Správa o činnosti Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov za rok 2018

SPRÁVA O ČINNOSTI

ÚSTAVU PRE KULTÚRU VOJVODINSKÝCH SLOVÁKOV

V ROKU 2018

Obsah:

I. ÚVOD

II. ROZVOJOVO-VÝSKUMNÉ ODDELENIE

Program 1: Vedecké výskumy, konferencie a snemovania

Program 2: Vydavateľská činnosť ÚKVS

Program 3: Fotosúbeh

Program 4: Pravidelná činnosť v rámci Rozvojovo – výskumného oddelenia

III. INFORMAČNO-DOKUMENTAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ ODDELENIE (INDOK)

Program 1: Portál www.slovackizavod.org.rs.

Program 2: Databáza kultúry vojvodinských Slovákov

Program 3: Knižnica, spracovanie a nákup nových kníh

Program 4: Pravidelná činnosť v rámci INDOK oddelenia

IV. ODDELENIE PRE KULTÚRNO-UMELECKÉ PODUJATIA, ODBORNÉ ZDOKONAĽOVANIE A VZDELÁVANIE V OBLASTI KULTÚRY A UMENIA SLOVÁKOV VO VOJVODINE

Program 1: Podpora kultúrno-umeleckých podujatí

Program 2: Programy odborného zdokonaľovania a vzdelávania v kultúre a umení

Program 3: Prezentácia aktivít ústavu a kultúry vojvodinských Slovákov

Program 4: Podpora kultúrnej produkcie v menších prostrediach

Program 5: Spolupráca s Ústavmi a kultúrnymi inštitúciami iných menšinových spoločenstiev vo Vojvodine

Program 6: Pravidelná činnosť v rámci Oddelenia pre kultúrno – umelecké podujatia, odborné zdokonaľovanie a vzdelávanie v oblasti kultúry a umenia Slovákov vo Vojvodine

V. MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

Program 1: Prezentácia slovenskej vojvodinskej kultúry v zahraničí

Program 2: Medzinárodné podujatia a rozvoj interkultúrneho dialógu

Program 3: Cena Pro Cultura Slovaca za kultúrny počin roka dolnozemských Slovákov

Program 4: Pravidelná činnosť v rámci Oddelenia pre medzinárodnú spoluprácu

I. ÚVOD

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov v roku 2018 realizoval programy a projekty zamerané na zachovávanie a zveľaďovanie hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva, ako aj na podporu súčasných foriem kultúrnej tvorby Slovákov v Srbsku. V súlade s kompetenciami podľa štatútu a s rozhodnutiami nášho zakladateľa, ÚKVS uskutočnil stanovené aktivity prostredníctvom permanentnej informačno-dokumentačnej, rozvojovo-výskumnej, prezentačnej a vzdelávacej činnosti.

Správa o činnosti ústavu v roku 2018 vychádza z Plánu a programu práce za rok 2018 a z Finančného plánu za rok 2018. Oba dokumenty boli pozitívne zhodnotené a schválené Správnou radou ÚKVS a zakladateľmi ÚKVS – Národnostnou radou slovenskej národnostnej menšiny a Pokrajinskou vládou AP Vojvodiny.

V správe o činnosti za rok 2018 sa konštatuje, že takmer všetky plánované aktivity za rok 2018 boli zrealizované.

II. ROZVOJOVO-VÝSKUMNÉ ODDELENIE

 

Program 1: Vedecké výskumy, konferencie a snemovania

XIV. muzikologická konferencia

Stretnutia hudobných odborníkov zastrešené muzikologickou konferenciou Slovenská hudba vo Vojvodine sa v roku 2018 dostali do svojho 14. ročníka. Keďže dátum konferencie kolidoval s 53. ročníkom Stretnutia v pivnickom poli, organizátori sa dodatočne rozhodli 14. konferenciu presťahovať do Pivnice. Hostiteľom konferencie, ktorá sa konala v sobotu 24. novembra 2018 bol SKUS Pivnica, a tak sa na samom začiatku prítomným prihovoril Valentín Michal Grňa, predseda spolku. Pôvodne stanovená téma 110 rokov od narodenia Juraja Feríka st. sa však odchodom Juraja Feríka ml. zmenila. Na konferencii vzdali hold obom osobnostiam, dokumentovali a analyzovali ich zberateľskú, interpretačnú, upravovateľskú, pedagogickú, respektíve publikačnú a dirigentskú činnosť a prízvukovali ich odkazy pre budúcnosť nášho menšinového hudobného života. 14. muzikologickú konferenciu zorganizovali Komisia pre hudobnú činnosť Výboru pre kultúru NRSNM a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov. NRSNM sa v realizácii konferencie pričinila príspevkom na tlač Zborníka konferencie. Všetky ďalšie prostriedky späté s publikáciou zborníka, príchodom hostí a tiež vypracovaním odborných článkov poskytol Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov. Koordinátorkou konferencie bola Milina Sklabinská. V samom úvode však predstavili zborník prác z 13. muzikologickej konferencie, ktorá sa niesla v znamení témy Slovenskí hudobní skladatelia vo Vojvodine.

Úvod do Etnologickej konferencie – Folklórna debata

Rok 2018 bol zároveň aj ohnivkom v upevňovaní etnologických zručností slovenských vojvodinských folklórnych nadšencov. Na salaši Katai v Malom Iďoši sa v sobotu 1. septembra 2018 uskutočnila úvodná časť Etnologickej konferencie ÚKVS s pod názvom Folklórna debata. Toto podujatie sa konalo v organizácii Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov za prítomnosti všetkých účastníkov choreografického seminára, ktorý tam práve prebiehal v organizácii NRSNM, ako aj ostatných predstaviteľov folklórnych ochotníckych spolkov. Debatu viedol etnológ Marijan Pavlov. Po prieskume mienky odborníkov a analýze súčasnej situácie folklórnych súborov sa rozhodlo, aby sa v roku 2018 urobilo začiatočné, úvodné stretnutie, na ktorom budú prítomní zatiaľ iba domáci záujemcovia. Cieľom bolo vytvoriť reálny obraz o súčasnom stave tzv. folklórneho hnutia vo Vojvodine, respektíve v Srbsku, a aby sa na základe otvorenej debaty diskutovalo na vopred stanovené témy, ale hlavne na témy zadané priamo na stretnutí. V úvode podujatia sa hovorilo o metodológii a typoch výskumu ľudového tanca, piesní a ľudového odevu. Dôraz sa kládol na mladých choreografov, ktorým je potrebné predložiť teoretické vedomosti pre budúcu prácu s folklórnymi prvkami.

Program 2: Vydavateľská činnosť ÚKVS

Ročenka ÚKVS Maják

Publikácia, ktorá každoročne zhromažďuje textový a fotografický materiál o celoročnej činnosti Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov Maják, sa v roku 2018 dožila svojho deviateho vydania. 9. ročenka Maják za rok 2017 je spracovaná dvojjazyčne, ilustrovaná je početnými fotografiami a upravená moderným dizajnom, o ktorý sa už roky stará dizajnér Ďula Šanta. Obsahovo je rozdelená do základných rubrík, ktoré sú zároveň oblasťami pôsobenia ÚKVS: Informačno-dokumentačná a komunikačná činnosť (INDOK), Rozvojovo-výskumná činnosť, Prezentácia kultúry Slovákov v Srbsku a Medzinárodná spolupráca v ÚKVS. Zároveň obsahuje Adresár slovenských kultúrnych inštitúcií a iné osožné témy. Deviata ročenka má 63 strán, autorkou väčšiny textov je zamestnankyňa ústavu v oddelení INDOK, ako aj externí spolupracovníci. Zodpovednou redaktorkou 9. ročníka Majáka je Aneta Lomenová. Slovenské texty lektorovala Anna Francistyová a srbské texty Helena Despićová. Ročenku vytlačila Tlačiareň Stojkov v Novom Sade v náklade 200 kusov. Všetkých deväť ročeniek môžu mať záujemcovia v tlačenej podobe alebo si ich môžu vyhľadať v elektronickej podobe na portáli www.slovackizavod.org.rs.

Zborník XIII. Muzikologickej konferencie

Napriek tomu, že v slovenských vojvodinských kultúrnych rámcoch dominuje hudba ľudová, v rôznych časových úsekoch a v rôznych spoločenských kontextoch nachádzame aj tvorbu umeleckú, arteficiálnu, ktorá hudobný a scénický prejav umeleckých súborov a osobností z radov našej komunity posúvala na inú interpretačnú a hodnotovú úroveň. Aj z tohto podnetu sme sa rozhodli 13. muzikologickú konferenciu Slovenská hudba vo Vojvodine, ktorá sa uskutočnila 25. novembra 2017 v Novom Sade, venovať téme Slovenskí hudobní skladatelia pôsobiaci vo Vojvodine. Vďaka tejto odvahe sa nám podarilo podnietiť autorov zamerať sa na výskumnú, dokumentačnú a tvorivú prácu a jej výsledkom je originálny zborník prác. Originálny aj preto, že prináša rad zaujímavých tém a často aj nie veľmi známych informácií zo života skladateľov, ktorí boli a sú istým spôsobom spätí s naším prostredím.

