Program rada Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka za period januar – decembar 2017

ПРОГРАМ РАДА

ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОЂАНСКИХ СЛОВАКА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2017

Садржај:

I. УВОД

II. РАЗВОЈНО-ИСТРАЖИВАЧКА ЈЕДИНИЦА

Програм 1: Научна истраживања, конференције и симпозијуми Програм 2: Издавачка делатност ЗКВС Програм 3: Фотоконкурс

III. ИНФОРМАЦИОНО-ДОКУМЕНТАЦИОНА И КОМУНИКАЦИОНА ЈЕДИНИЦА (ИНДОК)

Програм 1: Портал www.slovackizavod.org.rs Програм 2: База података о култури војвођанских Словака Програм 3: Библиотека,обрада и куповина књига

IV. ЈЕДИНИЦА ЗА КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ, СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ И ЕДУКАЦИЈУ У КУЛТУРИ И УМЕТНОСТИ

Програм 1: Подршка културно-уметничких манифестација Програм 2: Програм стручног усавршавања и образовања у култури и уметности Програм 3: Презентација активности завода и културе војвођанских Словака Програм 4: Подршка младих талената Програм 5: Подршка културне продукције у мањим срединама Програм 6: Сарадња са заводима и културним институцијама других мањинских заједница у Војводини

V. ЈЕДИНИЦА ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ

Програм 1: Презентација словачке војвођанске културе у иностранству Програм 2: Међународне манифестације и развој интеркултуралног дијалога Програм 3: Истраживање етнокућа и етнографских збирки у словачким војвођанским срединама Програм 4: Награда Завода за културу војвођанских Словака за културно достигнуће године

I. УВОД

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама је својом одлуком одредио да ће ЗКВС у 2017. години располагати са 10.000.000,00 дин. ЗКВС је припремиo пет пројеката, са којима је у новембру 2016. године аплицирао за грант Канцеларије за Словаке у дијаспори. Програм рада УКВС за 2017. годину је резултат предложеног средњорочног плана активности ЗКВС за период 2016-2019 достављеног на конкурс за директора ЗКВС, који је усвојио Управни одборо, Национални савет словачке националне мањине и Покрајинска влада АП Војводине и допуњен дугорочним пројектима ове институције, који су започети у претходном мандатном периоду. Завод за културу војвођанских Словака у 2017. години планира програме и пројекте који имају за циљ очување и унапређење културне баштине, као и да промовише савремене форме културног стваралаштва Словака у Србији. У складу са овлаштењима из Статута и у складу са одлукама оснивача, ЗКВС ће ове планове спроводити кроз перманентну информационо-документациону, развојно-истраживачку, презентациону и едукативну активност. План и програм рада је у потпуности усаглашен са финансијским планом, и садржи опис редовних активности као и попис програмских активности у ЗКВС.

Опис трошкова за редовне активности

Трошкови за редовне активности, који се односе на зараде запослених, материјалне издатке, основне потребе и редовне трошкове за поправке и одржавање може износити највише 50 % од укупног износа средстава намењених за рад ЗКВС опредељених из буџета АП Војводине, односно 5.000.000,00 динара.

Плате и порези – 2.960.840,00 динара,

накнада за рад чланова Надзорног и Управног одбора је одређена одлуком Покрајинске владе и износи 100.000,00 динара,

нормалан рад ЗКВС захтева планирање средстава за текуће потребе: грејање, струја, одржавање – 345.660,00 динара,

најам за простор ЗКВС – за јавно предузеће „Пословни простор“ и приватне власнике непокретности, која је враћена у процесу реституције – 346.500,00 динара,

накнада рачуноводствених услуга – 399.000,00 динара,

правне услуге – 240.000,00 динара,

остале стручне услуге – 21.000,00 динара,

накнаде за превоз запослених до радног места – 165.000,00 динара,

телефон, интернет, поштарина – 110,000.00 динара,

дневнице и трошкови службених путовања – 30,000.00 динара

материјални трошкови за канцеларијски и други потрошни материјал – 100.000,00 динара,

трошкови пословања – трезор – 20.000,00 динара,

осигурање имовине и здравствене услуге – 100.000,00 динара

новогодишњи пакетићи – 10.000,00 динара,

репрезентација – 30.000,00 динара,

поправке инвентара – 20.000,00 динара

стручна литература и семинари – 2.000,00 динара

Програмске активности

За програмске активности ће од средстава опредељених из буџета АП Војводине бити намењено преосталих 50 %, односно 5.000.000,00 динара.

Програмске активности ЗКВС су подељене у следеће области:

развојно истраживачка јединица,

информационо-документациона и комуникациона јединица (ИНДОК)

јединица за културно-уметничке манифестације, стручно усавршавање и едукацију у области културе и уметности Словака у Војводини и

међународна сарадња.

Све јединице у оквиру Завода приликом реализације својих програма међусобно сарађују.

Рад ЗКВС изискује ангажовање великог броја спољних сарадника али и сарадњу са стручним институцијама у земљи, из Словачке и иностранства.

II. РАЗВОЈНО-ИСТРАЖИВАЧКА ЈЕДИНИЦА

Развојно-истраживачка јединица се бави научним и стручним истраживањем мањинског живота, културе и уметности словачке националне заједнице у АП Војводини, проучава и анализира мрежу културних установа, организација и удружења војвођанских Словака, као и њихове потребе и деловање; проучава успостављање стандарда у мањинској култури; води финансијску политику и економију културе и обезбеђује изворе финансирања (буџетско финансирање, поклони, спонзорство и сл.). Развојно-истраживачка јединица припрема пројекте примењених и развојних истраживања у култури и уметности – опште студије, анализе, прати проблеме код примене закона и пратећих прописа, као и ефекте њихове примене у области културе, припрема планове и пројекте развоја културе, предлаже културне моделе трансформације ове области; предлаже финансијске инструменте и стандарде у појединим културним и уметничким делатностима као и моделе децентрализације у области културе. Развојно-истраживачка јединица се бави едукацијом и обуком радника из појединих грана културе и уметности као и организацијом научних и стручних скупова, симпозијума, саветовања, семинара, округлих столова, трибина и сл.

Програм 1: Научна истраживања, конференције и симпозијуми

Програм 2: Издавачка делатност ЗКВС

Програм 3: Фотоконкурс

Програм 1 Научна истраживања, конференције и симпозијуми

ХIII. музиколошка конференција

ЗКВС ће организовати 13. сусрете музичких стручњака и музиколога који су посвећени теми словачке музике у Војводини. Потенцијалним учесницима конференције ће бити упућен јавни позив, а као и претходних година биће то личности из области музикологије, етномузикологије, музичке педагогије и других научних грана из Србије, Словачке и околних држава. У 2017. години ће пажња бити посвећена теми: „Словачки музички композитори у Војводини“.

Планирана средства: 150.000,00 динара (смештај, исхрана и надокнада за учеснике конференције)

Словачке народне приче из Војводине Завод за културу војвођанских Словака планира да покрене истраживање, које ће допринети развоју културе за децу и активности младих истраживача. Уједно ће покушати да запише нешто, чему се до сада у словачкој енклави није посвећивало довољно пажње. Ради се о народним причама, предањима и легендама, као и другим облицима народне књижевности, која је аутентична и још увек је жива у појединим нашим селима. Свесни смо, да ће нестанком најстаријих генерација војвођанских Словака нестати и ови облици народне традиције те због тога сматрамо да је реализација овог пројекта важна и приоритетна. Резултат пројекта ће бити сакупљене и обрађене аутентичне словачке народне приче из Војводине, које ће на овај начин бити доступне стручњацима за неке нове пројекте – издања књига за децу, рaдијско и телевизијско емитовање, позоришне представе за децу и сл. Најзначајнији резултат пројекта ће бити очување овог облика словачке народне књижевности војвођанских Словака.

Планирана средства: 2900 евра (359.600,00 динара) од дотације Канцеларије за Словаке у дијаспори и 40.000,00 динара из буџета АПВ.

ЗКВС ће учествовати у организацији и других конференција, чији садржај координира са делатношћу завода.

Програм 2

Издавачка делатност ЗКВС

ЗКВС планира да у оквиру издавачке делатности у 2017. години објави:

Годишњак ЗКВС „Мајак“ (ауторски колектив)

Ради се годишњем извештају о раду ЗКВС обрађеном двојезично, илустровaном фотографијама и модерно дизајнираном. Садржај је подељен у неколико основних рубрика које су истовремено и поља деловања ЗКВС: информационо-документациона и комуникациона делатност (ИНДОК), развојно-истраживачка делатност, презентација културе Словака у Србији и међународна сарадња ЗКВС. Годишњак садржи и именик словачке културе као и друге корисне теме. Годишњак има око сто страна, штампан је у пуном колору, излази у тиражу од 200 ком и не продаје се. Циљ издавања годишњака „Мајак“ је да се резимирају све активности ЗКВС у протеклој години и њихова презентација јавности.

Планирана средства: 250.000,00 динара (дизајн, штампа и лекторисање текстова).

Зборник радова XII. музиколошке конференције Зборник садржи драгоцене музиколошке, етномузиколошке и културолошке радове са XII. Музиколошке конференције „Словачка музика у Војводини“ која је одржана у новембру 2016. године. Конференција је била посвећена јубилеју етномузиколога, композитора, педагога и диригента Мартина Кмећа. Уредница зборника је Милина Склабинска а резиме се објављује на словачком и српском језику. Зборник се не продаје.

Планирана средства: 100.000,00 динара (дизајн и лекторисање текстова)

Библиографија Павела Мучајија – приређивач Божена Бажик Павел Мучаји се родио у Бачком Петровцу, где је завршио основну школу и гимназију. Студирао је чешки и словачки језик и књижевност на Филозофском факултету у Београду. Био је песник, прозни писац, аутор за децу, преводилац, уредник часописа „Наши пионири“, професор и директор словачке гимназије у Бачком Петровцу, где је живео све до своје смрти. Oбјавио је песничке збирке Bojujúce srdce (1952), Slnečné prístrešie (1966), Moja Itaka (1975), Trvanie básnika (1985), Belasé sonety (1990), Visuté záhrady (2001), Večer trojkráľový (2004). Написао је више збирки песама за децу и једну књигу прозе, Осим тога је написао и бројне студије из области културе војвођанских Словака. Преводио је са српског, хрватског и словеначког језика на словачки језик, из области књижевности за децу са русинског језика а преводио је и словачку књижевност на српски језик. Био је члан Удружења књижевника Војводине а члан Удружења словачких књижевника у Братислави. У последњем периоду свог деловања у гимназији је основао галерију уметничких радова словачких ликовних уметника Војводине која носи име „Карол Милослав Лехотски.“ Умро је у Бачком Петровцу 12. октобра 2014. године само један дан након свог 85. рођендана. Сматрамо да свестрани културни и књижевни радник Павел Мучаји заслужује да се његов животни пут обележи издањем библиографије која ће бити на располагању широкој културној јавности.

Планирани трошкови: 250.000,00 динара (ауторски хонорари за приређивача, лектора и припрему за штампу)

Докторска дисертација Јураја Суђија – Деловање и утицај словачке хорске културе на развој и ширење интеркултуралности у Војводини Проблематика и предмет изучавања Јураја Суђија је анализа живота словачке националне заједнице у Војводини, њена сеоба и историјски развој и прожимање ових чињеница са песмом и музиком у њиховом животом. У свом дисертационом раду се бави анализом укупног развоја вокалне песме од словачке народне песме до хорске културе војвођанских Словака и то кроз анализу резултата досадашњих истраживања али ослања се и на анализу словачких хорова с нагласком на Војводину. Кроз историјски развој хорског певања Словака у Војводини прати оснивање певачких група и хорова у словачким срединама , али и њихово данашње стање. У виду има и мултикултуралност словачких енклавних средина а детаљно анализира делатност камерног хора „Звона“ из Селенче детаљно анализирајући њихов репертоар и наступе. О хорској музици Словака у Војводини говори као о уметничкој делатности и васпитно-образовном раду код којег посебну пажњу посвећује нарочито интеркултурној делатности словачких хорова у Војводини. Садржај дисертације обогаћује примерима из властите праксе а представља и најважније музичке манифестације у нашој средини. Објављивањем дисертационог рада Јураја Суђија ст. „Деловање и утицај словачке хорске културе на развој и ширење интеркултуралности у Војводини“ ће допринети бољем познавању музичких уметничких вредности које војвођански Словаци поседују и чувају. Унапредила би се тиме не само успешна делатност аутора, већ и делатност Завода и музичке интелигенције уопште. Књига излази као 4. том едиције „Докторске дисертације“ и биће у диспозицији стручној јавности, студентима као и свим заинтересованим за музичку културу војвођанских Словака. У 2017. години Завод ће припремити књигу за издавање (дизајн, превод на словачки језик, лекторисање, техничка припрема).

Планирана средства: 80.000,00 динара (финансијска средства за припрему штампе).

Финансијска помоћ за издавање публикација:

Помоћ за издање Монографије Кишгеци Поводом 75. годишњице рођења проф. Др Јана Кишгеција – значајне личности у историји војвођанских Словака, Мартин Пребуђила припрема опширно дело посвећено његовом животу и научном и публицистичком раду. ЗКВС предлаже да се у оквиру финансијских могућности пружи подршка издању ове публикације.

Планирана средства: 80.000,00 динара.

Помоћ за издање књиге словачке народне књижевности за децу „Енике бенике крикел бе“ „Енике бенике крикел бе“ је књига дечијих народних игара, песмица, набрајалица, загонетки, успаванки и народних прича намењених деци млађег узраста. Богато илустрована, у боји, штампана на квалитетном папиру књига ће бити привлачна нарочито за најмлађе читаоце. Ради се о аутентичном стваралаштву војвођанских Словака, које је сакупљено у Банату, Бачкој и Срему. Ова књига први пут представља на једном месту дечији фолклор и најмлађој деци нуди избор оригиналних народних игара са овог подручја. Књигу је приредила Катарина Моснак Багљаш а издаје је Словачки издавачки центар из Бачког Петровца. Пружање подршке овом пројекту значи не само помоћ за културу намењену деци, већ и изучавању нематеријалног културног наслеђа, којем се до сада није посвећивало довољно пажње.

Планирана средства: 200.000,00 динара

Програм 3 Фотоконкурс

ЗКВС наставља са традицијом организовања тематског фотоконкурса а планира и организацију јавног вредновања конкурса уз пригодан програм. Већ неколико година ЗКВС најуспешније учеснике фотоконкурса награђује дигиталним фотоапаратом или другим прикладним поклонима. Ову манифестацију ЗКВС организује са циљем да се унапреди брига о културном наслеђу војвођанских Словака. Овогодишњи фотоконкурс ће бити посвећен старим фотографијама, које приказују период детињства код војвођанских Словака. Конкурс ће бити расписан у току марта 2017. а закључен ће бити у мају 2017. године.

Планирана средства: 80.000,00 динара

III. ИНФОРМАЦИОНО-ДОКУМЕНТАЦИОНА И КОМУНИКАЦИОНА ЈЕДИНИЦА (ИНДОК)

Информационо-документациона и комуникациона јединица сарађује са локалним самоуправама и установама културе, са научним установама и удружењима грађана у области културе, као и са појединцима у земљи и иностранству; проучава њихов културни развој, нарочито културних установа у АП Војводини и сакупља документациони материјал из свих области живота, културе и уметности војвођанских Словака класичном методом и електронски, дигитализацијом. Објављује књиге, брошуре, часописе, новине, компактне дискове и друге публикације. Прати актуелно стање, нарочито са аспекта примене закона и законских прописа, финансијске политике, менаџмента и туризма у култури и сл. Успоставља сарадњу са сличним истраживачким, образовним, информационим и документационим центрима у Србији и иностранству, пре свега са установама из Републике Словачке и суседних земаља. Води електронски архив и базу података о установама из области културе и уметности, о културним манифестацијама, фестивалима, смотрама и меморијалима, културно-уметничким друштвима и удружењима, наградама, библиографским подацима који се односе на еминентне стручњаке из појединих области културе и уметности, о издаваштвима и библиотекама, снимањима, дистрибуцији и приказивању уметничких и документарних филмова и њиховом преснимавању, о професионалним и аматерским позориштима, музичким ансамблима и оркестрима, галеријама, о ликовном стваралаштву и изложбама, о уметничким колонијама, о непокретних културним добрима и њиховој заштити, о архивима, музејима и о међународној сарадњи у области културе и уметности. Организује и развија туристичке активности у области културе.

Програм 1: Портал www.slovackizavod.org.rs

Програм 2: База података о култури војвођанских Словака

Програм 3: Библиотека,обрада и куповина књига

Програм 1

Портал www.slovackizavod.org.rs.

Портал културе војвођанских Словака је на адреси www.slovackizavod.org.rs. Од 2009. године, од када га ЗКВС уређује, овај портал је постао веома посећен и постао је партнер другим интернетским, штампаним, телевизијским и радијским медијима. Портал непрестано обогаћује свој садржај, што је резултат свакодневног рада ЗКВС. У 2017. години ћемо за посетиоце портала припремити више од 200 вести, много фотографија и стручних прилога у рубрици „Са мог аспект“, бројне јавне позиве, календар манифестација, нове текстове о медијима војвођанских Словака, о часописима и периодичним публикацијама, најновијим издањима, друштвима, предметима културног наслеђа, као и о многим другим темама из области културе војвођанских Словака. Текстови су превођени на српски и енглески језик. Портал прикупља документациони материјал из свих области живота, културе и уметности војвођанских Словака чиме доприноси остваривању основне функције Завода, која је дефинисана Статутом, и то пре свега Информационо-документационе и комуникационе јединице. Захваљујући посебној мапи на порталу је могуће сазнати колико посетилаца дневно посети портал и из којих земаља и места. На основу статистичких података може се констатовати да је од јануара 2013 до данас портал посетило 372 566 посетилаца. Највише посетилаца је из Србије (54,60 %), из Словачке (29,45 %), САД (2,98 %) затим следе Чешка, Хрватска, Немачка, Канада, Аустрија, Аустралија, Мађарска итд. Наш портал су посетили посетиоци из 148 земаља света. Константно интересовање посетилаца за овај портал недвосмислено потврђује, да је то један од најуспешнијих пројеката Завода. Уређивање и одржавање портала је помогла Канцеларија за Словаке у дијаспори, што је утицало на обострано корисну сарадњу. У 2017. години планирамо да побољшамо техничке параметре портала и дизајн у сарадњи са стручном фирмом „Девеломон“ из Новог Сада. Нови изглед портала ће омогућити бољу прегледност и лакше проналажење садржаја. Између осталог планирамо да извршимо и реструктурализацију мапе портала са циљем спајања сличних садржаја, редизајнирање портала, пребацивање портала на нову Друпал 8 платформу, како би смо омогућили мобилно прикључивање на портал, реорганизацију садржаја са циљем активирања свих садржаја портала.

Планирана средства: из дотације Канцеларије за Словаке у дијаспори 4.500 евра (558.000,00 динара) а из буџета АП Војводине 615.000,00 динара, или укупно 1.173.000,00 динара

Програм 2 База података о култури војвођанских Словака

Електронска база података Завода за културу војвођанских Словака је створена 2009. године као пројекат, којим се обезбеђује да се систематизује и на једном месту архивира дигитализовани аудио, видео, штампани и фото материјал са циљем стварања електронског архива, који треба да допринесе очувању, унапређењу и развоју научне активности, али и културе војвођанских Словака уопште. Од стварања ове електронске базе података, систематски се допуњава архивским материјалима – најстаријим видео записима, старим фотографијама, репродукцијама уметничких дела, снимцима народних песама, дигитализованим часописима и сл. Свака јединица се детаљно обрађује, описује утврђеним подацима и тако се постепено гради јединствени електронски архив културе војвођанских Словака. У 2017. години планирамо да обрадимо дигитализован истраживачки материјал проф. Данијела Дудока (снимци са теренских истраживања), као и најстарија годишта часописа „Народни календар“. Осим овога базу података намеравамо да допунимо и бројним фотографијама са VI. Фотоконкурса, као и многобројним музичким и видео садржајима. ЗКВС намерава да у 2017. години понуди сарадњу локалним радиостаницама, да дигитализује њихов сачувани материјал и учини га доступним за јавност помоћу електронске базе података. Дигитализација старог материјала је неопходна због тога, да би се сачувао драгоцени материјал, који имају војвођански Словаци и какао би се помоћу савремене технологије учинио доступним за јавност и за коришћење и архивирање. ЗКВС свакодневно добија многе садржаје, који се увршћују у базу података, који су драгоцени материјал за активности Завода.

Планирана средства: из дотације Канцеларије за Словаке у дијаспори 3000 еура (372.000,00 динара) а из буџета АПВ 300.000,00 динара или укупно 672.000,00 динара

Програм 3 Библиотека, обрада и куповина нових књига

Библиотека ЗКВС отвара врата свим лицима заинтересованим за словачку војвођанску културу и нуди богат фонд наслова на разним језицима и из разних области. У питању су књиге, које читаоци могу свакодневно да користе а поједине садрже најдрагоценија уметничка или стручна дела војвођанских Словака. Све ове књиге чине значајан део богатства ЗКВС. Циљ библиотеке није само да омогући бољу информисаност о словачкој националној заједници у Војводини, већ и да је користе овдашњи научни радници, стручњаци, уметници и остали грађани, као и да помаже у образовању и истраживању. Осим наведеног, циљ библиотеке је и да прикупља, обрађује и архивира све релевантне писане изворе, који се односе на војвођанске Словаке. Књижни фонд сачињавају речници, енциклопедије, лингвистички приручници, књижевна дела словачких војвођанских писаца, критичара, теорије књижевности, монографије села и места, књиге из области ликовне, музичке, позоришне и филмске уметности, филозофије, етике, архитектуре, религије, културне историје, народне културе, журналистике, културног менаџмента и политичких наука, затим библиографије, биографије, зборнике и сл. Драгоцени сегмент фонда чине серијске публикације, остали штампани материјали, као што су мултимедијски материјали, брошуре, каталози, плакати, позивнице и сл. Библиотека делује у оквиру Информационо-документационе и комуникационе јединице, која је задужена за класичну документацију, али и за објављивање књига, брошура, часописа, новина, компакт дискова, односно да успоставља сарадњу са сродним истраживачким, образовним и документационим центрима у земљи и иностранству. Књиге се класификују у складу са Универзалном децималном класификацијом помоћу електронског програма ТнТ Библиотекар плус, али се евидентира и физички, Књиге могу да позајмљују и читају сва заинтересована лица. И у 2017. години планирамо да обогатимо фонд библиотеке ЗКВС новим драгоценим публикацијама и да наставимо са обрадом и позајмљивањем књига. У току 2017. године ЗКВС планира да о својој библиотеци информише и библиотеке из осталих средина у којима живе Словаци и да им на тај начин понуди своје публикације као и бројне часописе и осталу периодичну штампу, али и инострана и словачка издања, које Завод сакупља од свог оснивања. Следећи циљ је успостављање сарадње са градским библиотекама и књижарама, којим ће бити понуђене монографије, чије издање je Завод финансијски или организационо помогао.

Планирана средства за реализацију: 100.000,00 динара

IV. ЈЕДИНИЦА ЗА КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ, СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ СЛОВАКА У ВОЈВОДИНИ

Јединица за културно-уметничке манифестације, стручно усавршавање и образовање у области културе и уметности подржава, координира и реализује програме и активности најважнијих програма, који доприносе развоју културе и уметности војвођанских Словака у сарадњи са представницима општина, Националног савета словачке националне мањине и Владе АПВ, припрема докумената о организовању културно-уметничких програма, фестивала и смотри, њихове календаре и програме, календаре јубилеја, као и финансијске планове за реализацију програму и сл. У оквиру свог изложбеног простора а у сарадњи са другим културним установама и удружењима грађана у области културе завод организује изложбе, програме и презентације свих форми уметничког стваралаштва.

Програм 1: Подршка културно-уметничких манифестација Програм 2: Програми стручног усавршавања и образовања у култури и уметности Програм 3: Презентација активности завода и културе војвођанских Словака Програм 4: Развој културне продукције у мањим срединама Програм 5: Сарадња са Заводима и културним институцијама других националних заједница у Војводини Програм 6: Подршка младим талентима

Програм 1

Подршка културно-уметничких манифестација

С циљем да дефинише права и обавезе суорганизатора манифестација од посебног значаја за словачку националну мањину а на основу договора да организационо обезбеди манифестације од посебног значаја, које је НССНМ усвојио 4. марта 2013., ЗКВС је потписао договор о суорганизовању фестивала од националног значаја. Организационо и финансијски ЗКВС и ове године ће подржати:

– 47. фолклорни фестивал „Танцуј, танцуј…“ (последњи викенд у мају) – 24. смотру словачког дечијег позоришног стваралаштва – 3 X Ђ (јун) – 24. дечији фолклорни фестивал „Злата брана“ (јун) – 48. смотру словачког аматерског позоришног стваралаштва – „Позоришни ловор“ (октобар) – 52. међународни фестивал соло певача изворних словачких народних песама „В пивњицком пољи“ (октобар, ев. Новембар) – 37. фестивал словачке популарне музике „Златни кључ“ (октобар) – 19. фестивал популарне музике за децу „Лети песма, лети (децембар)

Завод за културу војвођанских Словака је већ у другој половини јануара 2017. на своме порталу објавио конкурс за координаторе и дизајнере седам фестивала од посебног значаја. Заинтересовани за координаторе и дизајнере се могу пријавити за један или више фестивала. Конкурс ће бити отворен до 15. априла 2017. ЗКВС ће именовати комисију, која ће одлучити, ко ће од пријављених кандидата направити дизајн пропагандног материјала и ко ће бити координатори фестивала. Конкурс ће бити објављен и у недељнику „Хлас људу.“

Планирана средства за реализацију: 150.000,00 динара за сваки фестивал

Програм 2 Програми стручног усавршавања и образовања у култури и уметности

Друштвени протокол и његова примена у пракси (Семинар из области протоколарног понашања) У оквиру Јединице за стручно усавршавање и образовање у области културе и уметности Словака у Војводини, ЗКВС је крајем 2016. године на основу усвојеног Плана и програма рада за 2016. годину организовао едукативни семинар Друштвени протокол и његова примена у пракси. Семинар је организован у просторијама завода и стручно га је водио доктор педагогије ПаедДр. Јан Павлик из Словачке републике, реномирани стручњак за друштвени и дипломатски протокол на нивоу локалне самоуправе. Управо због великог одзива и интересовања полазника, као и због врло добре реализације семинара, Завод за културу војвођанских Словака планира да и у 2017. години настави са овим курсом, односно да реализује његов 2. део. Семинар би и убудуће био намењен пре свега представницима Месних заједница, директорима предшколских установа, основних, средњих и високих школа, председницима, односно директорима словачких културних установа и друштава и осталим заинтересованим, који ће моћи да стечено знање из области протокола и етикације примене у својим срединама. Саставним делом семинара била би друштвена етикација у друштвеним акцијама с акцентом на њихово организовање (правила приликом представљања људи, њихово ословљавање и позивање, организовање пријема, коктела, јавних наступа, поздрављања итд). Следећа тачка овог семинара би била менаџерска етикација и унапређивање доброг имиџа организације уз долично понашање њених запослених, као и етикација у политичком наступању и њиховим говорима. Значајним делом семинара би требало да буде долично понашање у кореспондирању приликом телефонирања, правила приликом персирања и пријатељског разговора на ти, хијерархија протокола у друштву високих званичника, титуле, облачење и томе слично. Семинар би имао форму дискусије, дакле с могућношћу активног партиципирања учесника.

Едукативни семинар за подршку развоја вокалне уметности војвођанске омладине

Иновације у неговању и унапређивању музичке области у нашим срединама су неминовне. Из овог разлога ЗКВС је себи поставио за циљ да у 2017. години организује едукативни семинар као подршку развоја вокалне уметности словачке омладине. У том случају семинар би имао за улогу да заустави ширење лоших фактора, који се директно односе на дефицит младих квалитетних певача (напр. на фестивалу „Златни кључ“) и да подстакне квалитет певачких талената наше омладине. Семинар би садржао две уопштене фазе. У првој фази би најпре сондирао потенцијалне анонимне интерпретаторе, који имају афинитет ка певању и до сада нису имали прилике да наступају у уметничким програмима, односно о којима за сада немамо информације. Биле би организоване аудиције у већим словачким срединама у Војводини (Бачки Петровац, Ковачица, Стара Пазова), где су активне средњошколске установе, које окупљају и словачку омладину. Приликом оваквих аудиција могао би се направити избор младих талената, с којима би се даље радило са циљем обогаћивања певачког фонда у нашим срединама. У другој фази би биле реализоване музичке радионице кроз форму теоријског и практичног вежбања певања, пре свега популарне музике, где би певачи почетници, али и они искуснији, могли да стекну драгоцене информације и искуства од реномираних интерпретатора и музичких стручњака из наших средина, као и из Словачке. Реализацијом оваквог семинара добила би се могућност повећања квалитета саме музичке продукције овдашњих Словак, која је за сада концентрисана само на фестивал „Златни кључ“ и песме, које се на њему уобличавају.

Глумачки атеље за децу и омладину (семинар за младе позоришне глумце) Циљ семинара је да упозна активне и потенцијалне младе глумце из словачких војвођанских средина са основним принципима позоришних уметности и да се на тај начин добију квалитетне позоришне представе, да се прошири списак дечијих позоришних група у нашим срединама, као и да се добију, пре свега, квалитетна глумачка остварења. Семинар – уметничке радионице, би се састојале из два дела: Глумачки атеље за децу Где је било, тамо је било… и глумачки атеље за омладину са акцентом на ауторко позориште по називом Позориште муза. На семинару би деца научила основе позоришног начина рада, добила би основе гласовне технике и сценског покрета. Била би упозната са саставним деловима, који партиципирају у реализацији позоришне инсценације. У оквиру радионица деца би спремила одређени наступ од онога, што би током радионица научила. Семинар би обухватио децу узраста од 7 до 15 година и одржавао би се преко викенда (субота – недеља), на пример 4 викенда од 9,00 до 15,30 часова, или кроз вечерње радионице током недеље у термину од 17,00 до 20,00 часова. Реализацијом овог семинара би млади талентовани глумци добили потребно знање и практичне вежбе из области глуме и тиме би се дечији позоришни живот у Војводини подигао на виши ниво, што би у многоме имало утицај и на словачко војвођанско позориште уопште. Такође се планира и глумачки атеље за омладину са освртом на ауторско позориште. Назив семинара би био Позориште муза и имао би исти план и начин рада као и онај за децу. Радионице би биле намењене словачкој војвођанској омладини узраста од 15 до 25 година. ЗКВС би претходно на свом сајту објавио позив за пријављивање на семинар, који би касније разаслао свим активним словачким друштвима и удружењима, у којима функционишу секције, ангажовао би предаваче – искусног глумца и био би плаћен смештај и храна за учеснике.

Планирана средства за реализацију: 300.000,00 динара

Програм 3: Презентација активности завода и културе војвођанских Словака

Завод за културу војвођанских Словака сматра за веома потребно да представља и чини доступним дела оних, који су трасирали пут културе војвођанских Словака у прошлости, јер потпуније познавање културне историје нам омогућава да се добро оријентишемо у садашњости и да лакше конципирамо стратегијске и развојне планове у будућности. ЗКВС нема довољно капацитета да обележи баш сваки јубилеј, али у 2017. години желимо да достојно обележимо следеће јубилеје:

– Презентација публикација – књижна издања:

– презентација Библиографије редитеља Мирослава Бенке, ауторке Божене Бажикове, поводом 60. животног јубилеја с пратећом изложбом дела његових наступа (20. април)

– презентација публикације Словаци у Војводини – Промене посебности друштва у енклави, аутора Јана Боћика (код нас и у Словачкој)

– презентација Ликовне монографије Павела Попа

Планирана средства за реализацију: 120.00,00 динара

Културна сећања – обележавање годишњица и јубилеја

Књижевне активности:

– Зима с књигом (фебруар – април)

– Књижевно-изложбено вече с писцем Златком Бенком, на којем ће бити представљена његов књижевни опус и изложба колажа (јул)

– Обележавање 60. животног јубилеја професорке и списатељице за децу и омладину Марије Котваш-Јонашове и презентација њеног стваралаштва (новембар)

– Обележавање 80. животног јубилеја професора и писца за децу и омладину Павела Грњу и презентација његовог стваралаштва (март – април)

– Обележавање 70. животног јубилеја првог академског вајара војвођанских Словака Јана Ступавског из Старе Пазове (август)

– Изложбене активности:

– самостална изложба академског сликара, модног стилисте и педагога Звонимира Пуделку (мај)

– самостална изложба академског сликара Мартина Кизура поводом његовог 60. животног јубилеја (август)

– изложба једног јубиланта наивног сликарства у Ковачици – Падини

Планирана средства за реализацију: 230.000,00 динара

Програм 4: Подршка младим талентима

Подршка издавању литерарног рада у облику књиге младом аутору

Завод за културу војвођанских Словака своје активности усредсређује и на подршку младих талената, који имају афинитет за писање, музику, сликање, или глуму. У 2017. години завод планира да подржи једног младог талентованог књижевника, који је заслужио да буде представљен јавности и да га на тај начин још више мотивише и подржи у његовом раду. Младој словачкој омладини треба ставити до знања да њихово стваралаштво и склоности ка одређеном облику уметности завод прати, поштује и да се труди да подржи њихову самоувереност.

У данашње доба има много младих и талентованих писаца, који знају и хоће да стварају, шта више, имају и техничке и моралне услове за то, али потребан им је финансијски ослонац, да би њихов таленат био видљив и био представљен у јавности. Стога завод жели једном младом аутору да помогне објављивање његових књижевних радова у облику књиге (књига за децу, или за одрасле, филозофска студија, етнолошко истраживање, друштвено-образовни радови…). Не би било подржано само штампање књиге. У сарадњи са Словачким издавачким центром у Бачком Петровцу и на основу договора определили би смо средства за хонорар илустратора, лектора, рецезента, дизајнера, исто тако и за друге потребне ставке за припрему књиге за штампу. Књигу би смо након њеног изласка представили у просторијама ЗКВС.

Планирана средства за реализацију: 70.000.00 динара

Програм 5: Подршка културне продукције у мањим срединама УКВС ће у току месеца марта објавити позив, именоваће комисију и изабраће најуспешније предлоге за развој културне продукције у мањим срединама. Културна продукција је широк појам, али завод у њему види оне акције и програме, којима се може мобилисати месно словачко становништво, и да уз помоћ стручњака спреми нову кореографију, представу, уметнички програм, документарну збирку или пак неке сличне културне садржаје. Под „мањом средином“ подразумевамо мању словачку заједницу, где култура тренутно стагнира због недостатка стручњака. Систематском подршком мањих средина желимо да подстакнемо интересовање домаћег становништва за словачку културу и да се уз помоћ одабраних стручњака реализује перманентно истраживање и да се документују материјали на терену. У том смислу биће високо цењени они предлози, који у себи садрже и конкретне обичаје, или традиције средине и њихову адаптацију за јавни наступ на неком од наших фестивала од посебног значаја.

Планирана средства за реализацију: 100,000,00 динара

Програм 6:

Сарадња са Заводима и културним институцијама других мањинских заједница у Војводини ЗКВС планира да током 2017. године успостави сарадњу с другим заводима и културним установама мањинских заједница у Војводини. ЗКВС ће радо прихватити нове идеје и смернице других сродних центара мањинских култура у Војводини и рашириће спектар разноврсности у свим аспектима културе. Заједничким стваралаштвом и амбицијама ове институције би могле да реализују заједничке пројекте, који би садржали разна истраживања, заједничка издања књига, заједничке програме, у којима би учествовали Русини, Хрвати, Мађари и Словаци, обележавање јубилеја посебним личностима, које су стварале у више мањинских заједница, и на овај начин оплемењивали своје културно наслеђе и учврстили везе, које смо сви судбински наследили од предака.

Планирана средства за реализацију: 200.000,00 динара

Поводом божићних празника у ЗКВС био би приређен предбожићни програм за децу. Овакав сусрет спаја словачку децу и ставља им до знања, да овај храм словачке културе припада и њима.

Планирана средства за реализацију: 60.000,00 динара

Портрети словачких културних стваралаца у Србији ЗКВС реализује израду портрета личности из историје војвођанских Словака. До сада смо од Канцеларије за Словаке у дијаспори из Словачке добили средства за израду 12 портрета, који су били јавно представљени 6. августа 2015. године у оквиру Словачких народних свечаности. Из личних средстава ЗКВС планира да у 2017. години начини још један портрет познате личности из културне историје војвођанских Словака, и то портрет Јана Кмећа, доктора наука и академика, поводом обележавања његове 90. годишњице од рођења. ЗКВС планира да организује још неколико изложби како код нас, тако и у иностранству, на којима ће бити представљени већ израђени портрети и животи и дела портретисаних личности.

Планирана средства за реализацију: 125.000,00 динара

V. МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊА

У складу са својим статутом ЗКВС развија међународну сарадњу у области науке, културе и уметности војвођанских Словака са циљем да оплемењује и развија међународну културну сарадњу словачке националне мањине у Војводини са матичном државом, са суседним државама и с другим државама у Европи и свету. Из тог разлога ЗКВС ће и у 2017. години проналазити могућности за сарадњу са Словацима у свету и истрајаваће у партнерству са репрезентативним удружењима и установама Словака у Европи и на осталим континентима.

Програм 1: Презентација словачке војвођанске културе у иностранству

Програм 2: Међународни програми и развој интеркултуралног дијалога

Програм 3: Етнографске збирке Словака у музејима, спомен кућама и етно домовима у Војводини.

Програм 4: Награда Завода за културу војвођанских Словка за културни догађај године

Програм 1: Презентација словачке војвођанске културе у иностранству

Иностране активности ће се и у 2017. години оријентисати пре свега на узајамну и сврсисходну сарадњу ЗКВС с културним и образовним институцијама и установама у Словачкој републици. На позиве бројних институција завод жели да одговори позитивно и да у оквиру могућности представи активности и планове, као и резултате досадашњег рада. ЗКВС ће учествовати на Сталној конференцији у Словачкој.

ЗКВС ће и убудуће развијати односе међу Словацима из тзв. „Доње земље“, дакле из Мађарске, Румуније и Хрватске. Заједничко наступање и учествовање на конкурсима за пројекте код Канцеларије за Словаке у дијаспори у Словачкој и њихова реализација јесте добар начин за продубљивање овакве сарадње. ЗКВС ће и у овој години изналазити могућности за сарадњу са Словацима у свету. У том смислу биће партнер Светског удружења Словака у дијаспори, ако и других репрезентативних удружења и установа Словака у Европи и на другим континентима. У оквиру сајма књига у Братислави, као и на другим манифестацијама у иностранству, ЗКВС планира да презентира и публикацију Словаци у Војводини аутора Јана Боћика.

Планирана средства за реализацију: 200.000,00 динара

Програм 2: Међународни програми и развој интеркултуралног дијалога Међународну културну сарадњу ЗКВС планира да развија путем међународних манифестација и развоја интеркултуралног дијалога и то кроз размену гостовања позоришних, музичких и фолклорних ансамбала, изложби уметничких дела и музејских збирки, разменом стручњака, стваралаца и уметника, разменом књига, часописа, ЦД дискова и других публикација, организовањем научних и стручних симпозијума, сусрета и семинара из области културе и уметности и томе слично. Завод ће у припремању пројеката из области културе и уметности сарађивати и са међународним организацијама. Једна од таквих манифестација је и међународна манифестација На јармоку (На вашару), на којој ће Словаци из Мађарске, Румуније, Србије и из Словачке представити традиционалне занате, „долноземске“ специјалитете, музику, песме и игре, који ће се ове године организовати већ по 9. пут. Као и сваке године, представници четири државе презентоваће богату гастрономску понуду и производе традиционалних заната. Пројекат, дакле организовање по реду 9. фестивала „долноземских“ Словка На јармоку, спада међу приоритетне пројекте Словака који живе у Србији, Мађарској и Румунији. У овој 2017. години организоваће га управо Завод за културу војвођанских Словака у сарадњи са Сведржавном словачком самоуправом у Мађарској, Чабјанском организацијом Словака у Мађарској, Демократским савезом Словака и Чеха у Румунији, Националним саветом словачке националне мањине и Месном заједницом Бело Блато, где ће бити и место одржавања манифестације. Овај пројекат има за циљ да подржи очување, али и презентацију материјалног и нематеријалног културног наслеђа Словака, који живе на тзв. „Доњој земљи“, да буде доступна широј јавности њихова народна култура (традиционални специјалитети, игре, песме, народна ношња, занати…), а уједно да се унапреде односи између Словачке и Словацима, који живе у Србији, Мађарској и Румунији. Наш циљ је да се финансијски и организационо укључимо у представљање оних најбољих и најквалитетнијих елемената народне културе Словака, који живе у Војводини.

Планирана средства за реализацију: 200.000,00 динара из буџета АПВ и 6.800 евра (843.200,00 динара) из дотације Канцеларије за Словаке у дијаспори

Програм 3 Етнографске збирке Словака у музејима, спомен кућама и етно домовима у Војводини

На основу теренских истраживања у појединим локалитетима Бачке, Банату и Срему, где живи словачка популација, завод у сарадњи са стручњацима планира да сондира тамошње музеје, спомен куће и етно куће: из архивног фонда требало би документовати најкарактеристичније артефакте тродимензионалне материјале, писмености, фотографије, које визуелно представљају историју одређеног локалитета. Истраживањем би било обухваћено и нематеријално културно наслеђе, када би се пописали и на тај начин документовали разни обичаји, које имају традицију у тој средини, посебно они, којих се сећају још само стари људи. Сакупљени материјал, након његове обраде, био би допуњен стручним информацијама о доласку Словака у дату средину. Текстови би били упоредо и на словачком и на српском језику. Током истраживања ћемо се усредсредити на предмете и документе, који се налазе у интеријерима објеката, а који су у давној прошлости представљали свакодневне и свечане дане појединаца. Посебно би смо истакли оне предмете који су специфични за дати локалитет. Као резултат овог истраживачког процеса била би репрезентативна публикација, коју би приредио етнолог из Словачке Јармила Гербоцова.

Планирана средства за реализацију: 100.000,00 динара

Програм 4: Награда Завода за културу војвођанских Словка за културни догађај године

Завод за културу војвођанских Словака у интересу јавног друштвеног признања за резултате и допринос развоју културе војвођанских Словака планира да оснује Награду Завода за културу војвођанских Словака за културни догађај године. Ради се о пројекту, који су заједнички дефинисали представници установа и организација Словака из Мађарске, Румуније и Србије а који је потписан Споразумом. Награда ће се додељивати физичким лицима – појединцима или колективима, и правним лицима, као израз вредновања изузетних културних подухвата у прошлој календарској години из области културе војвођанских, респективно, „долноземских“ Словака. Овај пројекат има за циљ да подржи и да мотивише колективе и појединце, који се баве културом и уметношћу, а уједно да се подстакне развој и обогаћивање креативног уметничког стваралаштва „долноземских“ Словака.

Планирана средства за реализацију: 2.250 евра (279.000,00 динара) из дотације Канцеларије за Словаке у дијаспори из Словачке

Број:01-28

У Новом Саду, 14. фебруара 2017. године

Ана Хрћан Лесковац

директор

Завода за културу војвођанских Словака