Juraj Súdi

skladateľ, dirigent, kantor a hudobný pedagóg

Juraj Súdi
( 1968 )

Juraj Súdi (1968) sa narodil v Báči a žije a pracuje v Selenči. Ako štvorročný dostal harmoniku a odvtedy sústavne venuje hudbe.

Absolvoval dva ročníky harmoniky a solfeggia na ZHŠ Stevana Hristića v Báčskej Palanke. Po zakončení osemročného základného vzdelávania sa zapísal na Strednú hudobnú školu smer teória hudby v Zreňanine, kde okrem povinných predmetov navštevoval aj hodiny fagotu. Počas troch rokov štúdia ukončil šesť ročníkov tohto nástroja, teda základnú školu a dva ročníky strednej školy fagotu. Aktívne hrával tri roky v mestskom dychovom orchestri v Zreňanine, s ktorým absolvoval viacero koncertných vystúpení. Popri tom spieval i v mládežníckom speváckom zbore Josif Marinković, s ktorým, okrem iného, získal cenu Suma cum lauda v belgickom Neerpelte na európskej súťaži speváckych zborov v roku 1986.Po skončení strednej školy bol na vojenčine a zapísal sa na Hudobnú akadémiu v Novom Sade, smer hudobná teória, ktorú úspešne absolvoval. Bol spoluzakladateľom a účinkujúcim vokálno-inštrumentálneho tria Vox humana, s ktorým sa snažil predstaviť sakrálnu a umeleckú hudbu v slovenských kostoloch vo Vojvodine a tým ju priblížiť laickému poslucháčovi. Trio vydalo magnetofónovú kazetu pod názvom Raduj sa a plesaj. Zamestnal sa v Selenči na základnej škole ako učiteľ hudobnej kultúry v roku 1992.

V máji 1993 založil Komorný spevácky zbor Zvony, s ktorým v kontinuite pracuje na zveľaďovaní kultúrneho hudobného života v Selenči, v Báči, ako aj v prostredí slovenskej menšiny v celej Vojvodine. Nahral päť CD nosičov: Otcova roľa, Vianočný koncert Komorného zboru Zvony, Dolná zem, Moja a Poklad.

Spolupodielal sa na zakladaní Strednej poľnohospodárskej školy v Báči, v ktorej tri roky učil hudobnú kultúru. Od roku 1991 sa zaoberá výučbou mladých hudobníkov v hre na klavíri, organe, v speve a v poslednom čase i v hre na cimbale, violončele, gitare a husliach. Jeho žiaci, neskoršie stredoškoláci, často sa stávajú študentmi hudby a ukončujú vysokú hudobnú školu, čo pre také malé prostredie, ako je Selenča, predstavuje veľké pozitívum.

V súčasnosti vedie štyri spevácke zbory: Detský spevácky zbor ZŠ Jána Kollára v Selenči – Zvončeky (od roku 1992), Komorný zbor Zvony (od roku 1993), Cirkevný spevokol evanjelickej a. v. cirkvi v Selenči – Ozvena (od roku 2000) a Detský spevácky zbor ZŠ Vuka Karadžića v Báči (od roku 2009). V roku 1998 založil a do roku 2016 viedol aj Komorný zbor Neven v Báči.

Od roku 2000 sa zaoberá aj činnosťou kantora – organistu v evanjelickom a. v. cirkevnom zbore v Selenči a je synodálnym kantorom pre SEAVC v Srbsku.

Šesť rokov hral na syntetizátore a spieval v rámci vokálno-nástrojovej skupiny Maks, s ktorou nahral i dve magnetofónové kazety: Slovenské ľudové piesne a Čarovná noc. Hrával aj v rámci vokálno-inštrumentálnej skupiny Evergreen. Má desiatky nahrávok slovenských ľudových piesní v Rádiu Nový Sad ako spevák a upravovateľ pre ľudový orchester.

V rámci Asociácie slovenských pedagógov Vojvodiny so spoluautorkou Annou Medveďovou vydal tri CD nosiče a Príručku pre učiteľov hudobnej kultúry. Je spoluautorom, ako i recenzentom učebníc od prvého po ôsmy ročník z predmetu hudobná kultúra.

Od svojich 12 rokov (od roku 1980) zaoberá sa aj skladateľskou činnosťou, píše skladby pre deti, angažované skladby, lyrické a tanečné skladby. Zväčša píše pre Súťaž o slovenskú hudobnú tvorbu, neskoršie Pop tón a Zlatý kľúč. Za svoje skladby, texty, ako aj za interpretácie bol na týchto festivaloch viackrát oceňovaný. Zúčastňuje se aj festivalov rusínskej hudby Červená ruža a Ružová záhradka, z ktorých si priniesol prvé odmeny odbornej poroty za skladbu.

Je autorom hudobných úprav lyrických piesní pre ľudový orchester Rádia a televízie Nový Sad, spomínaného festivalu Zlatý kľúč. Často píše i úpravy pre spevácke zbory, ktoré nacvičuje, a to dvoj-, troj- a štvorhlasné úpravy.

S Orchestríkom ZŠ Jána Kollára Juraj Súdi pracuje už dvadsať rokov, ale v ustálenej zostave pracuje posledné štyri roky. Orchestrík zoskupuje deti vo veku od 7 do 18 rokov. Vo svojom repertoári má slovenské ľudové piesne, detskú, vážnu, tanečnú, ale i sakrálnu hudbu. Vystupuje na školských, obecných a pokrajinských prehliadkach a festivaloch. Za sebou má realizované vystúpenia vo viacerých prostrediach doma, ale i v Chorvátskej republike a na Slovensku – vo Vranove nad Topľou, Hanušovciach, Merníku, Dulovciach a v Patinciach.

Dopracoval sa k pozoruhodným výsledkom. V roku 2010, 2015, 2016 a 2017 bol laureátom pokrajinskej súťaže orchestrov a za posledné tri roky je nositeľom zlatej plakety na republikovej súťaži školských orchestrov v Srbsku a ceny Talenty Vojvodiny na rok 2016. Orchestrík vedie dirigent Dr Juraj Súdi za veľkej podpory svojich najbližších.

V januári roku 2005 na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici obhájil rigoróznu prácu a získal akademický titul PaedDr. (doktor pedagogiky). Počas februára v roku 2006 na Univerzite umení v Belehrade mu bol uznaný zahraničný titul PaedDr. (doktor pedagogiky) na domáci titul magister hudobnej pedagogiky. V auguste 2016 obhájil doktorskú dizertáciu na tému Činnosť slovenskej zborovej kultúry a jej vplyv na rozvoj a šírenie interkulturality vo Vojvodine a v marci roku 2017 bol na Univerzite v Novom Sade promovaný za doktora vied z interdisciplinárnej oblasti hudobné umenie, sociológia a pedagogika.

Je nositeľom významnej vojvodinskej ceny Iskra kultúry za rok 2004, Zlatej plakety NRSNM za oblasť kultúry v roku 2016. V roku 2018 na 57. hudobnom festivale detí Vojvodiny bolo mu udelené Špeciálne ocenenie za výnimočnú pedagogickú činnosť a umelecké výsledky v práci s deťmi a v roku 2019 sa za svoju pedagogickú činnosť stal nositeľom Ceny Samuela Tešedíka.