Plán a program práce Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov na obdobie január – december 2010

S cieľom zachovávať, zveľaďovať a rozvíjať kultúru vojvodinských Slovákov Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov plánuje aj v roku 2010 realizovať programy a projekty z oblasti informačno-dokumentačnej, rozvojovo-výskumnej, promočnej a edukačnej.

V roku 2010 budeme upriamení na:

 • realizáciu a rozvoj projektov, ktoré sme v Ústave odštartovali v roku 2009

 • vyhľadávanie dlhodobých riešení pre lepšie fungovanie nášho kultúrneho systému

 • budovanie systému podpory a rozvoja súčasnej tvorby, ktorá vyvrcholí projektom Prestížna cena slovenskej kultúry v Srbsku.
 • svojrázne účelové zaznamenávanie významných jubileí pre vojvodinských Slovákov

 • permanentú edukačnú činnosť z oblasti kultúry

 • zdokonaľovanie mechanizmov práce v Ústave.

Aj v tomto roku budeme trvať na zviditeľňovaní našej kultúry v najširších rámcoch, afirmujúc jej osobitosti a špecifiká a budeme prítomní všade tam kde je logistická a odborná pomoc slovenskej kultúre nevyhnutná. Za týmto účelom Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov bude aj v roku 2010 spolupracovať s patričnými inštitúciami a ustanovizňami v Srbsku, na Slovensku, v regióne, Európe a vo svete, budovaním pevných partnerských a profesionálnych vzťahov v záujme dosiahnúť kontinuitu a kvalitné a dlhodobé výsledky.

I. Realizácia a rozvoj projektov, ktoré sme v Ústave odštartovali v roku 2009 /Infomračno-dokumentačná a komunikačná jednotka/

ÚKVS v roku 2010 pokračuje s rozvíjaním nových obsahov v rámci projektu Portál kultúry, ktorý sa nachádza na adrese www.slovackizavod.org.rs Základným cieľom predloženého projektu je zabezpečiť možnosť údržby existujúceho potálu a rozvíjania jeho nových obsahov. Na základe schôdzi, ktorá sa uskutočnila 11. 12. 2009 v Segedíne a na ktorej zasadali Slováci z Maďarska, Rumunska a Srbska, jednou z priorít spoločných projektov dolnozemských Slovákov bolo rozširovanie horeuvedeného portálu kultúry. Aktivitou projektu je teda vypracovať nové rubriky, v prvom rade osobytný celok (banner) pre obsahy z kultúry Slovákov z Maďarska a Rumunska. Na základe toho vrcholné inštitúcie pre oblasť kultúry by zabezpečili jedného dopisovateľa z Maďarska a jedného Rumunska a ÚKVS by mal na starosti dizajn a programovanie novej rubriky, ako aj administráciu nových obsahov a ich preklad do srbčiny a angličtiny. Okrem toho projekt by zahŕňal aj vypracovanie a dizajn rubrík Správy z kultúry na Slovensku, Stalo sa na dnešný deň a Adresár kultúry. Rubrika Správy z kultúry na Slovensku má za cieľ informovať dolnozemských Slovákov o aktivitách a kultúrnych dianiach na Slovensku čím by sa prispelo k stálemu kontaktu tunajších Slovákov so svojím materským štátom. Rubrikou Stalo sa na dnešný deň rozumieme vysielanie krátkych video alebo zvukových záznamov, v ktorých budeme informovať čo sa v dejinách Slovákov na Dolnej zemi v určitý deň stalo z oblasti kultúry. Tento banner by sa prepájal s už existujúcou rubrikou Výročia a jubileá. Adresár kultúry by obsahoval adresy a kontakty na rôzne inštitúcie, ustanovizne, spolky, združenia, ktoré sa zaoberajú slovenskou kultúrou a pôsobia v Maďarsku, Rumunsku, Srbsku a na Slovensku. Okrem toho do údržby projektu zaraďujeme aj preklady všetkých novovytvorených obsahov do srbčiny a (jednotlivé i do angličtiny) a tiež aj jednu fázu zhotovenia elektornického slovensko-srbského slovníka.

ÚKVS zároveň plánuje úplnú realizáciu projektu Databáza kultúry vojvodinských Slovákov. S cieľom odštartovať proces digitalizácie v kultúre vojvodinských Slovákov nevyhnutné je podniknúť rad opatrení a dôležitých krokov v období 2009 – 2011. Znamená to v prom rade výrobu Akčného plánu, ktorého rámce by mohli tvoriť nasledovné odporúčania:

 • Identifikácia problému;
 • Zoskupovanie údajov na teréne o stave kultúrneho dedičstva;
 • Analýza zdrojov o stave kultúrneho dedičstva;
 • Výskumné aktivity;
 • Definovanie modelov na systematizovanie údajov pre databázy;
 • Testovanie a zdokonaľovanie systému;
 • Zverejnenie súbehu na výrobu programov pre digitalizáciu kultúrneho dedičstva v súlade s uznávanými štandardmi na digitalizáciu kultúrneho dedičstva vo svete a v súlade so špecifikami slovenskej vojvodinskej kultúry;
 • Definovanie dostupnosti databázy na internete a riešenie vzťahov medzi majiteľmi databázy a jej používateľmi;
 • Vnášanie digitalizovaného materiálu, ktorý si ÚKVS zabezpečil od začiatku svojho pôsobenia (2008 a 2009) do databázy;
 • Konferencia na tému Digitlizácia kultúrneho dedičstva vojvodinských Slovákov, ktorá by sa konala s cieľom zoskupiť relevantných predstaviteľov kultúrnych ustanovizní, ale aj súkromných osôb, ktoré majú záujem o spoluprácu v tejto oblasti;
 • Na konferencii by boli vynesené závery o tom kto má záujem o proces digitalizácie a akým spôsobom by vedel zabezpečiť kontribúciu tohto procesu (finančne, logisticky…);
 • Príprava strategického dokumentu o digitalizácii kultúry vojvodinských Slovákov (dokument má obsahovať presné finančné náklady, zinteresované strany, analýzy, pod.);
 • Možné uchádzanie o prostriedky z väčších (európskych) finančných fondov;
 • Prijímanie Strtégie o digitalizácii kultúry vojvodinských Slovákov spred strešnej inštitúcie Slovákov v Srbsku NRSNM;

Formovanie tímov špecializovaných na jednotlivé oblsti kultúry:

– digitlizácia a katalogizácia filmového dedičstva;

– digitlizácia a katalogizácia zvukového dedičstva;

– digitlizácia a katalogizácia fotografií;

– digitlizácia a katalogizácia knižného dedičstva;

– digitlizácia a katalogizácia muzeálnych zbierok;

– digitlizácia a katalogizácia dedičstva galérií;

Verejné obstarávanie technického vybavenia na realizáciu digitalizácie;

Zabezpečenie udržateľnosti projektu Databáza;

Systematická práca na katalogizácii zbierok a na jej digitalizácii prebieha behom niekoľkoročného obdobia a celkový systém sa zdokonaľuje a rozvíja.

II. Vyhľadávanie dlhodobých riešení pre lepšie fungovanie kultúrneho systému vojvodinských Slovákov /Rozvojovo – výskumná činnosť/

Rozvojovo-výskumné oddelenie v súlade so Štatútom ÚKVS sa venuje vedeckým a odborným výskumom menšinového života, kultúry a umenia slovenského národného spoločenstva v AP Vojvodine, skúma a analyzuje sieť kultúrnych ustanovizní, organizácií a združení vojvodinských Slovákov a ich potreby a fungovanie; skúma normatívnu činnosť v menšinovej kultúre; tiež finančnú politiku a ekonomiku kultúry, ako i zdroje financovania (rozpočtové financovanie, donácie, sponzorovanie a pod.). Práve z toho dôvodu sa ÚKVS v roku 2010 zamerá na realizáciu projektu Normatívne a finančné politiky v službách rozvoja kultúry národnostných menšín v lokálnom prostredí. Lokálne združenia občanov financujú svoju činnosť z vlastných prostriedkov, z prostriedkov lokálnej samosprávy, pokrajinských a republikových zdrojov, napriek tomu, badateľná je nevyváženosť vo financovaní lokálnych združení a následná nečinnosť tých, ktorým sa prostriedkov nedostáva dostatočne. V nedostatku kapacít na realizáciu väčších projektov (pokrajinských, republikových), malé prostredia majú nárok na finančné prostriedky iba z lokálnej samosprávy čo je často veľmi symbolická suma, ktorá nestačí ani na prevádzku miestností či kanceláriu spolku. Takéto a im podobné tvrdenia je však potrebné zdokladovať konkrétnou relevantnou výskumnou činnosťou, ktorá by bola zameraná na:

 • zisťovanie úrovne finančnej a inej podpory, ktorá za posledných päť rokov bola pridelená združeniam občanov národnostných menšín na úrovni lokálnych samospráv v obciach v ktorých žijú príslušníci slovenskej menšiny vo Vojvodine

 • zisťovať normatívne rámce, na základe ktorých sa financujú aktivity Slovákov

 • zisťovať kultúrne politiky na úrovni lokálnych samospráv

 • zisťovať potreby a možnosti lokálnych združení (analyzovať zdroje, z ktorých možno ziskať príjmi ako je Slovenská republika, Republika Srbsko, Vojvodina, iné menšinové ustanovizne a zisťovať strategické plány združení)

 • vytvoriť odporúčania pre vynášateľov rozhodnutí

 • publikovať výsledky a odporúčania na strednodobé obdobie;

Tento projekt prepokladá angažmán odborných tímov – sociológov, právnikov a bádateľov, ktorí by pracovali vo štyroch fázach (financie, legislatívne rámce, strategické plánovanie a SWOT analýzy, závery a odporúčania). Publikované výsledky bolo by možné prezentovať na odbornej konferencii a samotné odporúčania by boli východiskom pre budovanie politík všetkých aktérov vo financovaní lokálnych združení.

Očakávané výsledky a vplyv na lokálne prostredie:

 • zlepšenie financovania menšinových združení občanov na lokálnej úrovni
 • racionalizáciu práce lokálnych združení
 • kreovanie strategických východísk a plánov
 • zlepšenie komunikácie medzi odlišnými inštitúciami
 • aktívne zapájanie združení do rozvoja lokálnych samospráv
 • uľahčenie práce inštitúcií, ktoré majú za cieľ podporiť menšinové združenia na lokálnom území.

Týmto výskumom bolo by možné uskutočniť prvý krok k realizácii nasledovnej state v Štatúte ÚKVS, ktorá znie: Rozvojovo-výskumné oddelenie vypracúva projekty pre úžitkové a rozvojové výskumy v kultúre a umení – všeobecné štúdie a analýzy, sleduje problémy pri uplatňovaní zákonov a predpisov, ktoré z nich vyplývajú, ako i účinok ich uplatňovania v oblasti kultúry; vypracúva plány a projekty ďalšieho rozvoja kultúry; navrhuje kultúrne modely pre proces tranzície v tejto oblasti; navrhuje finančné inštrumenty a štandardy v jednotlivých kultúrnych a umeleckých činnostiach ako formy decentralizácie v oblasti kultúry.

Projekt Normatívne a finančné politiky v službách rozvoja kultúry národnostných menšín v lokálnom prostredí bude realizovaný spoločne s Ústavom pre kultúru vojvodinských Rusínov a finančné prostriedky na celkovú realizáciu budú požadované aj z iných zdrojov okrem z rozpočtu AP Vojvodiny. Výskum sa uskutočni v nasledovných obciach: Nový Sad, Šíd, Sr. Mitorvica, B.Topola (spoločné), Subotica, Kula, Vrbas, Žabalj (Rusíni) a B.Petrovec, B.Palanka, Báč, Odžaci, Zrenjanin, Kovačica, St.Pazova, Plandište, Alibunar a Beočín (Slováci).

Výskumné oddelenie bude aj v tomto roku rozvíjať výskumnú činnosť prostredníctvom projektov, ktoré boli čiastočne realizované v roku 2009 ale aj projektov, ktoré by mali byť realizované v budúcom období. V tom zmysle potrebné je formovať výskumné tímy a rozdeliť úlohy (prípadne finalizovať) prácu v rámci projektov Slovník slovenských obcí v Srbsku s dôrazom na kultúru, Slovensko-srbský a srbsko-slovenský slovník, Edícia bibliografií a Obrazy dávno zabudnutých čias (názvy projektov sú pracovné).

Rozvojovo-výskumné oddelenie sa zaoberá i vzdelávaním a doškoľovaním pracovníkov v jednotlivých oblastiach kultúry a umenia, ako i organizáciou vedeckých a odborných zhromaždení, sympózií, porád, seminárov, okrúhlych stolov, tribún a pod. S tým cieľom ÚKVS plánuje usporiadať rad školení pre stálych spolupracovníkov tak z oblasti rozvoja technických zručností (Powerpoint, Web 0.2 nástroje) ako aj rozvoja všeobecne potrebných mäkkých zručností. Zároveň ÚKVS bude usporiadateľom už zaužívaných konferencií a odborných zhromaždení.

III. Budovanie systému podpory a rozvoja súčasnej tvorby, ktorá vyvrcholí projektom Prestížna cena slovenskej kultúry v Srbsku

Prestížna cena slovenskej kultúry je celovečerný multimediálny program, v rámci ktorého sa prezentuje, hodnotí a odmeňuje to najlepšie čo sa v kultúre vojvodinských Slovákov vyprodukovalo za jeden rok. Program zahrnie všetky existujúce ceny kultúry, ktoré sa behom roka udeľujú u vojvodinských Slovákov, rozdelené podľa jednotlivých segmentov kultúry, tiež ceny vzťahujúce sa na Slovákov z Maďarska a Rumunska, ako aj spoločné ceny. Program vrcholí nomináciou piatych najúspešnejších kultúrnych počinov slovenskej vojvodinskej kultúry, z ktorých komisia zvolí jedného nositeľa Prestížnej ceny slovenskej kultúry za daný rok. Miestom realizácie je Srbsko a Slováci z Maďarska a z Rumunska sú na túto akciu prizývaní. Program sprevádzajú kvalitné hudobné, herecké, literárne, tanečné a iné výkony, ako i retrospektívy všetkých nominovaných cien.

Usporiadateľom akcie je Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a jeho partnermi v projekte sú viaceré zainteresované subjekty: Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Rádiotelevízia Vojvodiny, lokálne médiá, Kultúrne stredisko Nového Sadu…

Zámerom Prestížnej ceny je podnietiť súčasných umelcov rôznych profilov z radov dolnozemských Slovákov na novú tvorbu a vytvoriť priestor pre promóciu tejto tvorby. Všeobecne je známe, že bez nových ideí a nových obsahov niet ani rozvoja jednej komunity. Žiaľ, na promóciách menšinových kultúr často dominujú obsahy, ktoré mladým ľuďom nie sú nadostač atraktívne a stavajú sa pasívnymi pozorovateľmi, čo často vyústi do trvalého nazáujmu o slovenské obsahy1.

Ciele projektu:

 • prostredníctvom atraktívneho programu promovať to najlepšie z oblasti kultúry a prispieť tak k všeobecnému zviditeľneniu Slovákov ako tvorivej a produktívnej menšiny;

 • konfrontovať všetky segmenty slovenskej dolnozemskej kultúry a vytvoriť tak priestor pre určitú sebareflexiu;

 • zapojiť čím viac nových umelcov a spolupracovníkov z radov vojvodinských Slovákov do realizácie programu;

 • zapojiť významné osobnosti zo sveta kultúry zo Slovenskej republiky a tým nadviazať intenzívnejší vzťah dolnozemských Slovákov so Slovenskom.

Projekt je určený tak kultúrnej verejnosti z radov Slovákov v regióne ako aj všetkým príslušníkom slovenskej menšiny v Srbsku a v okolitých štátoch. Priamo sú do tohto projektu zainteresovaní všetci kultúrne činní jednotlivci, ale aj ustanovizne, spolky a združenia, ktoré majú plné právo zúčastniť sa súťaže.

Súťaž má pravidlá, ktoré pripravý usporiadateľ. Pravidlami sa upravujú otázky udeľovania cien pre osobnosť roka, pre ustanovizeň roka ako aj pre kultúrny čin roka. Pravidlá určujú spôsob nominácie, časové lehoty, definujú prácu odborných komisií ako aj výšku cien, ktoré sa udeľujú. Pravidlá určujú spôsob zverejňovania súťaže a jej propagáciu. Program tvoria hudobné, tanečné, hovorené, hrané a premietané pásma prepojené inventívnym scenárom ako i početní umelci, ktorí v programe aktívne participujú. Na realizácii programu pracujú odborníci rôznych odvetví s cieľom dosiahnúť profesionálnu úroveň programu.

Na realizácii projektu Prestížna cena slovenskej dolnozemskej kultúry nevyhnutné je pracovať behom celého roka, najmä v druhej polovici, kedy je potrebné angažovať výrobný televízny štáb, ktorý nahráva materiál pre definitívnu nomináciu.

Každá oblasť, ktorá má už stanovenú cenu, sa behom roka sleduje a v rámci programu sa zrekapitulujú nominované diela a prednesie sa víťazná práca priamo v programe. To sú nasledovné oblasti:

oblasť literatúry /rekapitulácia existujúceho súbehu/

ceny Nového života (poézia a próza)

literárny konkurz Zorničky (poézia a próza)

oblasť vizuálneho umenia /rekapitulácia existujúceho súbehu/

cena K.M.Lehotského

výkupná cena NRSNM

oblasť divadelníctva /formuje sa osobitná komisia, ktorá hodnotí výkony divadelníkov a navrhne víťaza/

– nominujú sa víťazné predstavenia existujúcich prehliadok ale i ďalšie alternatívne predstavenia

oblasť hudby /formuje sa osobitná komisia, ktorá vyberá a posudzuje skladby a interprétov a navrhne jedného absolútneho víťaza/

– nominujú sa víťazné skladby existujúcich festivalov ale i ďalšia nazávislá tvorba

cena Ondreja Štefanka /rekapitulácia existujúceho súbehu/

K tejto udalosti stanovujú sa aj nové ceny:

Naj ustanovizeň, spolok, združenie

/NRSNM formuje osobitnú komisiu, zriaďuje a finančne zabezpečuje cenu/

Osobnosť slovenskej kultúry

/NRSNM formuje osobitnú komisiu, zriaďuje a finančne zabezpečuje cenu/

Cena ÚKVS pre kultúrny čin roka

/túto cenu udeľuje Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, ktorý behom roka hodnotí výkony na kultúrnej scéne, navrhuje päť naj kultúrnych činov roka a navrhuje nositeľa, ktorému aj zabezpečí finančnú odmenu/.

Význam

Prezentácia kultúry vojvodinských Slovákov v prvom desaťročí 21. storočia prítomná je na rôznych úrovniach a v rôznych jej segmentoch. Každá dedina alebo mesto v ktorom žijú Slováci má svoje pravidelné každoročné akcie, má svoje jubileá, súťaže, memoriály, festivaly… Svojrázna hiper-produkcia takýchto podujatí nie je príznačná iba pre Slovákov ale aj pre ďalšie menšiny či dokonca väčšinový národ v Srbsku. V meste Nový Sad sa behom roka uskutoční vyše 33 festivalov s najrozličnejšou náplňou, a preto neraz počuť hlášky o svojráznej festivalizácii Srbska, v ktorej sa uprednostňuje kvantita nad kvalitu.

Keď ide o slovenské celomenšinové podujatia, ich náplň a celková realizácia je nezávislá, teda organizátori týchto akcií sú kultúrno-umelecké spolky alebo zruženia občanov a výsledok dosiahnutý jednotlivou akciou, ktorú organizujú nepodlieha žiadnej ďalšej evaluácii alebo hodnoteniu. Práve v nedostatku odborných a nezávyslých kádrov, ktoré by mali možnosť vyjadriť sa o akcii, a v nedostatku celkovej, ba i finančnej evaluácie akcie, sme často svedkami podujatí, ktoré sú svojim spôsobom anachrónne a publikom o ne pomaly stráca záujem. Tieto akcie, vzhľadom na možnosti a ambície lokálnych organizátorov sú vlastne odrazom napĺňania kultúrnych potrieb lokálneho prostredia. Niet pochýb o tom, že by takéto akcie nemali existovať, práve naopak, takéto akcie sú dokladom, že slovenský jazyk a kultúra v týchto prostrediach žije a že sa tak napĺňajú potreby lokálneho obyvateľstva.

To, čo je diskutabilné je atribút, ktorý si organizátori často priraďujú a to je celomenšinový. Termín celomenšinový by mali niesť také akcie, ktoré v pravom slovazmysle môžu zahrnúť väčšinu buď prostredí (napr. Festival v Pivnickom poli, Folklórne festivaly Tancuj, tancuj a Zlatá brána) alebo akcie na ktorých budú participovať umelci, ktorých tvorba presahuje rámce nie len mesta odkiaľ pochádzajú ale aj celej menšiny či štátu.

Preto je potrebné prehodnotiť aktuálny stav a atribút celomenšinový priradiť iba tam kde je to vskutku vhodné a žiadúce. Takáto sebareflexia by mala potom za následok podnecovanie terajších organizátorov podujatí, aby sa o titul celomenšinový uchádzali na základe skutočnej kvality akcie, ktorú organizujú, nie na základe etikety, ktorú si v minulosti zaslúžili alebo ktorú si jednoducho v prítomnosti pridali.

Prestížna cena by mohla byť dôkazom tomu, že celá slovenská menšina má skutočné osobnosti vo svete kultúry a že tieto sú skutočnými veľvyslancami našej kultúry v najširších rámcoch. Práve táto akcia by sa mala svojou kvalitou a váhou povzniesť nad medzinárodnostné rozdiely a poukázať tak na silu a produkty, ktoré Slováci vedia dať.

Okrem akcie podnecovania súčasnej tvorby na všetkých úrovniach, ÚKVS bude behom roka organizovať aj iné podujatia vo vlastných priestroch alebo bude spoluorganizátorom ďalších akcií, za ktoré zhodnotí, že svojou kvalitou prispievajú k rozvoju slovenskej vojvodinskej kultúry. Pojde o výstavy, prezentácie knižných vydaní a časopisov, prezentácie výsledkov projektov, hosťovanie osobností zo sveta kultúry a pod.).

IV. Svojrázne účelové zaznamenávanie významných jubileí pre vojvodinských Slovákov

Slováci vo Vojvodine v roku 2010 zaznamenávajú niekoľko významných jubileí: 240 rokov príchodu Slovákov do St. Pazovy, 200 rokov založenia Jánošíka, 220 rokov príchodu Slovákov do Pivnice, 40 rokov festivalu Tancuj, tancuj, 45 rokov festivalu Stretnutie v Pivnickom poli, 90 rokov spolku žien v Kovačici, 90 rokov SKUS P.J.Šafárika. ÚKVS bude v rámci možností prítomný na akciách zaznamenávania výročí a prispie svojim spôsobom každej z akcií. Podpora bude podmienená potrebami konkrétnych aktérov, a dodatočne spresnená v spolupráci ďalšími činiteľmi, ktorí prispejú k zaznamenávaniu výročí (Výbor pre kultúru NRSNM a ďalšie).

 

V. Zdokonaľovanie mechanizmov práce v Ústave

ÚKVS potrebuje permanentné investovanie do ľudských zdrojov, ktoré budú schopné zabezpečovať rozsiahlejšiu a kvalitatívne vyspelejšiu realizáciu navrhnutých programov a rozvíjať nové idey s ďalekosiahlym uplatnením. Keďže na zamestnanie väčšieho počtu personálu zatiaľ nie je možné počítať, potrebné je zabezpečovať kvalitných externých spolupracovníkov na základe konkrétnych projektov, ktoré sa v Ústave realizujú. Mladá rozvíjajúca sa ustanovizeň potrebuje vzdelaných, flexibilných a zanietených spolupracovníkov, ktorí budú vedieť vyrábať kvalitné programy na všetkých úrovniach a vo všetkých segmentoch slovenskej vojvodinskej kultúry. Našou úlohou je spoznať takéto kádre, poskytnúť im možnosť realizovať sa pracovne a urobiť trvalo udržateľné a kvalitné programy.

1 Vyplýva to z ankety usporiadanej na debate Slovenská vojvodinská kultúra a mladí v apríli 2009.