Program práce Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov na obdobie január – december 2017

PROGRAM PRÁCE

ÚSTAVU PRE KULTÚRU VOJVODINSKÝCH SLOVÁKOV

NA OBDOBIE JANUÁR – DECEMBER 2017

Obsah:

I. ÚVOD

II. ROZVOJOVO-VÝSKUMNÉ ODDELENIE

Program 1: Vedecké výskumy, konferencie a snemovania

Program 2: Vydavateľská činnosť ÚKVS

Program 3: Fotosúbeh

III. INFORMAČNO-DOKUMENTAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ ODDELENIE (INDOK)

Program 1: Portál www.slovackizavod.org.rs.

Program 2: Databáza kultúry vojvodinských Slovákov

Program 3: Knižnica, spracovanie a nákup nových kníh

IV. ODDELENIE PRE KULTÚRNO-UMELECKÉ PODUJATIA, ODBORNÉ ZDOKONAĽOVANIE A VZDELÁVANIE V OBLASTI KULTÚRY A UMENIA SLOVÁKOV VO VOJVODINE

Program 1: Podpora kultúrno-umeleckých podujatí

Program 2: Programy odborného zdokonaľovania a vzdelávania v kultúre a umení

Program 3: Prezentácia aktivít ústavu a kultúry vojvodinských Slovákov

Program 4: Podpora mladým talentom

Program 5: Podpora kultúrnej produkcie v menších prostrediach

Program 6: Spolupráca s Ústavmi a kultúrnymi inštitúciami iných menšinových spoločenstiev vo Vojvodine

V. MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

Program 1: Prezentácia slovenskej vojvodinskej kultúry v zahraničí

Program 2: Medzinárodné podujatia a rozvoj interkultúrneho dialógu

Program 3: Výskum etnodomov a národopisných zbierok v slovenských vojvodinských prostrediach

Program 4: Cena Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov za kultúrny počin roka

I. ÚVOD

Pokrajinský sekretariát pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami rozhodnutím určuje, že ÚKVS v roku 2017 bude nakladať so sumou 10.000.000,00 dinárov.

ÚKVS vypracoval päť projektov, s ktorými sa v novembri 2016 uchádzal o finančnú podporu z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Program práce ÚKVS na rok 2017 vyplýva z navrhnutého strednodobého plánu činnosti ÚKVS na obdobie 2016 – 2019 podaného na súbeh na riaditeľa ÚKVS, ktorý bol prijatý Správnou radou ÚKVS, NRSNM a Pokrajinskou vládou AP Vojvodiny a doplnený o dlhodobé projekty tejto ustanovizne, rozbehnuté už v predchádzajúcom mandátnom období.

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov aj v roku 2017 plánuje realizáciu programov a projektov zameraných na zachovávanie a zveľaďovanie kultúrneho dedičstva, ako aj na podporu súčasných foriem kultúrnej tvorby Slovákov v Srbsku. V súlade s kompetenciami podľa štatútu, ako aj v súlade s rozhodnutiami, ktoré prijal náš zakladateľ, ÚKVS tieto plány uskutoční prostredníctvom permanentnej informačno-dokumentačnej, rozvojovo-výskumnej, prezentačnej a vzdelávacej činnosti. Plán a program práce sa vcelku odvoláva na finančný plán, ktorý s ním súvisí a obsahuje popis bežnej činnosti, ako aj popis programovej činnosti v ÚKVS.

II. ROZVOJOVO-VÝSKUMNÉ ODDELENIE

Rozvojovo-výskumné oddelenie sa venuje vedeckým a odborným výskumom menšinového života, kultúry a umenia slovenského národného spoločenstva v AP Vojvodine, skúma a analyzuje sieť kultúrnych ustanovizní, organizácií a združení vojvodinských Slovákov a ich potreby a fungovanie; skúma normatívnu činnosť v menšinovej kultúre; vedie finančnú politiku a ekonomiku kultúry a zabezpečuje zdroje financovania (rozpočtové financovanie, dary, sponzorovanie a pod.).

Rozvojovo-výskumné oddelenie vypracúva projekty pre úžitkové a rozvojové výskumy v kultúre a umení – všeobecné štúdie a analýzy, sleduje problémy pri uplatňovaní zákonov a sprievodných predpisov, ako aj účinok ich uplatňovania v oblasti kultúry; vypracúva plány a projekty ďalšieho rozvoja kultúry; navrhuje kultúrne modely transformácie v tejto oblasti; navrhuje finančné inštrumenty a štandardy v jednotlivých kultúrnych a umeleckých činnostiach ako formy decentralizácie v oblasti kultúry.

Rozvojovo-výskumné oddelenie sa zaoberá i vzdelávaním a doškoľovaním pracovníkov v jednotlivých oblastiach kultúry a umenia, ako i organizáciou vedeckých a odborných zhromaždení, sympózií, porád, seminárov, okrúhlych stolov, tribún a pod.

Program 1: Vedecké výskumy, konferencie a snemovania

Program 2: Vydavateľská činnosť ÚKVS

Program 3: Fotokonkurz

Program 1:

Vedecké výskumy, konferencie a snemovania

XIII. muzikologická konferencia

ÚKVS usporiada v poradí trináste sústredenie hudobných odborníkov a muzikológov, ktoré sa uskutočňuje na tému Slovenská hudba vo Vojvodine. Účastníci budú na konferenciu pozvaní na základe výzvy a tak, ako aj v predchádzajúcich ročníkoch, pôjde o osobnosti z oblasti hudobnej vedy, muzikológie, etnomuzikológie, hudobnej pedagogiky a iných vedných odvetví ‒ z inštitúcií na Slovensku, z okolitých štátov a zo Srbska.

V roku 2017 sa na konferencii venuje pozornosť téme: Slovenskí hudobní skladatelia pôsobiaci vo Vojvodine.

Plánované prostriedky na realizáciu: 150.000,00 dinárov (ubytovanie, strava a honoráre pre účastníkov konferencie)

Slovenské ľudové rozprávky z Vojvodiny

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov plánuje odštartovať výskum, ktorý jednak podporí oblasť kultúry pre deti a aktivitu mladých výskumných pracovníkov, a zároveň sa pokúsi zapísať niečo, čomu sa doposiaľ medzi slovenskou enklávou vo Vojvodine nevenovala dostatočná pozornosť. Ide o ľudové rozprávky, povesti, legendy a iné druhy ľudovej slovesnosti, ktoré sú autentické a ešte stále živé v jednotlivých našich dedinách. Uvedomujeme si, že so zánikom najstarších generícií vojvodinkých Slovákov zanikajú aj tieto prvky ľudovej tradície a preto realizáciu takéhoto projektu pokladáme za náležitú a prioritnú.

Výstupom projektu budú zozbierané a spracované autentické slovenské ľudové rozprávky z Vojvodiny, ktoré budú sprístupnené odborníkom na niektoré nové projekty – knižné vydania pre deti, rozhlasové a televízne hry, divadelné inscenácie pre deti s originálnou inscenáciou a pod. Najdôležitejším výstupom projektu však bude, že sa zachráni táto oblasť slovenskej ľudovej slovensosti vojvodinských Slovákov.

Plánované prostriedky na realizáciu: 2900 eur (359.600,00 dinárov) z dotácie ÚSŽZ a 40.000,00 dinárov z rozpočtu APV

ÚKVS bude participovať aj pri organizácii iných konferencií, ktorých obsah korešponduje s poslaním ustanovizne.

Program 2:

Vydavateľská činnosť ÚKVS

V rámci vydavateľskej činnosti plánuje ÚKVS v roku 2017 vydať:

Ročenka ÚKVS Maják (kolektív autorov)

Ide o výročnú správu ÚKVS, spracovanú dvojjazyčne, ilustrovanú fotografiami a upravenú moderným dizajnom. Obsahovo je rozdelená do základných rubrík, ktoré sú zároveň oblasťami pôsobenia ÚKVS: Informačno-dokumentačná a komunikačná činnosť (INDOK), Rozvojovo-výskumná činnosť, Prezentácia kultúry Slovákov v Srbsku a Medzinárodná spolupráca v ÚKVS. Zároveň obsahuje adresár slovenskej kultúry a iné osožné témy. Ročenka má okolo sto strán, tlačí sa v plnej farbe, vychádza v náklade 200 kusov a je nepredajná. Cieľom vydávania ročného periodika Maják je zhrnúť všetky aktivity, ktoré ÚKVS v predchádzajúcom roku realizoval, a predstaviť ich verejnosti prostredníctvom pútavých fotografií a textov.

Plánované prostriedky na realizáciu: 250.000,00 dinárov (dizajn, tlač a lektorovanie textov)

Zborník XII. muzikologickej konferencie

Zborník obsahuje cenné hudobnoteoretické, etnomuzikologické a kulturologické príspevky, ktoré odzneli na XII. muzikologickej konferencii, ktorá prebieha pod názvom Slovenská hudba vo Vojvodine v novembri 2016. Konferencia sa konala na počesť jubilea a niesla sa v znamení života a diela etnomuzikológa, skladateľa, pedagóga a dirigenta Martina Kmeťa a tak bol vzdaný hold hudobným a estetickým prácam tejto osobnosti vojvodinských Slovákov.

Editorkou zborníka je Milina Sklabinská a resumé sa uverejňujú po slovensky a po srbsky. Zborník je nepredajný.

Plánované prostriedky na realizáciu: 100.000,00 dinárov (dizajn a lektorovanie textov)

Bibliografia Pavela Mučajiho – zostavovateľka Božena Bažíková

Pavel Mučaji sa narodil v Báčskom Petrovci, kde skončil základnú školu a gymnázium. Štúdium českého a slovenského jazyka a literatúry navštevoval na Filozofickej fakulte v Belehrade. Pôsobil ako básnik, prozaik, autor pre deti, prekladateľ, redaktor časopisu Naši pionieri, riaditeľ a profesor slovenského gymnázia v Báčskom Petrovci, kde žil až do smrti. Uverejnil básnické zbierky Bojujúce srdce (1952), Slnečné prístrešie (1966), Moja Itaka (1975), Trvanie básnika (1985), Belasé sonety (1990), Visuté záhrady (2001), Večer trojkráľový (2004). Napísal zbierky veršov pre deti a jednu knihu próz. Okrem toho napísal hodne štúdií z oblasti kultúry juhoslovanských Slovákov. Prekladal zo srbskej, chorvátskej a slovínskej literatúry do slovenčiny, z oblasti literatúry pre deti z rusínčiny a prekladal tiež aj slovenskú literatúru do srbského jazyka. Bol členom Združenia spisovateľov Vojvodiny a členom Spolku slovenských spisovateľov v Bratislave. V poslednom období svojho pôsobenia na gymnáziu založil galériu umeleckých diel slovenských výtvarníkov vo Vojvodine, ktorá nesie meno Karola Miloslava Lehotského. Zomrel v Báčskom Petrovci 12. októbra 2014, iba jeden deň po svojich 85. narodeninách. Myslíme si, že si všestranný kultúrny a literárny dejateľ Pavel Mučaji zaslúžil, aby sa jeho celoživotná púť zaznamenala vydaním bibliografie, ktorá bude k dispozícii širšej verejnosti.

Plánované prostriedky na realizáciu: 250.000,00 dinárov (autorské honoráre pre zostavovateľku, lektorku a prípravu do tlače)

Doktorská dizertácia Juraja Súdiho – Činnosť a vplyv slovenskej zborovej kultúry na rozvoj a rozširovanie medzikulturálnosti vo Vojvodine

Problematikou a predmetom výskumu Juraja Súdiho je analyzovanie života slovenského národnostného spoločenstva vo Vojvodine, ich sťahovanie a historický rozvoj a prelínanie týchto faktov so spevom a hudbou v ich živote. Vo svojej dizertačnej práci sa zaoberá analýzou celkového rozvoja vokálneho spevu počnúc od slovenskej ľudovej piesne po zborovú kultúru vojvodinských Slovákov, a to prostredníctvom analýz výsledkov doterajších výskumov, ale opiera sa aj o rozbor slovenských zborov s dôrazom na Vojvodinu. Cez historický rozvoj zborového spevu Slovákov vo Vojvodine sleduje zakladanie speváckych skupín a zborov v slovenských prostrediach, ale aj ich súčasný stav. Zapája tu aj multikulturálnosť slovenského enklávneho prostredia a podrobne analyzuje činnosť Komorného zboru Zvony zo Selenče prostredníctvom dôkladného rozoberania repertoára zboru a ich vystúpení. O zborovej hudbe Slovákov vo Vojvodine hovorí ako o umeleckej činnosti a výchovno-vzdelávacej práci, v ktorej pozornosť venuje najmä medzikulturálnej činnosti sloveských zborov vo Vojvodine. Obsah práce obohacuje príkladmi z vlastného praktického života a predstavuje aj najpodstatnejšie hudobné podujatia v našom prostredí.

Publikovanie dizertačnej práce Juraja Súdiho st. menom Činnosť a vplyv slovenskej zborovej kultúry na rozvoj a rozširovanie medzikulturálnosti vo Vojvodine by prispelo k zviditeľňovaniu hudobných umeleckých hodnôt, ktoré vojvodinskí Slováci vlastnia a zachovávajú. Zveľadila by sa tým nie len úspešná činnosť autora, ale aj činnosť ústavu a činnosť hudobnej inteligenie. Kniha by vyšla ako 4. zväzok edície Doktorské dizertácie a bola by k dispozícii odborníkom, študentom a iným záujemcom o hudobnú kultúru vojvodinských Slovákov. V roku 2017 ústav by knihu pripravil do tlače (vykonal by sa dizajn, preklad do slovenčiny, lektorovanie, technická úprava).

Plánované prostriedky na realizáciu: 80.000,00 dinárov (finančná podpora pre prípravu do tlače)

Podpora publikáciam:

Podpora vydaniu Monografie Kišgeci

Pri príležitosti jubilea 75. výročia narodenia prof.Dr. Jána Kišgeciho – emeritnej osobnosti v dejinách vojvodinských Slovákov, Martin Prebudila pripravuje monumentálne dielo o jeho živote a bohatom vedecko – publicistickom opuse. ÚKVS navrhuje v rámci možností vydanie tejto publikácie podporiť.

Plánované prostriedky na realizáciu: 80.000,00 dinárov

Podpora vydaniu knihy slovenskej ľudovej slovesnosti pre deti Enike benike krikel bé

Enike benike krikel bé je kniha zúročujúca detské ľudové hry, riekanky, vyčítanky, hádanky, uspávanky a ľudové rozprávky venované deťom mladšieho veku. Bohato ilustrovaná a pestrofarebná kniha, vytlačená na kvalitnom papieri bude pútavá najmä našim najmenším čitateľom. Ide o pôvodnú autentickú tvorbu vojvodinských Slovákov zozbieranú v Banáte, Báčke a Srieme. Ako taká kniha by po prvýkrát na jednom mieste predstavila detský folklór a ponúkla našim najmenším ratolestiam výber originálnych ľudových hier z tohto územia. Knihu zostavila Katarína Mosnáková Bagľašová a vydá ju Slovenské vydavateľské centrum z Báčskeho Petrovca. Podporou tohto projektu by sme prispeli nie len kultúre pre deti, ale aj výskumu nehmotného kultúrneho dedičstva, ktorému sa doposiaľ venovala malá pozornosť.

Plánované prostriedky na realizáciu: 200.000,00 dinárov

Program 3:

Fotosúbeh

ÚKVS bude pokračovať v udržiavaní tematického fotosúbehu a pripraví aj verejné hodnotenie súbehu s príležitostným programom. Už niekoľko rokov ÚKVS odmeňuje najúspešnejších účastníkov fotosúbehu digitálnym fotoaparátom, prípadne inými cennými darčekmi. Túto akciu ústav organizuje s cieľom zachovať staré archívne fotografie našich predkov v elektronickej databáze a prispieť tak k zveľaďovaniu kultúrneho dedičstva vojvodinských Slovákov. Tohtoročný fotosúbeh sa bude niesť v znamení starých fotografií znázorňujúcich obdobie detstva Slovákov vo Vojvodine. Výzva na fotosúbeh bude vypísaná v priebehu marca 2017 a uzávierka bude v máji 2017.

Plánované prostriedky na realizáciu: 80.000,00 dinárov

III. INFORMAČNO-DOKUMENTAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ ODDELENIE (INDOK)

Informačno-dokumentačné oddelenie a oddelenie komunikácie spolupracuje s miestnymi samosprávami a ustanovizňami kultúry, s vedeckými ustanovizňami a združeniami občanov v oblasti kultúry, ako i s jednotlivcami v krajine a zahraničí; skúma ich kultúrny rozvoj, zvlášť rozvoj kultúrnych ustanovizní v AP Vojvodine a zhromažďuje dokumentačný materiál zo všetkých oblastí života, kultúry a umenia vojvodinských Slovákov klasickým spôsobom a elektronicky, digitalizáciou.

Uverejňuje knihy, brožúry, časopisy, noviny, kompaktné disky a iné publikácie. Sleduje aktuálny stav vo všetkých oblastiach kultúry a umenia, zvlášť z aspektu uplatňovania zákonov a zákonných predpisov, finančnej politiky, manažmentu a turistiky v kultúre a pod. Nadväzuje spoluprácu s podobnými výskumnými, vzdelávacími, informačnými a dokumentačnými strediskami v Srbsku a zahraničí, zvlášť s ustanovizňami Slovenskej republiky a susedných krajín.

Zriaďuje elektronický archív a databázu ustanovizní v oblasti kultúry a umenia, kultúrnych programov, festivalov, prehliadok a memoriálov, kultúrno-umeleckých spolkov a združení, cien, bibliografických údajov, vzťahujúcich sa na eminentných odborníkov v jednotlivých oblastiach kultúry a umenia, vydavateľstiev a knižníc, nakrúcania, distribúcie a premietania umeleckých a dokumentárnych filmov a ich prehrávania na videokazety, profesionálnych a ochotníckych divadiel, hudobných súborov a orchestrov, galérií, výtvarnej tvorby a výstav, umeleckých kolónií, nehnuteľných kultúrnych statkov a ich ochraňovania, archívov a múzeí a medzinárodnej spolupráce v oblasti kultúry a umenia. Organizuje a rozvíja turistickú činnosť v oblasti kultúry.

Program 1: Portál www.slovackizavod.org.rs.

Program 2: Databáza kultúry vojvodinských Slovákov

Program 3: Knižnica, spracovanie a nákup nových kníh

Program 1:

Portál www.slovackizavod.org.rs.

Portál kultúry vojvodinských Slovákov sa nachádza na adrese www.slovackizavod.org.rs. Od roku 2009, odkedy ho ÚKVS prevádzkuje, sa stal často navštevovaným médiom a serióznym partnerom ďalších internetových, tlačových, televíznych a rozhlasových médií. Portál sa obsahovo rozvíja a základom toho rozvoja je každodenná práca ústredia ÚKVS.

Návštevníkom plánujeme aj v roku 2017 ponúknuť vyše 200 správ, rad fotogalérií a odborných príspevkov v rubrike Z môjho aspektu, početné výzvy, kalendár podujatí, nové texty o médiách vojvodinských Slovákov, o časopisoch a periodických publikáciách, aktuálnych vydaniach, spolkoch, artefaktoch kultúrneho dedičstva a mnohé iné témy z oblasti slovenskej vojvodinskej kultúry. Texty prekladáme do srbčiny a čiastočne aj do angličtiny.

Portál zhromažďuje dokumentačný materiál zo všetkých oblastí života, kultúry a umenia vojvodinských Slovákov a plní tak základnú funkciu ústavu, ktorá je definovaná Štatútom, menovite v Informačno-dokumentačnom a komunikačnom oddelení.

Vďaka mapke na portáli sa dá zistiť sledovanosť, teda koľko návštevníkov si denne portál otvorí, z ktorých miest a krajín sveta nás sledujú. Na základe štatistiky možno konštatovať, že od januára 2013 dodnes si portál otvorilo približne 372,566 návštevníkov. Najviac nás sledujú v Srbsku (54,60%), na Slovensku (29,45%), v Spojených štátoch amerických (2,98%) a potom aj v Česku, Chorvátsku, Nemecku, Kanade, Rakúsku, Austrálii, Maďarsku atď. Náš portál si otvorilo 148 štátov sveta. Sústavný záujem používateľov internetu o obsah tohto portálu jednoznačne potvrdil, že ide o jeden z najúspešnejších projektov ústavu. Prevádzku portálu podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, čo malo vplyv v obojstranne prospešnú spoluprácu.

V roku 2017 plánujeme vylepšiť technickú stránku portálu a dizajn v spolupráci s odbornou firmou Develomon z Nového Sadu. Nový vzhľad webovej stránky umožní lepšiu priehľadnosť a jednoduchšie vyhľadávanie obsahov. Medzi iným je naplánovaná reštrukturalizácia mapy webovej stránky s cieľom zjednotenia podobných obsahov, redizajn webovej stránky, sťahovanie stránky na novú Drupal 8 platformu, možnosť mobilového používania webovej stránky, reorganizácia obsahov s cieľom aktivovania všetkých segmentov stránky…

Plánované prostriedky na realizáciu: z dotácie ÚSŽZ 4500 eur (558.000,00 dinárov) a z rozpočtu APV 615.000,00; úhrnne 1.173.000,00 dinárov

Program 2:

Databáza kultúry vojvodinských Slovákov

Elektronická databáza Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov bola vytvorená v roku 2009 ako projekt, ktorým sa umožňuje systematizovať a na jednom mieste zachovávať digitalizovaný audio, video, tlačený a foto-materiál, so zámerom vytvorenia elektronického archívu, ktorý prispeje k zachovaniu, zveľadeniu a rozvoju výskumnej činnosti a všeobecne kultúry vojvodinských Slovákov. Od vytvorenia elektronickej databázy, vsúva sa sem rozmanitý archívny materiál – najstaršie video záznamy, staré fotografie, reprodukcie umeleckých diel, nahrávky ľudových piesní, digitalizované ročníky časopisov a i. Každá entita sa dôkladne spracúva a popisuje stanovenými meta-údajmi a postupne sa tak pripravuje na vytvorenie jedného uceleného elektronického archívu o kultúre vojvodinských Slovákov.

V roku 2017 plánujeme do databázy spracovať digitalizovaný výskumný materiál prof. Daniela Dudka (nahrávky z terénnych výskumov) a najstaršie ročníky Národného kalendára. Okrem toho databázu mienime rozširovať početnými fotografiami zo VI. ročníka fotosúbehu, ako aj hudobným a videovým obsahom.

ÚKVS v roku 2017 plánuje osloviť lokálne rozhlasové stanice s cieľom ponuknúť spoluprácu, digitalizovať ich zachovaný materiál a sprístupniť ho verejnosti prostredníctvom elektornickej databázy. Digitalizovanie starého materiálu je navyhnutné na to, aby nezanikol vzácny materiál, ktorý vojvodinskí Slováci majú, aby sa zmodernizovanými technickými prostriedkami mohol sprístupniť verejnosti na používanie a archivovanie.

Do ÚKVS každodenne prichádzajú mnohé obsahy, ktoré zaraďujeme do databázy a ktoré sú vzácnym materiálom pre podujatia, ktoré organizujeme.

Plánované prostriedky na realizáciu: z dotácie ÚSŽZ 3000 eur (372.000,00 dinárov) a z rozpočtu APV 300.000,00; úhrnne 672.000,00 dinárov.

Program 3:

Knižnica, spracovanie a nákup nových kníh

Knižnica Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov otvára dvere dokorán všetkým záujemcom o slovenskú vojvodinskú kultúru a ponúka bohatý zoznam titulov v rôzných jazykoch a z rôzných oblastí. Sú to knihy, ktoré sa môžu každodenne dostať do rúk ich čitateľov na ich praktické využitie a sú aj také, ktoré v sebe skrývajú najhodnotnejšie umelecké alebo odborné dielo dolnozemských Slovákov a ktoré zároveň predstavujú veľkú časť bohatstva Ústavu. Zámerom knižnice je nielen ponuknúť lepšiu informatívnosť o slovenskom národnostnom spoločenstve vo Vojvodine, ale aj pramene a služby pre tunajších vedeckých pracovníkov, odborníkov, umelcov a iných občanov, ako aj pomoc vo vzdelávaní, či výskume. Okrem toho, jej cieľom je zbierať, spracúvať a uschovávať všetky relevantné písané zdroje nositeľov zdrojov týkajúce sa vojvodinských Slovákov.

Knižný fond pozostáva zo slovníkov, encyklopédií, jazykovedných príručiek, literárnych diel slovenských vojvodinských spisovateľov, kritík, literárnej teórie, monografií dedín a miest, ale aj kníh z oblasti výtvarného, hudobného, divadelného či filmového umenia, filozofie, etiky, architektúry, náboženstva, kultúrnych dejín, ľudovej kultúry, žurnalistiky, kultúrneho manažmentu a politických vied, ďalej bibliografie, biografie, zborníky, pamätnice atď. Hodonotnú časť fondu tvoria sériové publikácie a neknižný materiál ako sú multimediálne pramene, brožúrky, katalógy, plagáty, pozvánky atď.

Knižnica pôsobí v rámci Informačno-dokumentačnej a komunikačnej jednotky, ktorá má za cieľ uskutočňovať dokumentáciu aj klasickým spôsobom, ale aj uverejňovať knihy, brožúry, časopisy, noviny, kompaktdisky a iné publikácie, respektíve nadväzovať spoluprácu s podobnými výskumnými, vzdelávacími, informačnými a dokumentačnými strediskami v krajine a zahraničí. Knihy sa spracúvajú podľa Univerzálnej decimálnej klasifikácie cez elektronický program TnT Bibliotekar plus, no rovanko tak sa zapisujú i fyzicky. Knihy si môže vypožičať a prečítať každý záujemca.

Aj v roku 2017 plánujeme rozširovať a obohacovať knižnicu ÚKVS ďalšími cennými publikáciami a pokračovať v spracovaní a sprístupňovaní kníh.

V rámci bežného roka ÚKVS chce so svojou knižnicou zoznámiť i knižnice v ďalších lokalitách obývaných vojvodinskými Slovákmi a zároveň im poskytnúť svoje publikácie, ako i početné časopisy a periodické domáce a zahraničné slovenské vydania, ktoré ústav zhromažďuje od svojho založenia.

Nasledujúcim cieľom by bolo nadvezovanie spolupráce s mestskými knižniciami a kníhkupectvami, ktorým by sa ponúkli monografie, na ktorých ústav finančne alebo organizačne participoval.

Plánované prostriedky na realizáciu: 100.000,00 dinárov

IV. ODDELENIE PRE KULTÚRNO-UMELECKÉ PODUJATIA, ODBORNÉ ZDOKONAĽOVANIE A VZDELÁVANIE V OBLASTI KULTÚRY A UMENIA SLOVÁKOV VO VOJVODINE

Oddelenie pre kultúrno-umelecké podujatia, odborné zdokonaľovanie a vzdelávanie v oblasti kultúry a umenia podporuje, koordinuje a realizuje programy a aktivity najdôležitejších programov, ktoré prispievajú k rozvoju kultúry a umenia vojvodinských Slovákov za spolupráce s predstaviteľmi obcí, Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a Vlády APV, pripravuje dokumenty o organizovaní kultúrno-umeleckých programov, festivalov a prehliadok, ich kalendáre a programy, kalendáre jubileí, ako i finančné plány na uskutočnenie programov a pod.

V rámci svojho výstavného priestoru a za spolupráce s inými kultúrnymi ustanovizňami a združeniami občanov v oblasti kultúry ústav organizuje výstavy, programy a prezentáciu všetkých foriem umeleckej tvorby.

Program 1: Podpora kultúrno-umeleckých podujatí

Program 2: Programy odborného zdokonaľovania a vzdelávania v kultúre a umení

Program 3: Prezentácia aktivít ústavu a kultúry vojvodinských Slovákov

Program 4: Rozvoj kultúrnej produkcie v menších prostrediach

Program 5: Spolupráca s Ústavmi a kultúrnymi inštitúciami iných menšinových spoločenstiev vo Vojvodine

Program 6: Podpora mladým talentom

Program 1:

Podpora kultúrno-umeleckých podujatí

S cieľom definovať práva a povinnosti spoluorganizátorov podujatí celomenšinového významu a na základe poverenia organizačne zabezpečiť podujatia osobitného významu, ktoré NRSNM prijala 4. marca 2013, ÚKVS podpísal zmluvy o spoluorganizovaní celomenšinových festivalov. Organizačne a finančne ÚKVS aj tohoto roku podporí:

47. ročník folklórneho festivalu Tancuj, tancuj… (posledný víkend v máji)

24. prehliadka slovenskej detskej divadelnej tvorby – 3xĎ (jún)

24. detský folklórny festival Zlatá brána (jún)

48. prehliadku slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby – Divadelný vavrín (október)

52. medzinárodný festival spevákov sólistov pôvodných slovenských ľudových piesní V pivnickom poli… (október, prípadne november)

37. festival slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč (október)

19. festival populárnej hudby pre deti Letí pieseň, letí (december)

V spolupráci s Výborom pre kultúru NRSNM, ÚKVS čo najskôr zorganizuje stretnutie so spoluorganizátormi každého zo sedem napočítanych festivalov, s cieľom zistiť v ktorých zložkách jednotlivé festivaly najviac potrebujú pomoc a podporu. Prax ukázala, že potreby jednotlivých festivalov sú často odlišné a preto v roku 2017 ÚKVS organizačne a finančne pomôže festivalom v takých položkách, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sa mohli kvalitne uskutočniť.

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov už v druhej polovici januára 2017 na svojom portáli zverejnil súbeh na koordinátorov a dizajnérov siedmych celomenšinových festivalov. Záujemci o koordinátora a dizajnéra sa môžu prihlásiť buď na jeden festival alebo na viacero festivalov. Uzávierka súbehov bude 15. apríla 2017. ÚKVS vymenuje komisiu, ktorá rozhodne, kto z prihlásených kandidátov bude mať na starosti dizajn propagačného materiálu a koordináciu festivalov. Výzvy budú zverejnené aj v týždenníku Hlas ľudu.

Plánované prostriedky na realizáciu: 150.000,00 dinárov na každý festival

Program 2:

Programy odborného zdokonaľovania a vzdelávania v kultúre a umení

Spoločenský protokol a jeho uplatnenie v praxi (Seminár z oblasti protokolárneho správania)

V rámci Oddelenia pre odborné zdokonaľovanie a vzdelávanie v oblasti kultúry a umenia Slovákov vo Vojvodine ÚKVS koncom roka 2016 podľa schváleného Plánu a programu činnosti na rok 2016 usporiadal edukačný seminár Spoločenský protokol a jeho uplatnenie v praxi. Seminár sa konal v miestnostiach ústavu a odborne ho viedol doktor pedagogiky PaedDr. Ján Pavlík zo Slovenskej republiky, renomovaný odborník pre spoločenský a diplomatický protokol na úrovni samosprávy. Kvôli veľkej odozvy a záujmu frekventantov a vďaka úspešnej realizácii seminára Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov plánuje v roku 2017 pokračovať s kurzom, respektíve realizovať jeho 2. časť.

Seminár by bol aj ďalej adresovaný predovšetkým predstaviteľom Miestnych spoločenstiev, riaditeľom materských, základných, stredných a vysokých škôl, predsedom, resp. riaditeľom slovenských kultúrnych ustanovizní a spolkov a iným záujemcom, ktorí budú môcť získané vedomosti z oblasti protokolu a etikety reprodukovať na svoje prostredie.

Súčasťou seminára by bola spoločenská etiketa na spoločenských akciách, s dôrazom na ich organizovanie (pravidlá pri predstavovaní ľudí, pri ich oslovovaní a vyzývaní, organizovanie recepcie, koktailu, verejné vystupovanie, pozdravovanie atď.)

Ďalší bod na seminári by mala byť manažérska etiketa a zachovanie dobrého imidžu organizácie správnym správaním sa jeho pracovníkov, no zrovna tak i etiketa v politickom správaní sa a prejavoch. Dôležitou súčasťou seminára by malo byť i správne správanie sa pri korešpondencii či telefonátoch, pravidlá pri vykaní a tykaní, hierarchia protokolu pri vysoko postavených osobnostiach, tituly, obliekanie a pod.

Seminár by mal byť vo forme debaty, čiže s možnosťou aktívneho participovania účastníkov.

Edukačný seminár na podporu rozvoja vokálneho umenia vojvodinskej mládeže

Inovácie v pestovaní a zveľaďovaní hudobnej zložky v našom prostredí sú nevyhnutné. Preto si ÚKVS vytýčil za cieľ v roku 2017 organizovať edukačný seminár na podporu rozvoja vokálneho umenia slovenskej mládeže. Seminár by tým pádom mal za cieľ znemožniť rozširovanie nepriaznivých faktov týkajúcich sa deficitu mladých kvalitných spevákov (napr. na festivale Zlatý kľúč) a podnietiť skvalitnenie speváckych schopností našej mládeže. Seminár by mal dve všeobecné fázy. V prvej fáze by najprv zmapoval potenciálnych anonymných interpretov, ktorí majú afinitu k spevu a zatiaľ nemali možnosť prezentovať sa na umeleckých podujatiach, resp. o ktorých zatiaľ nevieme. Uskutočnili by sa teda výberové audície vo väčších slovenských prostrediach Vojvodiny (Báčsky Petrovec, Kovačica, Stará Pazova), kde pôsobia stredoškolské ustanovizne sústreďujúce aj slovenskú mládež. Za pomoci takých audícií by sa mohol urobiť výber mladých talentov, s ktorými by sa ďalej dalo pracovať s cieľom obohatenia speváckeho fondu v našom prostredí.V druhej fáze by sa uskutočnili interpretačné dielne vo forme teoretických a praktických cvičení spevu týkajúce sa populárnej hudby, kde by začínajúci speváci, ale aj tí skúsenejší mohli získať vzácne informácie a skúsenosti od renomovaných interpretov a hudobných odborníkov z nášho prostredia, prípadne zo Slovenska.Realizáciou seminára by sa zároveň nadobudla väčšia možnosť skvalitnenia samotnej hudobnej produkcie tunajšej Slovače, ktorá je sústredená zatiaľ len na festival Zlatý kľúč a skladby, ktoré sa na ňom spracúvajú.

Herecký ateliér pre deti a mládež (seminár pre mladých divadelníkov)

Cieľom seminára je oboznámiť aktívnych a potenciálnych mladých divadelníkov zo slovenských vojvodinských prostredí so základnými princípmi hereckej činnosti a tým zabezpečiť kvalitné divadelné predstavenia, rozšíriť zoznam detských divadelných súborov v našich prostrediach a získať predovšetkým kvalitné herecké výkony.

Seminár, respektíve umelecké dielne by pozostávali z dvoch častí: Herecký ateliér pre deti Kde bolo, tam bolo… a herecký ateliér pre mládež so zameraním na autorské herectvo menom Divadlo múz. Na seminári by sa deti naučili základom hereckej práce, osvojili si základy hlasovej techniky a javiskového pohybu. Spoznali by sa so zložkami participujúcimi na tvorbe divadelnej inscenácie. Počas dielní by deti pripravili primeraný výstup z toho, čo sa na dielňach naučili. Seminár by bol určený deťom vo veku 7-15 rokov a prebiehal by počas víkendu (sobota-nedeľa), napríklad 4 víkendy v termíne 9.00 – 15.30h, prípadne večerné dielne počas týždňa v termíne 17.00 – 20.00h.

Realizáciou seminára by mladí nádejní herci nadobudoli potrebné vedomosti a praktické cvičenia z oblasti herectva a tým by sa detské divadelníctvo vo Vojvodine povzdvihlo na vyššiu úroveň, čo by vplývalo aj na slovenské vojvodinské divadelníctvo vôbec.

Tak isto sa plánuje herecký ateliér pre mládež so zameraním na autorské herectvo. Názov seminára by bolo Divadlo múz a malo by rovnaký harmonogram práce ako pre deti. Dielne by boli určené pre slovenskú vojvodinskú mládež vo veku 15-25 rokov.

ÚKVS by na portáli ústavu predbežne uverejnil výzvu na prihlásenie sa na seminár, ktorú by ďalej rozposlal na všetky aktívne slovenské spolky a združenia, v ktorých pôsobia divadelné sekcie, zabezpečil by prednášateľa, respektíve skúseného herca a poplatok na ubytovanie a stravu pre účastníkov.

Plánované prostriedky na realizáciu: 300.000,00 dinárov

Program 3:

Prezentácia aktivít ústavu a kultúry vojvodinských Slovákov

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov považuje za dôležité sprítomňovať a sprístupňovať diela tých, ktorí určovali cestu kultúry vojvodinských Slovákov v minulosti, lebo dôkladné poznávanie kultúrnych dejín nám umožní dobre sa orientovať v prítomnosti a ešte lepšie koncipovať strategické a rozvojové plány do budúcnosti. ÚKVS nemá kapacity pripomenúť si dôsledne každé výročie a jubileum, ale v roku 2017 sa chceme upriamiť najmä na tieto výročia a jubileá

– Prezentácia publikácií – knižných vydaní:

prezentácia Bibliografie režiséra Miroslava Benku, autorky Boženy Bažíkovej, pri príležitosti 60. životného jubilea so sprievodnou výstavou ukážok z vystúpení (20.apríl)

prezentácia publikácie Slováci vo Vojvodine – Premeny svojbytnosti enklávneho spoločenstva autora Jána Botíka (u nás a na Slovensku)

prezentácia Výtvarnej monografie Pavla Popa

Plánované prostriedky na realizáciu: 120.000,00 dinárov

Kultúrna pamäť – zaznamenávanie výročí a jubileí

– Literárna činnosť:

Zima s knihou (február-apríl)

Literárno-výstavý večierok so spisovateľom Zlatkom Benkom, na ktorom sa predstaví jeho doterajšia spisovateľská činnosť a kolážová výstava (marec)

Zaznamenávanie 60. životného jubilea profesorky a spisovateľky pre deti a mládež Márie Kotvášovej-Jonášovej a prezentácia jej činnosti (november)

Zaznamenávanie 80. životného jubilea profesora a spisovateľa pre deti a mládež Pavla Grňu a prezentácia jeho činnosti (február-marec)

Zaznamenávanie 70. životného jubilea prvého akademického sochára z radov vojvodinských Slovákov Jána Stupavského zo Starej Pazovy (august)

– Výstavná činnosť:

samostatná výstava akademického maliara, módneho štylistu a pedagóga Zvonimíra Pudelku

samostatná výstava akademického maliara Martina Kizúra pri príležitosti 60. životného jubilea (február-marec)

výstava jedného z jubilujúcich insitných maliarov z Kovačice – Padiny

Plánované prostriedky na realizáciu: 230.000,00 dinárov

Program 4:

Podpora mladým talentom

Podpora vydaniu literárnej práce v knižnej podobe mladému autorovi

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov svoju činnosť sústreďuje aj na podporu mladým talentom, ktorí majú afinitu k písaniu, hudbe, maľovaniu, či herectvu. V roku 2017 sme si zaplánovali podporiť jedného mladého zanietenca, ktorý si zaslúži byť povšimnutý a tým ho ešte viac motivovať a povzbudzovať v práci. Mladej slovenskej mládeži treba poukázať, že si ich tvorivosť a sklony k určitému druhu umenia uvedomujeme, že si ich vážime a že sa snažíme povzbudzovať ich sebadôveru.

V súčasnej dobe je veľa mladých a nádejných spisovateľov, ktorí vedia a chcú tvoriť, dokonca majú na to aj technické a morálne podmienky, ale potrebujú aj finančnú oporu, aby sa ich nadanie aj zviditeľnilo a prezentovalo vo verejnosti. Navrhujeme preto jednému mladému autorovi podporiť vydanie literárnej práce v knižnej podobe (buď kniha pre deti, školské výskumy, študijné práce, masterské práce, beletristickú literatúru pre mládež a pre dospelých, filozofické štúdie, etnologické výskumy, spoločensko-vzdelávacie práce…). Nešlo by totiž o samotnú tlač knihy. V spolupráci so Slovenským vydavateľkým centrom v Báčskom Petrovci a v dohode s ním by sme prspeli na honorár ilustrátora, lektora, recenzenta, dizajnéra, prípadne na iné nevyhnutné položky pri príprave knihy do tlače. Knihu by sme následne po vydaní prezentovali v miestnostiach ÚKVS.

Plánované prostriedky na realizáciu: 70.000,00 dinárov

Program 5:

Podpora kultúrnej produkcie v menších prostrediach

ÚKVS uverejní výzvu najneskôr vo februári 2017, vymenuje komisiu a vyberie najúspešnejšie návrhy na rozvoj kultúrnej produkcie v menších prostrediach. Kultúrna produkcia je široký pojem, my však ňou rozumieme také počiny a programy, ktorými sa zmobilizuje miestne slovenské obyvateľstvo a za pomoci odborníkov sa pripraví choreografia, predstavenie, umelecký program, dokumentačná zbierka alebo niektoré iné výstupy kultúrnej činnosti. Pod menším prostredím rozumieme počtom menšiu slovenskú komunitu, v ktorej kultúra aktuálne stagnuje pre nedostatok odborníkov. Sústavnou podporou menších prostredí chceme podnietiť záujem domáceho obyvateľstva o slovenskú kultúru a zároveň prostredníctvom vyslaných odborníkov realizovať permanentný výskum a dokumentáciu materiálu v teréne. V tom zmysle budú osobitne vysoko hodnotené také návrhy, ktoré v sebe zahŕňajú aj konkrétne obyčaje, zvyky či tradíciu prostredia a ich adaptáciu na verejné predvedenie na niektorom z našich celomenšinových festivalov.

Plánované prostriedky na realizáciu: 100.000,00 dinárov

Program 6:

Spolupráca s Ústavmi a kultúrnymi inštitúciami iných menšinových spoločenstiev vo Vojvodine

ÚKVS si v roku 2017 zaplánoval nadviazať väčšiu spoluprácu s iným ústavmi a kulúrnymi ustanovizniami menšinových spoločenstiev vo Vojvodine. ÚKVS by rád prijal nové idey a smernice iných príbuzných stredísk pre menšinovú kultúru vo Vojvodine a rozšíril spektrum rozmanitosti vo všetkých aspektch kultúry. Spoločnou tvorivosťou a ambíciami by tieto inštitúcie dokázali vytvoriť spoločné projekty obsahujúce rôzne výskumy, spoločné knižné vydania, spoločné podujatia, na ktorých by sa zúčastnili aj vojvodinskí Rusíni, Chorváti, Maďari a Slováci, zaznamenávanie jubileí osobnostiam, ktoré pôsobili vo viacerých menšinových spoločenstvách, a na tento spôsob zveľaďovali svoje menšinové kultúrne dedičstvo a upevnili puto, ktoré sme všetci osudovo zdedili od našich predkov.

Plánované prostriedky na realizáciu: 200.000,00 dinárov

V ústrety vianočným sviatkom v ÚKVS bude usporiadaný predvianočný večierok pre deti. Takéto predvianočné stretnutie združuje slovenské deti a dáva im na vedomie, že stánok slovenskej kultúry patrí aj im.

Plánované prostriedky na realizáciu: 60.000,00 dinárov

Portréty slovenských kultúrnych dejateľov zo Srbska

ÚKVS výrobu portrétov osobností z histórie vojvodinských Slovákov. Doteraz sú z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí vyčlenené prostriedky na 12 portrétov, ktoré boli sprístupnené verejnosti 6. augusta 2015 v rámci Slovenských národných slávností.

Z vlastných prostriedokov ÚKVS plánuje v roku 2017 dať zhotoviť ďalší portrét významnej osobnosti z kultúrnych dejín vojvodinských Slovákov, a to portrét Jána Kmeťa, doktora vied pri príležitosti jeho nedožitých 90. narodenín.

ÚKVS plánuje zorganizovať ďalšie výstavy, tak doma, ako i v zahraničí, na ktorých predstaví zhotovené portréty a život a dielo portrétovaných osobností.

Plánované prostriedky na realizáciu: 125.000,00 dinárov

V. MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

V súlade so svojím štatútom rozvíja ÚKVS medzinárodnú spoluprácu v oblasti vedy, kultúry a umenia vojvodinských Slovákov s cieľom zveľaďovať a rozvíjať medzinárodnú kultúrnu spoluprácu slovenskej národnostnej menšiny vo Vojvodine s materskou krajinou, so susednými štátmi a regiónmi a s inými štátmi v Európe a vo svete. Preto ÚKVS aj v roku 2017 bude vyhľadávať možnosti na spoluprácu so Slovákmi vo svete a zotrvávať v partnerstve s reprezentatívnymi združeniami a ustanovizniami Slovákov v Európe a v zámorí.

Program 1: Prezentácia slovenskej vojvodinskej kultúry v zahraničí

Program 2: Medzinárodné podujatia a rozvoj interkultúrneho dialógu

Program 3: Národopisné zbierky Slovákov v múzeách, pamätných domoch a etnodomoch vo Vojvodine

Program 4: Cena Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov za kultúrny počin roka

Program 1:

Prezentácia slovenskej vojvodinskej kultúry v zahraničí

Zahraničné aktivity budú založené aj v roku 2017 predovšetkým na vzájomnej a účelnej spolupráci ÚKVS s kultúrnymi a vzdelávacími inštitúciami a ustanovizňami v Slovenskej republike. Na pozvania mnohých inštitúcií plánujeme zareagovať kladne a v rámci možností predstaviť našu činnosť a plány, ako aj výsledky doterajšej práce. ÚKVS sa zúčastní Stálej konferencie na Slovensku a Slováci žijúci v zahraničí , ktorú usporiada ÚSŽZ aj v roku 2017.

ÚKVS bude aj v budúcnosti zveľaďovať vzťahy medzi Slovákmi z Dolnej zeme, teda z Maďarska, Rumunska a Chorvátska. Spoločné uchádzanie sa o projekty na Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí a ich realizácia je dobrý spôsob na upevňovanie takejto spolupráce.

ÚKVS bude aj v roku 2017 vyhľadávať možnosti na spoluprácu so Slovákmi vo svete. V tom zmysle bude partnerom Svetového združenia Slovákov žijúcich v zahraničí, ako aj iných reprezentatívnych združení a ustanovizní Slovákov v Európe a v zámorí.

V rámci veľtrhu kníh v Bratislave, prípadne na iných podujatiach v zahraničí ÚKVS plánuje prezentovať aj publikáciu Slováci vo Vojvodine autora Jána Botíka.

Plánované prostriedky na realizáciu: 200.000,00 dinárov

Program 2:

Medzinárodné podujatia a rozvoj interkultúrneho dialógu

Medzinárodnú kultúrnu spoluprácu ÚKVS plánuje rozvíjať aj prostredníctvom medzinárodných podujatí a rozvoja interkultúrneho dialógu a to výmenou hosťovaní divadelných, hudobných a folklórnych súborov, výstav výtvarných diel a múzejných zbierok, výmenou odborníkov, tvorcov a umelcov, výmenou kníh, časopisov, diskov CD a iných publikácií, organizovaním vedeckých a odborných sympózií, zhromaždení a seminárov v oblasti kultúry a umenia a pod. Ústav bude na príprave projektov z oblasti kultúry a umenia spolupracovať i s medzinárodnými organizáciami.

Jedným z takých podujatí je aj medzinárodné podujatie Na jarmoku, na ktorom Slováci z Maďarska, Rumunska, Srbska a zo Slovenska predstavujú tradičné remeslá, dolnozemské špeciality, hudbu, spevy a tance sa tohto roku uskutoční po 9. krát. Rovnako ako každý rok, predstavitelia štyroch štátov budú prezentovať bohatú gastonomickú ponuku a výrobky tradičných remesiel.

Projekt, teda organizácia 9. v poradí celodolnozemského festivalu Na jarmoku, patrí medzi prioritné projekty Slovákov žijúcich v Srbsku, Maďarsku a Rumunsku. Jeho organizátzor by v roku 2017 mal byť Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov (spolupráca: Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku, Čabianska organizácia Slovákov v Maďarsku, Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku a Miestne spoločenstvo Biele Blato a Miestny odbor Matice slovenskej v Bielom Blate) a miesto konania je naplánované v Bielom Blate.

Cieľom projektu je podporiť ochranu, ale i prezentáciu hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva Slovákov žijúcich na Dolnej zemi, zviditeľniť ich ľudovú kultúru (tradičné špeciality, tance, spevy, ľudové kroje, remeslá…) a zároveň prispieť k rozvoju vzťahov medzi Slovenskom a Slovákmi žijúcimi v Srbsku, Maďarsku a Rumunsku.

Našim cieľom bude finančne a organizačne prispieť k predstaveniu tých najlepších a najkvalitnejších prvkov ľudovej kultúry Slovákov žijúcich vo Vojvodine.

Plánované prostriedky na realizáciu: 200.000,00 dinárov z rozpočtu APV a 6800 eur (843.200,00 dinárov) z dotácie ÚSŽZ

Program 3:

Výskum etnodomov a národopisných zbierok v slovenských vojvodinských prostrediach

Na základe terénnych výskumov v jednotlivých lokalitách Báčky, Banátu a Sriemu obývaných slovenskou komunitou ústav v spolupráci s odborníkmi plánuje zmapovať tamojšie múzeá, pamätné domy a etnodomy: zo zbierkového fondu zdokumentovať najcharakteristickejšie artefakty trojrozmerné materiály, písomnosti, fotografie, ktoré vizuálne predstavujú históriu a dejiny danej lokality. Výskumom budú zároveň zachytené aj prejavy nehmotného kultúrneho dedičstva, keď sa popíšu a tak zdokumentujú rôzne zvyky a obyčaje tradované v danom prostredí, najmä tie, na ktoré si pamätajú iba tí najstarší. Získaný materiál po jeho spracovaní bude doplnený stručnou informáciou o príchode Slovákov na dané územie. Texty budú paralelne slovensko-srbské.

Počas výskumov sa zameriame na predmety a dokumenty nachádzajúce sa v interiéroch objektov, ktoré predstavovali v dávnej minulosti všedné a sviatočné dni jednotlivca, zdôrazníme najmä tie, ktoré sú pre danú lokalitu špecifické. Výsledkom výskumného procesu by mala byť reprezentatívna publikácia, ktorej autorkou bude etnologička zo Slovenska Jarmila Gerbocová.

Plánované prostriedky na realizáciu: 100.000,00 dinárov

Program 4:

Cena Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov za kultúrny počin roka

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov v záujme verejného spoločenského uznania výsledkov a podielu na rozvoji kultúry dolnozemských Slovákov plánuje založiť Cenu Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov za kultúrny počin roka. Je to projekt, ktorý spoločne definovali predstavitelia ustanovizní a organizácii Slovákov z Maďarska, Rumunska a Srbska a ktorý je podpísaný Dohodou. Cena sa bude udeľovať fyzickým osobám – jednotlivcom alebo kolektívom a právnickým osobám, ako prejav ohodnotenia výnimočných kultúrnych počinov za predchádzajúci kalendárny rok v oblasti kultúry vojvodinských, resp. dolnozemských Slovákov. Cieľom projektu je podporiť a motivovať kolektívy a jednotlivcov, ktorí sa zaoberajú kultúrou a umením a zároveň podnietiť rozvoj a zveľadenie kreatívnych umeleckých počinov dolnozemských Slovákov.

Plánované prostriedky na realizáciu: 2250 eur (279.000,00 dinárov) z dotácie ÚSŽZ


Anna Chrťanová Leskovac,

riaditeľka

Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov

V Novom Sade, február 2017