Adam Svetlík

literárny kritik, literárny vedec, univerzitný profesor

Adam Svetljik
( 1. april 1961 )

Literárny kritik a literárny vedec Adam Svetlik sa narodil 1. apríla 1961 v Zreňanine. Základnú školu vychodil v Aradáči a gymnázium v Zreňanine (1979). Vyštudoval slovenský jazyk a literatúru na Oddelení slovakistiky Filozofickej fakulty v Novom Sade (1988), kde od roku 1990 pracoval ako asistent a od roku 2006 ako docent (rok predtým obhájil doktorskú dizertáciu PoéziavojvodinskýchSlovákov v druhej polovici 20. storočia). Žije v Aradáči. Je aktuálny šéfredaktor mesačníka pre literatúru a kultúru Nový život.

Knižne publikoval monografie Poetika presahu (o poézii Vít’azoslava Hronca) (Báčsky Petrovec: Kultúra, 1997) a PoéziavojvodinskýchSlovákov v druhej polovici 20. storočia (Báčsky Petrovec: Kultúra, 2007). Zostavil a napísal doslov k výberu z básnickej tvorby Viery Benkovej Kniha výstrahy (Báčsky Petrovec: Kultúra, 2001), tiež v dvojjazykovej antológii Svetlosti značenja (antologija poezije pesnika nacionalnih manjina u Srbiji i Crnoj Gori) (Smederevo: Arka, 2003) zostavil a napísal predslov k výberu zo slovenskej vojvodinskej poézie pod názvom Príliv drene / Plima srži (ktorý vyšiel aj ako zvláštne vydanie) a v antológii poézie dolnozemských Slovákov Nikam a spät (Bratislava : Dom zahraničných Slovákov, 2005) urobil výber zo slovenskej vojvodinskej poézie. V roku 2009 zostavil Antológiu slovenskej vojvodinskej postmodernej prózy a vo viacjazykovej antológii Trajnik (antologija poezije pesnika nacionalnih manjina i etničkih zajednica Srbije, 2009, editor Risto Vasilevski) zostavil a napísal predslov k výberu zo slovenskej vojvodinskej poézie. Knihu esejí Hovorenie v úvodzovkách vydal v roku 2010.


Referencie:

SVETLÍK, Adam: Hovorenie v úvodzovkách. Báčsky Petrovec: Slovenské vydavateľské centrum 2010. 136 s.