Stalo sa na dnešný deň

S podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ÚKVS a jeho mladý tím externých spolupracovníkov zhotovili šesť audio a video reportáží o alternatívnom umení slovenskej vojvodinskej mládeže.

Názov projektu: Stalo sa na dnešný deň

Žiadateľ: Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov

Stručný popis: V projekte Stalo sa na dnešný deň – audio a video reportáže o kultúre Slovákov vo Vojvodine, sa vykonala odborná edukácia, terénny výskum z oblasti zapájania sa mládeže do obsahov kultúry a dokumentárna mediálna produkcia spracovaného materiálu podľa modelu vysielania Stalo sa na dnešný deň. Realizácia projektu pebiehala v organizácii Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov a jeho aktivity sa uskutočnili spoločne s externým projektovým tímom a za odbornej pomoci eminentných prednašateľov a rozhlasových a televíznych pracovníkov.

Cieľ projektu: Projekt mal za cieľ poskytnúť príležitosť mladým Slovákom z Vojvodiny zdokonaľovať svoje zručnosti, vzbudiť záujem o svoju minulosť a súčasnosť a umožniť prakticky uplatňovať získané poznatky. Špecifickým cieľom bolo podporiť tvorbu mladých alternatívnych umelcov a súčasného umeleckého prejavu Slovákov v Srbsku.

Projektový tím:

Anna Gašparovská, koordinátorka projektu a novinárka

Stevan Lenhart, odborný konzultant

Vladimír Lenhart, autor scenára a novinár

Marta Pavčoková, moderátorka

Boris Havran, montáž a technická podpora

Dejan Ljamić, kamera

Jaroslav Zima, hudba

Realizácia: december 2010

Výstupy: Výsledkom projektu je nahraný zvukový a video materiál, ktorý vychádza priamo z terénu a v podobe šiestich televíznych a rozhlasových balíkov zachytáva súčasnú tvorbu a umenie mladých Slovákov vo Vojvodine. Zároveň predstavuje portréty predstaviteľov tunajšej alternatívnej scény, ako aj názor odborníkov (žurnalistov, sociológov, profesorov manažmentu kultúry) na danú problematiku. Nahralo sa 6 reportáží s názvom: ALTERNATÍVNE A UNDERGROUNDOVÉ UMENIE (S. Lenhart, M. Dragićević-Šešić, anketa, M. Gluvakov, M. Tomanová, V. Mikuš), FANZÍNY AKO SPÔSOB ALTERNATÍVNEJ KOMUNIKÁCIE (J. Takáč, S. Lenhart, M. Dragićević-Šešić), SUBKULTÚRA A VIZUÁLNA ALTERNATÍVA (M. Taubert, I. Pešková, S. Lenhart, M. Dragićević-Šešić), ELEKTROALTERNATÍVA NA DOLNEJ ZEMI (J. Zima – Mazi, J. Takáč, S. Lenhart), WILLIAM HEINRICH AKO ODPOVEĎ NA MAINSTREAMOVÝ KOMIKS (D. Durman, S. Lenhart), KOVAČICKÁ MANIFESTÁCIA ALTERNATÍVNYCH REAKCIÍ (I. Vereski, S. Lenhart, J. Takáč, M. Dragićević-Šešić).

Projekt podporil: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí