Programa rada Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka za period januar – decembar 2010. god

U cilju očuvanja, unapređivanja i razvijanja kulture vojvođanskih Slovaka Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka planira i u 2010. godini realizaciju programa i projekata iz sledećih oblasti: informaciono-dokumentacione, razvojno-istraživačke, promotivne i iz oblasti estručnog usavršavanja u kulturi.

U 2010. godini bićemo usmereni na:

• realizaciju i razvijanje projekata, koje smo započeli u 2009. g.,

• pronalaženje dugoročnih rešenja za bolje funkcionisanje našeg kulturnog sistema,

• izgradnju sistema podrške i razvoja savremenog stvaralaštva, što će kulminirati projektom Prestižna nagrada slovačke kulture u Srbiji

• svojevrsno namensko obeležavanje značajnih jubileja vojvođanskih Slovaka

• permanentnu edukaciju u oblasti kulture

• usavršavanje mehanizama rada u Zavodu.

I ove godine ćemo se truditi da našu kulturu učinimo vidljivom u najširim okvirima, afirmišući njenu posebnost i njene specifičnosti i bićemo prisutni svugde gde će slovačkoj kulturi logistička i stručna pomoć biti neophodna. Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka sarađivaće i u 2010. godini sa odgovarajućim institucijama i ustanovama u Srbiji, Slovačkoj, u regionu, Evropi i u svetu, stvarajući čvrste partnerske profesionalne odnose u cilju postizanja kontinuiteta i kvalitetnih i trajnih rezultata.

I Realizacija i razvoj projekata započetih u Zavodu 2009. godine (Informaciono-dokumentaciona i komunikaciona jedinica)

ZKVS u 2010. godini nastavlja sa razvijanjem novih sadržaja u okviru projekta Portál kultúry (Portal kulture) koji se nalazi na adresi www.slovackizavod.org.rs . Projekat ima za cilj da obezbedi mogućnost održavanja postojećeg portala i razvijanja novih sadržaja. Na sastanku 11. 12. 2009. godine u Segedinu na kojem su učestvovali Slovaci iz Mađarske, Rumunije i Srbije, jedan od prioriteta u vezi sa projektima Slovaka sa Donje zemlje, bilo je proširivanje već pomenutog portala kulture. Rad na ovom projektu podrazumeva izradu novih rubrika, pre svega posebnih celina (banera) za kulturne sadržaje Slovaka iz Mađarske i Rumunije. Na osnovu toga vrhunske institucije iz oblasti kulture treba da obezbede po jednog dopisnika iz Mađarske i Rumunije a ZKVS treba da brine o dizajnu i programiranju nove rubrike, takođe o administraciji novih sadržaja i njihovom prevodu na srpski i engleski jezik. Osim toga projekt obuhvata izradu i dizajn rubrika Správy z kultúry na Slovensku (Vesti iz kulture u Slovačkoj), Stalo sa na dnešný deň (Dogodilo se na današnji dan) i Adresár kulture (Adresar kulture). Rubrika Správy z kultúry na Slovensku ima za cilj da Slovake na ovim prostorima informiše o aktivnostima i kulturnim događanjima u Slovačkoj što bi omogućilo stalni kontakt Slovaka sa ovih prostora sa matičnom državom. Rubrika Stalo sa na dnešný deň podrazumeva emitovanje kratkih video ili audio zapisa u kojima ćemo informisati o tome šta se u istoriji Slovaka na Donjoj zemlji dogodilo u oblasti kulture određenog dana. Ovaj baner bi imao dodirnih tačaka sa već postojećom rubrikom Výročia a jubileá (Godišnjice i jubileji). Adresár kultúry treba da sadrži adrese i mogući kontakt sa raznim institucijama, ustanovama, društvima, udruženjima koja se bave slovačkom kulturom a deluju u Mađarskoj, Rumuniji, Srbiji i u Slovačkoj. Pod održavanjem projekta podrazumeva se i prevod svih sadržaja na srpski jezik (a pojedine i na engleski), takođe i jedna faza izrade elektronskog slovačko-srpskog rečnika.

ZKVS planira takođe da završi projekat Baza podataka o kulturi vojvođanskih Slovaka. Proces digitalizacije kulture vojvođanskih Slovaka iziskuje preduzimanje niza mera i ozbiljnih koraka u periodu od 2009. do 2011. godine. Podrazumeva pre svega izradu Akcionog plana, čiji okvir treba da čine sledeće preporuke:

Identifikacija problema;
Sakupljanje podataka na terenu o stanju kulturnog nasleđa;
Analiza izvora o stanju kulturnog nasleđa;
Istraživačke aktivnosti;
Definisanje modela za sistematizovanje podataka za baze podataka;
Testiranje i usavršavanje sistema;
Objavljivanje konkursa za izradu programa digitalizacije kulturnog nasleđa u skladu sa priznatim standardima digitalizacije kulturnog nasleđa u svetu i u skladu sa specifičnostima slovačke vojvođanske kulture;
Definisanje dostupnosti baze podataka na internetu i rešavanje odnosa između vlasnika baze podataka i njenih korisnika;
Unos digitalizovanog materijala koji je ZKVS obezbedio od početka svoga rada (2008. i 2009.) u bazu podataka.

Konferencija sa temom Digitalizacija kulturnog nasleđa vojvođanskih Slovaka treba da se organizuje u cilju okupljanja relevantnih predstavnika kulturnih ustanova, ali i privatnih lica koja su zainteresovana za saradnju u ovoj oblasti;

Na konferenciji bi se doneli zaključci o tome ko je zainteresovan za proces digitalizacije i na kakav način bi mogao da obezbedi kontribuciju ovog procesa (finansijski, logistički…);

Priprema strateškog dokumenta o digitalizaciji kulture vojvođanskih Slovaka (dokument treba da sadrži tačne finansijske troškove, zainteresovane strane, analize i sl.);

Za sredstva se može konkurisati kod većih (evropskih) finansijskih fondova;

Prihvatanje Strategije digitalizacije kulture vojvođanskih Slovaka od strane krovne institucije Slovaka u Srbiji NSSNM;

Formiranje timova specijaliziranih za pojedine oblasti kulture:

– digitalizacija i katalogizacija filmskog nasleđa;

– digitalizacija i katalogizacija audio nasleđa;

– digitalizacija i katalogizacija fotografija;

– digitalizacija i katalogizacija knjiškog nasleđa;

– digitlizacija i katalogizacija muzejskih zbirki;

– digitalizacija i katalogizacija galerijskog nasleđa;

Javna nabavka tehničke opreme za realizaciju digitalizacije;

Obezbeđenje održivosti projekta Baza podataka;

Sistematičan rad na katalogizaciji zbirki i digitalizaciji traje nekoliko godina a ceo sistem se stalno usavršava i razvija.

II Traženje trajnih rešenja u cilju boljeg funkcionisanja kulturnog sistema vojvođanskih Slovaka (Razvojno-istraživačka delatnost)

Razvojno-istraživačko odelenje u skladu sa Statutom ZKVS bavi se naučnim i stručnim istraživanjem manjinskog života, kulture i umetnosti slovačke nacionalne manjine u AP Vojvodini, istražuje i analizira mrežu kulturnih ustanova, organizacija i udruženja vojvođanskih Slovaka, kao i njihove potrebe i funkcionisanje; analizira normativnu delatnost u manjinskoj kulturi; finansijsku politiku i ekonomiku kulture, kao i izvore finansiranja (finansiranje iz budžeta, donacije, sponzorstvo i sl.). Upravo iz tih razloga ZKVS u 2010. godini planira realizaciju projekta Normativna i finansijska politika u službi razvoja kulture nacionalnih manjina u lokalnim sredinama. Lokalna udruženja građana finansiraju svoju delatnost iz vlastitih sredstava, iz sredstava lokalne samouprave, pokrajinskih i republičkih izvora, no i pored toga finansiranje lokalnih udruženja nije izbalansirano iz čega proizilazi pasivizam onih koji ne dobijaju dovoljno sredstava. U nedostatku kapaciteta za realizaciju većih projekata (pokrajinskih i republičkih), male sredine dobijaju finansijska sredstva samo iz lokalne samouprave, i to često u vrlo simboličnom iznosu, koji nije dovoljan ni za održavanje prostorija, odn. kancelarije društva. Ovakve i slične tvrdnje treba međutim dokumentovati konkretnim relevantnim istraživačkim radom koji bi bio usmeren na:

 • utvrđivanje nivoa finansijske i druge podrške koja je u poslednjih pet godina bila dodeljena udruženjima građana nacionalnih manjina na nivou lokalnih samouprava u opštinama u kojima žive pripadnici slovačke manjine u Vojvodini,

 • utvrđivanje normativnih okvira na osnovu kojih se finansiraju aktivnosti Slovaka,

 • utvrđivanje kulturne politike u lokalnim samoupravama,

 • utvrđivanje potreba i mogućnosti lokalnih udruženja (analiziranje izvora koji mogu da obezbede sredstva – Slovačka republika, Republika Srbija, Vojvodina, druge manjinske ustanove) i utvrđivanje strateških planova udruženja,

 • sastavljanje preporuka za donosioce odluka,

 • objavljivanje rezultata i preporuka za srednjoročni period.

Ovaj projekat pretpostavlja angažovanje stručnih timova – sociologa, pravnika i istraživača koji bi radili u četiri faze (finansije, legislativni okviri, strateško planiranje i SWOT analize, zaključci i preporuke). O objavljenim rezultatima moglo bi se raspravljati na stručnoj konferenciji a preporuke bi bile polazna osnova za građenje politike svih aktera u finansiranju lokalnih udruženja.

Očekivani rezultati i uticaj na lokalne sredine:

 • poboljšanje finansiranja manjinskih udruženja građana na lokalnom nivou,

 • racionalizacija rada lokalnih udruženja,

 • kreiranje strateških polazišta i planova,

 • poboljšanje komunikacije između različitih institucija,

 • aktivno uključivanje udruženja u razvoj lokalnih samouprava,

 • olakšan rad institucija koje pružaju podršku manjinskim udruženjima na lokalnoj teritoriji.

Ovakvo istraživanje omogućilo bi da se napravi prvi korak u pravcu realizacije sledećeg poglavlja Statuta ZKVS koje glasi: Razvojno-istraživačko odelenje priprema projekte za primenjeno i razvojno istraživanje u kulturi i umetnosti – opšte studije i analize, prati probleme u primeni zakona i propisa koji iz njih proizilaze, kao i uticaj njihove primene na sferu kulture, priprema planove i projekte za razvoj kulture u budućnosti, predlaže kulturne modele za proces tranzicije u ovoj oblasti, predlaže finansijske instrumente i standarde za pojedine delatnosti u kulturi i umetnosti kao oblike decentralizacije u oblasti kulture.

Projekat Normativna i finansijska politika u službi razvoja kulture nacionalnih manjina u lokalnoj sredini ostvarivaće se zajedno sa Zavodom za kulturu vojvođanskih Rusina a finansijska sredstva za njihovu potpunu realizaciju obezbediće se i iz drugih izvora osim iz budžeta AP Vojvodine. Istraživanje će se obaviti u sledećim opštinama: Novi Sad, Šid, Sr. Mitrovica, B. Topola (zajedno), Subotica, Kula, Vrbas, Žabalj (Rusini) i Bački Petrovac, Bačka Palanka, Bač, Odžaci, Zrenjanin, Kovačica, St. Pazova, Plandište, Alibunar i Beočin (Slovaci).

Istraživačko odelenje i ove godine baviće se istraživačkom delatnošću posredstvom projekata koji su delimično ostvareni u 2009. godini, ali i projekata koji treba da se realizuju u narednom periodu. U tom smislu treba formirati istraživačke grupe i podeliti uloge (eventualno rad privesti kraju) u okviru projekata Slovník slovenských obcí v Srbsku z aspektu kultúry (Rečnik slovačkih naselja u Srbiji sa akcentom na kulturu), zatim Slovensko-srbský a Srbsko-slovenský slovník (Slovačko-srpski i Srpsko-slovački rečnik), Edícia bibliografií (Edicija bibliografija) i Obrazy dávno zabudnutých čias (Slike davno zaboravljenih vremena). Nazivi projekata su u fazi planiranja radni.

Razvojno-istraživačko odelenje se takođe bavi obrazovanjem i usavršavanjem radnika u pojedinim oblastima kulture i umetnosti, kao i organizacijom naučnih i stručnih skupova, simpozijuma, savetovanja, seminara, okruglih stolova, tribina i sl. U tom cilju ZKVS planira da organizuje usavršavanje stalnih saradnika kako iz oblasti razvijanja tehničkih sposobnosti (Powerpoint, Web 0.2 instrumenti), tako i iz oblasti razvoja potrebnih drugih veština. Istovremeno ZKVS će biti organizator već ustaljenih konferencija i stručnih skupova.

III Izgradnja sistema podrške i razvoja savremenog stvaralaštva što će kulminirati projektom Prestižna nagrada slovačke kulture u Srbiji

Prestižna nagrada slovačke kulture je multimedijalni program u okviru kojeg će biti predstavljeno, vrednovano i nagrađeno ono najbolje što je u kulturi vojvođanskih Slovaka stvoreno za godinu dana. U program će biti uvrštene sve postojeće nagrade za kulturu koje se u toku godine dodeljuju kod vojvođanskih Slovaka, podeljene prema pojedinim segmentima kulture, takođe nagrade koje se dodeljuju kod Slovaka u Mađarskoj i Rumuniji, kao i zajedničke nagrade. Program kulminira nominovanjem pet najuspešnijih kulturnih ostvarenja slovačke vojvođanske kulture, od kojih će komisija na kraju da izabere jednog nosioca Prestižne nagrade slovačke kulture za konkretnu godinu. Mesto ovih događanja biće Srbija a Slovaci iz Mađarske i Rumunije će na priredbe biti pozivani. Program će sačinjavati kvalitetna muzička, glumačka i književna ostvarenja, nastupi folklornih grupa i drugi sadržaji, kao i retrospektiva svih nominovanih nagrada.

Organizator akcije je Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka a u projektu kao partneri učestvuje više zainteresovanih subjekata: Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine, Radiotelevizija Vojvodine, lokalni mediji, Kulturni centar Novog Sada…

Namera Prestižne nagrade je da savremene umetnike raznih profila iz redova Slovaka na ovim prostorima podstakne na novo stvaralaštvo, ali i da se stvori prostor za prezentaciju njihovih ostvarenja. Opšte je poznato da bez novih ideja i novih sadržaja nema ni razvoja zajednice. Nažalost, na prezentacijama manjinskih kultura često preovlađuju sadržaji nedovoljno atraktivni za mlade ljude koji se upravo zbog toga pasiviziraju i trajno prestaju da se interesuju za slovačke sadržaje1

Cilj projekta je:

 • da se pomoću atraktivnog programa promoviše ono najbolje iz oblasti kulture i tako doprinese opštoj vidljivosti Slovaka kao stvaralačke i produktivne manjine;
 • da se uporede svi segmenti slovačke kulture na ovim prostorima i na taj način stvori prostor za određenu samorefleksiju;
 • da se u realizaciju programa uključi što više novih umetnika i saradnika iz redova vojvođanskih Slovaka;
 • da se uključe i značajne ličnosti iz sveta kulture iz Slovačke republike i tako uspostave intenzivniji odnosi Slovaka sa ovih prostora sa Slovačkom.

Projekat je namenjen kako kulturnoj javnosti Slovaka u regionu, tako i svim pripadnicima slovačke manjine u Srbiji i okolnim državama. Neposredno su za njega zainteresovani svi kulturno aktivni pojedinci, kao i ustanove, društva i udruženja koja imaju pravo učešća u takmičenju.

Takmičenje ima pravila koja će pripremiti organizator. Pravilima se regulišu pitanja dodele nagrade ličnosti godine, ustanovi godine, kao i kulturnom događaju godine. Pravilima se određuje način nominacije, termini, definiše rad stručnih komisija, kao i visina nagrada koje se dodeljuju. Određuje se način objavljivanja takmičenja i njegovog propagiranja. Program se sastoji od muzike, plesnih tačaka, glume, multimedijalnih projekcija,koje spaja u celinu inventivnim scenarijom, a u programu aktivno učestvuju brojni umetnici. Na realizaciji programa rade stručnjaci raznih profila kako bi se obezbedio odgovarajući profesionalni nivo.

Na realizaciji projekta Prestižna nagrada slovačke kulture treba raditi tokom cele godine, naročito u drugoj polovini, kada treba da se angažuje i televizijska ekipa koja će snimati materijal za konačnu nominaciju.

Svaka oblast u kojoj je neka nagrada već ustanovljena, pratiće se tokom cele godine a u okviru programa napraviće se rekapitulacija nominovanih ostvarenja a predstaviće se i pobednički rad. U pitanju su ove oblasti:

oblast književnosti (rekapitulacija postojećeg konkursa),

nagrade knjževnog časopisa Nový život (poezija i proza)

književni konkurs dečjeg lista Zornička (poezija i proza)

oblast vizuelne umetnosti (rekapitulacija postojećeg konkursa)

nagrada K. M. Lehotskog

nagrada NSSNM

pozorište (formira se posebna komisija koja ocenjuje kreacije pozorišnih umetnika i predlaže pobednika)

 • nominuju se pobedničke predstave postojećih smotri, ali i druge alternativne predstave

oblast muzike (formira se posebna komisija koja bira i ocenjuje kompozicije i interpretatore i predlaže apsolutnog pobednika)

 • nominuju se pobedničke kompozicije sa postojećih festivala ali i nezavisno muzičko stvaralaštvo

nagrada „Ondrej Štefanko“ (rekapitulacija postojećeg konkursa).

Za ovaj događaj ustanovljavaju se i nove nagrade:

Naj ustanova, društvo, udruženje…

(NSSNM formira posebnu komisiju, ustanovljava nagradu i obezbeđuje finansijska sredstva)

Ličnost slovačke kulture

(NSSNM formira posebnu komisiju, ustanovljava nagradu i obezbeđuje finansijska sredstva)

Nagrada ZKVS za kulturni događaj godine

(ovu nagradu dodeljuje Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka koji u toku godine ocenjuje rezultate na kulturnoj sceni, predlaže pet najboljih kulturnih događaja godine, kao i nosioca, za kojeg obezbeđuje finansijska sredstva).

Značaj

Prezentacija kulture vojvođanskih Slovaka u prvoj dekadi XXI veka prisutna je na raznim nivoima i u raznim segmentima. Svako selo ili grad u kojem žive Slovaci ima svoje redovne godišnje akcije, svoje jubileje, takmičenja, memorijale, festivale… Svojevrsna hiperprodukcija ovakvih priredbi nije karakteristična samo za Slovake, već i za ostale manjine, pa čak i za većinski narod u Srbiji. U Novom Sadu u toku godine se dogodi više od 33 festivala različitog sadržaja tako da se često čuje kako se tu radi o svojevrsnoj festivalizaciji Srbije u kojoj je važniji kvantitet od kvaliteta.

Kada su u pitanju slovački manjinski kulturni programi, njihov sadržaj i realizacija je nezavisna, što znači da njih organizuju kulturno-umetnička društva ili udruženja građana a rezultat kao proizvod pojedinih akcija koje organizuju ne podleže nikakvoj evaluaciji ili vrednovanju. Upravo zbog nedostatka stručnog i nezavisnog kadra koji bi mogao da da mišljenje o konkretnim akcijama, pa i nedostatka celovite, čak i finansijske evaluacije određene akcije, često se susrećemo sa programima koji su na svoj način anahroni a publiku polako prestaju da interesuju. Ove akcije, s obzirom na mogućnosti i ambicije lokalnih organizatora, u stvari odražavaju način zadovoljavanja kulturnih potreba lokalne sredine. Razumljivo je i opravdano postojanje ovakvih programa, jer su oni dokaz da slovački jezik i kultura na ovim prostorima žive i da se na ovakav način zadovoljavaju potrebe lokalnog stanovništva. Ipak, diskutabilan je atribut koji organizatori često koriste, a to je – manjinski, sveslovački. Ovaj atribut je poželjno koristiti kada su u pitanju akcije koje u pravom smislu te reči obuhvataju veći deo sredina u kojima žive Slovaci (npr. festival V pivnickom poli, folklorni festivali Tancuj, tancuj, Zlatá brana), ili akcije u kojima participiraju umetnici, čije stvaralaštvo prevazilazi okvire ne samo mesta iz kojih dolaze, već i cele manjine, odn. države. Zbog toga treba da se preispita sadašnje stanje a atribut manjinski da se koristi samo kad to odgovara stvarnom stanju stvari. Ovakva samorefleksija bi sadašnje organizatore priredbi podstakla da se za naziv manjinski bore stvarnim kvalitetom akcija koje organizuju a ne na osnovu etikete koju su u prošlosti zaslužili ili je sada jednostavno sebi pridodali.

Prestižna nagrada bi mogla da bude dokaz da cela slovačka manjina ima stvarne ličnosti u oblasti kulture i da one jesu ambasadori naše kulture u najširim okvirima. Upravo ova akcija svojim kvalitetom i težinom treba da bude iznad međunacionalnih razlika i da ukaže na rezultate koje Slovaci postižu u kulturi.

Osim akcija kojima se podstiče savremeno stvaralaštvo na svim nivoima, ZKVS u toku godine planira i organizovanje drugih programa u svom sedištu i biće suorganizator onih novih akcija za koje smatra da svojim kvalitetom doprinose razvoju slovačke vojvođanske kulture. Biće to izložbe, prezentacije knjiga i časopisa, prezentacije rezultata projekata, gostovanja ličnosti iz sveta kulture, filmske projekcije i sl.

IV Svojevrsno namensko obeležavanje jubileja značajnih za vojvođanske Slovake

Slovaci u Vojvodini u 2010. godini obeležavaju nekoliko značajnih jubileja: 240 godina od dolaska Slovaka u St. Pazovu, 200 godina osnivanja sela Jánošík, 220 godina dolaska Slovaka u Pivnice, 40 godina festivala Tancuj, Tancuj, 45 godina festivala Stretnutie v pivnickom poli, 90 godina od osnivanja Društva žena u Kovačici, 90 godina SKUD P. J. Šafarik, 80. rođendan Mire Brtkove… ZKVS će biti u okviru svojih mogućnosti prisutan na ovim akcijama i doprineće na svoj način svakoj od njih. Podrška zavisi od potreba konkretnih aktera a detaljnije će se dogovoriti u saradnji sa ostalim činiocima koji učestvuju u obeležavanju ovih godišnjica (Odbor za kulturu NSSNM i ostali).

V Usavršavanje mehanizama rada Zavoda

ZKVS ima nameru da permanentno investira u ljudske resurse koji će biti sposobni da obezbede širu i po kvalitetu bolju realizaciju predloženih programa, da donose nove ideje sa dalekosežnom primenom. Pošto sa zapošljavanjem većeg broja ljudi za sada ne može da se računa treba da obezbedimo kvalitetne spoljne saradnike na osnovu konkretnih projekata koji se ostvaruju u Zavodu. Mlada ustanova u razvoju ima potrebu za obrazovanim, fleksibilnim i vrednim saradnicima koji će umeti da proizvode dobre programe na svim nivoima i u svim segmentima slovačke vojvođanske kulture. Naš je zadatak da takav kadar prepoznamo, pružimo mu mogućnost da se ostvari u radu i napravi trajno održive i kvalitetne programe.

Ova tvrdnja proizilazi iz ankete organizovane na razgovoru pod nazivom Slovačka vojvođanska kultura i mladi u aprilu 2009. godine