Evaluacija festivala Susret u pinvičkom polju 2013

Na zlepšenie kvality slovenských vojvodinských celomenšinových festivalov sa konajú i výskumy verejnej mienky o uplynulom festivale.

Cieľom tohto terénneho výskumu je analyzovať verejnú mienku populácie, ktorá sa zúčastnila 48. Medzinárodného festivalu spevákov – sólistov slovenských pôvodných ľudových piesní “Stretnutie v pivnickom poli” od 25. – 27. októbra v Pivnici. Zámerom bolo aj preskúmať spokojnosť účastníkov a návštevníkov s jednotlivými aspektmi programových obsahov. Ďalším cieľom bolo zmapovať názory, postoje a konkrétne návrhy respondentov.

Dotazník, ktorý bol použitý v tomto výskume vychádza z kombinácie osvedčených kvantitatívnych metód a deskriptívnych kvalitatívnych metód, ktoré respondentom umožňujú dávať konkrétne návrhy.

Výskum vypracoval Ivan Bagľaš.

Výskum