Leksikon mesta u kojima žive Slovaci u Srbiji sa aspekta kulture

U okviru razvojno-istraživačke jedinice Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka je u 2010. godini pokrenuo projekat pod nazivom Leksikon mesta u kojima žive Slovaci u Srbiji sa aspekta kulture.

Projekat ima za cilj da u sadržajno i vizuelno kvalitetnom i atraktivnom štampanom izdanju na jednom mestu predstavi sva mesta u Srbiji u kojima žive Slovaci, osobito sa aspekta promocije kulturnih specifičnosti slovačke zajednice i značajnih kulturnih i turističkih tačaka ove zajednice. Osnova publikacije su relevantni tekstovi o Slovacima u Srbiji, koji su nastali kao rezultat terenskog istraživanja i tekstualne obrade 33 mesta u Srbiji u kojima Slovaci imaju ili su imali organizovan kulturni život. Tekstovi obuhvataju geografske i demografske parametre, istorijske činjenice, specifičnosti sredine, kulturni život kao i potencijale kulturnog turizma. Istraživački tim sačinjavaju zaposleni u ZKVS kao i njegovi spoljni saradnici.

Drugi važan segment publikacije čine sadržajno i tehnički kvalitetne fotografije, koje na dosledan način vizualizuju tekstualni sadržaj. Takođe, veoma važno mesto zauzima dizajn celokupnog materijala kao i njegova kvalitetna štampa.

Ovaj projekat uvršten u razvojno-istraživačku delatnost ZKVS proizilazi iz potrebe da se slovačka kultura predstavi na nov, zanimljiv, atraktivan a pre svega stručan i relevantan način. Publikacija može da podrži i afirmiše kulturne potencijale pojedinih sredina i ljudi, koji u njima žive, rade i stvaraju i podstakne na razvoj kulturnog turizma u tim sredinama. Adekvatnom promocijom i marketingom povećavaju se mogućnosti da se brendiraju pojedini slovački proizvodi a njihova popularizacija i distribucija put je ka stvaranju klime samoodrživosti za pojedince, udružnja i organizacije raznih profila. U krajnjem slučaju postiže se povećanje vidljivosti raznih oblika slovačke kulture, koja u mnogim slučajevima tek treba da bude otkrivena i afirmisana u pravom smislu. Afirmisana na pravi način ona ukazuje na vrednosti ovog podneblja, koje različitost kultura i njihov savakodnevni suživot vidi kao prednost i bogatstvo.

Štampanje Leksikona mesta u kojima žive Slovaci u Srbiji sa aspekta kulture je predviđeno za narednu godinu kao drugi deo projekta. Publikacija teži da postane svojevrsna lična karta slovačke zajednice, koja u ovom trenutku živi u Srbiji, kao i da promoviše sve ono što je tokom gotovo tri veka ova zajednica očuvala, unapredila i razvila, počev od duhovne materijalne i nematerijalne kulture pa sve do formi savremenog kulturnog stvaralaštva. Izdanje želi da trajno zabeleži aktuelan period u kome zajednica egzistira i da kao takvo posluži za samopromociju pripadnika zajednice koji žive u Srbiji ali i onih pripadnika koji žive u inostranstvu. Ujedno, izdanje je prilika da većinski narod i druge zajednice koje žive u Srbiji dobiju opširniju sliku o slovačkoj kulturi, jer se njenim izdavanjem i na srpskom jeziku premošćavaju jezičke barijere, te sa margina kulturnih događanja ona teži da postane relevantan kulturni proizvod u širim kulturnim okvirima.