marijana Pavlova a Anny Séčovej Pintírovej bola nainštalovaná v Galérii insitného umenia.

 • Študenti Univerzity Cyrila a Metoda z Trnavy na návšteve v ÚKVS

3. októbra sme v ÚKVS privítali študentov z Univerzity Cyrila a Metoda z Trnavy. Študenti navštívili ústav počas exkurzie do Nového Sadu. Ich cieľom bolo zoznámiť sa s kultúrou vojvodinských Slovákov. Sprevádzala ich PhDr. Viera Žúborová, odborná asistentka Katedry politických vied na Fakulte sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Študentov zaujala prezentácia tunajšieho kultúrneho života v podaní riaditeľky M. Sklabinskej, ktorá im sprítomnila dejiny i život vojvodinských Slovákov.

 • Pivnickí žiaci na návšteve v ÚKVS

16. októbra ÚKVS navštívili pivnickí žiaci spolu so svojimi hosťami − žiakmi z Banskej Štiavnice. Skupinka žiakov Základnej školy 15. októbra z Pivnice s učiteľkami Gabrielou Gubovou, Lenkou Víziovou a Máriou Činčurákovou a ich hosťami − učiteľkami a žiakmi z Banskej Štiavnice – prišli do ÚKVS preto, aby sa dozvedeli viac o kultúre vojvodinských Slovákov. Hostia si odniesli knihu Slováci v Srbsku z aspektu kultúry, ako i nosič CD s detskými piesňami z festivalu Letí pieseň, letí.

 • Víťazoslav Hronec predstavil svoju tvorbu v Silbaši

Z iniciatívy Víťazoslava Hronca a za podpory ÚKVS sa uskutočnil 21. októbra 2014 nevšedný večierok v sieni Cirkevného zboru v Silbaši. Každý, kto má blízko k umeniu, si mohol dopriať radosť z poézie a nechať sa unášať veršami jedného z našich popredných básnikov. Hoci sú podobné akcie v našich menších prostrediach skôr výnimkou, pozvanie prijali početní záujemcovia, ktorí tu strávili príjemné chvíle. Víťazoslav Hronec predstavil svoju tvorbu v spoločensko-politickom kontexte, ukázal na výzvy, s ktorými sa stretával počas tvorby od začiatkov do dnešných dní. Bola to zaujímavá básnikova introspekcia, s ktorou sa podelil so svojím publikom. Niektoré básne sám predniesol. Členka Aktívu žien v Silbaši Jaroslava Širková tiež zarecitovala báseň, ktorú si V. Hronec sám vybral. Večierok zorganizoval Aktív žien v Silbaši, priestory poskytol Cirkevný zbor. Autor sa im odvďačil vlastnými publikáciami a ÚKVS ročenkami a knihami z vlastnej produkcie.

 • Slováci v Srbsku z aspektu kultúry docestovali do Bajše

13. októbra 2014 bola v Bajši prezentácia monografie Slováci v Srbsku z aspektu kultúry. Bajša, najsevernejšia dedina v Srbsku, v ktorej žijú Slováci, sa nachádza v severobáčskom okrese v Obci Báčska Topola. Podľa najnovších údajov zo sčítania obyvateľstva tu žije 86 Slovákov. Od roku 1720, keď sú prvé zmienky o Slovákoch − evanjelikoch v Bajši, stretávali sa bajšianski Slováci s rôznymi zápasmi za zachovanie svojej identity – ako vidno, podarilo sa im to. Zamestnancov ÚKVS v bajšianskom Miestnom spoločenstve privítala plná sála prítomných, ktorí sa tešili na prezentáciu knihy. V knihe je predstavená zemepisná charakteristika Bajše, demografia, historické fakty a súčasnosť, kultúry život, ako i odporúčanie, prečo sa oplatí Bajšu navštíviť. V Bajši sa prelínajú kultúrne tradície Srbov, Maďarov a Slovákov, ktoré dokumentuje vzájomné spolunažívanie a tolerancia obyvateľov už niekoľko storočí. Dôkazom bol i tento večierok, na ktorý ochotne prišli príslušníci všetkých národností. Knihu Slováci v Srbsku z aspektu kultúry si odniesli domov prítomní hostia, ktorí aj takto pomôžu zachovať slovenskosť na tomto území..

 • 60. výročie založenia Filozofickej fakulty v Novom Sade

V rámci osláv 60. výročia založenia Filozofickej fakulty v Novom Sade pripravilo Oddelenie slovakistiky prezentáciu Pamätnice s názvom 50 rokov slovakistiky v Novom Sade. ÚKVS finančne prispel na dokončenie tejto publikácie.

 • Predvianočný večierok pre deti Ako Janko a Marienka hľadali vianočnú rozprávku v ÚKVS

V Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov bol 22. decembra 2014 predvianočný večierok venovaný deťom. Bol to interaktívny program kombinovaný s prvkami divadla a pomenovaný Ako Janko a Marienka hľadali vianočnú rozprávku. Podľa scenára a réžie Moniky Necpálovej prišli do ústavu Janko (Ján Žolnaj) a Marienka (Monika Necpálová), ktorí stratili svoju vianočnú rozprávku. Ak ju za pomoci detí nenájdu, môže sa stať, že Vianoce 2014 ani neprídu. Boli však veľmi usilovní a prispeli k tomu, aby aj tentokrát dobro zvíťazilo nad zlom. Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov im pripravil vianočné balíky, z ktorých sa všetci tešili.

Milina Sklabinská

riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov