Mihal Tir

Mihal Tir

univerzitný profesor, lingvista

Mihal Tir
( 26. oktobar 1942 – 5. oktobar 2013 )

Michal Týr sa narodil 26. októbra 1942 v Pivnici, kde skončil základnú školu. Po absolvovaní gymnázia v Petrovci študoval v rokoch 1961-1963 na Filozofickej fakulte v Novom Sade (1. stupeň odboru slovenský jazyk a literatúra). Vysokoškolské štúdiá slovenčiny absolvoval na Filologickej fakulte v Belehrade roku 1967. Na tejto fakulte obhájil roku 1973 po srbochorvátsky napísanú magisterskú prácu Glasovni sistem slovačkog govora Bačkog Petrovca (Hláskoslovná sústava petrovského nárečia). Doktorát filologických vied získal roku 1987 za dizertačnú prácu Číslovky v slovenčine a srbochorvátčine.

V školskom roku 1963/64 pôsobil na Základnej škole Jozefa Marčoka-Dragutina v Hložanoch a v rokoch 1967-1969 bol zamestnancom vydavateľstva Obzor. V rokoch 1969-1975 pracoval v Ústave pre vydávanie učebníc v Novom Sade, odkiaľ prešiel do Slovakistického ústavu Filozofickej fakulty v Novom Sade, kde pôsobí aj dnes, v súčasnosti ako riadny profesor. V školskom roku 1971/72 bol hosťujúcim lektorom na Filozofickej fakulte UK v Bratislave a v rokoch 1989/94 zastával funkciu prodekana na Filozofickej fakulte v Novom Sade. Okrem toho vyučoval slovenský jazyk na Filologickej fakulte v Belehrade a na Pedagogickej fakulte v Sombore (vysunuté oddelenie v Báčskom Petrovci).

Michala Týra pozná vojvodinská pedagogická verejnosť ako autora učebníc slovenského jazyka pre základné školy. Zaoberal sa jazykovedou a okrem veľkého počtu vedeckých prác vydal i dve knihy (Číslovky v spisovnej slovenčine a v spisovnej srbochorvátčine. Nový Sad – Bratislava, Obzor – Bratislava, 1991, 120 s.; Slovenčina v praxi. Štúdie z konfrontačnej a aplikovanej lingvistiky. Novi Sad, Futura publikacije 2004, 116 s)

Michal Týr bol členom niekoľkých spolkov. Patrili k nim obnovená Slovakistická vojvodinská spoločnosť – pokračovateľka Spolku vojvodinských slovakistov, Društvo za primenjenu lingvistiku Vojvodine, Slavističko društvo Srbije a Jazykovedná spoločnosť (Bratislava).

Za svoju prácu bol aj niekoľkokrát odmeňovaný. Najvýznamnejšie ocenenia M. Týra: Cena Spolku vojvodinských slovakistov v oblasti slovakistiky (1990), Zahvalnica za rad u Skupštini AP Vojvodine u Komisiji za autentičnost prevoda akata i propisa sa srpskog na slovački jezik, Povelja Jugoslovenskog društva za primenjenu lingvistiku (september 2003 v Budve), Nagrada Kulturno-prosvetne zajednice Srbije (Zlatna značka, 2001), Pamätná medaila Univerzity Komenského za prínos v oblasti slovakistiky a jej propagácie vo svete (2004).

Okrem toho Dr. Michal Týr spolupracoval takmer 30 rokov so slovenskou redakciou belehradského Ústavu pre učebnice (vysunuté oddelenie v Novom Sade) ako posudzovateľ učebníc materinského jazyka. Celý rad rokov bol členom komisie v republikových súťažiach zo slovenského jazyka a úspešne vystupoval na jazykovedných konferenciách v Srbsku a v zahraničí.

Dr. Michal Týr bol i členom Správnej rady Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov od jeho založenia v roku 2008. Svojimi odbornými radami podstatne prispel ku kvalite práce tejto kultúrnej ustanovizne.

Zomrel 5. októbra 2013 vo veku nedožitých 71 rokov.