Kancelarija za mlade u Bačkom Petrovcu

Kancelária pre mladých v obci Báčsky Petrovec je otvorená 27. marca 2008. Miestnosti sa nachádzajú nad budovou pošty, a kedže je KPM obecná kancelária, miestosť a všetok potrebný materiál pre kanceláriu vybavila a zabezpečila obec. Pracovný čas je od 09.00 do 17.00 hodine a ako koordinátorka pre mládež pracuje Viera Tárnociová.

Foto: Andrea Rojková

Kancelária zjednocuje všetky služby a orgány, ktoré sa zaoberajú mladými, koordinuje aktivity a plány a podniká akcie s cieľom  starať sa potreby mladých, nadväzovať vzťahy a spolupracovať s lokálnými organizáciami a iniciatívami mladých a

orientovať sa na európske integráciácie.

Základné úlohy Kancelárie pre mladých:

-nadväzovanie a udržovanie spolupráce s lokálnými mládežníckymi organizáciami

-poskytovanie možnosti obecnej mládeži, aby sa zapojovala do programov, projektov, súbehov a iniciatív ,ktoré poskytuje Sekreteriát pre šport a mládež AP Vojvodiny a Ministerstva mládeže a športu Republiky Srbsko

-hľadanie nových možností financovania programov pre mladých v Obci Báčsky Petrovec

-poskytovanie podpory mládežníckym organizáciám a iniciatívam na území Obce Báčsky Petrovec

-písanie projektov a poskytovanie pomoci pri písaní projektov

-poskytovanie pomoci pri zamestnávaní mladých z Obce Báčsky Petrovec

Foto: Viera Tárnociová

V realizácii svojích úloh Kancelária pre mladých spolupracuje na prvom mieste s Obecným mládežníckym parlamentom Obce Báčsky Petrovec, je to mládežnícke združenie, ktorého skupinu tvoria predstavitelia mládežníckych združení, predstavitelia žiackych parlamentov na základných školách a predstavitelia žiackych parlamentov na Gymnáziu. Keď kancelária plánuje podniknúť nejaké aktivity, zvolá si Obecný mládežnícky parlament a jeho predstaviteľov a rozdelia si aktivity a úlohy. Teda tak kancelária spolupracuje i s lokálnými mládežníckymi organizáciami, neformálnymi združeniami, ktoré pôsobia na územi obce Báčsky Petrovec, ale i v iných osadách vo Vojvodine. Medzi nimi sú i Mládežnícke združenie z KulpínaZdruženie občanov TERRA B. Petrovec, ktoré má za cieľ- afirmovanie a rozvoj multikulturálnosti, sociálnej tolerancie, rozvíjanie všetkých programov, ktoré zlepšujú kvalitu života občanov báčskopetrovskej obce, spolupráca s ostatnými združeniami, afirmovanie a rozvoj spoločnosti…Ďalej Kancelária pre mladých vo svojich aktivitách spolupracuje s Asociaciou pre rozvoj Obce Báčsky Petrovec a s Mládežníckou organizáciou Maglić.

Foto: Viera Tárnociová

Kancelária pre mladých nespolupracuje iba s mládežníckymi združeniami ale i s organizáciami, ktoré sa zaoberajú mladými, lokálnymi kanceláriámi pre mladých z iných obcí, obecnými inštitúciami, ktoré sa týkajú mladých, Pokrajinským sekreteriátom pre šport a mládež AP Vojvodiny, Ministerstvom mládeže a športu Republiky Srbsko a ostatnými inštitúciami a organizáciami, ktoré sa zaoberajú riešovaním otázok pre mladých.

Aktivity

Prvá aktivita, ktorú Kancelária pre mladých podnikla bolo podpísanie dohody medzi Obcou Báčsky Petrovec a Ministerstvom mládeže a športu 9. mája 2008 o realizácii projektu Formovanie obecného mládežníckeho parlamentu. Kancelária pre mladých na realizáciu projektu dostála finančné prostriedky z MMŠ-u.

Formovanie Obecného mládežníckeho parlamentu – projekt financovaný zo strany MMŠ-u. Projekt bol realizovaný od júna do konca decembra v roku 2008. Na samom začiatku realizácie projektu bol výber projektného tímu, kde bola zvolená Viera Tárnociová ako koordinátorka projektu, Andreja Rojková PR manažér a asistent projektu Jana Tordajiová. Pracovní tím podnikli výskumy medzi mladými: anketovanie o postavení mladých v Obci B.Petrovec, anketovanie o zamestnávaní mladých, anketovanie o informovaní mladých a anketovanie o vzdelaní mladých.

Foto: Viera Tárnociová

Cieľom projektu Formovanie obecného mládežníckeho parlamentu je aby sa mladí vo veku 14 až 30 rokov organizovali, zoskupovali na úrovni obce. Doteraz na území obce Báčsky Petrovec mladí pôsobili cez rôzne združenia občanov, mládežnícke organizácie, kluby, kultúrno-umelecké spolky, športové kluby a združenia, ochotnícke divadlá, rôzne neformálne skupiny, a teraz dostali možnosť v KPM a cez Obecný mládežnícky parlament zoskupovať sa a vyjadrovať svoje záujmy, túžby, ale aj edukovať mladých vo všetkých oblastiach, ktoré ich zaujímajú a prešíriť ich záujmy a túžby na iné osožné oblasti.

Ďalšia aktivita, na ktorej sa zúčastnila Kancelária pre mladých spolu s volotérmi kancelárie je Petrovský maratón, kde predstavitelia KPM účinkovali v organizačnej časti maratónu ako i na samom maratóne.

Dňa 12. augusta sa vyznačuje Deň mladých a tak 12. 08. 2008 Kancelária pre mladých zaznamenala Deň mladých a usporiadala Miniturnaj v beachvolejbale v Báčskom Petrovci. Podobne aj v roku 2009 v rámci osláv Dňa mladých prebiehala výstava obrazov a fotografií mladých slovenských výtvarníkov a fotografov.

Do aktivít, ktoré kancelária podniká sú i rôzne edukácie. Také sú edukácie Čo sú to mládežnícke združenia? ktoré boli organizované 30. augusta 2008. Cieľom edukácie je motivovať mladých, aby sa združovali alebo aktivovali seba a ostatných mladých Obce Báčsky Petrovec. Samá edukácia bola v tvare dielní a tréneri poukázali účastníkom ako má jedno združenie pracovať a aké má možnosti v práci i výhody i nevýhody. Tréneri boli veľmi úspešní, lebo dokázali motivovať mládežníkov a poukázali im ako správne tráviť voľný čas a práve mládež z Kulpína sa rozhodli založiť si mládežnícke združenie

Edukácia Písanie projektov prebiehali v novembri a decembri roku 2008 a boli realizované pre žiacke parlamenty, aby žiaci svoje záujmi a túžby sa učili i realizovať si ich. V tom istom roku 9. októbra Kancelária pre mladých zaznamenala Svetový deň pošty. Pri tejto príležitosti KPM poslala 111 listov na adresy mladých z celej obce. Nasledoval Svetový deň boja proti HIV 01. decembra, kde mládežnícke združenie z Kulpína v spolupráci s KPM organizovalo edukáciu na tému významnú pre zaznamenávanie Svetového dňa boja proti HIV. Promočný materiál použitý pre tento deň KPM dostála od organizácie YPEER z Belehradu. Medzinárodný deň volonterizmu prebiehal 05. decembra a volontéri KPM navštívili Združenie rodičov detí s osobitnými potrebami “MY„ v Báčskom Petrovci. Kde volontéri strávili spolu jedno odpoludnie a spolu sa pobavili. Ďalej Kancelária pre mladých 23. apríla 2009 pripomínala si Svetový deň knihy. Tento deň by sa mal vyznačovať preto, aby sa k čítaniu dostali a povzbudili ďalší ľudia, najmä mladá generácia. Tento deň by mal byť zameraný predovšetkým na propagáciu kníh a čítaní. Svetový deň knihy by mali sláviť t.j. zaznamenávať všetky organizácie a ľudia, ktorí veria, že podpora čítaní môže pozitívne vplývať a meniť na život. Tak i KPM spolu s mládeňíckym združením Obecným mládežníckym parlamentom Obce Báčky Petrovec zaznamenala tento významný deň. Spolu so združením, predstavitelia KPM zaniesli 160 kníh do knižnici Štefana Homolu v Báčsky Petrovec a knižnici na Gymnáziu Jána Kollára v Báčský Petrovec.

Foto: Viera Tárnociová

Aktivity ohľadom Lokálného akčneho plánu vyžadovali plno prace, času, a námahy. Lokálny akčný plán (LAP) Kancelária pre mladých realizovala spolu s volontérmi najmä pri anketovaní. Celkovo je to projekt, ktorý KPM realizovala v spolupráci s Asociáciou pre rozvoj Obce Vrbas (ARV). Realizácia projektu Vypracoanie päť akčných plánov pre mladých v piatich obciach trvala od septembra 2008 do apríla 2009 a bola financovaná projektom zo strany MMŠ. Po anketovaní KPM získala údaje t.j nedostky, pre ktoré sa vyjadrili mladí a Lokálny akčný plán je vlastne dokument, ktorým sa sprevádza starostlivosť o mladých na lokálnej-obecnej úrovni (obce).

Jedna z aktivít je aj edukácia pod názvom Podnikateľstvo pre mladých. Program Podnikateľstvo pre mladých KPM realizuje v spolupráci s Ministerstvom mládeže a športu a USAID zo strany amerického národa. V decembri 2008 a v januári 2009 predstavitelia KPM účinkovali na prednáškach o podnikateľstve. Vo februári KPM vypísala súbeh, verejné pozvanie pre všetkých záujemcov o edukácie z podnikateľstva. Nasledovný projekt, ktorý KPM dostála ponúku sa zapojiť a spolupracovať je Projekt Mladí mladým. S realizáciou projektu Mladí mladým začala KPM vo februári 2009 a potrvá do februára 2010. Nositeľ projektu je Centrum pre celoživotné vzdelávanie Univerzity Mateja Bela Bánská Bystrica (Slovenská Republika), hlavný partner je Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v RS a podporovateľ projektu je Obec Báčsky Petrovec a Kancelária pre mladých Obce Báčsky Petrovec.

Budúce plány Kancelárie pre mladých

Plány Kancelárie pre mladých do budúcna sú zaznamenávanie významných svetových a medzinárodných dní pre mladých, organizovanie rôznych edukácií akými sú Edúkácie Reproduktívne zdravie, edukácie o AIDS v spolupráci s Domom zdravia z Báčského Petrovca, edukácie z podnikateľstva a i. Ďalej je to realizácia projektu Mladí mladým…, realizácia, monitoring a evalvácia Lokálneho akčného plánu pre mladých Obce Báčsky Petrovec v spolupráci s pracovnou skupinou, organizáciami pre mladých, organizáciami mladých, Radou pre mladých a i. V oblasti informovania a zamestnávania plánované je vykonať trhový výskum a usporiadať edukácie z tejto oblasti, v rámci kultúry je naplánované usporiadať hudobné manifestácie neafirmovaných kapiel, organizovanie výstavu umeleckých prác nefirmovaných autorov, promócia úspešných mladých, vypracovanie kalendára kultúrnych dianí a organizovanie kurzu moderného tanca.

Foto: Viera Tárnociová

Z oblasti Športa plánované je kurz plávania, kurz tenisu a vypracovanie kalendára športových dianí.

Pre oblasť Voľný čas naplánované je letné kino, podporovanie volonterizmu medzi mladými, otváranie mládežníckeho klubu a organizovanie zimného kina.

V rámci Zdravia sa usporiadajú rôzne edukácie akými sú edukácie zdravá výživa a edukácia z prvej pomoci a aktivity viazané na promóciu zdravých štýlov.

Volontéri Kancelárie pre mladých :

Ivana Dikićová, Jana Tordajiová, Andea Rojková, Anna Makovníková, Tatjana Lomenová, Nataša Lukáčová, Tatjana Pintírová, Irena Pešková, Anna Rybársková, Petra Kováčová ainí predstavitelia združení.


Tatjana Pintírová