Michal Harpáň

doktor vied, profesor

Michal Harpáň
(27. októbra 1944)

Michal Harpáň je narodený 27. októbra 1944 v Kysáči. Je doktorom vied, profesorom na Filozofickej fakulte Univerzity v Novom Sade a na Fakulte humanitných vied UMB v Banskej Bystrici, Slovenská republika. Hlavnými poliami jeho činnosti sú: slovenská literatúra, slovenská dolnozemská literatúra, teória literatúry, literárna komparatistika.

Základnú školu vychodil v rodisku a gymnázium v Novom Sade. Vyštudoval odbor juhoslovanská literatúra na Filozofickej fakulte v Novom Sade (1968). Postgraduálne štúdium zakončil na Filologickej fakulte v Belehrade obhajobou magisterskej dizertácie Slovenský a srbský nadrealizmus – paralela (1973). Doktorát literárnych vied získal na Filozofickej fakulte v Novom Sade obhajobou doktorskej dizertácie poetika Michala Babinku (1978).

Od roku 1969 pracuje na Filozofickej fakulte v Novom Sade, najprv ako asistent pre slovenskú literatúru a teóriu literatúry, potom ako docent (1979), mimoriadny profesor (1984) a riadny profesor (1989). Od roku 1986 je vedúcim slovakistiky na Filozofickej fakulte v Novom Sade (rozličné organizačné formy: Slovakistický ústav, Slovakistické oddelenie, Katedra slovenského jazyka a literatúry, teraz opäť Slovakistické oddelenie). Od roku 2005 je profesorom slovenskej literatúry a garantom odboru slovenský jazyk a literatúra na Filologickej fakulte UMB, teraz po zlúčení Fakulta humanitných vied v Banskej Bystrici. Od roku 1989 prednáša slovenskú literatúru na Filologickej fakulte v Belehrade, dva školské roky 1997/98 a 1998/99 prednášal teóriu literatúry na Vysokej škole pedagogickej v Segedíne (študentom slovenčiny) a od roku 1999 prednášal slovenskú literaturu so zakladmi literatúry na Učiteĺskej fakulte v Sombore, slovenské oddelenie v Báčskom Petrovci.

Základné vedecké záujmy Michala Harpáňa sú slovenská literatúra, predovšetkým slovenská literatúra 20. storočia a slovenská literatúra vo Vojvodine, teória literatúry (jeho učebnica z tohtopredmetu je na zozname povinnej literatúry na viacerých fakultách na Slovensku) a slovensko-srbské literárne styky. Zúčastnil sa na veľkom počte medzinárodných vedeckých konferencií doma a v zahraničí.

Ceny a vyznamenania: Cena časopisu Nový život za najlepší príspevok v uplynulom roku – tri-krát: Cena vydavateľstva Obzor za knihu Poézia a poetika Michala Babinku; Cena Samosprávneho záujmového spoločenstva Vojvodiny za Teóriu literatúry, 1988; Cena Spolku slovenských spisovateľov za prínos do slovenskej literatúry, 1993; Zlatá medaila Filozofickej fakulty UK za pedagogickú a literárnovednú činnosť, 1995; Cena P. O. Hviezdoslava za prekladanie a propagovanie slovenskej literatúry v zahraničí, 2000; Vyznamenanie ministra kultúry SR, 2004; Strieborná plaketa Ministra zahraničných vecí SR, 2004; Cena slovenskej sekcie Spolku vojvodinských spisovatel’ov, Srbsko, za knihu Texty a kontexty, 2006.


Referencie:

MARKO, Ján: Lexikón slovenských vojvodinských vysokoškolských učiteľov a vedcov, Slovenské vydavateľské centrum: Báčsky Petrovec, Slovakistická vojvodinská spoločnosť: Nový Sad 2009. s. 186.