Program práce Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov na obdobie január – december 2016

PROGRAM PRÁCE

ÚSTAVU PRE KULTÚRU VOJVODINSKÝCH SLOVÁKOV

NA OBDOBIE JANUÁR – DECEMBER 2016

Obsah:

I ÚVOD

II ROZVOJOVO-VÝSKUMNÉ ODDELENIE

Program 1: Vedecké výskumy, konferencie a snemovania

Program 2: Vydavateľská činnosť ÚKVS

Program 3: Fotokonkurz

III INFORMAČNO-DOKUMENTAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ ODDELENIE (INDOK)

Program 1: Portál www.slovackizavod.org.rs.

Program 2: Databáza kultúry vojvodinských Slovákov

Program 3: Knižnica, spracovanie a nákup nových kníh

IV ODDELENIE PRE KULTÚRNO-UMELECKÉ PODUJATIA, ODBORNÉ ZDOKONAĽOVANIE A VZDELÁVANIE V OBLASTI KULTÚRY A UMENIA SLOVÁKOV VO VOJVODINE

Program 1: Podpora kultúrno-umeleckých podujatí

Program 2: Semináre, edukácie a kurzy

Program 3: Prezentácia aktivít ústavu a kultúry vojvodinských Slovákov

V MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

Program 1: Prezentácia slovenskej vojvodinskej kultúry v zahraničí

Program 2: Medzinárodné podujatia

Program 3: Výskum etnodomov a zbierok ľudovej kultúry v slovenských prostrediach v Srbsku

I ÚVOD

Pokrajinský sekretariát pre kultúru a verejné informovanie rozhodnutím číslo 132-451-26/2016-04 určuje, že ÚKVS v roku 2016 bude nakladať so sumou 8.820.000,00 dinárov, čo je o 1.180.000,00 dinárov menej ako doteraz.

ÚKVS vypracoval päť projektov, s ktorými sa v novembri 2015 uchádzal o finančnú podporu z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Program práce ÚKVS na rok 2016 vyplýva z navrhnutého strednodobého plánu činnosti ÚKVS na obdobie 2016 – 2020 podaného na súbeh na riaditeľa ÚKVS, ktorý bol prijatý Správnou radou ÚKVS, NRSNM a Pokrajinskou vládou AP Vojvodiny a doplnený o dlhodobé projekty tejto ustanovizne, rozbehnuté už v predchádzajúcom mandátnom období.

Program práce, čiže programová štruktúra na rok 2016 je zhotovená vo forme, v akej Pokrajinský sekretariát pre financie žiadal podať Správu o činnosti ÚKVS na rok 2015 (plánované a realizované aktivity).

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov aj v roku 2016 plánuje realizáciu programov a projektov zameraných na zachovávanie a zveľaďovanie kultúrneho dedičstva, ako aj na podporu súčasných foriem kultúrnej tvorby Slovákov v Srbsku. V súlade s kompetenciami podľa štatútu, ako aj v súlade s rozhodnutiami, ktoré prijal náš zakladateľ, ÚKVS tieto plány uskutoční prostredníctvom permanentnej informačno-dokumentačnej, rozvojovo-výskumnej, prezentačnej a vzdelávacej činnosti. Plán a program práce sa vcelku odvoláva na finančný plán, ktorý s ním súvisí a obsahuje popis bežnej činnosti, ako aj popis programovej činnosti v ÚKVS.

Programová činnosť ÚKVS je rozdelená do ďalších oblastí:

rozvojovo-výskumné oddelenie,

informačno-dokumentačné a komunikačné oddelenie (INDOK),

oddelenie pre kultúrno-umelecké podujatia, odborné zdokonaľovanie a vzdelávanie v oblasti kultúry a umenia slovenského národného spoločenstva v AP Vojvodine a

medzinárodná spolupráca.

Oddelenia v rámci ústavu pri realizácii svojich programov navzájom spolupracujú.

Práca ÚKVS predpokladá angažovanie veľkého počtu externých spolupracovníkov, ale aj spoluprácu s odbornými pracoviskami v našom štáte, ako aj na Slovensku a v zahraničí.

II ROZVOJOVO-VÝSKUMNÉ ODDELENIE

Rozvojovo-výskumné oddelenie sa venuje vedeckým a odborným výskumom menšinového života, kultúry a umenia slovenského národného spoločenstva v AP Vojvodine, skúma a analyzuje sieť kultúrnych ustanovizní, organizácií a združení vojvodinských Slovákov a ich potreby a fungovanie; skúma normatívnu činnosť v menšinovej kultúre; vedie finančnú politiku a ekonomiku kultúry a zabezpečuje zdroje financovania (rozpočtové financovanie, dary, sponzorovanie a pod.).

Rozvojovo-výskumné oddelenie vypracúva projekty pre úžitkové a rozvojové výskumy v kultúre a umení – všeobecné štúdie a analýzy, sleduje problémy pri uplatňovaní zákonov a sprievodných predpisov, ako aj účinok ich uplatňovania v oblasti kultúry; vypracúva plány a projekty ďalšieho rozvoja kultúry; navrhuje kultúrne modely transformácie v tejto oblasti; navrhuje finančné inštrumenty a štandardy v jednotlivých kultúrnych a umeleckých činnostiach ako formy decentralizácie v oblasti kultúry.

Rozvojovo-výskumné oddelenie sa zaoberá i vzdelávaním a doškoľovaním pracovníkov v jednotlivých oblastiach kultúry a umenia, ako i organizáciou vedeckých a odborných zhromaždení, sympózií, porád, seminárov, okrúhlych stolov, tribún a pod.

Program 1: Vedecké výskumy, konferencie a snemovania

Program 2: Vydavateľská činnosť ÚKVS

Program 3: Fotokonkurz

Program 1:

Vedecké výskumy, konferencie a snemovania

XII. muzikologická konferencia

ÚKVS usporiada v poradí dvanáste sústredenie hudobných odborníkov a muzikológov, ktoré sa uskutočňuje na tému Slovenská hudba vo Vojvodine. Účastníci budú na konferenciu pozvaní na základe výzvy a tak, ako aj v predchádzajúcich ročníkoch, pôjde o osobnosti z oblasti hudobnej vedy, muzikológie, etnomuzikológie, hudobnej pedagogiky a iných vedných odvetví ‒ z inštitúcií na Slovensku, z okolitých štátov a zo Srbska. V roku 2016 zaznamenáme výročie – 90 rokov narodenia etnomuzikológa Martina Kmeťa a tak XII. Konferenciou vzdáme hold hudobným a estetickým prácam tejto osobnosti vojvodinských Slovákov.

ÚKVS bude participovať aj pri organizácii iných konferencií, ktorých obsah korešponduje s poslaním našej ustanovizne.

Plánované prostriedky na realizáciu: 150.000,00 dinárov (cestovné trovy, ubytovanie, strava a honoráre pre účastníkov konferencie)

Program 2:

Vydavateľská činnosť ÚKVS

V rámci vydavateľskej činnosti plánuje ÚKVS v roku 2016 vydať:

Ročenka ÚKVS Maják (kolektív autorov)

Ide o dôležitú výročnú správu ÚKVS, spracovanú dvojjazyčne, ilustrovanú fotografiami a upravenú moderným dizajnom. Obsahovo je rozdelená do základných rubrík, ktoré sú zároveň oblasťami pôsobenia ÚKVS: Informačno-dokumentačná a komunikačná činnosť (INDOK), Rozvojovo-výskumná činnosť, Prezentácia kultúry Slovákov v Srbsku a Medzinárodná spolupráca v ÚKVS. Zároveň obsahuje adresár slovenskej kultúry a iné osožné témy. Ročenka má okolo sto strán, tlačí sa v plnej farbe, vychádza v náklade 200 kusov a je nepredajná. Cieľom vydávania ročného periodika Maják je zhrnúť všetky aktivity, ktoré ÚKVS v predchádzajúcom roku realizoval, a predstaviť ich verejnosti prostredníctvom pútavých fotografií a textov.

Plánované prostriedky na realizáciu: 200.000,00 dinárov (dizajn, tlač a lektorovanie textov)

Bibliografia Miroslava Benku

K 60. životnému jubileu režiséra Miroslava Benku vydanie Bibliografie autorky Boženky Bažíkovej.

Režisér, herec, scénický výtvarník Miroslav Benka sa narodil 22. apríla 1956 v Ašani. Režíroval viac ako 60 inscenácií klasického a súčasného dramatického repertoáru; režijne sa podpísal aj pod dokumentárny film, televízne vysielania, hudobné klipy, rozhlasové hry a multimédiá – akým bol napríklad projekt Lux in tenebris v prostredí Bojnického zámku. Jeho inscenácie boli zaradené do programu popredných divadelných festivalov, akými sú belehradský BITEF (Belgrade International Theatre Festival), Sterijovo pozorje v Novom Sade, divadelný festival MESS v Sarajeve, EX PONTO v Ľubľane, záhrebský festival Týždeň tanca, Juhoslovanský divadelný festival v Užici, Festival inscenácií slovenských hier v Prešove, Divadelná Nitra v Nitre, ako aj ďalších festivalov v Rakúsku, Egypte, Fínsku, Iráne, Rumunsku, na Slovensku, v Juhoslávii atď. Výrazným znakom jeho poetiky je fyzické divadlo (S.O.S., Mäkké sny – Soft Dreams, Panem et Circenses – Chlieb a hry) – v týchto inscenáciách sa prejavil aj ako autor výtvarného riešenia. Predstavil sa aj na Svetovej výstave scénického výtvarníctva na Quadrienalle v Prahe. Okrem toho vystavoval v galérii Ours v Prahe, Galéri Progres v Belehrade, Yustat – Bienále scénického dizajnu, v Múzeu umenia a remesiel v Belehrade a na Trienále divadelnej scénografie a kostýmov v Novom Sade.

Plánované prostriedky na realizáciu: 200.000,00 dinárov (dizajn, tlač a lektorovanie textov)

Zborník XI. muzikologickej konferencie

Zborník obsahuje cenné hudobnoteoretické, etnomuzikologické a kulturologické príspevky, ktoré odzneli na XI. muzikologickej konferencii, ktorá prebieha pod názvom Slovenská hudba vo Vojvodine v decembri 2015. Témou XI. konferencie bola Dramaturgia a manažment hudobných podujatí a tak bude zborník zostavený z týchto ale aj ďalších príbuzných článkov.

Editorkou zborníka je Milina Sklabinská a resumé sa uverejňujú po slovensky a po srbsky. Zborník je nepredajný.

Plánované prostriedky na realizáciu: 60.000,00 dinárov (lektorovanie textov, redaktúra, dizajn a príprava do tlače)

Slováci vo Vojvodine (prof. PhDr. Ján Botík, DrSc.)

K problematike kultúry, spôsobu života a identity slovenskej minority v Srbsku

V roku 2015 ÚKVS finalizoval prácu na monografii o historickom a kultúrnom vývine vojvodinských Slovákov s dôrazom na ich pôvod, migračné pohyby, osídľovanie, kultúrne pretrvávanie, kultúrne zmeny a skupinové identity v mnohoetnickom a multikulturálnom prostredí Vojvodiny. Jej autor prof. PhDr. Ján Botík, DrSc. realizoval v roku 2014 a 2015 obsiahle výskumy, zhrnul fotografický a iný materiál a pripravil jednotlivé kapitoly (Slovenské osídlenia v Báčke, Banáte a Srieme, Zapúšťanie koreňov a formovanie slovenskej enklávy vo Vojvodine, Evanjelická cirkev a luteranizmus v živote vojvodinských Slovákov, Tradičná agrárna kultúra, Sídla, stavby a bývanie, Strava a stravovanie, Odev a odievanie, Remeslá a domácka výroba, Spoločenstvo obce a rodiny, Kalendárne a rodinné obyčaje, Ľudová pieseň a hudba, Emigrácia do zámoria a reemigrácia do krajiny predkov, Kontinuita a diskontinuita v etnokultúrnom vývine vojvodinských Slovákov, Bilingvizmus, synkretizmus a kultúrna dvojdomosť ako dôsledok medzietnických kontaktov a interkulturných spojitostí, Slováci v multietnickom spoločenstve Vojvodiny a Srbska). V decembri 2015 bola kniha aj technicky pripravená do tlače. Vizuálnu identitu jej dal dizajnér Djula Šanta a recenzentom je doc. PhDr. Michal Babiak, CSc. Úvod do vydania napísala Mgr.art. Milina Sklabinská. Rozsah diela je 400 strán s bohatým fotografickým ilustračným materiálom. Monografia by mala byť ďalším kapitálnym vydavateľským počinom ÚKVS.

Plánované prostriedky na realizáciu: z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí 976.000,00 a z rozpočtu APV 500.000,00; úhrnne 1.476.000,00 dinárov (tlač publikácie)

Edícia SLOVART, Výtvarná monografia Pavela Popa (autori Sava Stepanov a Vladimír Valentík)

V roku 2015 bola napísaná monografia výtvarných diel Pavela Popa, tiež vyhotovený fotografický materiál. V roku 2016 treba realizovať prípravu do tlače ako aj jej tlač a následne ju vhodne predstaviť verejnosti. Ide o druhé vydanie v novozaloženej edícii a ako také vychádza trojjazyčne – po slovensky, srbsky a anglícky. Cieľom edície výtvarných monografií je podporiť prácu akademických výtvarníkov – Slovákov žijúcich v Srbsku a umožniť vydanie kvalitných monografií, ktoré prostredníctvom odborných recenzií, ako aj kvalitného dizajnu a fotografií umeleckých diel predstavia ich celoživotnú umeleckú púť. Aby bola táto prezentácia zrozumiteľná čím širšej verejnosti, monografie sa pripravujú v slovenskom, srbskom a anglickom jazyku.

Plánované prostriedky na realizáciu: z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí 854.000,00 a z rozpočtu APV 300.000,00; úhrnne 1.154.000,00 dinárov (dizajn, úprava textov a tlač).

Program 3:

Fotokonkurz

ÚKVS bude pokračovať v príprave programov týkajúcich sa fotokonkurzu na tému a pripraví aj verejné hodnotenie konkurzu. Už niekoľko rokov odmeňuje ÚKVS najúspešnejších účastníkov fotokonkurzu digitálnym fotoaparátom a vhodnými darčekmi. Tohtoročný fotokonkurz sa bude niesť v znamení starých fotografií znázorňujúcich remeslá a prácu Slovákov vo Vojvodine. Výzva na fotokonkurz bude vypísaná v priebehu marca 2016 a uzávierka bude v máji 2016.

Plánované prostriedky na realizáciu: 60.000,00 dinárov

III INFORMAČNO-DOKUMENTAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ ODDELENIE (INDOK)

Informačno-dokumentačné oddelenie a oddelenie komunikácie spolupracuje s miestnymi samosprávami a ustanovizňami kultúry, s vedeckými ustanovizňami a združeniami občanov v oblasti kultúry, ako i s jednotlivcami v krajine a zahraničí; skúma ich kultúrny rozvoj, zvlášť rozvoj kultúrnych ustanovizní v AP Vojvodine a zhromažďuje dokumentačný materiál zo všetkých oblastí života, kultúry a umenia vojvodinských Slovákov klasickým spôsobom a elektronicky, digitalizáciou.

Uverejňuje knihy, brožúry, časopisy, noviny, kompaktné disky a iné publikácie. Sleduje aktuálny stav vo všetkých oblastiach kultúry a umenia, zvlášť z aspektu uplatňovania zákonov a zákonných predpisov, finančnej politiky, manažmentu a turistiky v kultúre a pod. Nadväzuje spoluprácu s podobnými výskumnými, vzdelávacími, informačnými a dokumentačnými strediskami v Srbsku a zahraničí, zvlášť s ustanovizňami Slovenskej republiky a susedných krajín.

Zriaďuje elektronický archív a databázu ustanovizní v oblasti kultúry a umenia, kultúrnych programov, festivalov, prehliadok a memoriálov, kultúrno-umeleckých spolkov a združení, cien, bibliografických údajov, vzťahujúcich sa na eminentných odborníkov v jednotlivých oblastiach kultúry a umenia, vydavateľstiev a knižníc, nakrúcania, distribúcie a premietania umeleckých a dokumentárnych filmov a ich prehrávania na videokazety, profesionálnych a ochotníckych divadiel, hudobných súborov a orchestrov, galérií, výtvarnej tvorby a výstav, umeleckých kolónií, nehnuteľných kultúrnych statkov a ich ochraňovania, archívov a múzeí a medzinárodnej spolupráce v oblasti kultúry a umenia. Organizuje a rozvíja turistickú činnosť v oblasti kultúry.

Program 1: Portál www.slovackizavod.org.rs.

Program 2: Databáza kultúry vojvodinských Slovákov

Program 3: Knižnica, spracovanie a nákup nových kníh

Program 1:

Portál www.slovackizavod.org.rs.

Portál kultúry vojvodinských Slovákov sa nachádza na adrese www.slovackizavod.org.rs. Od roku 2009, odkedy ho ÚKVS prevádzkuje, sa stal často navštevovaným médiom a serióznym partnerom ďalších internetových, tlačových, televíznych a rozhlasových médií. Portál sa obsahovo rozvíja a základom toho rozvoja je každodenná práca ústredia ÚKVS. Od januára až do decembra v roku 2015 tento portál navštívilo 103 156 návštevníkov, zhruba 500 návštevníkov denne.

Návštevníkom plánujeme aj v roku 2016 ponúknuť vyše 200 správ, rad fotogalérií a odborných príspevkov v rubrike Z môjho aspektu, početné výzvy, kalendár podujatí, nové texty o médiách vojvodinských Slovákov, o časopisoch a periodických publikáciách, aktuálnych vydaniach, spolkoch, artefaktoch kultúrneho dedičstva a mnohé iné témy z oblasti slovenskej vojvodinskej kultúry. Texty prekladáme do srbčiny a čiastočne aj do angličtiny.

Portál zhromažďuje dokumentačný materiál zo všetkých oblastí života, kultúry a umenia vojvodinských Slovákov a plní tak základnú funkciu ústavu, ktorá je definovaná Štatútom, menovite v Informačno-dokumentačnom a komunikačnom oddelení.

Plánované prostriedky na realizáciu: z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí 244.000,00 a z rozpočtu APV 400.000,00; úhrnne 644.000,00 dinárov

Program 2:

Databáza kultúry vojvodinských Slovákov

Elektronická databáza slovenskej vojvodinskej kultúry, ktorú ÚKVS začal budovať v roku 2009, je jedinečným miestom, na ktorom sa zhromažďujú elektronické svedectvá o kultúrnom dedičstve a súčasnej kultúrnej tvorbe vojvodinských Slovákov.

Aj v roku 2016 ju mienime rozširovať početnými fotografiami, skenovanými materiálmi, ako aj hudobným a videovým obsahom. Prvú časť digitalizovaných audio nahrávok z terénnych výskumov univerzitného profesora Daniela Dudka treba spracovať do databázy.

Fotomateriál z minulých fotokonkurzov je tiež potrebné zaradiť na zoznam databázy kultúry vojvodinských Slovákov.

ÚKVS v roku 2016 plánuje osloviť lokálne rozhlasové stanice s cieľom ponuknúť spoluprácu, digitalizovať

Do ÚKVS každodenne prichádzajú mnohé obsahy, ktoré zaraďujeme do databázy a ktoré sú vzácnym materiálom pre podujatia, ktoré organizujeme.

Plánované prostriedky na realizáciu:z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí 305.000,00 a z rozpočtu APV 300.000,00; úhrnne 605.000,00 dinárov.

Program 3:

Knižnica, spracovanie a nákup nových kníh

Knižnica Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov otvára dvere dokorán všetkým záujemcom o slovenskú vojvodinskú kultúru a ponúka bohatý zoznam titulov v rôzných jazykoch a z rôzných oblastí. Sú to knihy, ktoré sa môžu každodenne dostať do rúk ich čitateľov na ich praktické využitie a sú aj také, ktoré v sebe skrývajú najhodnotnejšie umelecké alebo odborné dielo dolnozemských Slovákov a ktoré zároveň predstavujú veľkú časť bohatstva Ústavu. Zámerom knižnice je nielen ponuknúť lepšiu informatívnosť o slovenskom národnostnom spoločenstve vo Vojvodine, ale aj pramene a služby pre tunajších vedeckých pracovníkov, odborníkov, umelcov a iných občanov, ako aj pomoc vo vzdelávaní, či výskume. Okrem toho, jej cieľom je zbierať, spracúvať a uschovávať všetky relevantné písané zdroje nositeľov zdrojov týkajúce sa vojvodinských Slovákov. Knižný fond pozostáva zo slovníkov, encyklopédií, jazykovedných príručiek, literárnych diel slovenských vojvodinských spisovateľov, kritík, literárnej teórie, monografií dedín a miest, ale aj kníh z oblasti výtvarného, hudobného, divadelného či filmového umenia, filozofie, etiky, architektúry, náboženstva, kultúrnych dejín, ľudovej kultúry, žurnalistiky, kultúrneho manažmentu a politických vied, ďalej bibliografie, biografie, zborníky, pamätnice atď. Hodonotnú časť fondu tvoria sériové publikácie a neknižný materiál ako sú multimediálne pramene, brožúrky, katalógy, plagáty, pozvánky atď.

Knižnica pôsobí v rámci Informačno-dokumentačnej a komunikačnej jednotky, ktorá má za cieľ uskutočňovať dokumentáciu aj klasickým spôsobom, ale aj uverejňovať knihy, brožúry, časopisy, noviny, kompaktdisky a iné publikácie, respektíve nadväzovať spoluprácu s podobnými výskumnými, vzdelávacími, informačnými a dokumentačnými strediskami v krajine a zahraničí. Knihy sa spracúvajú podľa Univerzálnej decimálnej klasifikácie cez elektronický program TnT Bibliotekar plus, no rovanko tak sa zapisujú i fyzicky. Knihy si môže vypožičať a prečítať každý záujemca.

Aj v roku 2016 plánujeme rozširovať a obohacovať knižnicu ÚKVS ďalšími cennými publikáciami a pokračovať v spracovaní a sprístupňovaní kníh.

V rámci bežného roka ÚKVS chce so svojou knižnicou zoznámiť i knižnice v ďalších lokalitách obývaných vojvodinskými Slovákmi a zároveň im poskytnúť svoje publikácie, ako i početné časopisy a periodické domáce a zahraničné slovenské vydania, ktoré ústav zhromažďuje od svojho založenia.

Nasledujúcim cieľom by bolo nadvezovanie spolupráce s mestskými knižniciami a kníhkupectvami, ktorým by sa ponúkli monografie, na ktorých ústav finančne alebo organizačne participoval.

Plánované prostriedky na realizáciu: 150.000,00 dinárov

IV ODDELENIE PRE KULTÚRNO-UMELECKÉ PODUJATIA, ODBORNÉ ZDOKONAĽOVANIE A VZDELÁVANIE V OBLASTI KULTÚRY A UMENIA SLOVÁKOV VO VOJVODINE

Oddelenie pre kultúrno-umelecké podujatia, odborné zdokonaľovanie a vzdelávanie v oblasti kultúry a umenia podporuje, koordinuje a realizuje programy a aktivity najdôležitejších programov, ktoré prispievajú k rozvoju kultúry a umenia vojvodinských Slovákov za spolupráce s predstaviteľmi obcí, Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a Vlády APV, pripravuje dokumenty o organizovaní kultúrno-umeleckých programov, festivalov a prehliadok, ich kalendáre a programy, kalendáre jubileí, ako i finančné plány na uskutočnenie programov a pod.

V rámci svojho výstavného priestoru a za spolupráce s inými kultúrnymi ustanovizňami a združeniami občanov v oblasti kultúry ústav organizuje výstavy, programy a prezentáciu všetkých foriem umeleckej tvorby.

Program 1: Podpora kultúrno-umeleckých podujatí

Program 2: Programy odborného zdokonaľovania a vzdelávania v kultúre a umení

Program 3: Prezentácia aktivít ústavu a kultúry vojvodinských Slovákov

Program 1:

Podpora kultúrno-umeleckých podujatí

S cieľom definovať práva a povinnosti spoluorganizátorov podujatí celomenšinového významu a na základe poverenia organizačne zabezpečiť podujatia osobitného významu, ktoré NRSNM prijala 4. marca 2013, ÚKVS podpísal zmluvy o spoluorganizovaní celomenšinových festivalov. Organizačne a finančne ÚKVS aj tohoto roku podporí:

46. ročník folklórneho festivalu Tancuj, tancuj… (posledný víkend v máji)

23. prehliadka slovenskej detskej divadelnej tvorby – 3xĎ (jún)

23. detský folklórny festival Zlatá brána (jún)

47. prehliadku slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby – Divadelný vavrín (október)

51. medzinárodný festival spevákov sólistov pôvodných slovenských ľudových piesní V pivnickom poli… (október, prípadne november)

36. festival slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč (október)

18. festival populárnej hudby pre deti Letí pieseň, letí (december)

Cestou operatívnej komunikácie s orgánmi festivalov zladiť činnosť a zistiť v ktorých zložkách jednotlivé festivaly najviac potrebujú pomoc a podporu. Prax ukázala, že potreby jednotlivých festivalov sú často odlišné a preto v roku 2016 ÚKVS organizačne a finančne pomôže festivalom v takých položkách, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sa mohli kvalitne uskutočniť.

Keďže ÚKVS nemá možnosť zamestnávať ďalších pracovníkov, ktorých náplň práce by boli iba festivaly, čiže podujatia celomenšinového významu vojvodinských Slovákov, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov plánujr vo februári 2016 zverejniť súbeh na koordinátorov každého podujatia. Záujemci o koordinátora sa môžu prihlásiť buď na jeden festival, no tiež i na viacero festivalov. Uzávierka súbehu bude 1. apríla.

Vo februári ÚKVS zverejní aj výzvu na dizajnové riešenie propagačného materiálu každého festivalu vojvodinských Slovákov. Uzávierka súbehu bude 1. apríla.

Vyzvy budú zverejnené na portáli ÚKVS a v týždenníku Hlas ľudu.

Plánované prostriedky na realizáciu: 150.000,00 dinárov na každý festival

Program 2:

Programy odborného zdokonaľovania a vzdelávania v kultúre a umení

Výtvarné dielne Kultúra odlišnosti

Na Gymnáziu Jána Kollára v Báčskom Petrovci prebiehajú výtvarné prednášky a dielne, ktoré sú súčasťou projektu Kultúra odlišnosti (Kultura različitosti), ktorý podporuje Pokrajinský sekretariát pre kultúru a verejné informovanie, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci.

Cieľom projektu je implementácia slovenskej tradičnej ornamentiky do súčasného maliarstva. Pojekt pozostáva z výtvarnej dielne, ktorej predchádzajú dve vstupné prednášky. Prvá prednáška sa uskutočnila 28. januára 2016 a nasledujúca je naplánovaná na 4. februára 2016 so začiatkom o 17. hodine. Výtvarné dielne budú prebiehať v čase 12. až 16. februára 2016 na Gymnáziu Jána Kollára v Báčskom Petrovci. Výsledkom dielní bude zhotovenie 10 obrazov veľkosti 1m x 1m, ktoré budú vystavované u nás a v zahraničí.

Účasť na dielni je bezplatná a prihlásiť sa môže každý, bez ohľadu na predchádzajúcu skúsenosť s maľovaním. Materiál zabezpečujú organizátori.

Nositeľkami projektu sú novosadské akademické maliarky Ljiljana Stoja Rudić a Jelena Bjelica.

Seminár z oblasti protokolárneho správania (Kurz etiketa a protokol)

Seminár si vytyčuje za cieľ oboznámiť záujemcov o základných princípoch protokolárneho správania. Prednášajúci by v rámci svojho referátu záujemcoch oboznámil so spoločenskou etiketou (spoločenské prejavy, obliekanie sa), so spoločenským správaním sa u nás a vo svete, o vývoji spoločenského správnia sa, o súčasných spoločenských fóbiách a pod.

Súčasťou seminára by bola i spoločenská etiketa na spoločenských akciách, s dôrazom na ich organizovanie (pravidlá pri predstavovaní ľudí, poskytovanie prednosti, organizovanie recepcie, koktailu atď.)

Ďalší bod na seminári by mala byť manažérska etiketa a zachovanie dobrého imidžu organizácie správnym správaním sa jeho pracovníkov, no zrovna tak i etiketa v politickom správaní sa a prejavoch. Dôležitou súčasťou seminára by malo byť i správne správanie sa pri korešpondencii či telefonátoch.

Seminár by mal byť vo forme debaty, čiže s možnosťou aktívneho participovania účastníkov.

Plánované prostriedky na realizáciu: 200.000,00 dinárov (honorár pre prednášateľa, ubytovanie, cestovné prostriedky, ketering)

Program 3:

Prezentácia aktivít ústavu a kultúry vojvodinských Slovákov

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov považuje za dôležité sprítomňovať a sprístupňovať diela tých, ktorí určovali cestu kultúry vojvodinských Slovákov v minulosti, lebo dôkladné poznávanie kultúrnych dejín nám umožní dobre sa orientovať v prítomnosti a ešte lepšie koncipovať strategické a rozvojové plány do budúcnosti. ÚKVS nemá kapacity pripomenúť si dôsledne každé výročie a jubileum, ale v roku 2016 sa chceme upriamiť najmä na tieto výročia a jubileá:

prispieť k oslavám 150. výročia slovenského divadelníctva vo Vojvodine – účasť vo vydaní knihy venovanej 150. výročiu divadla v B.Petrovci a účasť v organizovaní výstavy venovanej tomuto jubileu,

prezentácia Bibliografie režiséra Miroslava Benku, autorky Boženy Bažíkovej, pri príležitosti 60.životného jubilea a finančná podpora monografie Miroslava Benku,

usporiadať okrúhly stôl z priležitosti zaznamenávania 100. výročia úmrtia Jozefa Podhradského v spolupráci so SVC. Predpokladaní účastníci: Michal Babiak, Anna Kováčová, Michal Kocák (Slovenská národná knižnica), predstavitelia Matice srbskej, primátorka mesta Skalica (rodisko Podhradského), Zuzka Bukovenová (Literárny ústav Matice Slovenskej) atď.

Večierok pri príležitosti 90-ky Jána Labátha – prezentácia najnovšej zbierky básní (október)

Zaznamenávanie 100 rokov úmrtia Svetozára Hurbana Vajanského, literárny večierok v ÚKVS (august).

založiť dve nové edície a prezentácia prvých vidaní v edíciach Acta Historica Vojvodinica Slovaca a Acta Literaria Vojvodinica Slovaca a vydať rodoslov rodiny Lehotskej z príležitosti zaznamenávnia 100. výročia smrti učiteľa K. M. Lehotského

ÚKVS v rámci možností bude participovať aj na iných podujatiach pri pripomínaní si výročí a jubileí.

17. februára Zima s knihou, prezentácia vydavateľskej činnosti Slovenskéhovydavateľského centra v roku 2015 s dôrazom na Poéziu vojvodnských Slovákov zostavovateľa Víťazoslava Hronca.

9. marca 2016 bude v ÚKVS usporiadaný literárny večierok, na ktorom bude prezentovaná publikácia Stalo sa 1. septembra, autora Pavla Rankova zo Slovenskej republiky, ktorý do srbčiny preložila Zdenka Valentová Belić.

Preklad uvedeného románu je súčasťou programu Kreativna Evropa Ministerstva kultúry Republiky Srbska, vďaka ktorému sú z Európskych fondov podporované preklady slovenských kníh.

v apríli – premiéra monografie o Jánovi Makanovi, zostavovateľa Martin Prebudilu.

spolupráca s Múzeom Vojvodiny na realizácii výstavy Slováci vo Vojvodine.

Plánované prostriedky na realizáciu: 450.000,00 dinárov

V ústrety vianočným sviatkom v ÚKVS bude usporiadaný predvianočný večierok pre deti. Takéto predvianočné stretnutie združuje slovenské deti a dáva im na vedomie, že stánok slovenskej kultúry patrí aj im.

Plánované prostriedky na realizáciu: 40.000,00 dinárov

Portréty slovenských kultúrnych dejateľov zo Srbska

ÚKVS už rad rokov dostáva z dotačného systému Slovenskej republiky podporu na výrobu portrétov osobností z histórie vojvodinských Slovákov. Doteraz sú z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí vyčlenené prostriedky na 12 portrétov, ktoré boli sprístupnené verejnosti 6. augusta 2015 v rámci Slovenských národných slávností.

Aj na tento rok sme požadovali prostriedky na ďalšie dva portréty významných osobností z kultúrnych dejín vojvodinských Slovákov.

ÚKVS plánuje zorganizovať ďalšie výstavy, tak doma, ako i v zahraničí, na ktorých predstaví zhotovené portréty a život a dielo portrétovaných osobností.

Plánované prostriedky na realizáciu: 305.000,00 dinárov (poždované z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí)

V MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

V súlade so svojím štatútom rozvíja ÚKVS medzinárodnú spoluprácu v oblasti vedy, kultúry a umenia vojvodinských Slovákov s cieľom zveľaďovať a rozvíjať medzinárodnú kultúrnu spoluprácu slovenskej národnostnej menšiny vo Vojvodine s materskou krajinou, so susednými štátmi a regiónmi a s inými štátmi v Európe a vo svete, a to výmenou hosťovaní divadelných, hudobných a folklórnych súborov, výstav výtvarných diel a múzejných zbierok, výmenou odborníkov, tvorcov a umelcov, výmenou kníh, časopisov, diskov CD a iných publikácií, organizovaním vedeckých a odborných sympózií, zhromaždení a seminárov v oblasti kultúry a umenia a pod. Ústav bude na príprave projektov z oblasti kultúry a umenia spolupracovať i s medzinárodnými organizáciami.

Program 1: Prezentácia slovenskej vojvodinskej kultúry v zahraničí

Program 2: Dolnozemský jarmok

Program 1:

Prezentácia slovenskej vojvodinskej kultúry v zahraničí

Zahraničné aktivity budú založené aj v roku 2016 predovšetkým na vzájomnej a účelnej spolupráci ÚKVS s kultúrnymi a vzdelávacími inštitúciami a ustanovizňami v Slovenskej republike. Na pozvania mnohých inštitúcií plánujeme zareagovať kladne a v rámci možností predstaviť našu činnosť a plány, ako aj výsledky doterajšej práce. ÚKVS sa zúčastní Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí, ktorú usporiada ÚSŽZ v októbri 2016.

ÚKVS bude aj v budúcnosti zveľaďovať vzťahy medzi Slovákmi z Dolnej zeme, teda z Maďarska, Rumunska a Chorvátska. Spoločné uchádzanie sa o projekty na Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí a ich realizácia je dobrý spôsob na upevňovanie takejto spolupráce.

ÚKVS bude aj v roku 2016 vyhľadávať možnosti na spoluprácu so Slovákmi vo svete. V tom zmysle bude partnerom Svetového združenia Slovákov žijúcich v zahraničí ako aj iných reprezentatívnych združení a ustanovizní Slovákov v Európe a v zámorí.

Plánované prostriedky na realizáciu: 100.000,00 dinárov

Program 2:

Dolnozemský jarmok

Medzinárodné podujatie Na jarmoku, na ktorom Slováci z Maďarska, Rumunska, Srbska a zo Slovenska predstavujú tradičné remeslá, dolnozemské špeciality, hudbu, spevy a tance sa tohto roku uskutoční po 8. krát. Rovnako ako každý rok, predstavitelia štyroch štátov budú prezentovať bohatú gastonomickú ponuku a výrobky tradičných remesiel.

Na stretnutí Slovákov z Dolnej zeme pod názvom Na jarmoku, ktoré má za cieľ prezentovať spoločné kultúrne dedičstvo Slovákov i v tomto roku vojvodinských Slovákov budú prezentovať remeselníci, kuchári, hudobníci, tanečníci.

Našim cieľom bude finančne a organizačne prispieť k predstaveniu tých najlepších a najkvalitnejších prvkov ľudovej kultúry Slovákov žijúcich vo Vojvodine.

Plánované prostriedky na realizáciu: 150.000,00 dinárov

Program 3:

Výskum etnodomov a zbierok ľudovej kultúry v slovenských prostrediach v Srbsku

v spolupráci s Historickým múzeom SNM z Bratislavy, na návrh kurátorky-kustódky Jarmily Gerbocovej ústav odštartuje s projektom Výskum etnodomov a zbierok ľudovej kultúry v slovenských prostrediach v Srbsku.

Plánované prostriedky na realizáciu: 100.000,00 dinárov

V Novom Sade, 08.02.2016

Číslo: 01 – 34/I

Anna Chrťanová Leskovac,

riaditeľka

Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov