Programi stručnog usavršavanja i obrazovanja u kulturi i umetnosti

Kvalitetno obrazovanje i stručno usavršavanje uslov su svestranog razvoja slovačkog kulturnog sistema u Srbiji.

Jednotlivci, ktorí sú v tomto systéme činní, nadobúdajú vedomosti a cibria svoje schopnosti v rámci oficiálneho vzdelávacieho systému. Avšak mnohé zručnosti možno nadobudnúť aj na rôznych tréningoch a dielňach, ktoré organizujú určité špecializované ustanovizne. Možno povedať, že jeden taký odštartoval aj v ÚKVS, keď sme sa ako ustanovizeň rozhodli pripraviť platformu na definovanie ďalšieho rozvoja našej kultúry. Proces vypracovania návrhu stratégie rozvoja kultúry Slovákov v Srbsku na obdobie 2013 – 2018 odštartoval na sklonku roka 2012. Návrh sa týkal tých oblastí kultúry, ktoré definuje zákon o kultúre (2009), a na jeho stvárnení sa podieľali mladí odborníci z jednotlivých oblastí kultúry. V rámci procesu vypracúvania stratégie členovia tímu boli edukovaní v dielňach a na základe získaných poznatkov definovali základné pojmy procesu strategického plánovania rozvoja slovenskej kultúry v Srbsku. Po edukácii odborníci mali za úlohu vypracovať strategický návrh pre konkrétnu oblasť kultúry, v súlade s vopred pripravenými smernicami.

Strategické návrhy odborníkov boli prezentované a o nich sa diskutovalo v rámci samotného tímu, následne boli korigované a zjednotené. Dve dielne usporiadal a viedol Miroslav Keveždi, odborník na otázky kultúrnych politík, a v nich sa zúčastnili (pre oblasti): Vydavateľstvo, literatúra a jazyk /Zuzana Týrová, Margaréta Valentová, Kristián Obšust/, Knižničná činnosť /Zdenka Valentová Belićová/, Kultúrne dedičstvo /Marijan Pavlov/, Ľudová kultúra /Ivan Bagľaš, Katarína Mosnáková/, Galerijná činnosť, výtvarníctvo a dizajn /Đula Šanta, Anna Máľachová, Jasmina Simonovićová/, Scénická tvorba /Kristína Kováčová, Ivana Vozárová/, Hudba /Milina Sklabinská, Anna Zorňanová/, Kultúra v médiách /Anna Funtíková/ a Architektúra /Anna Feketeová/. Ide o mladých odborníkov, ktorí za sebou majú početné výsledky v jednotlivých oblastiach slovenskej kultúry vo Vojvodine. Na základe dvoch odborných dielní a potom i sústredení odborníkov kvôli analýze takto získaných a všeobecne dostupných dát vznikol dokument, ktorý bol odovzdaný členom výboru pre kultúru na ďalšiu analýzu a posúdenie.