Veľkou cťou pre organizátorov konferencie bol fakt, že sa 13. muzikologickej konferencie zúčastnil skladateľ Mirko Šouc. Vo svojom krásnom veku 85 rokov bol osobne prítomný na prednáške svojej dcéry, dirigentky Vesny Šoucovej, ktorá ozrejmila ich slovenský pôvod a upovedomila odbornú verejnosť o tom, že osobnosť z radov Slovákov máme aj v Zemune a že na to nesmieme zabúdať. Príspevok o M. Šoucovi uvádzame v srbčine a v slovenčine. Dôkladne sme sa v tomto ročníku venovali aj osobnosti Tibora Andrašovana, ktorého sté výročie narodenia sme si pripomenuli v roku 2017. Jeho nesmierne zaujímavá životná cesta ho na istú dobu zaviedla aj medzi vojvodinských Slovákov vďaka čomu sme bohatší o rad hudobných nahrávok v Novosadskom rozhlase. Na skladateľskú osobnosť Jána Podhradského sme sa tentokrát upriamili aj vo svetle jeho autorstva hymny juhoslovanských Slovákov Ó, Bože národov, stvoriteľu náš. S veľkou radosťou v tomto zborníku publikujeme jej melódiu a text, ktorého autorom je Vladimír Podhradský, otec J. Podhradského. Viliama Figuša Bystrého predstavujeme vo svetle jeho pôsobenia v Padine na začiatku 20. storočia, ozrejmujeme tiež tvorbu autorov zo Selenče Jána Nosáľa a Juraja Súdiho, ako aj tvorbu etnomuzikológa Martina Kmeťa. Aj keď je známe, že slovenský skladateľ Mikuláš Schneider Trnavský šesť mesiacov pobudol v Bečkereku, dnešnom Zreňanine, text o jeho tvorbe, respektíve pôsobení v našom prostredí, v tomto zborníku postrádame. Veríme, že sa v budúcnosti dostaneme aj k bližšiemu ozrejmeniu týchto súvislostí a prispieme tak k lepšiemu poznaniu slovenskej vojvodinskej hudobnej minulosti. Do zborníka zaraďujeme aj texty o zastúpení skladieb slovenských skladateľov v programe koncertov vážnej hudby Jarné nôty. Zborník trefne dopĺňame aj príspevkom emeritného univerzitného profesora Vladimíra Valenta, ktorý sa s priaznivcami a čitateľmi rozdelil o spomienky na skladateľskú činnosť J. Nosáľa, M. Kmeťa, M. Šouca a J. Súdiho. Plne si uvedomujeme, že téma minuloročnej konferencie ani zďaleka nebola uvedenými príspevkami vyčerpaná. Na druhej strane však každý text vnímame ako podstatný prínos k dokumentácii hudobného dedičstva a ako zdroj vedúci k zrodu ďalších tém a budúcich výskumov.

Bibliografia Pavla Mučajiho

Do kolekcie v edícii Bibliografie pribudla v roku 2018 Bibliografia Pavla Mučajiho, ktorú zostavila Božena Bažíková. Bažíková aj touto knihou poukázala na súhrnnú literárnu činnosť ďalšieho nášho popredného kultúrneho, osvetového a literárneho pracovníka. Dôkazom mravčej práce Boženy Bažíkovej, pracovníčky v Matici srbskej v Novom Sade, sú už tri knihy tejto edície: Bibliografia Viery Benkovej z roku 2014, Selektívna bibliografia Miroslava Benku z roku 2016 a do tretice s vročením 2017 Bibliografia Pavla Mučajiho. Kniha má 427 strán a zachytáva až 4130 bibliografických jednotiek týkajúcich sa nášho básnika, spisovateľa pre deti a prekladateľa Pavla Mučajiho (1929 – 2014). Bibliografiu, ako 4. zväzok v edícii, sme prezentovali na Slovenských národných slávnostiach v rámci Prezentácie knižných publikácií slovenských spisovateliek v organizácii Asociácie slovenských spolkov žien. Prezentácia bibliografie v ústave je naplánovaná na rok 2019.

Činnosť a vplyv slovenskej zborovej kultúry na rozvoj a rozširovanie medzikulturálnosti vo Vojvodine

Ústav sa môže pochváliť aj novou publikáciou v edícii Doktorské dizertácie pod názvom Činnosť a vplyv slovenskej zborovej kultúry na rozvoj a rozširovanie medzikulturálnosti vo Vojvodine autora Juraja Súdiho st., v ktorej sa autor zaoberá analýzou života slovenského národného spoločenstva vo Vojvodine, ich sťahovaním, historickým rozvojom a prelínaním týchto faktov so spevom a hudbou v ich živote. „Monografia je rozdelená do 10 častí a sleduje obdobie činnosti v rokoch 1993 – 2011. Úvodom autor stručne predstavuje slovenskú enklávu vo Vojvodine, migrácie na Dolnú zem a zachovanie ľudových piesní, ktoré si naši predkovia priniesli so sebou a ktoré sa spievajú až podnes. Kniha reflektuje otázku interkultúrnosti a multikultúrnosti, čo sa prejavilo konkrétne v mnohých aktivitách v multietnickej Vojvodine a v multikultúrnych aktivitách i v širšom rámci. Tieto pojmy autor ozrejmuje na konkrétnych príkladoch zo svojej hudobnej činnosti. Analyzuje celkový rozvoj vokálnej interpretácie od slovenskej ľudovej piesne až po zborovú hudbu.“ (Jarmila Hodoličová). Doktorská dizertácia Juraja Súdiho vyšla ako 4. zväzok v rovnomennej edícii ústavu a jej promóciu ústav plánuje usporiadať v roku 2019.

Príprava publikácií na vydanie:

Nosným pilierom v knižnej produkcii ÚKVS je aj príprava zborníka prác Cesta medzi tradičným a moderným, ktorý je ozvenou osláv 150. výročia divadelnej činnosti vo Vojvodine. Kniha bude obsahovať príspevky z kolokvia v odbornej gescii Divadelného ústavu v Bratislave, ktorý sa uskutočnil pri príležitosti 150. výročia slovenského divadelníctva vo Vojvodine v roku 2016. Zborník mapuje nielen divadelnú, ale vo všeobecnosti aj kultúrnu históriu vojvodinských Slovákov, ich spoločenskú vyspelosť, zápas o emancipáciu, ale i začlenenie sa do širších kultúrnych a spoločenských súradníc. Zostavovateľkou zborníka je Vladislava Fekete. Túto poprednú publikáciu v tlačovej podobe očakávame v roku 2019.

Podnetné knižné dielo, ktoré ÚKVS v roku 2018 pripravil do tlače je aj Zbierka prác o umení Slovákov vo Vojvodine autora Savu Stepanova. Zbierka obsahuje rad textov, ktoré možno vnímať ako malý prehľad najvýznamnejších štýlových charakteristík, ktoré sa objavovali v priebehu 20. storočia v umení vojvodinských Slovákov. Ide o výber titulov, ktoré vznikali za posledných tridsať rokov a napísané sú ako kritické posudky na samostatné výstavy alebo ako úvodníky v katalógoch. Veríme, že kniha prispeje k afirmácii tvorby slovenských akademických maliarov vo Vojvodine, ktorá sa dlho nachádzala v tieni slovenských insitných maliarov známych ešte zo šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov minulého storočia.

Treba spomenúť, že ÚKVS v roku 2018 podporil k vydaniu aj prvú zbierku básní Jaroslava Litavského – Didiho menom Kroky rokov, ktorú vydalo Slovenské vydavateľské centrum v Báčskom Petrovci s finančným príspevkom Výboru pre kultúru NRSNM a Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov.

Založenie edícií Acta Historica Vojvodinica Slovaca a Acta Literaria Vojvodinica Slovaca

S cieľom oživovania а sprístupňovania neznámych a doposiaľ neuverejňovaných historických a literárnych prameňov Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov v roku 2018 založil dve edície Acta Literaria Vojvodinica Slovaca a Acta Historica Vojvodinica Slovaca. Prvé realizačné výstupy edícií sú naplánované na rok 2019. Edícia Acta Literaria Vojvodinica Slovaca bude podporovať výskum literárnych prameňov významných osobností z dejín vojvodinských Slovákov, napr. neuverejňované rukopisné drámy, prózy a básne z minulosti a iné vzácne materiály. Acta Historica Vojvodinica Slovaca je edícia, ktorej úlohou bude zvečňovať historické kroniky, listy, kanonizácie a iné historické dokumenty, o ktorých naša vojvodinská verejnosť zatiaľ nemá dôveryhodné zdroje.

Program 3: Fotosúbeh

Program vyhodnotenia VIII. kola fotokonkurzu Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov prebiehal 18. septembra 2018. Fotokonkurz je pravidelný súbeh o najstaršiu, najkreatívnejšiu a najvýstižnejšiu fotografiu z minulosti našich predkov. Fotokonkurz má za cieľ podporovať slovenských zberateľov ľudového umenia a umožniť im zviditeľňovať sa, ale aj podnietiť záujem verejnosti o slovenskú vojvodinskú kultúru. Zbieranie a dokumentovanie fotozáberov, ktoré zobrazujú tradičnú kultúru, ustálený život, ale aj inovácie Slovákov v Srbsku prispieva aj jednotke pre dokumentáciu Ústavu pre kultúru, ktorá zozbieraný materiál uchováva v databáze ako dôkazy o slovenskej kultúre a o životoch ľudí na týchto priestoroch. Tohtoročný súbeh sa niesol v znamení Pastierskej kultúry Slovákov vo Vojvodine a zozbieral 122 fotografií. Pätnásť najvýstižnejších fotografií, ako každý rok, ústav spracoval do podoby pohľadníc. Fotografie hodnotila trojčlenná komisia v zložení Marijan Pavlov, Anna Séčová-Pintírová – etnológovia a Ján Valo – fotograf a podľa ich mienky najvýstižnejšiu fotografiu zaslala Alena Kulíková z Vojlovice. Riaditeľka ÚKVS Anna Chrťanová-Leskovac víťazke odovzdala darček a všetkým účastníkom pohľadnice a knižné vydania ústavu.

III. INFORMAČNO-DOKUMENTAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ ODDELENIE (INDOK)

Program 1: Portál www.slovackizavod.org.rs.

Do oblasti informačno-dokumentačnej a komunikačnej práce ústavu patrí predovšetkým rozvoj a aktualizácia portálu www.slovackizavod.org.rs. Personál ústavu celý rok každodenne pracoval na jeho obsahovom rozvoji sledovaním udalostí a uverejňovaním správ z aktuálnych dianí v oblasti kultúry vojvodinských Slovákov. Návštevníkom portálu ústav v roku 2018 ponúkol vyše 150 správ, rad fotogalérií a odborných príspevkov v rubrike Z môjho aspektu, početné výzvy, kalendár podujatí, nové texty o časopisoch a periodických publikáciách, aktuálnych vydaniach v rubrike Ústav odporúča, artefaktoch kultúrneho dedičstva a mnohé iné témy z oblasti slovenskej vojvodinskej kultúry. Od roku 2016 technickú údržbu portálu má na starosti odborná firma Develomon z Nového Sadu, ktorá v roku 2018 vytvorila novú pobočku pod názvom DWB Solutions. O obsah portálu sa starajú tak zamestnanci, ako aj externí spolupracovníci ústavu.

Vďaka mapke na portáli sa dá zistiť sledovanosť, teda koľko návštevníkov si denne portál otvorí, z ktorých miest a krajín sveta nás sledujú. Na základe štatistiky možno konštatovať, že od januára 2013 dodnes si portál otvorilo približne 517,471 návštevníkov. Najviac nás sledujú v Srbsku (53,37%), na Slovensku (29,74%), v Spojených štátoch amerických (3,52%) a potom aj v Česku, Chorvátsku, Nemecku, Kanade, Austrálii, Maďarsku atď. Náš portál si otvorilo 154 štátov sveta. Sústavný záujem používateľov internetu o obsah tohto portálu jednoznačne potvrdil, že ide o jeden z najúspešnejších projektov ústavu.

Program 2: Databáza kultúry vojvodinských Slovákov

V roku 2018 bola digitalizovaná ďalšia časť výskumného materiálu prof. Daniela Dudka (nahrávky z terénnych výskumov) a následne vložená do Databázy kultúry vojvodinských Slovákov. Elektronickú databázu slovenskej vojvodinskej kultúry ÚKVS začal budovať v roku 2009. Databáza je jedinečným miestom, na ktorom sa zhromažďujú elektronické svedectvá o kultúrnom dedičstve a súčasnej kultúrnej tvorbe vojvodinských Slovákov. Do ÚKVS každodenne prichádzajú mnohé obsahy, ktoré zaraďujeme do databázy a ktoré sú vzácnym materiálom pre podujatia, ktoré organizujeme.

Program 3: Knižnica, spracovanie a nákup nových kníh

V rámci tohto oddelenia bola verejnosti sprístupnená aj knižnica Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, ktorá ponúka bohatý zoznam titulov v rôznych jazykoch a z rôznych literárnych oblastí. Knižný fond ústavu pozostáva zo slovníkov, encyklopédií, jazykovedných príručiek, literárnych diel slovenských vojvodinských spisovateľov, kritík, literárnej teórie, monografií dedín a miest, monografií osobností, ale aj kníh z oblasti výtvarného, hudobného, divadelného či filmového umenia, filozofie, etiky, architektúry, náboženstva, kultúrnych dejín, ľudovej kultúry, žurnalistiky, kultúrneho manažmentu a politických vied, ďalej bibliografie, biografie, zborníky, pamätnice atď.

Bohatý knižničný fond ÚKVS sa dennodenne rozrastá a v roku 2018 priložil do svojho obsahu na desiatky nových publikácií. Na konci roka 2018 sa v knižnici ÚKVS zaznamenalo približne 2612 zaznamenaných knižných publikácií a 440 sériových publikácií. Hodnotnú časť knižného fondu tvorí neknižný materiál ako multimediálne pramene, brožúrky, katalógy, skladačky, bulletiny, plagáty, pozvánky, letáky, gratulácie a iný propagačný materiál celomenšinových festivalov a iných podujatí, ako aj vlastné katalógy výstav, ktoré sa počas roka usporiadajú v ústave.

V knižnici sú aj skompletované slovenské vojvodinské periodiká a časopisy. Okrem knižničného materiálu, knižnica obsahuje i vyše 200 CD a DVD a to hudobné, filmové, dokumentačné. Knihy, ktoré pribudli do knižnice ako dary sú väčšinou z oblasti divadla a hudby, monografie dedín a miest, beletristické knihy srbských autorov, krásna literatúra autorov zo Slovenska a niekoľko preložených diel srbských autorov do slovenčiny a opačne. Z produkcie Slovenského vydavateľského centra ústav každoročne kúpi najnovšie vydania. V roku 2018 ÚKVS do knižnice zo SVC kúpil 29 kníh a taktiež zabezpečil 60 detských kníh do vianočných balíčkov z produkcie SVC. Príručná knižnica ÚKVS poskytuje pomoc študentom pri tvorbe diplomových prác, ale aj odborníkom, vedcom, architektom, bádateľom, etnológom a všetkým, ktorí ju potrebujú.

IV. ODDELENIE PRE KULTÚRNO-UMELECKÉ PODUJATIA, ODBORNÉ ZDOKONAĽOVANIE A VZDELÁVANIE V OBLASTI KULTÚRY A UMENIA SLOVÁKOV VO VOJVODINE

Program 1: Podpora kultúrno-umeleckých podujatí

Na základe rozhodnutia zo 6. zasadnutia NRSNM 24. júna 2011 o festivaloch celomenšinového významu a rozhodnutia NRSNM zo 4. marca 2013 o poverení ÚKVS organizačným zabezpečením podujatí osobitného významu, tiež v súlade s pravidlami festivalov, ktoré boli schválené 27. mája 2014 na Výbore pre kultúru NRSNM a vyhodnotené 23. júna 2014 na zasadnutí NRSNM, ako aj v súlade s Plánom a programom práce ÚKVS za rok 2018 a podpísanými zmluvami, ÚKVS organizačne zabezpečil a finančne rovnakou sumou podporil tieto festivaly celomenšinového významu:

20. Festival populárnej hudby pre deti Letí pieseň, letí

25. Prehliadku detskej divadelnej tvorby 3xĎ

25. Detský folklórny festival Zlatá brána

38. Festival slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč

48. Folklórny festival Tancuj, tancuj…

49. Prehliadku slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby Divadelný vavrín

53. Festival autentickej slovenskej piesne Stretnutie v pivnickom poli

Obsiahla dokumentácia a správy odborných porôt z jednotlivých festivalov sú uložené v archíve ÚKVS, ako aj na portáli www.slovackizavod.org.rs v rubrike Z môjho aspektu.

48. Folklórny festival Tancuj, tancuj… 2018

48. ročník Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj… prebiehal v sobotu 26. mája 2018 v Hložanoch. Tento najväčší slovenský folklórny festival celomenšinového rázu zhromaždil 20 folklórnych súborov, 22 speváckych skupín a 4 orchestre a to z 19 vojvodinských prostredí – z Aradáča, Báčskeho Petrovca, Boľoviec, Erdevíka, Hajdušice, Hložian, Jánošíka, Kovačice, Kulpínu, Kysáča, Lalite, Lugu, Nového Sadu, Padiny, Pivnice, Selenče, Starej Pazovy, Šídu a Vojlovice. Okrem koncertu speváckych skupín a orchestrov, ktorý sa konal v sieni Domu kultúry a dvoch koncertov tanečných skupín v amfiteátri, k náplni festivalu prispeli aj sprievodné podujatia. Výkony speváckych skupín a orchestrov sledovala odborná porota v zložení: Jarmila Juricová-Stupavská, Mária Zdravkovićová a Olivera Popadićová. Program moderovala Monika Bažaľová a v úvode sa prihovorila riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov Anna Chrťanová-Leskovac, ktorá prečítala Laudatio na nedávno zosnulého prvého slovenského vojvodinského dirigenta Juraja Feríka ml. a minútkou ticha vzdali hold dlhoročnému členovi poroty. Koncert speváckych skupín otvorila Jarmila Bohušová, členka Výkonného výboru NRSNM poverená kultúrou. Odborná porota sa rozhodla ceny udeliť nasledovne: V kategórii speváckych skupín prvé miesto si vyspievala Dievčenská spevácka skupina Perla Kreatívneho centra pre cestovný ruch, umenie a kultúru z Kovačice, druhé miesto patrí Mužskej speváckej skupine SKOS Detvan z Vojlovice a tretie miesto padlo do rúk Mužskej speváckej skupine SKUS V pivnickom poli z Pivnice. V kategórii ľudových orchestrov podľa mienky odbornej poroty najlepší bol orchester SKC Pavla Jozefa Šafárika z Nového Sadu, hneď za nimi sa umiestnil orchester Domu kultúry Michala Babinku z Padiny a treťou cenou sa ovenčil orchester pôsobiaci pri Dome kultúry 3. októbra v Kovačici. Tradičný sprievod účastníkov 48. FF Tancuj, tancuj… tiahol ulicami Hložian až po javisko v amfiteátri, kde sa konali dva koncerty tanečných skupín. Festival otvorila predsedníčka NRSNM Anna Tomanová-Makanová. Prednesy tanečníkov hodnotila odborná porota v zložení Vlastimil Fabišík, Milorad Lonić a Ružena Červenská. Laureátom 48. FFTT sa stal Folklórny súbor SKOS Detvan z Vojlovice prednesom žartovných svadobných obyčají Pán starejší, pán starejší… autorov Vladimíra Kolárika a Michala Spišiaka, ktoré zapôsobili na nejedného diváka. Druhou cenou sa ovenčil Folklórny súbor V šírom poli hruška pri DK 3. októbra z Kovačice, ktorí predviedli choreografiu Žeľka Sucháneka Jeden kováč koňa kuje a tretia cena patrí Folklórnemu súboru SKC P. J. Šafárika z Nového Sadu za prednes regrútskeho tanca Keď som sa ja z nášho kraja… autora Jána Slávika a umeleckého vedúceho Ivana Slávika. Porota udelila aj špeciálnu cenu Folklórnemu súboru SKUS V pivnickom poli z Pivnice. V revuálnej časti festivalu vystúpili: Staršia tanečná skupina SKC P. J. Šafárika z Nového Sadu, Folklórny súbor KUS Veselia z Glogoňa, Anna Berédiová zo Selenče, Folklórny súbor Vila z Nového Sadu a Mladšia tanečná skupina KOS Jednota z Hložian. Tanečné koncerty moderovali Samer Hamadeh a Elena Vršková podľa scenáru Kataríny Melegovej-Melichovej. Koordinátorkou festivalu bola Slovenka Benková-Martinková. Zakladatelia a organizátori festivalu sú Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Miestne spoločenstvo Hložany, KOS Jednota v Hložanoch, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a Obec Báčsky Petrovec. Festival by sa nekonal bez finančnej podpory Ministerstva kultúry a informovania Repuliky Srbsko, Pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá APV a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

25. Prehliadka detskej divadelnej tvorby 3xĎ

25. Prehliadka slovenskej detskej divadelnej tvorby 3xĎ sa konala v Starej Pazove v dňoch 1. až 3. júna 2018. Početných hostí a milovníkov slovenskej detskej divadelnej tvorby pozdravili Libuška Lakatošová, predsedníčka Organizačno-správnej rady prehliadky a Goran Jović, predseda ZO Stará Pazova. Krásne a nezabudnuteľné dobrodružstvá účastníkom prehliadky zaželala aj Anna Tomanová-Makanová, predsedníčka NRSNM, ktorá prehliadku aj otvorila. Na tohtoročnej prehliadke vystúpilo desať súborov v súťažnej časti a tri hosťujúce súbory. V prvý prehliadkový deň po otváracom programe obecenstvo si pozrelo hosťujúce predstavenie Tilda, v podaní Slovenského vojvodinského divadla. Počas festivalového víkendu sa vystriedali predstavenia z Vojlovice, Kovačice, Starej Pazovy, Selenče, Padiny, Kysáča, Bieleho Blata, Bingule, Pivnice a Báčskeho Petrovca. Výkony hercov sledovala odborná porota v zložení: Ján Makan, Mgr. Art. Miroslav Benka a Miroslav Fábry. Na prehliadke sa počas troch dní konali aj divadelné dielne Jána Čániho, ktoré boli venované 190. výročiu narodenia Pavla Dobšinského. Podľa rozhodnutia odbornej poroty, Prvú cenu a zároveň Cenu NRSNM, sošku Miry Brtkovej, získalo predstavenie Peter Pán, SKOS Detvan z Vojlovice, Druhú cenu a striebornú plaketu predstavenie Aska a vlk, ZŠ maršala Tita z Padiny a Tretiu cenu a bronzovú plaketu predstavenie Za horami za dolami, behá Maťko za bláznami, SKUS Petrovská družina z Báčského Petrovca. Organizátormi prehliadky boli: NRSNM, Obec Stará Pazova, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a SKUS hrdinu Janka Čmelíka. Finančne prehliadku podporili aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Pokrajinský sekretariát pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami.

53. Medzinárodný festival sólistov slovenských pôvodných ľudových piesní Stretnutie v pivnickom poli

53. ročník Festivalu sólistov pôvodných slovenských ľudových piesní Stretnutie v pivnickom poli sa konal 23. – 25. novembra 2018 v Pivnici. Tohtoročného Stretnutia v pivnickom poli sa zúčastnilo 16 sólistov z 10 prostredí a to z Kysáča, Padiny, Starej Pazovy, Aradáča, Pivnice, Hložian, Selenče, Kovačice, Kulpína a Báčskeho Petrovca. I keď spevákov bolo málo, hrdo prezentovali slovenské organizácie zo svojho prostredia a ochotne prispeli k zveľadeniu tohto tradičného nehmotného kultúrneho dedičstva vojvodinských Slovákov. Počas všetkých troch koncertov spevákov sprevádzal 11-členný orchester na čele s primášom Valentínom Michalom Grňom. 53. Stretnutie v pivnickom poli otvorila predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Anna Tomanová-Makanová. Porota, ktorá na 53. Stretnutí v pivnickom poli hodnotila autentickosť a prednes piesní pracovala v zložení: Mária Zdravkovićová, Jarmila Juricová-Stupavská a Miroslav Hemela. Ľudový odev účastníkov hodnotil Patrik Rago. Dve tretie ceny za prednes porota udelila Zlatkovi Klinovskému zo Selenče a Andrei Šimovej z Kulpína. Andrea získala aj Cenu za kroj. Druhá cena za prednes sa dostala do rúk Silvii Ferkovej z Hložian. Diváci v kinosále najviac svojich hlasov dali Pivničanom Miline Milcovej a Benjaminovi Cabukovi. Za autentickosť piesne tiež udelili dve ceny. Nimi sa ovenčili Gabriela Feketeová z Kovačice za pieseň A môj muž je taký lumpák a Benjamín Cabuka z Pivnice za pieseň Čo ty milá za srdco máš. Za prínos k zachovávaniu a prezentácii slovenskej ľudovej piesne a kultúry všeobecne, ako doma, tak aj v zahraničí odborná porota udelila aj Špeciálnu cenu. Ňou sa ovenčila Anna Berédiová zo Selenče. Anna zároveň získala aj Cenu za kroj. Prvú cenu odbornej poroty za prednes a titul víťaza si z festivalu odniesol Padinčan Vlastimír Povolný. Ceny odmeneným udelila predsedníčka NRSNM Anna Tomanová-Makanová a podpredseda spolku Pivnica Pavel Bolehradský. Odmeny zabezpečila Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Slovenský kultúrno-umelecký spolok Pivnica. Moderátorkou všetkých troch koncertov bola Aneta Lomenová. Prehliadka by sa však neuskutočnila nebyť organizátorov a finančných podporovateľov, ktorými sú Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, Slovenský kultúrno-umelecký spolok Pivnica, Zhromaždenie obce Báčska Palanka a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov. Festival finančne a hmotne podporili aj Vláda Autonómnej pokrajiny Vojvodiny, Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, a početné ochotnícke združenia a sponzori. Sprievodným podujatím 53. festivalu bola výstava ručných prác a suvenírov, ktorú za podpory NRSNM usporiadala Asociácia slovenských spolkov žien. V sobotu sa v Pivnici v rámci festivalu konala aj 14. muzikologická konferencia pod heslom Slovenská hudba vo Vojvodine v organizácii Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov a Komisie pre hudobnú činnosť VPK NRSNM.

25. Detský folklórny festival Zlatá brána

25. ročník detského folklórneho festivalu Zlatá brána prebiehal od 22. do 24. júna 2018 v Kysáči. Jeho organizáciu od založenia preberá Ustanovizeň pre kultúru a vzdelávanie Kultúrne centrum Kysáč pod záštitou Mesta Nový Sad. Festival finančne podporili aj Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. K realizácii festivalu prispeli aj početní sponzori a mediálni partneri. Festivalové ozveny sa začali už v piatok 22. júna 2018 početnými sprievodnými podujatiami festivalu. Kultúrne centrum Kysáč v ďalší festivalový deň v Slovenskom národnom dome usporiadalo otvorenie výstavy Kysáčska krása autorov Branislava Kokavca a Pavla Surového, ktorá je venovaná 245. výročiu príchodu Slovákov do Kysáča. Na zámku Zlatej brány sa konal koncert detských folklórnych súborov DFS Radosť z Trenčína a DFS Vienok z Bratislavy. Na Zlatú bránu prišli svoju lásku a oddanosť k folklórnym tradíciám odovzdať detské folklórne súbory z 21 prostredí a dva súbory zo Slovenska. Odborná porota pracovala v zložení: Anna Medveďová – etnologička, Patrik Rago – etnológ a Olivera Popadićová – hudobná odborníčka. Festival otvoril Zdravko Jelušić, predseda Zhromaždenia mesta Nový Sad. Najlepší na 25. DFF Zlatá brána podľa rozhodnutia porotcov bol Detský folklórny súbor Ratolesť SKUS Pivnica, ktorý na zámku Zlatej brány predviedol detské hry Babka mi rozprávala autorov Janka Merníka a Tatjany Mackovej a nacvičili ich Janko Merník a Viera Brňová. Pivničania sa stali laureátmi jubilejnej 25. Zlatej brány a získali aj sošku NRSNM. Na druhom mieste sa umiestnil Detský folklórny súbor Hájiček KUS Mladosť z Lugu s prednesom detských hier Na lúke autorky Viery Bažaľovej. Tretia cena padla do rúk členom Detského folklórneho súboru Holubička pri Dome kultúry z Padiny. Padinčania zapôsobili na porotu prednesom tanca Pôjdeme mi na tančuru. Autorkou choreografie a vedúcou je Anna Halajová a vedúci orchestra Pavel Tomáš. Ceny víťazom odovzdala predsedníčka Výkonnej rady NRSNM Katarína Melegová-Melichová.

49. Prehliadka slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby Divadelný vavrín

49. Prehliadka slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby Divadelný vavrín prebiehala od 26. októbra do 2. novembra 2018 v Starej Pazove. Tohto roku sme na prehliadke videli šesť predstavení zo štyroch prostredí, z Kulpína, Kovačice, Padiny a Starej Pazovy. Výkony divadelníkov na 49. Divadelnom vavríne hodnotila odborná porota v zložení: docent Miroslav Benka, významný umelec, režisér, herec, dizajnér; Ján Makan, režisér a Miroslav Fábry, herec SND. Kultúru hovoreného slova na javisku sledovala Lýdia Gedeľovská, profesorka triednej výučby, o čom sa zmienila na konci prehliadky. Podľa ocenenia odbornej poroty prvú cenu, ktorá je zároveň aj Cenou Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny získalo predstavenie – Konečná stanica, KUS Zvolen z Kulpína. Režisér tohto predstavenia Alexander Bako je odmenený za najúspešnejšiu réžiu. Druhú cenu získalo predstavenie – Emigranti DK 3. októbra z Kovačice a Tretiu cenu získalo predstavenie – Ženské rozhovory DK Michala Babinku z Padiny. Profesorka triednej výučby Lýdia Gedeľovská Cenu Národnostnej rady za kultúru hovoreného slova udelila staropazovskému súboru. Na počesť odmenených bolo premiérne predvedené predstavenie Tamo daleko, podľa predlohy VHV Milica Nikoličová, v réžii Miroslava Benku a v podaní divadla Dobricu Milutinovića zo Sriemskej Mitrovice a SD VHV a SKUS hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy.

38. Festival slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč

Dvanásť nových skladieb slovenskej populárnej hudby odznelo na 38. festivale Zlatý kľúč v nedeľu 21. októbra 2018 v sieni Domu kultúry v Selenči. K spoluorganizátorom tohtoročného Zlatého kľúča patria Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Miestne spoločenstvo Selenča, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a Obec Báč. K festivalovým patrónom a dobrodincom patria aj Ministerstvo kultúry a informovania Srbskej republiky, Pokrajinský sekretariát pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Koordinátorkou a umeleckou vedúcou 38. Zlatého kľúča bola Slovenka Benková-Martinková. Moderátorkou festivalu bola Anna Zorňanová. Česť otvoriť 38. ročník Festivalu slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč pripadla predsedníčke NRSNM Anne Tomanovej-Makanovej. Odborná porota, ktorá hodnotila úroveň tohtoročných skladieb pracovala v zložení: Aleksandar Dujin, Jana Kubečková-Vukovićová a Ervín Malina. Podľa rozhodnutia poroty sa z výhry tešili títo tvorcovia skladieb: Tretiu cenu odbornej poroty za skladbu získala Slovenka Benková-Martinková za skladbu Samotár, ktorej je tiež autorkou textu a interpretovala ju Ivana Hriešiková. Druhá cena padla do rúk Ivane Ilićovej za skladbu Povedz mi kde si, ktorú na festivale zaspievala Andrea Lačoková a autorkou textu je Annamária Gierová. Zlatým kľúčom a soškou NRSNM sa tohto roku ovenčila skladba Jesenný dážď a jej autorka Iveta Kováčová, ktorá ju aj interpretovala, a podľa mienky poroty mala aj najlepší spevácky výkon. Obecenstvo v sieni Domu kultúry dalo najviac hlasov skladbe Juraja Súdiho ml. pod názvom Milujem dážď, ktorej autorom textu je Michal Kaňa a zaspievala ju Magdaléna Kaňová. Táto skladba získala aj najviac SMS hlasov. Katarína Melegová-Melichová, ktorá hodnotila kvalitu textov piesní cenu udelila Borisovi Gabrínimu za text piesne Skúsme to, ktorú sám zhudobnil a interpretoval ju v duete s Hanou Hanuľovou. Revuálna časť festivalu patrila jubilujúcemu 25 -ročnému Komornému zboru Zvony zo Selenče. Ich vystúpenie doplnili mladí účastníci interpretačných dielní, ktoré sa konali v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov pod vedením Slovenky Benkovej-Martinkovej. Orchester pracoval pod vedením Samuela Kováča ml. a Ondreja Pavčoka, ktorí podpisujú aj tohtoročnú hudobnú produkciu.

20. Festival populárnej hudby pre deti Letí pieseň, letí

Pre detskú radosť, ale i pre pýchu rodičov, sa aj tohto roku úspešne usporiadal v poradí 20. festival venovaný tým najmladším. Sedemnásť, kvalitne vypracovaných piesní novokomponovanej modernej hudby pre deti zazneli v nedeľu, 16. decembra 2018 v sieni Domu Kultúry 3.októbra v Kovačici. Program moderovali Anna Asódiová z Kysáča a Ján Chrťan z Kovačice. Aj tohto roku na pódiu stál a celý čas v úzadí podporoval sólových spevákov Zbor Základnej školy Mladých pokolení z Kovačice pod taktovkou Pavla Tomáša st. Trinásti hudobní skladatelia boli na tohtoročnom festivale výnimočne dobrí, o čom sa zmienila aj predsedníčka odbornej poroty a hudobná odborníčka Mariena Stankovćová – Kriváková. Trojčlenná odborná porota, ktorú ešte tvoril Ivan Babka a Vladimír Kováč mali neľahkú úlohu, ale zvládli ju. Právo hlasovať malo samozrejme i obecenstvo, ktoré vyhlasovalo pre Hudobnú skrinku skladateľky Anity Petrákovej a textára Žana Petráka. Pieseň spievala speváčka Hana Barcová. Tretiu cenu pre skladbu Poslednýkrát získal Juraj Súdi ml., ktorú spievala Magdaléna Kaňová na text Michaela Kaňu. Druhú cenu si odniesla skladateľka Anita Petráková za spomínanú pieseň Hudobná skrinka. Ceny za interpretáciu boli nasledovné: Tretiu cenu si vyspievala mladá speváčka Katarína Válovcová skladateľky Vieroslavy Válovcovej a textárky Viery Torňošovej. Pieseň Vianoce trefným textom sprítomnila a privolala vianočné sviatky. Druhá cena za interpretáciu sa dostala do rúk Hane Barcovej za pieseň Hudobná skrinka, pokým najlepší interpretačný výkon mala Magdaléna Kaňová, ktorá si tým vyspievala zlatú plaketu NRSNM. Okrem zlatej plakety, sošku akademickej maliarky Miry Brtkovej získal najúspešnejší skladateľ tohtoročného festivalu. Stal sa ním Ján Dišpiter. Víťaznú pieseň Kvaky Kvak zaspievala Kalína Babková na text Miroslava Pokorného. Najlepší text mala Zelená pieseň skladateľa a textára Samuela Kováča ml. Tak sa rozhodla profesorka slovenčiny a spisovateľka pre deti a mladých Mária Kotvášová – Jonášová. Úpravu skladieb a spracovanie zvuku mal na starosti Žeľka Suchánek. Dom kultúry 3. októbra i tohto roku vydal CD nahrávku tohtoročných novokomponovaných detských piesní, ktorú si prítomní mohli hneď pri vchode do siene kúpiť. Festival populárnej hudby pre deti Letí pieseň, letí podporili Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ako aj Dom kultúry 3.októbra v Kovačici, Obec Kovačica a Základná škola Mladých pokolení v Kovačici.

Program 2: Programy odborného zdokonaľovania a vzdelávania v kultúre a umení

II. Edukačný seminár na podporu rozvoja vokálneho umenia vojvodinskej mládeže v žánri populárnej hudby

Dôležitým počinom ÚKVS v roku 2018 sú aj programy odborného zdokonaľovania a vzdelávania v kultúre a umení. V rámci tejto položky ústredie ústavu zorganizovalo odborné školenie zamerané na rozvoj a prehlbovanie speváckych schopností mladých interpretov populárnej hudby. II. Edukačný seminár na podporu rozvoja vokálneho umenia vojvodinskej mládeže v žánri populárnej hudby mala aj tentokrát na starosti naša renomovaná hudobná odborníčka Dr. Slovenka Benková-Martinková. Dielne sa konali v sobotu 29. septembra a v sobotu 6. októbra 2018 v ústrety 38. Festivalu Zlatý kľúč v Selenči, na ktorom v rámci revuálnej časti absolventi seminára predviedli niekoľko skladieb z minulých ročníkov festivalu, ako aj skladby svetových speváckych hviezd v preklade do slovenčiny. Bola to svojrázna odmena pre ich snahu a ochotu podieľať sa na zveľaďovaní súčasného hudobného hnutia. Môžeme podčiarknuť, že interpretačné dielne v takomto tvare mali dobrú ozvenu, a preto ústav bude v tomto projekte pokračovať aj naďalej.

Manažment pracovného času

Dielne pre mladých interpretov nebolo jediné školenie v ústave v roku 2018. V organizácii ÚKVS 18. apríla prebiehala prednáška na tému Manažment pracovného času a jej školiteľom bol docent na Katedre Manažmentu kultúry a turizmu Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre PhDr. Boris Michalík, PhD. ÚKVS a Katedra manažmentu a kultúry FFUKF nadviazali spoluprácu už pred rokmi, keď spolu realizovali terénny výskum v Silbaši, z čoho neskôr vznikla monografia Silbaš – kultúrne tradície Slovákov v Báčke. Michalík sa vo svojom odbore stará predovšetkým o kultúrne dedičstvo, skúma kultúru Slovákov žijúcich v zahraničí a regionálny rozvoj cestovného ruchu. Riaditeľka ÚKVS Anna Chrťanová-Leskovac pochválila neskutočne ľahkú, stručnú a pri tom profesionálnu komunikáciu s odborníkom, čo predovšetkým prispelo k uskutočneniu stanovených cieľov – zaučiť predstaviteľov inštitúcií vojvodinských Slovákov, ako efektívne zvládnuť pracovnú záťaž, zvýšiť vlastnú produktivitu práce a znížiť pracovný stres, ktorý bezpochyby denne sprevádza každého zamestnanca. Prednáška o účinnom riadení pracovného času zoznámila prítomných so základmi časového manažmentu, prípravou časových plánov s cieľom zvýšiť efektivitu realizovaných aktivít.

Program 3: Prezentácia aktivít ústavu a kultúry vojvodinských Slovákov

Rok 2018 bol plodný aj keď ide o prezentáciu vizuálnej a literárnej činnosti vojvodinských Slovákov. V ústave sa v rámci pravidelnej programovej činnosti vystriedali početné výstavy umeleckej tvorby insitných a akademických umelcov, vrátane výstav súčasných foriem umenia, literárne večierky a pripomenuli sme si aj výročia a jubileá našich zaslúžilých velikánov v rámci položky Kultúrna pamäť. Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov považuje za dôležité sprítomňovať a sprístupňovať diela tých, ktorí určovali cestu kultúry vojvodinských Slovákov v minulosti. Dôkladné poznávanie kultúrnych dejín nám umožní dobre sa orientovať v prítomnosti a ešte lepšie koncipovať strategické a rozvojové plány do budúcnosti. ÚKVS nemá však kapacity pripomenúť si dôsledne každé výročie a jubileum, ale v roku 2018 sme sa chceli sústrediť aspoň na niektoré.

Posvietili sme si teda na prezentáciu tvorby umelcov a literátov z nášho prostredia a zo Slovenska. V máji sme v ústave privítali slovenského maliara Radovana Ladomerského, ktorého kresby zdobili výstavnú miestnosť ústavu už po druhýkrát. Vladimír Valentík, ktorý sa zmienil o autorovej tvorbe medzi iným vyzdvihol, že Ladomerský je jediným autorom zo Slovenska, ktorý sa vo svojej tvorbe a portrétmi najviac venuje zobrazovaniu významných osobností z kultúrneho, historického a verejného života Srbska. Medzi portrétami srbských osobností nachádzame napr.: Nikolu Teslu, Nadeždu Petrović, Vuka Karadžića, Novaka Đokovića, Ivanu Španović, Emira Kusturicu, Milenu Dravić, Lenku Dunđerski a mnohých ďalších.

Vďaka spolupráce so Združením Naiva Art Kult, ktorého predsedom je Boško Nedeljkov vznikla idea usporiadať výstavu štyroch velikánov kovačickej insity – Jána Husárika, Jána Kňazovica, Martina Jonáša a Zuzany Chalupovej. Zaujímavosťou týchto obrazov, ktorých tematika nie je novinkou v galérii ÚKVS je to, že tieto obrazy ešte nikdy neboli vystavované a obecenstvo ich v ústave malo možnosť vidieť po prvýkrát. Títo štyria velikáni kovačickej insity zveľadili insitné umenie vojvodinských Slovákov a boli predovšetkým jeho zakladateľmi. „Každý z nich je jedinečný, každý z nich je osobitný, každý z nich má svoj výtvarný rukopis, rozpoznateľný a rozličný, tak jeden od druhého, ako aj od všetkých insitných umelcov v kovačickej galérii.“ – podotkla historička umenia Jarmila Ćendićová pri otváraní výstavy 20. júla v ústave.

Oddelenie pre pripomínanie si a oslavu jubileí našich významných kultúrnych činiteľov nazývame Kultúrna pamäť. Sem zaraďujeme oslavy jubileí v danom roku niekoľkým maliarom, literátom, hudobným umelcom a iným vojvodinským dejateľom a snažíme sa zviditeľniť ich diela. V znamení životného jubilea akademického grafika a maliara Pavla Popa, ústav v auguste 2018 usporiadal výstavu jeho maliarskej tvorby. O umeleckom opuse sedemdesiatnika Pavla Popa sa odborne zmienil výtvarný kritik Vladimír Valentík: „Výber z umeleckej tvorby Pavla Pop je vlastne pokus o malú retrospektívnu výstavu jeho grafickej, kresliarskej a maliarskej tvorby, ktorá vzniká už niekoľko desaťročí. Výstava zahŕňa v sebe grafické listy vypracované hĺbkotlačovými technikami, perokresby tušom, akvarelové abstraktné kompozície, abstraktné olejomaľby a maľby akrylovými farbami. Popove grafické listy majú súčasný, ale súčasne aj tradicionalistický, čo znamená postmoderný prízvuk, rozoznať na nich štýlové znaky manierizmu, prvky neosurrealizmu, ale zdá sa nám, že v podstate ide o romantizujúcu koncepciu, v ktorej je predsa najpodstatnejšia imaginácia.“ – poznamenal Valentík. Podujatie svojou prítomnosťou poctila konzulka Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Srbsku Barbora Galovićová, ktorá výstavu aj otvorila. Vernisáž tvorby Pavla Popa sme zaradili do sprievodných podujatí Slovenských národných slávností. Od roku 2011 Pavel Pop a ÚKVS pracujú na spoločnom projekte vypracovania umeleckých portrétov významných osobností z kultúrnych dejín slovenskej vojvodinskej menšiny. V roku 2018 do kolekcie z pera Pavla Popa a z vlastných zdrojov ústavu pribudol portrét Ľudovíta Miloša Mičáteka. Dnes sa vo vlastníctve ústavu nachádza 12 portrétov maliara Pavla Popa (portrét Michala Milana Harminca, Vladimíra Hurbana Vladimírova, Paľa Bohuša,Karola Miloslava Lehotského, Jozefa Podhradského, Jána Branislava Mičátka, Leopolda Branislava Abafiho, Alberta Martiša, Félixa Kutlíka, Juraja Tušiaka, Jána Kmeťa a Ľudovíta Miloša Mičáteka) a 2 portéry maliara Pavla Čániho (portrét Michala Babinku a Zuzky Medveďovej).

Jubileum v uplynulom roku oslávila aj vynikajúca maliarka Viera Fajndovićová-Súdiová. Vernisáž autorkiných jedinečných umeleckých diel ústav usporiadal 6. novembra 2018 a zoskupil najbližších priaznivcov Vierinej tvorby. Okrem vesmírnych figurálnych kompozícií Viera Fajndovićová-Súdiová namaľovala celý rad portrétov kozmických Madon s dieťaťom, čím prispela k novej a originálnej umeleckej interpretácii starého a v dejinách umenia bohato využívaného výtvarného motívu. Autorku nemoc znemožnila zúčastniť sa na výstave, ale veríme, že jej rodina odovzdala srdečné pozdravy aj v mene Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, ktorý si uctieva schopnosti a životné dosahy našich umelcov a snaží sa zveľaďovať ich aj týmto spôsobom.

Skvostom v kultúrnom ponímaní v uplynulom roku bolo tiež viacnásobné jubileum kameramana a riaditeľa fotografie Jozefa Maďara, ktorý v roku 2018 oslávil 60 rokov života, 50 rokov amatérskej filmovej kariéry a 40 rokov profesionálnej filmovej kariéry. Tieto nezvyčajné a obdivuhodné dosahy nášho kultúrneho činiteľa si ústav nemohol nevšimnúť. Preto jubilantovi Jozefovi Maďarovi usporiadal oslavný večierok, ktorý prebiehal v utorok 18. septembra 2018 za prítomnosti početných Jozefových priateľov, obdivovateľov, nadšencov, milovníkov slovenskej kinematografie a ochrancov kultúrneho dedičstva. Na večierku sa premietal 50-ročný dokumentárny film, ako aj filmy zo 70. a 80. rokov minulého storočia, ktoré zachytávajú spracovane konôp, vyhotovenie svadobných part, mládežnícke zábavy, sánkovačky, svadobné koče, pivnické prostredie, ktoré je rodiskom Jozefa Maďara a mnohé iné výstižné zábery, ktoré Maďar sám režíroval a začal natáčať ešte ako sedemročný chlapec. Tento vzácny videomateriál Jozef Maďar odovzdal Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, ktorý ho následne vloží do svojej databázy a sprístupní širšej verejnosti.

Pokiaľ máme na zreteli literárne večierky v organizácii ÚKVS, treba zdôrazniť najmä večierok venovaný sedemdesiatke spisovateľa, prekladateľa, redaktora a vydavateľa Miroslava Demáka, ktorému sme usporiadali malú oslavu pri príležitosti životného jubilea v októbri 2018. Prítomných v ústave privítala riaditeľka Anna Chrťanová-Leskovac a program moderoval jubilantov blízky spolupracovník Martin Prebudila, ktorý vo svojom prejave predstavil život a tvorbu autora. Na večierku svoju tvorbu predstavili aj traja hosťujúci básnici, členovia Klubu nezávislých spisovateľov Juraj Kuniak, Igor Hochel a Zvonko Taneski, ktorí majú za sebou taktiež bohatý zoznam vedeckej a literárnej činnosti. Všetci spisovatelia svoju tvorbu predstavili aj v rámci 63. Medzinárodného veľtrhu kníh v Belehrade.

Ústav venoval pozornosť aj prezentácii najnovšej literárnej tvorby našich spisovateľov. Takou bola aj promócia prvej zbierky básní Zdenky Valentovej-Belićovej Éterizácia mimo konTEXTu. Táto kniha z oceňovanej prekladateľky a šéfredaktorky časopisu Nový život Zdenky Valentovej-Belićovej urobila aj spisovateľku. Na večierku zazneli básne, piesne, krásne slová, ale zaskveli sa aj jedinečné umelecké grafiky a keramické predmety akademickej výtvarnej umelkyne Jany Vjergovej, ktorej reprodukcie tvorby ilustrovali Zdenkinu knihu. Jana tiež, ako aj autorka veršov, pôsobí a rovnoprávne sa zapája aj do srbského aj do slovenského kultúrneho kontextu. O Zdenkinej prvotine sa na večierku zmienil aj autor doslovu Ladislav Čáni. Hovoril o tom, aká je Zdenkina poézia, čo je skryté za jej veršami, ako si ju čitateľ môže interpretovať a prečo je táto zbierka v podnázve označená ako mimokontextuálna. Poéziu Zdenky Valentovej-Belićovej a grafickú zložku Jany Vjergovej ohodnotil aj vynikajúci novosadský básnik a pesničkár Miloš Zubac.

Je hodné spomenúť, že ústav každoročne pred vianočnými sviatkami zorganizuje vianočný večierok pre deti s vianočným príbehom a darčekmi, ktoré im priblížia podstatu a zmysel Vianoc. Deti sa majú možnosť zapojiť do programu umeleckými prejavmi, alebo sa zúčastniť zaujímavých edukačných kvízov s vianočnou tematikou. Je to cesta, ktorá vedie ku kultúrnej výchove našich pokračovateľov a zviditeľní aj ich potenciály. V roku 2018 sa vianočný večierok pre deti konal 21. decembra a zhromaždil zo 60 detí z Nového Sadu a okolia. O náplň programu s vianočnou tematikou sa postarali divadelníci z Kysáča. Ústav pre všetky deti pripravil vianočné balíčky.

Ústav rád otvára dvere rôznorodým kultúrnym podujatiam a stáva sa sprostredkovateľom ich poslania aj slovenskej verejnosti v Srbsku. Jedným z tých podujatí bola tlačová konferencia a promócia novej televíznej stanice Folklorika v produkcii MC Boxs doo z Nového Sadu. Zakladateľmi a spolumajiteľmi novej TV stanice Folklorika sú producenti a majitelia produkčnej spoločnosti MC Boxs, Vesna Vujasinovićová z Nového Sadu a Marcel Dekanovský z Bratislavy. TV Folklorika vysiela program 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Zaoberá sa folklórom a tradičným nehmotným dedičstvom Slovákov na Slovensku, ako aj Slovákov z Vojvodiny. Každý deň sa vysielajú relácie venované vojvodinským Slovákom, ich kultúre, tradíciám, ale aj súčasnému životu. Vďaka srbsko-slovenskej kultúrnej spolupráce a prostredníctvom Telekom-u sa televízna platforma Folklorika dostane aj na naše obrazovky. Do pozornosti sa však dostali aj vysoko postavení činitelia, predstavitelia dvoch štátov a predovšetkým vzácni hostia konferencie, pán Andrej Danko, predseda parlamentu Slovenskej republiky a Nikola Selaković, generálny tajomník predsedu štátu Republiky Srbsko s delegáciou, ktorí sa aj prihovorili. Program moderovala Svetlana Surová, ktorá sa zároveň ujala redakčnej časti práce tohto kanála pre styk s vojvodinskými Slovákmi.

Eminentným podujatím, ktorému ústav poskytol svoje priestory bol aj jeden koncert v rámci Festivalu Piano City v Novom Sade, ktorý sa konal v piatok 7. septembra 2018. Festival Piano City do jedného víkendu v termíne 7. až 9. septembra zastrešil úhrnne 88 koncertov, ktoré realizovalo 150 pianistov v 25 lokalitách. Festival podporila Správa pre kultúru Mesta Nový Sad a zrealizovala sa v rámci novej veľkej platformy Fondácie Nový Sad 2021 pod názvom Kaleidoskop kultúry, ktorá spája umelcov, ustanovizne kultúry, mimovládne organizácie a návštevníkov z Nového Sadu a okolia. Ústav sa stal súčasťou tohto projektu, avšak, to nie je jediný projekt, na ktorom sa ÚKVS podieľal pod patronátom Fondácie Nový Sad 2021.

Na začiatku roka sa ústav uchádzal o dotácie z Fondácie menom „Publika u fokusu“, a ku koncu roka vďaka získaným prostriedkom realizoval zaujímavé hudobno-scénické podujatie, ktoré predstavilo tradičnú kultúru Slovákov vo Vojvodine. V budove Pokrajinskej vlády Vojvodiny, dňa 20. júna 2018 za prítomnosti riaditeľa Fondácie Nový Sad európske hlavné mesto kultúry 2021 Nemanju Milenkovića a pokrajinskej tajomníčky pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami Dragany Miloševićovej boli slávnostne podpísané zmluvy o spolufinancovaní projektov, ktoré sú aplikované v rámci súbehu Fondácie „Publika u fokusu“. Nárok na uchádzanie sa o projekty mali inštitúcie, ustanovizne a organizácie civilného odvetvia, ktoré pôsobia na území Nového Sadu, Boečína, Iriga a Sriemskych Karloviec. Medzi schválenými projektami boli aj dva projekty ustanovizní národnostných menšín – Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov a Rusínov. Slovenskej komunite poskytli podporu na projekt pod názvom Prelínanie z pohybu do zvuku, z tradičného do moderného, ktorý je výsledkovom spolupráce medzi ÚKVS, Školou pre základné a stredné vzdelávanie Milana Petrovića so žiackym domovom v Novom Sade a Združením občanov „Otvoreni krug Novi Sad”. Projekt „Ukrštanje/Prelínanie“ má výskumný, vzdelávací a inkluzívny charakter. V projekte sa prelína tradičná vojvodinská hudobná tvorba so súčasnou interpretáciou a aranžmánmi. Na vystúpeniach sa používali moderné technické pomôcky, ktoré sú prispôsobené osobám s invaliditou. Súčasne sa do performancie zapojili aj zboroví speváci a teloví perkusionisti. Tím ľudí, ktorý realizoval projekt, zoskupil jednotlivcov a skupiny z rôznych žánrových, či scénických orientácií z rozdielnych prostredí – etnológ, skladateľ, divadelný režisér, dirigent, sólisti a spevácky zbor, teloví perkusionisti, hudobník s podporou zvukového dizajnéra. Sledovanie a viditeľnosť projektu mali možnosť realizovať aj občania a reportéri, ako aj dobrovoľníci podporujúci osoby s osobitnými potrebami. Tzv. Rytmický chór nacvičili Ana Vrbaški a Marko Dinjaški, zakladatelia a členovia Občianskeho združenia Otvoreni krug Novi Sad, zároveň aj tvorcovia predstavenia Telo kao instrument, v ktorom sa rytmus udáva iba za pomoci vlastného tela a spevu. Skupinu tvoria aj osoby s invaliditou. Projekt mal niekoľko fáz a koncert, ako výsledok práce, bol verejne realizovaný v termíne október – december 2018 vo viacerých prostrediach v Novom Sade, Sriemskych Karlovciach, Lugu, Vrdniku a Kysáči. Celú udalosť režírovala herečka a režisérka Soňa Mladenov Leštar. Koordinátorom projektu bol etnológ Marijan Pavlov.

Program 4: Podpora kultúrnej produkcie v menších prostrediach

V rámci položky Podpora kultúrnej produkcie v menších prostrediach, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov v roku 2018 finančne podporil slovenské ochotnícke a umelecké súbory z nášho prostredia v takých položkách, ktoré prispeli k rozvoju ich činnosti. Z podporených podujatí uvedieme: XXII. ročník Festivalu vážnej hudby Jarné nôty, 24. ročník Divadelného festivalu Dida, 11. ročník Koncertu slovenských zborov z Vojvodiny a hostí, finančná podpora na úhradu cestovných nákladov pre detské diavdelné súbory, ktoré sa zúčastnili festivalu 3 x Ď, vydanie básnickej zbierky Jaroslava Litavského Kroky rokov, vydanie Staropazovského kaledára a iné.

Program 5: Spolupráca s ústavmi a kultúrnymi inštitúciami iných menšinových spoločenstiev vo Vojvodine

Jeden z výstupov tohto zanietenia ústavu je nadviazanie silnejšej spolupráce s ostatnými Ústavmi pre kultúru národnostných menšín vo Vojvodine. Pod pojmom silnejšia spolupráca rozumieme snahu o spoločné uchádzanie sa o projekty národnostných menšín, spoločné organizovanie kultúrnych podujatí a spoločné vydávanie publikácií. V uplynulom roku sa toto predsavzatie sčasti naplnilo a výsledkom bola výstava umeleckej tvorby mladých umelcov menom Umením spolu, ktorú spoločne usporiadali menšinové ústavy pre kultúru vo Vojvodine pri príležitosti 10. výročia založenia. Výstava predstavuje diela šiestich súčasných mladých začínajúcich, ale aj afirmovaných umelcov, respektíve, predstaviteľov Ústavov pre kultúru vojvodinských Maďarov, Rumunov, Rusínov, Slovákov, Chorvátov, ako aj jedného predstaviteľa väčšinového srbského národa. Idey a výsledky predstavivosti týchto umelcov sú rozličné, no predsa ich spája niečo totožné. Je to slobodná umelecká výpoveď a dokonalá tvorivá neobmedzenosť. Predstaviteľkou slovenskej súčasnej tvorby vizuálneho umenia v rámci výstavy je akademická grafička a maliarka Alena Klátiková. Okrem nej svoju tvorbu vystavujú Nagy Abonyi Dávid (ÚKVM), Darjan Hardi (ÚKVR), Valentina Brosteanová (ÚKVRum), Lea Vidakovićová (ÚKVCH) a Maja Rakočević Cvijanov, predstaviteľka srbského národa. Výstava, ktorej kurátorkou je Nela Tonkovićová sa koná v termíne od 28. septembra 2018 do 14. februára 2019 a to v Súčasnej galérii v Subotici, v Kultúrnej stanici Eđšeg v Novom Sade, v Kultúrnom centre v Zreňanine a v Mestskom múzeu v Sente. Táto spoločná výstava menšinových ústavov bola svojráznym vstupom do ústredných osláv desaťročnice programovej činnosti Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov. Veríme, že toto podujatie nie je poslednou spoločnou akciou z produkcie ústavov národnostných menšín vo Vojvodine, lebo náš ústav rád prijme nové idey a smernice iných príbuzných stredísk pre menšinovú kultúru vo Vojvodine s cieľom rozšíriť spektrum rozmanitosti vo všetkých aspektoch kultúry.

V. MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

Program 1: Prezentácia slovenskej vojvodinskej kultúry v zahraničí

Nadväzovanie vonkajších vzťahov a styk s verejnosťou je mimoriadnou záležitosťou ústavu.

ÚKVS sa so svojou knižnou produkciou zúčastnil na 26. medzinárodnom knižnom veľtrhu BIBLIOTÉKA 2018 v bratislavskej Inchebe od 8. do 11. novembra 2018. Tradične svoj spoločný stánok na veľtrhu mali dolnozemskí Slováci.

Program 2: Medzinárodné podujatia a rozvoj interkultúrneho dialógu

Jedným z najreprezentantívnejších podujatí dolnozemských Slovákov Dolnozemský jarmok sa v uplynulom roku konal po desiatykrát a to v Békešskej Čabe. Toto podujatie splynulo s oslavami 300. výročia znovuzaloženia Békešskej Čaby Slovákmi a Dňa Slovákov v Maďarsku a konalo sa v sobotu 7. júla 2018 na hlavnom námestí, ako aj vo dvore Domu slovenskej kultúry v Békešskej Čabe v Maďarsku. Zahraniční slovenskí remeselníci, úžitkoví umelci, gastronómovia, ale aj predstavitelia súčasnej formy umenia a účastníci kultúrno-umeleckého programu sa aj tohto roku na jubilujúcom jarmoku mali na čo tešiť. Projekt Na jarmoku je medzinárodného rázu a podporuje ho Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ako aj krajanské organizácie z Maďarska, Rumunska, Chorvátska a Srbska. Realizácia tohto projektu dáva zmysel ľudovoumeleckej tvorivosti dolnozemských Slovákov, vytvára silné medzinárodné puto a kodifikuje tradičnú slovenskú kultúru na celom území zahraničných Slovákov.

Program 3: Cena Pro Cultura Slovaca za kultúrny počin roka dolnozemských Slovákov

Účelová spolupráca s kultúrnymi a vzdelávacími inštitúciami zahraničných Slovákov priniesla svoje plody a znovu presvedčila, že za mravčiu prácu prichádza odmena. Takou iste bola Cena Pro Cultura Slovaca za prínos v oblasti kultúry dolnozemských Slovákov, teda ocenenie, ktoré zaslúžilým dolnozemským kultúrnym dejateľom udeľujú Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku a Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku z Rumunska. Realizáciu tohto projektu čiastočne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Ceremoniál odovzdávania Ceny Pro Cultura Slovaca za rok 2018 prvým laureátom sa konal v Slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci, v sobotu 28. apríla 2018. O udelení ceny a pamätného listu rozhodovala sedemčlenná porota, ktorú každoročne budú menovať zriaďovatelia. V roku 2018 to boli: Anna Chrťanová – Leskovac (predsedníčka) a Ladislav Čáni zo Srbska, Ivan Miroslav Ambruš a Pavol Hlásnik z Rumunska, Alžbeta Hollerová – Račková a Zuzana Lauková z Maďarska a Ladislav Lenovský zo Slovenska. Z dvanástich návrhov na prvých laureátov ceny porota na zasadnutí v rumunskom Nadlaku zvolila štyroch: doc. PhDr. Michala Babiaka, PhD za vedecko – výskumnú činnosť v oblasti kultúry dolnozemských Slovákov, za prínos v oblasti divadelného umenia, za dlhodobú podporu slovenského dolnozemského umenia a kultúry a za šírenie dobrého mena slovenského dolnozemského umenia a kultúry doma a v zahraničí, ďalej Mgr. Danielu Onodiovú z Maďarska za prínos v oblasti divadelného umenia a za úspešné riadenie kultúrnych ustanovizní, ako aj za založenie a vedenie slovenského divadla Vertigo z Budapešti. Vladimír Valentík zo Srbska je nositeľom ceny za prínos v oblasti výtvarného umenia, za dlhodobú podporu dolnozemského umenia a kultúry a ich prezentáciu a propagáciu doma a v zahraničí. Pavel Tomáš st. zo Srbska získal Pamätný list za prínos v oblasti hudobného umenia a za činnosť vo vedení kultúrno – umeleckých telies tradičnej kultúry. Víziou udeľovania Ceny je podporiť kreativitu dolnozemských Slovákov – jednotlivcov a organizácie, a najmä dať im motiváciu, aby tvorili umelecké diela v materinskom jazyku a pestovali kultúrne tradície. Veríme, že cena splní svoje poslanie a že bude mať pozitívne ohlasy a získa si priazeň aj širšej verejnosti.

Slovenské ustanovizne a organizácie z Maďarska, Rumunska a Srbska sa aj v roku 2018 uchádzali o spoločné projekty na Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí a stanovili si príslušné ciele v realizovaní schválených projektov v prospech všetkých dolnozemských Slovákov. Zasadnutie predstaviteľov zahraničných organizácií sa konalo v Báčskom Petrovci 5. októbra 2018.

Snahy Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov sleduje a uznáva aj jeden z jeho zakladateľov – Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, a preto mu dňa 10. augusta 2018 v Slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci na slávnostnom zasadnutí udelila Cenu NRSNM a sošku autorky Miry Brtkovej. Cenu prevzala riaditeľka Anna Chrťanová-Leskovac. Laudatio na toto ocenenie napísal a prečítal Ladislav Čáni.

Počas roka 2019 Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov okrem pravidelnej programovej činnosti usporiada niekoľko podujatí v znamení 10. výročia pôsobenia. Srdečne privítame v stánku kultúry všetkých vojvodinských Slovákov!


Správu pripravila

Anna Chrťanová-Leskovac

riaditeľka

Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov